woensdag, december 30, 2009

 

Streekimpuls nieuwe website


www.streekimpuls.nl

zaterdag, december 26, 2009

 

Subsidie voor gemeenschapsaccommodaties gemeente Mill

Gemeenschapsaccommodaties beter toegankelijk

Onlangs zijn de gemeenschapsaccommodaties in de gemeente Mill & Sint Hubert beter toegankelijk gemaakt. Er zijn onder andere de volgende aanpassingen gedaan: Brede deuren (binnen en buiten), leuningen, een mobiele ringleiding, aangepaste toiletten, zitbankjes bij kleedruimtes.
De veranderingen zijn doorgevoerd ook op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Het gaat hier om de Wilg in Wilbertoord, de Jachthoorn in Sint Hubert, De Wester in Mill en de Wis in Langenboom. Gemeenschapsaccommodatie Mariënweerd in Mill is niet aangepast, omdat gemeenschapsaccomodatie uiteindelijk een plek krijgt in het nieuw te bouwen Sociaal Cultureel Centrum. De aanpassingen zijn mede mogelijk gemaakt door de Reconstructiecommissie Peel en Maas met een subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Bron: Sint Hubert Nu.

donderdag, december 24, 2009

 

Ecologische knooppunten


Een ecologisch knooppunt is een plaats waar het fietsknooppuntenroute-systeem van de provincie Noord-Brabant een ecologisch gebied kruist. Tien gemeenten hebben ieder één zo’n kruispunt geselecteerd en hebben een bijdrage geleverd aan de inrichting van het knooppunt. Ieder ecologisch knooppunt is ingericht als rustplaats voor recreanten met een picknicktafel en een informatiebord. De informatieborden geven informatie over de ecologische maatregelen die getroffen zijn op het betreffende knooppunt. De picknicktafels hebben een speciale vormgeving en zijn gemaakt van duurzame materialen. De ecologische versterkingen, zoals bijvoorbeeld de sanering van een poel, het verflauwen van oevers ten behoeve van amfibieën, een broedwal voor ijsvogels of het planten van bomen, zijn begin 2009 gerealiseerd. In juni 2009 zijn de eerste knooppunten geopend. De ambitie van de initiatiefnemers, de leden van de duurzame driehoek, is dat er in de toekomst in iedere gemeente in Brabant een ecologisch knooppunt komt. Het streekhuis Peel & Maas is gevraagd om na te gaan of er, naast de gemeente Veghel die een ecologisch knooppunt heeft, belangstelling is bij de overige Peel & Maas gemeenten om een ecologisch knooppunt in hun gemeente te realiseren.

Drie voorbeelden in Boxtel, Veghel en Tilburg


 

Wandelknooppuntennetwerk


In navolging van het knooppuntensysteem voor fietsroutes en ruiterroutes, is er in Brabant ook een wandelknooppuntennetwerk ontwikkeld in een groot gedeelte van Zuidoost-Brabant. In navolging van Oirschot kunt u nu ook in Bergeijk, Bladel, Deurne, Eersel, Nuenen, Someren, Reusel-de-Mierden en Waalre, gebruik maken van het unieke wandelroutenetwerk. Vanaf 2009 zijn ook de volgende netwerken gerealiseerd; Asten, Best, Helmond, Cranendonck, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Eindhoven, Laarbeek, Valkenswaard, Veldhoven, Son en Breugel en Gemert-Bakel.

Het wandelroutenetwerk in West-Brabant is uitgezet in 8 gemeenten: Roosendaal, Rucphen, Etten-Leur, Breda, Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen. Deze netwerken worden bewegwijzerd middels groen-gele routebordjes waar een knooppuntennummer in vermeld staat. In de gemeente Landerd in Noordoost-Brabant is een wandelknooppuntennetwerk ontwikkeld welke is bewegwijzerd met bruin-witte routebordjes. In het najaar van 2008 werd het wandelroutenetwerk in Uden gerealiseerd en het wandelroutenetwerk in Bernheze volgde in 2009.

