woensdag, oktober 31, 2012

 

De opmars van elektrisch motorcrossenGezamenlijk met MON (Motorsport Organisatie Nederland) te Cuijk en de importeur  van elektrische crossmotoren heeft het streekhuis Noordoost Brabant in 2008 aan de wieg gestaan van de introductie van E-MX in Nederland. In 2009 en 2010 werd met financiële steun van de provincie Noord Brabant een E-MX demoteam opgericht. Door de vele demonstraties heeft deze nieuwe sport snel aan populariteit gewonnen. Een van de gevolgen is de opening van een indoor E-MX hal in Wanroij. Zoals het filmpje hierboven te zien is wordt E-MX nu ook omarmd door de internationale FIM organisatie en is een start gemaakt met de introductie van E-MX in België.

dinsdag, oktober 30, 2012

 

SDKV: Seriousfarming


"Nieuw"

Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees (SDKV) borgt de kwaliteit van vleesproductie voor duurzaamheid, dierenwelzijn, antibioticagebruik, volksgezondheid en maatschappelijk draagvlak. Indien nodig zorgt de Stichting voor het initiëren van onderzoek om de borging te ondersteunen.

SDKV staat ten dienst van een keten van bedrijven, die vlees produceren, verwerken, transporteren en leveren aan de consument. De Stichting onderzoekt vernieuwende methodes en/of technieken op veehouderijbedrijven en bedrijven in de keten, die een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen. SDKV verzamelt onderzoeksresultaten ter onderbouwing van de werking van de geselecteerde methodes en/of technieken. Doel is het ontwikkelen van een borgingssysteem dat voldoet aan gegarandeerd duurzaam kwaliteits vlees.
Voor informatie:  www.sdkv.nl

Streekhuis Noordoost Brabant ondersteunt SDKV met het deelproject Cleanair-Cleanmist. Voor informatie klik hier.

maandag, oktober 22, 2012

 

"VrijBuiten" een nieuw woonconcept voor het buitengebied

Ruimte Voor Ruimte perceel
Ruimte Voor Ruimte perceel met VrijBuiten woning

Door gebruik van de ruimte voor ruimte regeling te maken kunnen we het buitengebied mooier maken. Oude stallen worden gesloopt en hier voor in de plaats mag een riante woning gebouwd worden op een riant perceel. Maar dan moeten de percelen natuurlijk wel verkocht worden. De streekmanager Noordoost Brabant nodigde Leenders Architecten uit Veghel en bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk uit een bijzonder concept te ontwikkelen speciaal voor Ruimte voor Ruimte kavels. Dit concept werd samen ontwikkeld met een viertal makelaars die samen ruim 140 RvR kavels in de aanbieding hebben en de wensen van potentiële kopers als geen ander kennen. De woning in 'schuurstijl' is op een aantal onderdelen uniek. Het betreft een integraal ontwerp volgens het Nufuture principe. Dat wil zeggen dat de woning energie neutraal is of dat eenvoudig te maken is. De woning voldoet daarmee aan een wettelijke eis voor nieuwbouwwoningen die in 2020 gaat gelden. Daarnaast voldoet de woning aan strenge gezondheidseisen voor het binnenklimaat. Door het maximaal benutten en afstemmen van kennis tussen architect en bouwbedrijf is de woning wat betreft duurzaamheid en comfort van zeer hoog niveau terwijl tegelijkertijd het prijsniveau zonder meer concurrerend te noemen is. 

Voor informatie: www.vrijbuitenwonen.nl    


Streekhuis Noordoost Brabant is initiatiefnemer van het Vrijbuiten concept en werkt daarbij samen met Leenders Architecten, Van der Heijden bouw en ontwikkeling, Adriaan van den Heuvel makelaars/adviseurs, Raadhage makelaardij en Bernheze makelaars en adviseurs.

vrijdag, oktober 19, 2012

 

Niet bouwen megastallen kost gemeenten geld

Provincie reserveert 15 miljoen voor schadeclaims gedupeerde boeren

De gemeenten Boxmeer en Boekel overwegen naar de rechter te stappen nu de provincie Noord-Brabant hen niet wil compenseren voor inkomstenderving door het niet doorgaan van de megastallen. Heeze-Leende ging hen al voor.

