woensdag, februari 27, 2013

 

NK Maasheggenvlechten 2013

8e Nationale Kampioenschap Maasheggenvlechten, bij Oeffelt (borden volgen)
Zondag 10 maart 2013, 11.00-16.00 uur, gratis toegang 


Programma
10.00 uur: Samenkomst vlechters, organisatie, vrijwilligers en jury
11.00 -16.00 uur: Publiek kan de heggenvlechters aan het werk zien. Daarnaast kan men aan allerlei activiteiten deelnemen, demonstraties en stands bekijken of een drankje of hapje nuttigen.
Circa 16.15 uur: Prijsuitreiking van wisseltrofee “De Gouden Hiep” in de tent bij het wedstrijdterrein.

De wedstrijd NK Maasheggenvlechten
Ongeveer 35 teams van 2 - 4 heggenwerkers nemen deel. Allen zijn geoefend in de regionale vlechtmethode van 100+ jaar geleden. In de jury zitten oude personen uit de streek die zelf heggen vlochten. De stijlkenmerken en criteria voor beoordeling zijn vastgelegd en bij de deelnemers bekend. Hierbij wordt uitgegaan van de samen met oude vlechters opgetekende streekeigen methode van vlechten. Ieder team vlecht 10 meter heg. De te vlechten trajecten worden door loting onder de deelnemers bepaald. Alleen handgereedschap is toegestaan.

Europese technieken van heggenvlechten
Naast de Maasheggenvlechters zijn er ook deelnemers uit andere landen die een demonstratie zullen geven van de door hen toegepaste technieken. Engeland stuurt weer kampioenen, en er is ook Belgische en Franse inbreng !

Nevenprogramma
Bij het NK Maasheggenvlechten is een passende entourage. Het geheel speelt zich af in een autovrije wereld: heggenvlechters, koeien, paarden, schapen, folklore, spelende kinderen enz… trekpaardenhow, schapen drijven, brandrode runderen kinderactiviteiten: kalfjes aaien, ponyrijden, broodje bakken, werkje maken horecafaciliteiten en veel informatieve stands in een grote tent omlijsting met muzikanten en vendeliers én in 2013 extra aandacht voor Erfgoed (o.a. Erfgoed Brabant, Biblioplus en lokale heemkundegroepen)

Organisatie
Stichting Landschapsbeheer Boxmeer i.s.m. IVN De Maasvallei, Staatsbosbeheer, de Gemeentes Boxmeer en Cuijk, en vele anderen. Coördinatie: Dhr. Ruth Bakkenes . Kijk op www.maasheggen.nl of mail naar info@maasheggen.nl of bel 0485-520076

maandag, februari 25, 2013

 

Foodretail bereidt zich voor op nieuwe consument

4 juni Foodpolicy's Outbreak Congres

Gezondheid en dierenwelzijn zijn thema's die voor consumenten steeds belangrijker worden en het koopgedrag beïnvloeden. Een aantal koplopers uit de foodretail, die hierop willen anticiperen, hebben zich verenigd in Foodpolicy NL. Omdat ze hun bevindingen ook met de rest van de wereld willen delen organiseren ze op 4 juni het congres Foodpolicy's Outbreak. "Over tien jaar zal de consument wezenlijk anders boodschappen doen", stelt Frits Kremer van Foodpolicy NL. Anonieme massaproducten worden niet meer geaccepteerd. De consument wil weten waar zijn voedsel vandaan komt en er op kunnen vertrouwen dat er niet mee gesjoemeld is. Zinloos transport wordt niet meer geaccepteerd. Het verhaal achter het product wordt van belang. Wie heeft het gemaakt en is dat verantwoord en veilig gebeurd zijn vragen die de foodretail moet kunnen beantwoorden. Voor meer informatie klik hier.

Ketenpartners bundelen krachten binnen Alliantie Verduurzaming Voedsel

Vanaf 2013 werken boeren en tuinders, fabrikanten, supermarkten, catering en horeca onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel met elkaar verder om de voedselketen te verduurzamen. Dat werd eind vorig jaar bekendgemaakt tijdens de presentatie van de toekomstagenda verduurzaming voedsel in de Pulchri Studio in Den Haag. De vijf brancheorganisaties die de voedselketen vertegenwoordigen, geven daarmee een doorstart aan het Platform Verduurzaming Voedsel, dat in 2009 met steun van de overheid het levenslicht zag en na 2012 ophoudt te bestaan. Door de krachten ook in de toekomst te bundelen, willen de private partners verduurzaming verankeren in alle bedrijfsprocessen door de gehele keten, en de duurzame basisnorm voor voedselproductie steeds verder verhogen. Lees verder.

zondag, februari 24, 2013

 