Van de samenwerkende Peel en Maas gemeenten ontbreken Grave, Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill & Sint Hubert, Boekel en Veghel. Het streekhuis Peel & Maas onderzoekt samen met Rob Setz van de gemeente Boxmeer of er draagvlak is om gezamelijk invulling te geven aan het wandelknooppuntennetwerk systeem.

woensdag, december 23, 2009

 

Buurtsuper


Enkele jaren geleden bracht het streekhuis een aantal partijen bij elkaar en daagde ze uit om met elkaar een nieuwe buurtsuper te ontwerpen speciaal voor kernen met 1000 tot 2000 inwoners. De samenwerkende partijen zijn nu op zoek naar een ondernemer of onderneemster voor een testwinkel. Kent u geschikte kandidaten laat ze dan naar Wendy Sterk van Van Tol Retail bellen 0172-610311.
Voor meer informatie klik hier

 

Huishoudboekje van de economie

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting Bron: klik hierHet saldo van de agrarische handelsbalans groeide in 2002 tot bijna 20 miljard euro, hetgeen tweederde van het overschot op de totale handelsbalans bedraagt. Het aandeel van het agrofoodcomplex (productie, verwerking, toelevering, distributie) in de Nederlandse economie beslaat in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid circa 10%. Bron: Agenda voor een vitaal platteland, inspelen op veranderingen.

In 2007 en 2008 steeg de bijdrage aan de handelsbalans met circa 3.5 miljard naar 23.5 miljard. Met deze bijdrage kunnen goederen uit het buitenland aangeschaft worden. Bijvoorbeeld de ongeveer 500.000 auto's die we in Nederland jaarlijks uit het buitenland aankopen. De gemiddelde prijs van deze auto's is ongeveer 23.000,- euro. In totaal kosten de auto's 11,5 miljard.

Export van sierteelt (6,5 miljard) en vlees en zuivel (5 miljard) compenseren de aankoop van de in het buitenland aangekochte auto's.

Nederland is de 2de grootste exporteur van landbouw en voedingsproducten in de wereld na de Verenigde Staten. Bron De food industrie is een belangrijke kurk waar de Nederlandse economie op drijft.

Een belangrijke oorzaak van deze aanzienlijke bedrijvigheid is dat we midden in de driehoek London-Parijs-Berlijn wonen waar het grootste deel van de 450 mlj inwoners van Europa zich bevind. Om efficiëntie redenen bevinden zich de intensieve delen van agroproductie kort bij bewonersconcentraties. Men moet dan denken aan korte transportlijnen, beschikbare arbeid bijvoorbeeld voor slachterijen en benutten van afval van de voedingsindustrie als voeding voor varkens. Zie voor de vestigingslocaties van de intensieve veebedrijven het bovenste plaatje. Deze komen voor een belangrijk deel overeen met de bevolkingsconcentraties.

Marktontwikkeling

Door ontwikkelingen in niet westerse landen, zoals China en India, zal de vraag naar dierlijke eiwitten de komende veertig jaren drastisch stijgen. Zo verwacht de FAO, de landbouw- en voedselorganisatie van de VN, in 2050 een vleesconsumptie van rond de 450 miljard kilo vlees per jaar. Dat is bijna tweemaal de huidige vleesconsumptie. Naast de toenemende vraag is er de uitdaging van een betere voedselverdeling. Zo gaat ongeveer een kwart van de wereld bevolking gebukt onder een tekort aan voedsel terwijl er ook een kwart de problemen ondervindt van obesitas.

Lusten gaan gepaard met lasten.

Door de beperkte ruimte in Nederland is het dringen op het platteland. Jarenlang had de overheid als beleid de ruimte op het platteland te reserveren voor agrarische bedrijvigheid. Dit werd mede ingegeven door de ervaringen opgedaan in de tweede Wereld Oorlog toen in grote delen van Nederland in het laatste jaar van de oorlog spraken was van hongersnood. Het platteland was het bedrijventerrein voor voedselvoorziening. Pas later, door de groene revolutie, steeg de productie aanzienlijk en werden de mogelijkheden van export ontdekt. De overheid streeft er naar de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Enerzijds door het mogelijk te maken dat bedrijven, die de meeste overlast veroorzaken, kunnen verplaatsen naar locaties waar de overlast minder is. Maar ook door het stimuleren van innovaties om uitstoot van geur en fijnstof te beperken. Oude kleine stallen veroorzaken relatief veel overlast. Door schaalvergroting kunnen bedrijven efficiënter produceren waardoor de kostprijs zakt. Ondernemers zijn zo in staat om aan de opgelegde eisen van geur, fijnstof en dierenwelzijn te voldoen zonder zich uit de markt te prijzen.