Boekel wil 1,3 miljoen
De gemeente Boekel vroeg de gemeente om 1,3 miljoen euro, maar in haar schikkingsvoorstel bood de provincie slechts drie ton. ‘Dat vinden we te beperkt’, zegt wethouder Ted van de Loo. ‘Op de exploitatie van ons landbouwontwikkelingsgebied hebben we nu een negatief saldo van 1,3 miljoen euro. We hebben fors geïnvesteerd in infrastructuur en het opkopen van boerderijen. Met de provincie komen we er helaas niet minnelijk uit, dus beraden we ons op verdere stappen. Ik verwacht een gang naar de rechter.’

Boxmeer wil zes ton
De gemeente Boxmeer ontving een schikkingsvoorstel van een kleine 80.000 euro. ‘Daarbij zijn de exploitatiekosten die de gemeente misloopt niet meegenomen’, vertelt een gemeentewoordvoerder. ‘Dat gaat om een bedrag van 611.000 euro. We kunnen nu namelijk niet nieuwe bouwblokken ontwikkelen. Wij beraden ons nu op juridische stappen.’

Zes gemeenten krijgen schadevergoeding
Zes gemeenten kregen wel een schadevergoeding van de provincie, omdat de bouw van megastallen niet kon doorgaan. De provincie besloot in maart 2010 dat nieuwe stallen niet groter mochten zijn dan anderhalve hectare. In totaal heeft de provincie zeven ton uitgetrokken voor de vergoedingen voor het niet doorgaan van gemeentelijke plannen. Alphen-Chaam, Bernheze, Deurne, Sint-Anthonis, Someren en Uden krijgen bedragen variërend van 14.840 euro (Sint Anthonis) tot 469.253 euro (Uden).

Provincie: gang naar rechter staat vrij
De provincie wijst erop dat een gang naar de rechter voor iedere gemeente waarmee geen overeenkomst is gesloten open staat. De gemeente Laarbeek wacht nog een juridische procedure af. Heeze-Leende is al naar de rechter gestapt om een bedrag van 41.000 euro extra te krijgen. Voor verwachte claims van boeren die hun megastal niet konden bouwen heeft de provincie een bedrag van 15 miljoen euro ingeboekt.
Binnenlandsbestuur

 

Hooibergproject trekt aandachtVoor een mooi artikel over het hooibergenproject van al weer even geleden in het Brabantsdagblad klik hier.

donderdag, oktober 18, 2012

 

Antibiotica, wat als ze niet meer werken

Antibioticumgebruik in de veehouderij

De voornaamste antibiotica in de veterinaire farmacotherapie zijn de tetracyclines, sulfonamiden, aminoglycosiden, β-lactam antibiotica en de macroliden. De marktaandelen van deze stoffen verschillen per land, maar over het algemeen worden de tetracyclines en de sulfonamiden het meest intensief gebruikt. In Europa was in 1997 het totale gebruik 5093 ton, waarvan 1494 ton therapeutisch werd gebruikt en de rest als groeipromotors. In 2011 was Nederland het land dat het meest preventieve antibiotica toediende aan het vee in Europa. Gebruik van preventieve antibiotica kan tot resistentie leiden. Voorbeelden van resistente bacteriën zijn: MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) en ESBL (Extended Spectrum Bèta-Lactamase). bron: wikipedia

Al begin 1970 werd ontdekt dat ongecontroleerd gebruik van antibiotica zeer schadelijk is. Belanghebbende partijen wisten, door actief te lobbyen, maatregelen uit te stellen. In Europa werd pas in 2006 per wet verboden om antibiotica als groeibevorderaar te misbruiken. In Noord-Amerika werd dit pas in 2012 verboden. 