Streekmanagement in Noordoost Brabant krijgt vervolg

5*NOB gaat verder met streekmanagement

Gedurende de periode 2004-2012 maakte sociaal-economisch streekmanagement onderdeel uit van de Reconstructie het plattelandsvernieuwingsprogramma geïnitieerd door het Rijk. De gemeenten die participeerden in de reconstructiecommissies Peel & Maas en Maas & Meierij maakten gedurende die periode een afspraak met het RMB om het streekmanagement te verzorgen. Door te makelen en te schakelen werden door de streekmanager, samen met ondernemers en initiatiefnemers, projecten opgestart of begeleid die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en economie van het platteland. Per 1 juli 2012 is de Reconstructie beëindigd. De taken zijn overgedragen aan locale streeknetwerken in Brabant. In Noordoost Brabant wordt door 5*NOB het streeknetwerk "Platform Groene Ruimte" opgestart. Een streeknetwerk krijgt van de provincie jaarlijks een bijdrage van € 250.000,- op voorwaarde dat de partijen die in het streeknetwerk participeren een zelfde bedrag investeren in het netwerk. Onlangs is besloten om vanuit het streeknetwerk Platform Groene Ruimte sociaal-economisch streekmanagement te continueren. Streekmanager Twan Goossens, in dienst is van het RMB (per 1 april 2013 ODBN) te Cuijk is gevraagd om de lopende projecten te continueren en nieuwe projecten op te starten in lijn van het nieuwe 5*NOB-Platform Groene Ruimte beleid.

De focus zal daar bij liggen op:

Personen met ideeën hoe de vitaliteit en de duurzaamheid van het platteland van Noordoost Brabant te verbeteren kunnen contact opnemen met streekmanager Twan Goossens. Tel. 06-51631647.

zaterdag, februari 23, 2013

 

5*werkt

De subsidieregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst is gereed. Er is in 2013 € 282.500,- subsidie beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Klik hier voor de uitgebreide voorwaarden. Heeft u een goed initiatief en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan subsidie aan door het formulier 5* Werkt: Zaait en Oogst in te vullen. Tot en met 15 maart a.s. kunt u uw aanvraag indienen bij het aanjaagteam. Op 10 april a.s. nemen de kartrekkers van 5* Noordoost Brabant Werkt! een besluit over de binnengekomen aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met Karin van Meer, M. 06-15 67 94 46.

donderdag, februari 21, 2013

 

Boeren in spagaat

De macht van de samenwerkende supermarkten in Europa wordt steeds groter en drijven producenten richting efficiëntie en grootschalige aanpak. Bron:  EESC "Stop large retailers' abuse". en "Macht misbruik door supermarkten". De provincie Brabant beoogt een andere koers en stuurt richting een zorgvuldige aanpak.

Om uit deze spagaat te komen stelt de provincie de "Parma aanpak" voor. Zorg dat Brabants varkensvlees gewild en duur wordt en maak er een streekproduct van. Dick Veerman van Foodlog waarschuwt voor deze aanpak en stelt de "Real 20th Century Industrial Dutch Pork by family farmers" aanpak voor. Lees verder over de Foodlog aanpak.

De nieuwe Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding adviseert om van lange anonieme  ketens over te stappen naar een korte voedsel ketting waarbij producent en consument  elkaar weer leren kennen en begrip voor elkaar hebben. De verwachting is dat ecologische en sociale investeringen dan doorberekend kunnen worden. Dit staat haaks op de liberalisering van landbouw en handelsbeleid dat leid tot een 'Race to the bottom'. Het is een 'Race to the top" die de wetenschappelijke raad voor ogen staat. Een probleem is nog wel dat de Rijksoverheid de liberalisering van landbouw en handelsbeleid hoog in het vaandel heeft staan. Bron: Eet gezond, koop eten uit de regio. Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding.

woensdag, februari 20, 2013

 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Brabant koploper zorgvuldige veehouderij

Brabant heeft de ambitie om de koploper te worden in zorgvuldige veehouderij. De productie in de veehouderij moet de gezondheid van boer, omwonende en dier centraal stellen en mag geen schade veroorzaken voor natuur en milieu. Agrarische ondernemers richten zich op kwaliteit en toegevoegde waarde en moeten een eerlijke prijs krijgen. Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een voorstel naar Provinciale Staten voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij.
Commissie Van Doorn

Met het Statenvoorstel geven GS een vervolg aan de slotverklaring van het Brabantberaad van de werkconferentie ‘Zorgvuldige veehouderij’. Vele maatschappelijke partijen hebben bij de werkconferentie, twee weken geleden, de ambitie uitgesproken om in Noord-Brabant de landelijke standaard neer te zetten voor zorgvuldige veehouderij. Met een reeks aan oplossingsrichtingen heeft het Brabantberaad die ambitie concreet gemaakt. De oplossingsrichtingen hebben als doel om het eerder geformuleerde advies van de commissie Van Doorn, ‘Al het vlees duurzaam’, mogelijk te maken.
Minimumeisen

De ontwikkeling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) neemt in de transitie naar zorgvuldige veehouderij een belangrijke plaats in. Elke uitbreiding van bebouwing of bouwblok moet hieraan getoetst worden. In de maatlat BZV zijn criteria opgenomen rond de thema’s volksgezondheid, dierenwelzijn, dierengezondheid, natuur en milieu. In de jaren naar 2020 worden de minimumeisen op deze thema’s stapsgewijs verhoogd. Alle veehouderijen moeten voldoen aan de maatlat. Ook op achterblijvers zal vanuit de retail en provinciale en rijksregelgeving druk worden uitgeoefend om de transitie naar zorgvuldige veehouderij te maken.
Korte termijn