Innovaties

Wereldwijd wordt er gewerkt aan nieuwe concepten om people en planet aspecten te verbeteren terwijl profit niet uit het oog verloren wordt en voedselvoorziening in de toekomst zeker te stellen. Een van deze innovaties, gericht op de toekomst, zijn Agroparken. Peter Smeets van Wageningen UR, promoveerde onlangs op dit thema. Voor meer informatie zie:
Proefschrift Smeets: "Expeditie Agroparken".pdf

Klik hier voor verdediging van het proefschrift.

Zie voorbeeldenvan innovatieve concepten:

Ruraalpark

Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)

Varkensflat verguld en verguist


dinsdag, december 22, 2009

 

Prat Op Noordelijke Maasvallei 2


De provincie Noord Brabant werkt aan een vitaler, mooier en schoner platteland. Een platteland wat er voor ons allemaal is. Initiatiefnemers worden gestimuleerd hun plannen die een impuls aan de regio geven uit te voeren. Als het nodig is dan kunnen initiatiefnemers steunen op de diensten van het streekhuis Peel & Maas. Het streekhuis brengt partijen bij elkaar en als het nodig is dan wordt nagegaan wat de mogelijkheden voor subsidie zijn. Het nieuwe regiomagazine Prat Op is hier een voorbeeld van. Uitgeverij De Winter nam op uitnodiging van het streekhuis het initiatief een regiomagazine te starten in de Noordelijke Maasvallei regio. Met een tweetal gemeenten met een vergelijkbaar initiatief werd aansluiting gezocht. Gezamenlijk werd er een aanvraag bij het Leader programma Streekimpuls Peel & Maas ingediend. Deze subsidie van de provincie Noord Brabant stimuleerde alle acht Noordelijke Maasvallei gemeenten om te participeren. Vervolgens besloten Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Mooiland Maasland, Elzendaal College, Scholengemeenschap Stevensbeek, Merlet College, MBO College De Maasvallei, Pantein en Dichterbij ook als sponsor toe te treden. Het resultaat is een nieuw sponsored regiomagazine met een stevige basis. Vandaag kregen ongeveer 60.000 huishoudens het tweede nummer in de bus. Ditmaal staan boer Martijn en Marlies uit Overloon van boer zoekt vrouw centraal in het magazine. Op de gemeentehuizen zijn ekstra exemplaren te verkrijgen.

zondag, december 20, 2009

 

Kansen voor een krimpend platteland

Het platteland wordt steeds meer woon- en gebruiksgebied van burgers in plaats van boeren.

Daarbinnen voltrekt zich een ingrijpende demografische verandering. Bovenop vergrijzing en ontgroening is de recent ingezette structurele bevolkingsdaling een trendbreuk met een grote impact. Ook al groeit Nederland als geheel nog tot circa 2038, in die periode kennen we een toenemend aantal krimpende regio's naast groeiregio's. Die krimp slaat versterkt neer op het platteland. Bovendien vergrijst het platteland sneller en dreigen ook kwalitatieve tekorten, zoals voor de groene arbeidsmarkt. Daarnaast kan krimp ook positieve gevolgen hebben voor het platteland in de vorm van verminderde rode druk (wonen, industrieterrein), milieudruk (mobiliteit, consumptie) en nuancering in eenzijdig groeidenken. Benutting van die kansen vraagt wel om actieve sturing door de overheid.Er is dus een urgente behoefte aan inzicht in wat de demografische veranderingen betekenen voor het platteland en welke maatregelen dat van de actoren vraagt. Met dit advies en achterliggend rapport draagt de raad bij aan dat inzicht.