Antibioticagebruik bij dieren in Nederland hoogste van Europa
Nederland heeft een zeer groot aantal landbouwdieren, waarvan meer dan 95% leeft in de bio-industrie. Het antibioticagebruik in deze sector is groot. In tien Europese landen bedroeg dit (in mg verkochte antibiotica/ kilo geslachte varkens, pluimvee en runderen en levend melkvee) in 2010 tussen de 18 en 188 mg/ kg. Nederland scoorde hierbij het hoogste van Europa (Grave et al., 2010). Door het hoge antibioticagebruik bij dieren worden dierbacteriën resistent en kan er overdracht van deze resistente bacteriën plaatsvinden naar mensen, bijvoorbeeld door het eten van onvoldoende verhit vlees.

Het ontwikkelen van een nieuw antibioticum kost meer dan een miljard euro en duurt 10 jaar. Er moeten steeds nieuwe antibiotica ontwikkeld worden omdat er ook steeds antibiotica afvallen omdat bacteriën er resistent voor worden. Vanwege de hoge kosten moet de farmaceutische industrie veel antibiotica verkopen om de kosten terug te verdienen.  Een graag geziene klant is daarom de intensieve veehouderij. Het nadeel hiervan is dat door het massale gebruik sneller resistentie optreed. Een groot risico doet zich daar bij voor. Namelijk dat bacteriën sneller resistent worden dan we nieuwe middelen kunnen ontwikkelen. Er ontstaat dan een situatie dat we infectie ziekten niet meer kunnen behandelen met antibiotica . We zijn dan terug in de tijd van voor 1941 toen de medische sector de beschikking over antibiotica kreeg. Een eenvoudige blaasontsteking kan dan tot de dood leiden. Wereldwijd zijn er dan jaarlijks, ook in de moderne westerse wereld,  miljoenen extra dodelijke slachtoffers te verwachten.


In de periode 1983-1987 werden 16 nieuwe antibiotica op de markt gebracht. In de periode 2008-2011 is dat aantal gezakt naar 2 a 4 nieuwe middelen. Doorgaans zijn na 3 maanden de eerste resistentie verschijnselen waar te nemen. Bron. Zie ook Bad Bugs, no Drugs.

Voor een documentaire over dit onderwerp zie:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Voor een vergelijkbare BBC documentaire klik hier.

Lees ook:

Hardere aanpak antibioticagebruik in de veehouderij, Nieuwsbericht | 08-12-2010

Antibiotica syndicaat artikel NRC april 2011 en radio uitzending

Schippers wil mondiale aanpak antibiotica-resistentie


Kamerbrief over antibiotica in de veehouderij oktober 2012

Meer informatie over de Wergroep Veterinair Antibiotica Beleid:  http://wvab.knmvd.nl/wvab

maandag, oktober 15, 2012

 

Oproep Yves de Boer richting Knak de Worst


zondag, oktober 14, 2012

 

Ruimtelijke plannen in de gemeente Oss

Oss maakt het inwoners gemakkelijk

Op de website http://www.ruimtelijkeplannen-oss.nl  kunnen inwoners van de gemeente Oss bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Oss bekijken. Dat kan ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, maar op deze website wordt meer informatie gegeven.
 

Boekel denkt in mogelijkheden

Vernieuwende visie voor de gemeente Boekel denkt alleen in mogelijkhedenBügelHajema Adviseurs heeft, in opdracht van de gemeente Boekel, een vernieuwende strategische visie opgesteld voor het buitengebied. Boekel is een agrarische gemeente, maar de sector staat onder druk. Het is dus zaak om het buitengebied vitaal te houden. De afgelopen tijd heeft de gemeente Boekel onder leiding van BügelHajema interactieve bijeenkomsten gehouden met bij het buitengebied betrokken organisaties en deskundigen. De visie is dan ook in nauwe samenspraak met ‘het gebied’ tot stand gekomen.