Naast een perspectief voor de middenlange termijn stellen GS ook een aantal maatregelen voor de korte termijn voor. De bouwstop voor geitenhouderijen wordt met een jaar verlengd. Gelet op de schaalvergroting die momenteel plaatsvindt bij melkveehouderijen, zal voor die sector ook een maximum bouwblok gaan gelden van 1,5 ha. De maatschappelijke dialoog tussen boeren en hun omgeving zal als basisvoorwaarde opgenomen worden in de Verordening ruimte.
Provinciale Staten

Op 22 maart nemen Provinciale Staten hun besluit over het Statenvoorstel. Dit besluit zal vervolgens juridisch geborgd worden in de Verordening ruimte. In juni leggen GS een aantal nadere uitwerkingen van het Statenvoorstel voor aan PS.

Bron: Provincie Noord-Brabant

dinsdag, februari 19, 2013

 

Partners In Leisure

Een nieuw initiatief van de KvK

Partners in Leisure (PiL) ondersteunt ondernemers (minstens een samenwerking van twee) bij ontwikkeling van een idee of project. PiL wil vooral kennis, advies en informatie overdragen en ondernemers ondersteunen bij beantwoording van hun 'kennisvragen'. PiL is niet bedoeld voor uitvoering.

Partners in Leisure biedt:
· Deskundige voorlichting door KvK, bureau Daadvisie en andere experts om uw idee verder te helpen.
· Budget (max 5.000) voor bijvoorbeeld sprekers, experts en bedrijfsbezoeken naar keuze.
· Flexibel en op maat: u bepaalt zelf de inhoud van het traject.

Aan ondernemers vragen wij:
· Een innovatief idee/project dat u samen met andere ondernemers op wilt pakken.
· Actieve en gemotiveerde deelname.
· Een eigen bijdrage van 1.000 per traject (gedeeld met uw samenwerkingspartners).

Geïnteresseerd? Kijk op www.kvk.nl/brabantpartners voor het intakeformulier en de spelregels

vrijdag, februari 15, 2013

 

Zonneakkers: een nieuw fenomeen

Nu is de kostprijs van elektriciteit uit zonnepanelen ongeveer 16 cent per Kwh. Dat is ongeveer vier keer zo duur als elektriciteit geproduceerd in een kolencentrale (4 cent). De belasting voor kleingebruikers o.a. gezinnen is hoog (15 cent). Inclusief alle kosten komt de kostprijs dan op ongeveer 22 cent.

Dit tarief is boven de kostprijs van zonnepanelen (16 cent). Het is daarom aantrekkelijk voor kleingebruikers om de eigen stroom op te wekken. Je voorkomt zo het betalen van de hoge belasting.

Omdat grootgebruikers, die meer dan 50.000 Kwh per jaar gebruiken, slechts 1,5 cent belasting per Kwh betalen is het voor deze gebruikers niet aantrekkelijk om eigen energie op te wekken. Hun inkoopprijs van 6 a 7 cent ligt ver onder de kostprijs van stroom uit panelen (16 cent).

De verwachting is dat door overproductie de kostprijs van stroom uit kolencentrales nog jaren 4 cent blijft.

De afgelopen jaren is de kostprijs van stroom uit panelen een aantal keren gehalveerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat. Er komt een tijd dat panelen kunnen concurreren met kolencentrales. Het gaat dan niet meer over 20 panelen op een dak van een particulier maar over duizenden panelen op zonneakkers. De gemeente Texel wil deze ontwikkeling stimuleren door zonneakkers, met een maximum van 10 hectare voor heel Texel, middels een binnenplansewijziging toe te staan. Doel is om in 2020 als eiland geheel energie neutraal te zijn. De provincie Noord-Holland heeft hier bezwaar tegen gemaakt.

GS: geen zonnepanelen op akkers op Texel
Provincie Noord-Holland wil niet dat boeren op Texel de ruimte krijgen om op hun percelen zonnepanelen te plaatsen. Het provinciebestuur heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan waarin die mogelijkheid wordt geboden. In het bestemmingsplan buitengebied krijgen agrariërs de mogelijkheid om als nevenactiviteit zonneakkers tot een maximum van 10 hectare te realiseren. Voor de bouwhoogte geldt een maximum van 2,5 meter. Zonne-energie in deze omvang ziet de provincie niet als een agrarische activiteit, aldus Gedeputeerde Staten. 'Het betreft geen voorziening om in de eigen energie behoefte te voorzien, maar levering aan het net. De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie brengt vooralsnog met zich mee dat de zonneakkers moeten worden aangemerkt als verstedelijking.' Bron: Nieuwe Oogst. Lees verder.

De tekst suggereert dat het om 10 ha per aanvrager gaat. Dat is niet het geval. Het gaat over maximaal 10 ha voor heel Texel zoals uit de volgende tekst te lezen valt.