In het rapport van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (opgenomen in dit advies) wordt vastgesteld dat de demografische ontwikkelingen, die zich in Nederland (gaan) voordoen, met name ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling, in plattelandsgebieden sterker en eerder zichtbaar zijn. Het platteland is meer ontgroend en vergrijsd terwijl de bevolkingsdaling zich daar het eerst manifesteert. De oorzaken van de genoemde demografische ontwikkelingen in de verschillende regio's lopen uiteen in geaardheid, tempo en intensiteit. Met name de daling van het aantal jongeren en de daling van het totaal aantal inwoners heeft op veel terreinen gevolgen. Mogelijke waardedaling van onroerend goed en het versneld verdwijnen van voorzieningen zijn daarbij belangrijke negatieve effecten. De migratiestromen van platteland naar stad, en mogelijk ook weer in omgekeerde richting, kunnen de kwantitatieve en vooral ook de kwalitatieve samenstelling van de bevolking op het platteland zodanig veranderen dat er in sociaal en ruimtelijk opzicht ingrijpende bestuurlijke maatregelen nodig zijn.

De raad komt op basis van de analyse van het Kenniscentrum tot de conclusie dat de in ons land ingezette structurele bevolkingsdaling leidt tot een aantal belangrijke veranderingen in de ruimtelijke, economische en sociale structuur van Nederland. Voor het platteland schuilen hier zowel bedreigingen als kansen in. De demografische verandering die zich in ons land en andere Europese landen voltrekt is van een zodanige impact voor het landelijk gebied dat de raad een fundamentele herijking van het plattelandsbeleid noodzakelijk acht. Het rijk, de provincies, de gemeenten en de internationale gemeenschap zijn daarvoor aan zet, in samenspraak met maatschappelijke partners en de burgers. De raad is van mening dat het ministerie van LNV het voortouw zou moeten nemen om de demografische opgave voor het platteland te agenderen.

Ook zouden via onderzoek en stimuleringsbeleid de kansen van krimp voor het platteland moeten worden gedefinieerd en benut. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:• zorg voor een vitale plattelandseconomie die zich aanpast aan de sociaal-economische veranderingen en die gevoed wordt door een concurrerende arbeidsmarkt;• benutten van de kansen van de demografische omslag voor versterking van de kwaliteit van de groene ruimte;• invullen van de leefbaarheidsopgaven;• versterken van het samenspel tussen overheden, maatschappelijke partners en burgers in het landelijk gebied.

Voor het volledige rapport van de Raad van het Landelijke Gebied klik hier.
Voor download van het rapport klik dan hier: download advies

zaterdag, december 19, 2009

 

Megastal discussie

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over megastallen. Maar hoe groot zijn megastallen nou eigenlijk? en wat zijn de voordelen? en wat zijn de nadelen? Waarom zijn sommige mensen voorstander van deze stallen en waarom zijn anderen tegenstander? Wie belangstelling heeft voor de feiten:
Klik hier voor informatie.

En wie wil weten hoe het rijk over megastallen denkt kan hier terecht:
Advies Megastallen VROM

 

Ontwikkeling agrarische sector in Noord-Oost Brabant

1999, het jaar na de varkenspest, was met een totaal van 14.180.443 landbouwhuisdieren in NO Brabant een 'piek' jaar. Sinds dat jaar is het aantal dieren afgenomen met ruim 2,3 miljoen dieren. Het aantal bedrijven verminderde met 1115 bedrijven naar 5310 bedrijven. De dunne mest productie verminderde met 1,4 miljoen ton. (klik op de tabel voor een vergroting).

vrijdag, december 18, 2009

 

LOG Boekel

Boekel gaat over LOG's weer naar de provincie

Boekel gaat begin volgend jaar opnieuw met de provincie praten over de exploitatie van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in de gemeente.
De gemeenteraad vindt het belachelijk dat de provincie zich financieel wil terugtrekken omdat Boekel eerder dit jaar besloot dat er maximaal vier nieuwe bedrijven mogen komen. "Wij hoeven dit niet te pikken. De provincie moet juist blij zijn met de coöperatieve manier waarop Boekel zich bij de LOG's tot dusver heeft opgesteld", zei Henri Willems van de fractie Gemeenschapsbelang Venhorst gisteravond tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Antoinette Heunks-Van Uden (DOP) sprak van een 'idiote brief' van de provincie waarin Boekel gestraft wordt terwijl er eigenlijk sprake zou moeten zijn van 'beloning'. Diverse fracties waren verder gepikeerd over het feit dat de brief van de provincie over deze kwestie in november bij de laatste commissievergadering niet op tafel lag terwijl hij al lang op het gemeentehuis binnen was en alle fracties benieuwd waren naar de opstelling van de provincie.

