woensdag, november 09, 2005

 

Omgevingsvergunning

Minister Dekker van VROM roept alle burgers en bedrijven in Nederland op om de on-line enquête over de zogeheten omgevingsvergunning in te vullen.

VROM wil diverse vergunningen (maar ook ontheffingen en vrijstellingen) samenvoegen tot één enkele omgevingsvergunning. Daarbij gaat het niet alleen om vergunningen die zijn gebaseerd op VROM-wetten, maar ook om wetten die primair onder de verantwoordelijkheid van andere ministeries vallen (zoals monumenten, natuurbescherming en flora en fauna). Deze integrale vergunning kan in één keer bij één loket worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.
De omgevingsvergunning moet in 2007 volledig operationeel zijn. Voordat het zover is, moet er heel veel gebeuren. In de eerste plaats is een nieuwe wet nodig en daarnaast zullen bestaande wetten moeten worden aangepast. Het voorontwerp van de wet die de omgevingsvergunning mogelijk maakt (Wabo) is in mei gepresenteerd en iedereen heeft hierop commentaar kunnen geven. Augustus 2005.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?