Texel heeft een ambitieuze doelstelling op het gebied van duurzaamheid. In 2020 wil Texel op duurzmae wijze in de eigen energiebehoefte voorzien. Daartoe zijn in dit bestemmingsplan een aantal zaken opgenomen die dat mede mogelijk moeten maken.:
1. in bijna alle bestemmingen is als toegestaan medegebruik opgenomen "kleinschalige duurzame energieopwekking". Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld bij een woning of een (agrarisch) bedrijf urban windmills te plaatsen of andere gebouwen of bouwwerken die op duurzame wijze energie kunnen opwekken. Omdat dit veld erg in ontwikkeling is, valt niet op voorhand te zeggen waar dit allemaal uit zou kunnen bestaan. Om te zorgen dat de impact op het landschap en de oorspronkelijke functie niet te groot wordt, kan het alleen maar gaan om een ondergeschikt en kleinschalig gebruik.
2. In de bestemmingen agrarisch is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen om zonne-akkers te realiseren. Dezemag pas afgegeven worden nadat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd. De raad zag wel nut en noodzaak van zonne-akkers, maar is bezorgd over de effecten van zonne-akkers op het landschap. Vandaar deze extra procedurele stap, om te kunnen toetsen of zonne-akkers op een bepaalde plek wel/niet goed inpasbaar zijn in het landschap ter plaatse. Er is een maximum aan verbonden van 10 ha. voor geheel Texel. Bron.

PV project van 240 hectare! Klik hier.

Voor meer informatie zie ook het project Brabantsolar.

woensdag, februari 13, 2013

 

Lancering Brabantse Natuurpoorten

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de opening van de eerste lichting Brabantse Natuurpoorten. Deze feestelijke opening vindt plaats bij De Drie Linden in Heusden op woensdag 17 april 2013 in de namiddag.

Gesprekken poortlocaties
Momenteel wordt met de betrokkenen van 11 locaties het gesprek gevoerd over de mogelijke realisatie van een Brabantse Natuurpoort in april 2013. Of de betreffende locatie onderdeel uit gaat maken van de eerste lichting Brabantse Natuurpoorten is onder meer afhankelijk van vergunningstrajecten en eventuele aanpassingen op locatie. Het gaat om de volgende locaties:

Natuurpoort Nederheide, Gemert-Bakel
Herperduin, Oss
Fort Altena, Werkendam
De Heksenboom, Sint-Anthonis
De Peelse Heide, Reusel - De Mierden
Landgoed Lievensberg, Bergen op Zoom
De Drie Linden, Heusden
De Vresselse Hut, Sint-Oedenrode
De Peelhoeve, Deurne
Manege van Loon, Loon op Zand
De Plaetse, Heeze-Leende

Daarnaast voert Vrijetijdshuis Brabant samen met TOP Brabant gesprekken met de betrokkenen van nog 41 andere locaties. Voor deze locaties wordt bekeken of zij vanaf het najaar van 2013 of later onderdeel kunnen gaan uitmaken van het netwerk van Brabantse Natuurpoorten. Kijk hier voor een overzicht van de overige locaties.

De Brabantse streekmanagers ondersteunen de projectleiding bij het zoeken naar geschikte locaties.

maandag, februari 11, 2013

 

Big 5566


Naar de blog van big 5566
Radiofragment

 

Breedband op het platteland

Uit het rapport van ’Breedband op het platteland’ van Prof. Dr. Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat toegang tot snel internet op het Groningen platteland achterblijft en een groeiend probleem begint te vormen. Grote delen van het platteland zijn aangewezen op internetverbindingen via de telefoonlijn met een beperkte of zelfs ontoereikende capaciteit. Terwijl de behoefte aan datacapaciteit juist toeneemt, ook in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid. Bron.

Voor het rapport klik hier.


zondag, februari 10, 2013

 

Leefbaarheid@Brabant

De provincie Noord-Brabant nodigt u uit deel te nemen aan Leefbaarheid@Brabant (L@B). Een “lab” om op brede schaal en samen met (nieuwe) partijen de leefbaarheid in Brabant verder te verbeteren. Dat is nodig omdat Brabant verandert; demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en arbeidsmigratie hebben invloed op de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ziet u kansen en oplossingen in uw woonplaats, gemeente of regio? Kom dan in actie en ga samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs of overheid aan de slag! Wilt u de provincie als partner van uw leefbaarheidsproject met een regionale impact of kent u zo’n een project? Meldt dat dan aan bij het Loket Leefbaarheid Leefbaarheid@Brabant Het provinciale programma Leefbaarheid@Brabant biedt een aantal mogelijkheden om projecten verder te helpen. De provincie biedt
initiatiefnemers:

· Ondersteuning en procesbegeleiding
· Kennisdeling, inspiratie en onderzoek
· Minder regels, ontregelen
· Inzet van provinciale instellingen en netwerken (o.a. Zet, PON, t Heft,K2, VKK, Zorgbelang)
· Financiële participatie in projecten en agenda’s
· Bewustwording en communicatie

De provincie trekt hierin samen op met onder meer de streeknetwerken, SRE, RWB en Midpoint Brabant.