Een interne fout, bekenden wethouder Peter Ketelaars en burgemeester Pierre Bos. Van kwade opzet was volgens de twee in elk geval geen sprake. Omdat er nog zo veel onzeker is over de toekomst van de LOG's en de financiële haalbaarheid besloot het college om het raadsvoorstel omtrent de exploitatie naar de vergadering van februari door te schuiven. Dan is er, na het gesprek met de gedeputeerde -begin januari- hopelijk meer duidelijk over de financiën en de rol die de provincie wil en kan spelen. Volgens Jan van Duijnhoven (Boekels Welzijn) moet er hoe dan ook goed naar de exploitatie gekeken worden want volgens hem 'rammelt het collegestuk aan alle kanten'. "Deze grondprijs kan nooit", zei hij. Brabantsdagblad 18 december 2009.

dinsdag, december 15, 2009

 

LOG Boekel

Exploitatie Boekelse LOG's vol forse financiële risico's

Het ontwikkelen en exploiteren van twee landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in Boekel kan de gemeente heel veel geld gaan kosten. Op papier is de exploitatie bijna kostendekkend maar omdat de toekomst van deze omstreden gebieden zo ongewis is, kleven er volgens het college van B. en W. 'forse risico's' aan het plan. Voor een deel ligt dat aan Boekel zelf. Omdat de gemeenteraad in de LOG's maximaal vier bedrijven wil in plaats van de oorspronkelijke acht, voelt de provincie zich niet langer verantwoordelijk om mee te betalen aan eventuele financiële risico's. En die zijn er genoeg. Brabantsdagblad 15 december 2009.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Advies: Zet platteland op agenda voor gemeenteraadsverkiezingen

Ontvolking van het platteland is niet alleen een serieuze bedreiging maar ook een grote kans. Dat zegt de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) in het rapport 'Kansen voor een krimpend platteland' dat woensdag in Elburg wordt gepresenteerd.
Zie ook:
Braakliggend land - Advies over de toekomst van het landelijk gebied, nov. 2009 (pdf , 104 pg)

Door de verminderde vraag naar ruimte nemen de mogelijkheden toe voor verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De toekomst van het platteland hangt af van de manier waarop overheden en burgers op de uitdaging van de krimp reageren. De RLG concludeert dat een fundamentele herziening van het plattelandsbeleid noodzakelijk is om die kansen optimaal te kunnen benutten.Volgens de RLG zal de inbreng van de burger medebepalend moeten zijn, zodat burgers mede-vormgevers kunnen zijn van hun landelijk gebied. Vanwege de regionale verschillen moeten de gemeenten de regie krijgen voor deze opgave. De gemeenteraadsverkiezingen 2010 bieden daarvoor een aanleiding.Het doembeeld is bekend. Vergrijzing, bevolkingsafname en daling van het aantal jongeren, hebben verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse platteland. Hierdoor verdwijnen in snel tempo voorzieningen zoals scholen en daalt de prijs van onroerend goed.Bij al die ellende ziet de Raad voor het Landelijk Gebied dus ook nog lichtpuntjes. Om de kansen te benutten, is het volgens de Raad voor het Landelijk Gebied om te beginnen nodig dat het ministerie van LNV het initiatief neemt om de demografische opgave voor het platteland te agenderen. De Raad voor het Landelijk Gebied is een onafhankelijk adviescollege van regering en Staten-Generaal. Gelderlander 15 december 2009.

Zie ook de site van Raad Landelijk Gebied (RLG).

zondag, december 13, 2009

 

Kleine kernen gemeente Veghel

Veghel schuift nota verkooppunten in kleine kernen door naar 2011

Dorpen in de gemeente Veghel die momenteel zonder verkooppunt voor eerste levensbehoeften zitten, zullen het voorlopig moeten blijven stellen zonder een dergelijke voorziening.Vanuit de gemeente hoeven ze in ieder geval tot 2011 geen concrete acties te verwachten om hier iets aan te veranderen. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na bespreking van dit onderwerp door de raadscommissie Publiek en Samenleving. De meeste raadsfracties staan nog steeds achter het idee om als gemeente een coördinerende rol te spelen bij het terugbrengen van buurtwinkels in kleine kernen. Maar de uitwerking van dit idee hoeft geen voorrang te krijgen op de 'nota speelvoorzieningen', die al eerder op het lijstje uit te voeren taken was gezet voor de ambtelijke organisatie.