De visie wil op een vernieuwende manier ruimte bieden voor ontwikkelingen in het buitengebied die bijdragen aan de verbondenheid van dorp, buurtschappen, landbouw, landschap en natuur, mits de kwaliteiten van het landschap worden versterkt. In het verleden werd het buitengebied beschermd tegen “niet aan het buitengebied gebonden functies” (nee, tenzij). De visie wil dit ombuigen naar een strategie, waarbij de kwaliteit van het landelijk gebied centraal staat (ja, mits). Hiervoor is nodig dat de huidige werkwijze, regelgeving en ingesleten patronen worden aangepast om ruimte te maken voor vernieuwing, in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. De nieuwe strategie kan alleen succesvol werken, wanneer alle betrokken partijen, bewoners, ondernemers, organisaties, ambtenaren en bestuurders, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan die kwaliteit. Dit vergt meer werken vanuit vertrouwen en wederzijds respect en minder vanuit regels.

De visie bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat de strategie. Hierin komen de achterliggende gedachte, de vier principes van de gewenste kwaliteit en de werkwijze bij de uitvoering aan de orde. Het tweede deel is een kwaliteitsgids voor het buitengebied; in welke gebieden zijn welke kwaliteiten en kansen aanwezig en waar wordt welke kwaliteit nagestreefd. Het derde deel gaat over de waardering van zowel de ontwikkeling die wordt gewenst als van de tegenprestatie die daar tegenover hoort te staan. Aan de hand van standaard toe te passen normen en uitgangspunten, wordt een balans gezocht tussen mogelijkheden en tegenprestatie.

Het bureau en de gemeente kijken vol vertrouwen naar de inspraakfase van de visie, die in september 2012 begint. De beleidsvisie zal daarna in 2013 worden vastgesteld.

Wilt u de beleidsvisie inzien? Dan kan dat hier. Voor meer informatie over het project en het proces kunt u tevens terecht bij de projectleiders, Bas Verbruggen en Henk Veldhuis.

Bij de interactieve bijeenkomsten met betrokken organisaties en deskundigen is de streekmanager Noordoost Brabant een van de vele deelnemers.

vrijdag, oktober 12, 2012

 

5-Sterrenregio Noordoost Brabant
Per 1 juli werden de regionale overheidssamenwerking Noordoost-Brabant en de 5-sterrenregio samengevoegd. Volgens Arjen van Nuland, programmamanager 5-sterrenregio, betekent dit meer efficiëntie en meer synergie. “Het wordt één werkorganisatie met één gezamenlijke strategische agenda.”

“Zowel Noordoost-Brabant als 5-sterrenregio hadden al een top 10 met onderwerpen op de agenda staan, daar zat al veel overlap in”, legt Van Nuland uit. “De 5-sterrenregio bestond al en richtte zich vooral op de economische structuur van de regio, Noordoost-Brabant was meer een bestuurdersplatform. Dat wordt nu een operationele organisatie met meer efficiency en meer synergie.”

De richting van de regio wordt aangegeven door het nieuw ingevulde strategisch beraad van de 5-sterrenregio Noordoost-Brabant. Volgens Van Nuland vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Stichting Brainport in Brainport Regio Eindhoven. “In het strategisch beraad van onze regio zitten alle toppers uit de regio, vanuit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld burgemeesters, intermediairs en ondernemers.”

De regio moet in 2020 een landelijke toppositie innemen als economisch centrum op gebied van food, health en farma (FHF). Dat zijn volgens Van Nuland de speerpuntsectoren. “Daarin hebben we keuzes moeten maken. Je kunt het geld tenslotte maar één keer uitgeven. Het is onze ambitie om in deze sectoren een toonaangevende regio te worden.”

Meer informatie: www.5nob.nl

 

Megastal discussie


 

Mega-mestfabriek

Plan nieuwe mega-mestfabriek vrijwel rond

De plannen voor de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland zijn zo goed als rond. Aldus Frans Meulenmeesters op de Peelhorstconferentie in Milheeze. De Peelhorst, met onder meer het Land van Cuijk, is een proeftuin voor de ontwikkeling van duurzame veehouderij. Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

 