Subsidie
Eén van de mogelijkheden om een leefbaarheidsproject kansrijker te maken is een subsidie. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2013 kunt u subsidie aanvragen voor de eerste tranche (of periode). Aan de subsidieverlening zijn voorwaarden verbonden. De tweede tranche voor 2014 wordt later dit jaar open gesteld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of het Loket Leefbaarheid 

Samen aan de slag 
Onder het motto ‘Leefbaarheid in de lift, samen aan de slag’ organiseert de provincie samen met de streeknetwerken zes regionale bijeenkomsten voor initiatiefnemers van leefbaarheidsprojecten. Tijdens deze werkbijeenkomst is er gelegenheid om uw project of idee met regionale impact met andere initiatiefnemers te delen en met elkaar een aantal stappen vooruit te zetten. De bijeenkomsten vinden eind februari en begin maart 2013 plaats.

Loket Leefbaarheid
Heeft u nog vragen neem dan contact op met het Loket Leefbaarheid (073) 68125 64 of per e-mail leefbaarheid@brabant.nl . Volg ook de LinkedIn groep Leefbaarheid en volg ons op twitter onder #NBLeeft. Op onze website vindt u meer informatie over het provinciale programma Leefbaarheid@Brabant

Voor Oost Brabant kunt u ook contact opnemen met de streekmanager in uw gebied.
De Peel, Peter van de Tol informatie
Boven Dommel, Has van Helvoirt informatie
De Brabantse Kempen, Paul Schellekens informatie
Noordoost Brabant, Twan Goossens informatie


vrijdag, februari 08, 2013

 

'Parma' conferentie in Sint Michielsgestel


 

Groter bouwblok voor veestal kan in Brabant

Bouwblokken voor veestallen moeten groter kunnen worden dan de huidige limiet van anderhalve hectare. Dat is een van de uitkomsten van het Brabantberaad over de nieuwe zorgvuldige, duurzame veehouderij voor de nabije toekomst. Drie dagen voerden in Sint-Michielsgestel boeren, betrokken burgers, gemeenten, milieuclubs en Statenleden overleg over de noodzakelijke veranderingen van de intensieve veehouderij in oostelijk Brabant. Bron Gelderlander. Lees verder.


 