Alleen de VVD blijft grote moeite houden met het idee dat de gemeente zich bemoeit met zaken die aan de markt dienen te worden overgelaten. "Als er echt behoefte was aan deze winkels, dan zou de markt daar allang op ingesprongen zijn. Maar het tegendeel is waar. De supermarkten trekken weg uit de dorpen, omdat de dorpsbewoners zelf naar andere plaatsen rijden om hun boodschappen te doen", stelde Margriet Bräuner. Yvette Bloemen (DDB) reageerde: "Het gaat juist om de dorpsbewoners die niet zo mobiel zijn dat ze even naar Veghel of een andere plaats rijden. Voor deze mensen is een buurtwinkel niet alleen een makkelijke voorziening voor hun boodschappen, maar ook vooral een sociale." Overigens was geen van de partijen voorstander van een gesubsidieerde winkel. De gemeente wil alleen meedenken over zaken die uiteindelijk hun eigen broek op kunnen houden. Brabantsdagblad 11 december 2009.

vrijdag, december 11, 2009

 

Peel en Maas koploper POP2

Peel en Maas koploper in Brabant bij toekenning subsidies POP2

In het reconstructiegebied Peel en Maas zijn afgelopen jaar 23 aanvragen voor financiële bijdragen uit het Platteland Ontwikkelings Programma (POP) gehonoreerd. Daarmee is Peel en Maas koploper in de provincie Noord-Brabant. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag Platteland Ontwikkelings Programma 2008. In 2008 kregen 45 Brabantse subsidieaanvragers steun uit het het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) voor de uitvoering van hun projecten. In totaal is in 2008 bijna 5 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd. Van de 45 projecten worden er 23 uitgevoerd in de regio Peel en Maas. Tot het reconstructiegebied Peel en Maas behoren de gemeenten Uden, Veghel, Landerd, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis. bron: Gemeente Boekel, 09/12/09

donderdag, december 10, 2009

 

Kennisplaza ROC de Leijgraaf

Staat uw stil......of investeert uw bedrijf in de toekomst?

U wilt uw concurrentiepositie vergroten? Nieuwe producten ontwikkelen of de kwaliteit van bestaande verbeteren? Dan bent u bij Kennisplaza van ROC de Leijgraaf aan het goede adres. Als centraal aanspreekpunt voor MKB-ondernemers maken wij de kennis van De Leijgraaf toegankelijk voor ondernemers in de regio. Stel ons uw vraag en wij zorgen voor de juiste persoon die met u mee kan denken. Bovendien maken subsidies van provincie, gemeenten en Europa onze kennis voor u zeer voordelig.

Wilma Hendriks
BU Manager KennisPlaza

ROC de Leijgraaf postbus 420 54 60 AK Veghel
Bezoekadres Udenseweg 2 Uden
Telefoon 0413 -338633 06 12745165Ma t/m Do
http://www.leijgraaf.nl/ wilma.hendriks(at)leijgraaf.nl

maandag, december 07, 2009

 

Streekproducten uit Maashorst

Maashorstboeren willen marktkraam

De Maashorstboeren willen in een marktkraam op de weekmarkten in de gemeenten in het Maashorstgebied streekproducten gaan verkopen. Door te kiezen voor een marktkraam in plaats van een winkel kunnen de kosten een stuk lager blijven. De benodigde vergunningen voor standplaatsen zijn inmiddels aangevraagd maar zowel de marktkooplui als de gemeenten reageren niet enthousiast.