Agrofood belangrijke pijler Brabantse economie

BOM aan de slag met Innovatieprogramma AgroFood 

De BOM is in opdracht van de Provincie aan de slag met de voorbereiding en opstelling van een Innovatieprogramma Agrofood. Namens de BOM is de heer Jac Warmerdam, voormalig directeur van Agro & Co, als trekker aangesteld voor het opstellen van het programma.
De agrofood sector is na de hightech industrie de belangrijkste pijler van de Brabantse economie. In het agrofood complex zijn 110.000 personen werkzaam , dat is circa 10 % van de totale werkgelegenheid. Alle schakels in de keten (van grond tot mond) zijn in Brabant vertegenwoordigd. Regionale zwaartepunten zijn food, health & pharma in Noordoost-Brabant, food & feed in Uden/Veghel, food & hightech in Zuidoost-Brabant en agro & chemie in West-Brabant. lees verder >

 

Pleidooi voor insecten in veevoer

De huisvlieg kan wat onderzoekers van Wageningen Universiteit betreft meer worden toevoegd aan veevoer.

Insecten kunnen volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit een belangrijk bestanddeel worden van voer voor varkens en pluimvee. Met name de huisvlieg en de meelworm zijn geschikt voor grootschalige productie. Eiwitten van insecten zijn op den duur goedkoper dan de huidige grondstoffen waaronder maïs en sojaschroot.

Wet- en regelgeving is de belangrijkste belemmering om insecten op grote schaal te gebruiken voor diervoer. De wet staat niet toe dat insecten worden gebruikt als grondstof in diervoeding. Bron: Gelderlander. Lees verder.

In het voorjaar van 2011 is het streekhuis Noordoost Brabant een project gestart om de mogelijkheden van insecten, om mest te verwerken, te onderzoeken. Eind dit jaar komen de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Wageningen Universiteit beschikbaar. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door LIB, SRE en Vijfsterrenregio Noordoost Brabant. Voor informatie over het project klik hier.

donderdag, oktober 11, 2012

 

Meer toeristen naar Brabant

Brabant is flink in opmars als toeristische provincie. Het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland dat onze provincie bezoekt is veel sterker gestegen dan landelijk.

In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen bijna 444.000 toeristen Brabant opzoeken: zo'n tien procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In heel Nederland steeg het totaal ook, maar veel minder sterk (3,6%).

Landelijk en rustiek
Het lijkt erop dat de provincies met een landelijk en rustiek imago in opmars zijn. Behalve Brabant deden ook Drenthe en Limburg het uitstekend, zelfs nog wat beter dan Brabant. Brabant blijft de vijfde provincie van het land wat betreft aantal toeristen, maar hijgt op die ranglijst buurprovincie Gelderland in de nek. Noord-Holland (Amsterdam) blijft met afstand de grootste toeristische trekpleister van Nederland.

De populariteit van Brabant neemt ook in het buitenland toe. Meer dan de helft van de stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal buitenlandse toeristen, waarvan ook nog eens een aanzienlijk deel zelfs van buiten Europa komt. Zo verdubbelde het aantal Indiërs dat de provincie bezocht in een jaar tijd tot 7000.

Wel wat korter verblijf
Ook al neemt het aantal buitenlandse gasten flink toe, het merendeel wordt gevormd door Nederlanders. Dat zorgt er ook voor dat een toeristisch verblijf in Brabant vaak wat korter is dan elders in het land. Ook concludeerde het Vrijetijdshuis Brabant onlangs nog dat toeristen in Brabant de hand flink op de knip houden. Bron Kvk/Omroep Brabant. Lees verder


woensdag, oktober 10, 2012

 

Mestverwerking bij biocentrale Cuijk

De bio-energiecentrale van Essent in Cuijk wordt doorontwikkeld tot een biobased economy park waarbij niet alleen stroom wordt opgewekt. Binnenkort kunnen naburige bedrijven hier warmte afnemen voor hun productieproces en nieuw is de koppeling van de centrale met een vergister die mest verwerkt.

Twee weken geleden kreeg Essent een subsidie toegekend van 172 miljoen euro, uitgesmeerd over een periode van 12 jaar, om het nieuwe concept mogelijk te maken. De centrale, die nu stil ligt, wordt op 22 oktober weer in gebruik genomen.