Bouwblok van 3 hectaren

Wim zijn vader was in de zeventiger jaren bouwvakker en heeft net als veel van zijn collega’s in die tijd een varkensstal gebouwd. Toen kon je nog in het buitengebied een woning bouwen. De voorwaarde was wel dat je agrarisch moest bouwen. Zijn vader kocht een perceel van 0,5 ha en bouwde daarop een woning met een stal voor 1000 vleesvarkens. Achteraf gezien ligt de stal niet gunstig want hij ligt te kort tegen de bebouwde kom waardoor uitbreiding, sinds de regels strenger geworden zijn, niet meer mogelijk is. Wim is wel een ‘echte’ varkensboer en heeft ambitie. Hij heeft de HAS in Den Bosch gevolgd en wil wat van zijn bedrijf maken. Omdat Wim niet kon uitbreiden op de locatie die hij van zijn vader overgenomen heeft heeft hij ervoor gekozen om varkensbedrijven in de buurt op te kopen als die beschikbaar kwamen. Veel oud collega’s van zijn vader hadden geen bedrijfsopvolger en zaten met het bedrijf in hun maag. Hier heeft Wim handig gebruik van gemaakt. Omdat er tussen de opgekochte bedrijven ook fokbedrijven zaten heeft Wim nu zijn eigen biggenproductie in handen. Sindsdien heeft hij minder last van ziekten door insleep en als gevolg is het antibiotica gebruik gedaald. Inmiddels heeft hij vijf bedrijven over genomen. Alleen de stallen werden overgenomen. De bedrijfswoning werd verkocht aan een burger of de boer bleef er wonen. De bewoners woonde dan wel illegaal. Maar dat heeft in de praktijk geen probleem opgeleverd omdat Wim op de betreffende locaties geen uitbreidingsplannen had of heeft. Overigens wilde Wim de bedrijfswoningen wel kopen voor de lagere bedrijfswoningwaarde voor zijn medewerkers maar het was aantrekkelijker voor de verkopers om deze woningen te verkopen aan burgers die meer wilde betalen voor wonen op het platteland. Het zijn zonder uitzondering gedateerde oude stallen die afgeschreven zijn. De kosten zijn laag en daarom houdt Wim het nog wel vol. Echter nieuwe regelgeving staat voor de deur. De eisen die gesteld worden aan dierenwelzijn en milieu worden strenger. Wim heeft daarom een plan gemaakt om alle bedrijven te saneren en op de meest geschikte locatie een nieuwe grote stal te bouwen. Deze beoogde locatie ligt in verwevingsgebied. Hij ligt op redelijke afstand van zowel ‘rood’ als ‘groen’. De zes bedrijven van Wim hebben nu een totaal bouwvlak van 4 hectaren. Om zijn nieuwe bedrijf te vestigen heeft Wim een bouwblok van 3 hectare nodig. 2,5 voor de stallen en 0,5 ha voor landschappelijke inpassing. Wim en zijn adviseur hebben het plan met de gemeente besproken. Deze reageerden enthousiast. Door de 5 oude locaties te saneren zou de kwaliteit van de leefomgeving op die plaatsen aanzienlijk verbeteren. Door het toepassen van de nieuwste technologieën op de nieuw locatie zou de overlast daar beperkt zijn. De vrijkomende locaties zouden eventueel voor nieuwe bedrijvigheid benut kunnen worden waardoor er nieuwe werkgelegenheid gecreëerd wordt. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied bied daar ruimschoots mogelijkheden voor. Er is echter een probleem. De gemeente kan geen medewerking verlenen. Maximaal kan de gemeente medewerking verlenen om het bouwblok op twee locaties te vergroten naar 1,5 hectare. De provinciale verordening laat een groter bouwblok niet toe. Voor Wim is dat geen optie. Ondanks de barre tijden weet Wim door goed management redelijk te draaien. Echter investeren op twee locaties is bedrijfseconomisch niet haalbaar. Ook een overstap naar het kleinschalige biologisch of streekproduct vindt Wim geen optie. Zijn passie ligt er niet en ook de gedachte dat hij zou moeten produceren voor een elitepubliek wat zijn producten nog kan betalen spreekt hem niet aan. Hij zou dan ook zijn drie medewerkers moeten ontslaan. Wim heeft geen probleem met massaproductie. Zo worden onze auto’s, schoenen, TV’s en kleding gemaakt en dat maakt dat ze betaalbaar zijn ook voor mensen die minder te besteden hebben. Wim heeft de ‘Parma’ conferentie met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Tijdens deze conferentie in Sint Michielsgestel werd de toekomst van de Brabantse veehouderij besproken. De uitkomst is medebepalend voor de nieuwe koers die de provincie gaat varen ten aanzien van de maximale grote van het bouwblok. Wat Wim van de nieuwe duurzaamheidstoets van de provincie vindt? Hij ziet het niet als dé oplossing. Hooguit als een leidraad. Het probleem zit  hem bij de naaste buren die overlast hebben. Met nog meer regels los je dat niet op. Hiervoor moet je in gesprek met je buren. Door met ze rekening te houden kan veel kou uit de lucht gehaald worden. En die buren weten echt wel, op een uitzondering na, dat wonen op het platteland ook zijn beperkingen heeft. Het buitengebied is immers ook het bedrijventerrein van de voedselproductie. Hoe kijkt Wim dan aan tegen de steeds strengere milieu en welzijns eisen? Wim geeft aan hier geen enkel probleem mee te hebben. Maar dan wel op voorwaarde dat het voor iedereen geld. Verbetering realiseren middels marktwerking ziet Wim niet zitten. Dan bevoordeel je de 'slechteriken' en straf je de 'goeie'. Hoe bedoel je dat Wim? Nou neem de katalysator op auto's. Stel dat je dat aan de markt overgelaten had. Dan hadden een paar % van de mensen een katalysator gekocht en de rest had gedacht "ik ben gekke Henkie niet". Nu zijn de voorlopers in de intensieve veehouderij, zeg maar de collega's die antibiotica gebruik reduceren en hun luchtwasser wel aanzetten de gekke Henkies. De volgers die geen stap te veel doen 'verdienen' daar aan. Dat legt een tijdbom onder iedere vooruitgang. Als je als maatschappij van mening bent dat de lat hoger moet komen te liggen dan moet je dat doen. Maar dan wel net als met de katalysator voor iedereen en in heel Europa. Heeft de veehouderij nog wel toekomst in Nederland? Natuurlijk. Anders was ik wel geëmigreerd.  Agrofood en alle bedrijvigheid daaromheen bepaald zo'n beetje 30% van de Nederlandse economie. Lang was deze sector zeg maar de kip met het gouden ei. Die kip heeft wel de snot gekregen. Er zijn mensen die de tijd rijp achten de kip te slachten. Met een maatregel als een beperkt bouwblok kun je de sector snel uitroken. Neem mij zelf. Als ik geen medewerking krijg voor een bouwblok van 3 hectare dan kan ik het nog een paar jaar uitzingen middels de stoppersregeling maar dan houd het op. Mijn advies is de kip weer gezond te maken. Ga voor ecologischintensief. Daar is sinds de commissie Van Doorn draagvlak voor. Een kip die we overigens ook hard nodig hebben. De export van vlees en zuivel naar Duitsland alleen al is goed voor de financiering van alle auto's die we uit Duitsland importeren. Het blijft wel handel tenslotte. Je zit er nog al zakelijk in Wim. Als basis lijkt me dat ook goed, sterker het is een voorwaarde dat er voor de volgende generatie ook nog welvaart en welzijn is. Wat wij wel als sector moeten leren is om ook emotie een plaats te geven. Dat is niet gemakkelijk. Het Ot en Sien tijdperk ligt ver achter ons en consumenten zijn zich daar nauwelijks van bewust. Mijn partner heeft een partime baan in de verpleging, mijn twee dochters studeren en mijn zoon heeft een baan. Ik heb om de twee weken een zondag vrij en we gaan ieder jaar met vakantie. Wat dat betreft volgen we de ontwikkelingen in de samenleving en zijn we al lang geen gezinsbedrijf meer zoals dat vroeger was.