Een kraam met streekproducten op de StreekfairMet die marktkramen kan er gebruik worden gemaakt van de logistiek die door IBN wordt verzorgd voor het horeca-project. In samenwerking met D’n Bonte Wever, Heerkens groente en fruit in Nistelrode en IBN groep is een project opgestart om de horeca van Maashorstproducten te gaan voorzien. Heerkens heeft zo’n 100-140 klanten die dagelijks beleverd worden. IBN heeft toegezegd om een half jaar lang kosteloos zorg te dragen voor het wekelijks verzamelen van de producten en ze aan te leveren. Volgens voorzitter Dennis Hurkmans van de Maashorstboeren zijn marktkooplui bang voor de concurrentie en is er een wachtlijst voor nieuwkomers op de weekmarkten. Daarom is nu toestemming gevraagd om buiten de marktdagen om een kraam te mogen plaatsten in de verschillende winkelcentra. Zodra de logistiek voor de groente en fruit-producten op de rit staat, willen de Maashorstboeren dat uitbouwen naar vlees. Omdat deze beide sectoren hygiënetechnisch niet gekoppeld kunnen worden, moet ook de logistiek apart plaatsvinden. De hoop is dat dit in 2011 ook volop draait. Kliknieuws 3 december 2009.

 

Herstel natuur in Uden

Na dertig jaar worden de dertig stacaravans in een natuurgebied in Uden weggehaald.
Ze staan in de stuifduinen aan de Raktweg, vlakbij de Bedafse Bergen. De gemeente Uden heeft ze al die jaren gedoogd. Ze is het nu met de eigenaar van het terrein en de provincie eens geworden over een nieuwe inrichting van het complex. Het aankoopbedrag is nog niet bekend.Het is de bedoeling dat de stuifduinen worden hersteld. Dit is goed voor de natuur en het toerisme, aldus de Udense wethouder Yvonne Schram. Omroep Brabant 3 december 2009.

 

Maashorst

Van de Maashorst moet je gaan dromen

,,Het gebied De Maashorst heeft jarenlang merkwaardig genoeg weinig of geen aandacht gekregen. Het is een gebied dat in de volle omvang gezien en benut zou moeten worden”, vertelt voorzitter Peer Verkuijlen van Stuurgroep De Maashorst. Hij presenteerde vrijdagmorgen de toekomstvisie 'Het Maashorst Manifest' voor de komende tien jaar. ,,Gedurende de afgelopen vijf jaar dat de stuurgroep actief is, zijn er geweldige slagen gemaakt. De mensen zijn doordrongen van De Maashorst en dat zal de komende jaren nog meer worden.”

De Maashorst is natuur en meerIn Stuurgroep De Maashorst zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden, van de provincie, waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, de Maashorstboeren, ZLTO, natuur en milieuorganisaties en VVV. Verkuijlen: ,,Het natuurgebied De Maashorst is een parel in ontwikkeling. Het zal uitgroeien tot een levendig ondernemend Provinciaal Landschap, omringd door gemeenten die enorm veel kansen zien in het gebied. Het is als een kip met gouden eieren. Je moet ‘m goed voeden, dan krijg je heel veel gouden eieren. Mensen moeten met z’n allen het gebied waardevol vinden, maar ze moeten er ook wat aan hebben. Zie daar, de basis voor een florerende plattelands economie.” Zijn betoog wordt gesteund door wethouder Jos van der Wijst van Landerd. Hij spreekt namens de andere wethouders in het gebied: ,,We hebben nog vele jaren nodig om al onze ambities in het gebied te realiseren vanwege de financiën. Maar we voelen ons gesterkt door het enthousiasme van alle betrokken groeperingen, gemeenten en vooral ook door de provincie.

De Maashorst is natuur en meerHet gaat allang niet meer om alleen de natuur in het gebied. Daar wordt gewoon voor gezorgd en gewaakt. Maar thema’s als gezondheid, milieu , spiritualiteit, economie zijn ook onderwerp van gesprek geworden.” Kliknieuws 4 december 2009.