Mestverwerking
Binnen het gekozen concept in Cuijk ziet Essent - op geringe afstand van het Brabantse en Limburgse gebied met intensieve veehouderij - grote kansen voor mestdroging. Nabij de centrale verrijst op het terrein een grootschalige mestdroger, die 400.000 ton mest kan verwerken (60 tankwagens per dag). Lees verder.

dinsdag, oktober 09, 2012

 

‘Liberation Route van enorm belang’

Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, heeft zich dinsdag in Brussel volmondig geschaard achter het Arnhems-Nijmeegse initiatief voor een Europese Liberation Route.

Hij noemde het project, dat de gehele route die de bevrijders in 1944 en 1945 hebben afgelegd moet verbinden en zichtbaar maken van Normandië tot Berlijn ‘één van de belangrijkste projecten van dit moment’. Bron Gelderlander. Lees verder.


Doel is een route te maken van Normandië naar Berlijn. Begin dit jaar werd de Liberation route in Noord-Brabant gerealiseerd. Een co-productie van Het Vrijetijdshuis, museum Bevrijdende Vleugels in Best, Liberation Park overloon en de Brabantse streekmanagers. Lees verder.

donderdag, oktober 04, 2012

 

Stankregels in Boekel worden nog strenger

De gemeente Boekel gaat strengere stankregels hanteren dan vooraf door het college van B. en W. aan de raad was voorgesteld.Een amendement van de coalitiepartijen GBV, DOP en BW om de geurnormen in de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) Venhorst en Odiliapeel naar beneden bij te stellen van 14 odour units (ou) naar 10 ou werd door een krappe meerderheid van de raad aangenomen. Ou zijn de hoeveelheid geurstoffen die mensen kunnen ruiken.

De drie raadsleden van de GBV lagen op dit punt zelfs niet op dezelfde lijn. Rianette Timmers volgde haar partijgenoten niet en stemde tegen het amendement, dat de stemmingsronde met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen nipt overleefde. "Het LOG is voor de agrarische sector", was het verweer van Timmers.Brabantsdagblad. lees verder.

woensdag, oktober 03, 2012

 

Oss wil archeologische vondsten beter presenteren


De ijzertijdboerderij van Ussen is een van de archeologische vondsten die volgens de gemeente wel goed is gepresenteerd. Sinds oktober 2010 kan de jeugd spelen op een toestel dat gebouwd is naar het ontwerp van die boerderij.

De gemeente Oss wil jaarlijks 18.000 euro uittrekken om de resultaten van archeologische opgravingen beter te presenteren. Door de vondsten meer te etaleren wil Oss zowel de eigen bevolking als toeristen beter informeren. Brabantsdagblad. lees verder.

De nieuwe wetgeving voor archeologie bied deze ruimte. Als de bodem verstoort wordt moet de verstoorder betalen als er archeologisch waardevolle zaken te verwachten zijn. Vaak wordt dit budget gebruikt om zaken te analyseren en te documenteren. Een gemeente heeft echter de ruimte om hier van af te wijken. In plaats van uitvoerig documenteren kan men er voor kiezen om beperkt te documenteren en het resterende budget te benutten voor projecten die een relatie hebben met de archeologische vondst. Het speeltoestel in de vorm van een historische boerderij is daar een voorbeeld van. De streekmanager Noordoost Brabant onderzoekt met enkele gemeenten en een adviesbureau wat er nog meer voor mogelijkheden zijn om budgetten zo te besteden dat ze meerwaarde krijgen voor een breed publiek.

maandag, oktober 01, 2012

 

Bedden in plaats van varkens


Het aantal bedden voor toeristen die in de gemeente Sint Anthonis een slaapplek zoeken stijgt over enkele maanden met twintig stuks. Voormalig veehouder Iwan van Grinsven richt bij zijn voormalige boerderij aan de Gemertseweg in Oploo een groepsaccommodatie in voor twintig personen.In januari volgend jaar hoopt hij de eerste gasten te mogen ontvangen. Voor zijn varkensbedrijf, dat te dicht bij bossen lag, was geen toekomst meer. Bron Gelderlander. Lees verder.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?