Praktijkverhaal

woensdag, februari 06, 2013

 

Ervaring met 'veegplan'

In navolging van de gemeente Gemert is de gemeente Buren (Gld) gaan werken met het zogenaamde 'veegplan' systeem voor het wijzigen van het bestemmingsplan indien dat noodzakelijk is. Geen apart postzegelplan per aanvraag maar alle aanvragen van een jaar in één plan. Alle deelnemers zitten in een strak tijdschema waardoor tijd gewonnen wordt. De kosten blijken 30% lager te zijn. De gemeente Buren is erin geslaagd om de procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan voor burgers 30 procent goedkoper te maken. Vier jaar geleden introduceerde Buren het ‘veegplan’ voor het buitengebied. Sinds dit jaar bestaat dat ook voor het bestemmingsplan van de veertien kernen.

Goedkoop en efficiënt
Het veegplan van Buren wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geroemd als voorbeeld van hoe ruimtelijke ordening ‘Eenvoudig Beter’ kan. De gemeente ontwikkelde de aanpak als manier om kosten te besparen en efficiënter te werken, legt wethouder Gert-Jan van Ingen (ruimtelijke ordening) uit. ‘Wij wilden dat de ideeën van burgers beter passen in het bestemmingsplan, zodat we minder wijzigingen hoeven door te voeren. Want het wijzigen van bestemmingsplannen kost erg veel geld.’

Elk jaar een veegplan met initiatieven
Buren roept burgers en ondernemers op om initiatieven te melden. Als ze positief worden beoordeeld, gaan ze mee in het jaarlijkse ‘veegplan’ voor herziening van een van de twee bestemmingsplannen; het buitengebied of de kernen.

In één procedure herzien
‘Het bestemmingsplan kan dan met alle wijzigingen in één procedure worden herzien. Dat scheelt aanzienlijk in de tijd en de kosten die ermee gemoeid zijn. Ook is er maar één procedure voor bezwaar en beroep.’ Gemiddeld zitten er in een veegplan veertig aanvragen, is de ervaring na vier jaar met het buitengebied. Nu ook de kernen sinds kort onder één bestemmingsplan vallen, kunnen ook initiatieven binnen de dorpen in een veegplan worden opgenomen.

50.000 euro per jaar
Volgens Van Ingen scheelt de nieuwe aanpak de gemeente 50.000 euro per jaar. Dat voordeel wordt volledig doorberekend aan de aanvragers, die daardoor 30 procent minder kwijt zijn aan de bestemmingsplanprocedure. ‘Dat tikt best aan, want soms moesten we voor een wijziging 15.000 euro in rekening brengen, dat is nu dus 10.000. En een klein plan dat vroeger 3000 euro kostte, kan nu voor 2000 euro worden afgerekend.’

Vooruit denken
Kost deze werkwijze de aanvragers niet veel meer tijd, als ze een jaar moeten wachten tot het veegplan wordt behandeld? Volgens Van Ingen niet. ‘We zijn proactief bezig en prikkelen mensen voortdurend om vooruit te denken en hun plannen in te dienen. Het bevalt alle partijen juist heel goed.’ Bron.

Voor de categorie VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing) werkt ook een veegplan niet. Een potentiële koper van een boerderij die zijn agrarische functie verloren heeft is niet bereid een procedure met ongewisse afloop te doorlopen. Ook al duurt deze procedure slechts 1,5 tot 2,5 jaar en zijn de kosten 30% lager. De streekmanager heeft accountants en advies kantoor ABAB, Rabobank, stedebouwkundig bureau BRO en de RO/juridische afdeling van het RMB uitgenodigd om voor dit probleem een oplossing aan te dragen. Aan een plan van aanpak wordt gewerkt.


 

Streeknetwerk Noordoost Brabant: Platform Groene Ruimte

Van oude reconstructie indeling naar nieuwe streeknetwerk indeling
Klik op afbeelding voor een vergroting
Streeknetwerken in Brabant

Klik op de tabel voor een vergroting
De nieuwe koers Stad en platteland
Financiering van de streeknetwerken door de provincie

maandag, februari 04, 2013

 

5*NOB stelt budget beschikbaar voor innovatie


Schrijf in op het Innovatieprogramma en benut de aanwezige financiële middelen. 5-sterren Noordoost-Brabant kiest voor een focus op Agro & Food. Dat is de sector waarin de regio excelleert en ook veel perspectief heeft. Innovatie is hierbij een van de belangrijkste troefkaarten. Juist door cross-overs tussen Agro & Food met andere sectoren aan te brengen ontstaan nieuwe verbindingen en nieuwe concepten. Om dit te stimuleren heeft 5-sterren Noordoost Brabant een innovatieprogramma opgezet. De opzet is om vooral cross-overs tussen de verschillende sectoren te stimuleren. Denk aan een combinatie van Agro & Food met de logistieke sector op het gebied van nieuwe distributiesystemen of een combinatie met de farmaceutische industrie waarbij nieuwe voedingsconcepten ontwikkeld worden voor specifieke patiëntengroepen.Het innovatieprogramma heeft financiële middelen om dergelijke initiatieven te helpen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat 1) het innovatief is, 2) het een regionaal karakter heeft en 3) de positie van de regio versterkt en goede economische impact heeft. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,-. Er is minimaal eenzelfde bedrag vereist aan co-financiering door de projectpartners.