 

Landerd vraagt om advies

GGD: Meer onderzoek nodig naar gezondheid

Er is meer onderzoek nodig om te kunnen stellen dat er wel of geen schadelijke effecten zullen optreden voor de volksgezondheid als gevolg van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en het landbouwontwikkelingsgebied (log) in het bijzonder.
Dat stelt Henk Jans van GGD bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid.Het college van de gemeente Landerd heeft hem in een brief verzocht een 'richtinggevend schriftelijk advies' te geven waarin hij stelt dat er voorlopig geen redenen bestaan om te veronderstellen dat die schadelijke effecten voor de volksgezondheid op kunnen treden. Jans heeft de brief nog niet in zijn bezit, maar lijkt niet van zins de gemeente Landerd daarin tegemoet te komen. "Er is bijvoorbeeld een Duits onderzoek naar de gezondheidsrisico's bij intensieve veehouderijen en die kwamen uit op meer gezondheidsklachten, naarmate de afstand tussen de bedrijven en omwonenden kleiner wordt. Maar dat onderzoek roept ook weer vele vragen op. We moeten nu zelf in een groter gebied onderzoeken of er daadwerkelijk meer klachten worden geregistreerd bij huisartsen en of die verband houden met de uitstoot van veehouderijen." Gelderlander 5 december 2009.

 

Waterproject Boekel

Waterschap rondt baggeren af

Waterschap Aa en Maas rondt de twee baggertrajecten in het oostelijk deel van haar werkgebied af. In totaal is 11, 3 kilometer slootbodem geschoond. De werkzaamheden startte in december. De trajecten waren de Landmeerseloop –vanaf de Gemertseweg tussen Boekel en Gemert– tot aan de monding in de Leigraaf. In het tweede werktraject zijn diverse waterlopen in de omgeving van Schijndel, Berlicum en Loosbroek geschoond. Tijdens de werkzaamheden is ongeveer 14.300 m3 baggerslib vrijgekomen. Het grootste deel van deze baggerspecie is hergebruikt om de aanliggende oevers te herstellen. Op dit moment vinden nog afrondende werkzaamheden plaats.Wambergse beekEen apart onderdeel van de werkzaamheden was de Wambergse beek. Voordat hier gestart kon worden moest onderzoek gedaan worden naar de mogelijke aanwezigheid van oude explosieven. Bij deze beek is tijdens de Tweede Wereldoorlog, vlak voor de bevrijding, veel gevochten. Na het onderzoek is de locatie is vrijgegeven om gebaggerd te worden. Ook was het niet nodig extra beveiligingsmaatregelen te treffen tijdens de werkzaamheden. Kliknieuws 2 december 2009.

woensdag, december 02, 2009

 

LOG

Ook in Mill discussie over ontwikkelen LOG

Dorpslijst Langenboom, een partij die deel uitmaakt van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, wil in navolging van de gemeente Landerd stoppen met de ontwikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel.
"Het rijk, de provincie en de gemeente Landerd, iedereen laat de voortgang van LOG's rusten. Dat moet onze gemeente ook doen. Het is belangrijk het onderzoek naar gevolgen voor de gezondheid af te wachten", zegt fractievoorzitter Albert de Maeyer van de dorpslijst.

De twee boerenbedrijven uit Sint Hubert die naar het gebied voor ontwikkeling van intensieve veehouderij zouden verplaatsen, moeten volgens de partij wel zo snel mogelijk verhuizen.

DL is altijd tegen de ontwikkeling van het LOG geweest omdat het te duur zou zijn en omdat er onvoldoende draagvlak in Langenboom is. Wethouder Carel van Genugten van Mill en Sint Hubert zegde vorige maand toe dat geen nieuwe stallen in het LOG worden gebouwd voordat de onderzoeksresultaten bekend zijn. Brabantsdagblad/Gelderlander
2 december 2009.

dinsdag, december 01, 2009

 

Gassel gemeente Grave

Voor kerst weet Gassel waar het mag bouwen

Door vakanties is een onderzoek naar woningbouw in Gassel later klaar dan bedoeld was.
In juli besloten de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant dat onderzocht wordt waar en hoe het dorp Gassel kan uitbreiden. Een onafhankelijk bureau zou dat onderzoek uitvoeren. In oktober zou duidelijk zijn wat de mogelijkheden en beperkingen voor woningbouw in Gassel zijn. Dat wordt nu later: voor de kerst moet het onderzoek klaar zijn. "Door zomervakanties is een paar weken later dan bedoeld opdracht gegeven voor het onderzoek", zegt een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant. Gelderlander 1 december 2009.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?