Wilt u meer informatie over het innovatieprogramma of heeft u wellicht zelf een projectvoorstel, dan kunt u contact opnemen. Voor ondersteuning van plattelandsontwikkelingsprojecten kunt u contact opnemen met de streekmanager.

 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Noordoost Brabant


zaterdag, februari 02, 2013

 

Ark Prinses Margriet stopt na bestemmingsplanprocedure van 25 jaar

Graafse ark lijdt na 25 jaar schipbreuk
arkgrave

Na 25 jaar verbeten strijd houden de eigenaren van de Prinses Margriet het voor gezien. Frans van Steen en Albertine Arts gaan niet verder met de pogingen de ligplaats van hun ark in de Maas bij Grave te legaliseren. Het stel gooit de handdoek in de ring vanwege onvrede over de trage procedures. Bron: Gelderlander. Lees verder.

[Ark+Prinses+Margriet]Vijfentwintig jaar geleden reageerde Frans van Steen en Albertine Arts enthousiast op een oproep om iets recreatiefs te doen met de Maas. Ze kochten de in 1928 gebouwde monumentale ark Prinses Margriet. De ark ‘Prinses Margriet' kan bogen op een bijzonder staat van dienst. Gebouwd als directie/kantoor ark voor bagger- en waterstaatswerken maakt de degelijke constructie van geklonken staal en teakbetimmeringen het vaartuig geschikt voor de stromende rivier en open water.

Maasherberg
Kort na WO II is hetvaartuig in gebruik genomen als schoolponton voor de Marva afdeling van de Koninklijke Marine. Het opleidingsvaartuig, toen met de naam ‘De Leeuw' lag afgemeerd naast het Marva-logementsschip ‘De Schorpioen' te Amsterdam. Jaren daarna werd de ark verbouw tot schippersinternaat en omgedoopt met de naam ‘Prinses Margriet'. Het Katholiek Schipperswerk Nederland kocht de ark aan in de jaren 70 en richtte haar in als onderkomen van het sociaal/cultureel en pastoraalwerk en kerkschip (KSSC) voor schippers in de Waalhaven te Nijmegen. In 1987 is het schip door Albertine Arts en Frans van Steen gekocht om in te richten als ontmoetingsplaats Maasherberg aan de oever van de Maas bij Grave, op een knooppunt van wandel- fiets- en vaarroutes. De ark had ligplaats tot 1996 in de haven van Cuyk. Vanaf 1996 ligt de ark ‘Prinses Margriet' afgemeerd op de plek van het voormalige oeverzwembad in de Maas bij Grave. Een vergunning van Rijkswaterstaat werd snel verkregen. Er was nog een hobbel te nemen. Het bestemmingsplan van de gemeente liet een ligplaats ter plaatse van de ark niet toe. Maar dat was geen probleem, althans zo leek het, want de gemeente was bereid medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan wijziging. Een bestemmingsplanwijziging die meer dan 17 jaar zou gaan duren. Een pad wat niet bepaald over rozen gegaan is en wat steeds door nieuwe regelgeving ingehaald werd.  Frans en Albertine hebben inmiddels beide de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hebben besloten dat vijfentwintig jaar lang genoeg is geweest. 

Frans en Albertine zijn op zoek naar een enthousiaste ondernemer die de monumentale ark een nieuw leven wil geven.

Voor RO specialisten:
Uit de gedingstukken blijkt dat door de gemeenteraad van Grave reeds eind 1990 is besloten dat de "Prinses Margriet" in beginsel een ligplaats kan innemen aan de […]dijk. De raad achtte de ark ter plaatse landschappelijk voldoende inpasbaar. Voorts is in 1993 een beleidsnotitie "Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Grave 1993" opgesteld waarin met name in het kader van de toekomstige toeristisch- recreatieve inrichting van het betreffende gebied uitdrukkelijk een plaats is toegedacht aan de "Prinses Margriet". In de notitie is ervan uitgegaan dat op de "Prinses Margriet" de door C en D gewenste horeca-activiteiten zouden gaan plaatsvinden. Aanvankelijk was het plan om de ligplaats van de "Prinses Margriet" te legaliseren via een procedure ex artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Medio 1994 is door de gemeenteraad van Grave besloten deze procedure niet door te zetten en de legalisering van de ligplaats van de "Prinses Margriet" te bewerkstelligen via een herziening van het vigerende bestemmingsplan. Op 15 maart 1995 is de notitie "Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Grave 1993" in een vergadering van de Provinciaal Planologische Commissie (PPC) behandeld en in hoofdlijnen beoordeeld. Door de PPC zijn destijds geen opmerkingen of kanttekeningen gemaakt. Vervolgens is van gemeentezijde een aanvang gemaakt met de voorbereiding van het bestemmingsplan "Buitengebied 1998", waarin de ligplaats van de "Prinses Margriet" gelegaliseerd zou gaan worden. Lees verder.

Lees ook: Prinses Margriet wordt legaal  Gemeente raad blijft ark Prinses Margriet redden.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?