zondag, september 30, 2007

 

Week 39

Maandag
Vooroverleg met Roger Engelberst en Paul Willemse van Imagro om een bijeenkomst op 4 oktober voor te bereiden. We bespreken dan de kansen met een aantal notabelen van een nieuw projectidee. De basis van het idee is jonge bedrijven met innovatieve duurzame producten te helpen van start te gaan. De overheid bied deze bedrijven veel hulp bij het uitwerken van het idee maar als het idee vermarkt moet worden staan deze starters vaak in de kou. Overheden kunnen deze bedrijven helpen grond onder de voeten te krijgen door ze klandizie te gunnen. 4 oktober praten we over het selecteren van goede innovaties en hoe we het gebruik van deze innovaties door de overheid kunnen stimuleren.

De Hooibergenstichting in Landerd heeft een voorlichtingsbijeenkomst. Vorig jaar hebben wethouder School en ik een aantal inwoners van Landerd gestimuleerd om aan de slag te gaan om van Hooibergen voor de Maashorst een nieuw icoon te maken waar de regio zich mee kan profileren. Het is goed om te zien hoe slagvaardig de stichting zaken opgepakt heeft.

Dinsdag
Met een aantal leden van de werkgroep "Groene Raffinaderij Haps" die een positionpaper over dit onderwerp aan het voorbereiden zijn bezoek ik de VAR in Twello. We worden door de directie geïnformeerd over de mogelijkheden van afvalmining. Afvalmining is naast het opwaarderen van mest en bioraffinage een van de drie pijlers onder de Groene Raffinaderij aanpak.

Woensdag
Vandaag hebben we ons tweewekelijkse streekhuisoverleg deze keer in het gemeentehuis van Cuijk. We beginnen het verleg met een bespreking van 9.00 tot 10.30 van de medewerkers van Streekhuis Peel & Maas. Om 10.30 schuiven de bij de reconstructie betrokken ambtenaren van de gemeente Cuijk aan. Een aantal ambtenaren ken ik maar ik maak ook kennis met nieuwe ambtenaren. Dit soort bijeenkomst zijn uitermate effectief. Want soms loopt men al lang met een vraag rond. Het moet gek gaan als we niet iemand aan tafel hebben die de vraag kan beantwoorden. Soms hoor ik mensen klagen over de hoeveelheid tijd die ze kwijt zijn aan vaste terugkerende overleggen. Ik heb daar geen klagen over. Het enige vaste overleg wat ik heb is dit overleg eens in de twee weken.

Donderdag
Met een ondernemer uit Overloon werk ik aan een idee om een streekproduct te introduceren. Vandaag heb ik een overleg met zijn communicatieadviesbureau wat kantoor houd in Horst. Dat verliep prima. Het concept wat we voor ogen hebben past prima in de door het bureau uitgestippelde strategie. Om het plan te realiseren is er nog een ketenpartner nodig. Een afspraak met deze ondernemer is gemaakt.

Vrijdag
Ongeveer een keer per maand is er het PIO overleg Indorp waarin ik participeer. PIO staat voor Platform Integraal Overleg. Dit is een platform van de vijf Land van Cuijkse gemeenten, drie Noord Limburgse gemeenten en bedrijven en organisaties uit deze regio. Het doel is de vitaliteit van de regio te waarborgen, verbeteren en vooral ook voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. In de Indorp denktank zitten burgemeesters, wethouders en de 'captains' van zorginstellingen, onderwijs en een woningbouwvereniging. Ik zorg voor een kruisverband met de leefbaarheidsdoelstellingen in het Reconstructieplan. Vanwege de diversiteit van de deelnemers en hun inbreng steeds weer uitermate leerzame bijeenkomsten.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, september 28, 2007

 

Reconstructie en megabedrijven

Onlangs heeft Alterra de reconstructie van zandgebieden geëvalueerd. Belangrijk daarbij was de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. De laatste maanden is onrust ontstaan over de vestiging van grote intensieve veehouderijbedrijven in Oost- en Zuid-Nederland. Actiegroepen, burgers en boeren protesteren. Bestuurders voelen zich overvallen. Alterra-onderzoekers Froukje Boonstra en Wiebren Kuindersma concluderen dat dat geen verrassing had hoeven zijn.
Veel gemeenten tonen zich verrast door de komst van megabedrijven en proberen het onheil te keren. Andere gemeenten verbazen zich vooral over het brede burgerprotest. De reacties van provincies zijn ambivalent. Enerzijds willen zij ruimte bieden voor schaalvergroting in geschikte gebieden omdat het goed is voor het milieu. Anderzijds houden ze de "grote jongens" van meer dan 20.000 varkens liefst buiten de deur, zeker als ze uit een andere provincie komen. De Ministeries van LNV en VROM hullen zich ondertussen in stilzwijgen.

Volgens Boonstra en Kuindersma roepen de reacties van overheden veel vragen op. De aanvragen voor megabedrijven in de zandgebieden van Oost- en Zuid-Nederland komen niet uit de lucht vallen, zoals sommige bestuurders suggereren. De provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg hebben delen van hun grondgebied na een zorgvuldige afweging aangewezen als landbouwontwikkelingsgebieden. Hier krijgen bestaande intensieve veehouderijbedrijven volop ruimte voor uitbreiding en kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen. In ruil hiervoor zijn rond natuur en dorpen zogenaamde extensiveringsgebieden aangewezen waar de intensieve veehouderij juist moet verdwijnen. Dit alles is vastgelegd in reconstructieplannen. Gemeenten, waterschappen, landbouw- en natuurorganisaties waren nauw betrokken bij de planvorming.

Provincies en partners hebben de ruimte voor uitbreiding dus bewust gecreëerd. En niet alleen vanuit milieu-oogpunt, maar ook met een belangrijk economisch belang. Men wilde namelijk de door de varkenspest in het slop geraakte varkenshouderij stimuleren en daarmee een economische malaise in de varkensrijke plattelandsgebieden voorkomen. Het gevolg is dat de grote varkensondernemers nu de nieuwe kansen benutten, terwijl de gewenste (en gesubsidieerde) verplaatsing van honderden boerenbedrijven uit extensiveringsgebieden moeizaam verloopt.

Verder is de verbazing over de omvang van de aanvragen van soms meer dan 20.000 varkens vreemd. Gemeenten zaten bij het opstellen van de reconstructieplannen aan tafel met provincies en landbouworganisaties. De vooruitzichten in de varkenshouderij moeten daar onderwerp van gesprek zijn geweest. Varkenshouders concurreren op het scherpst van de snede op de wereldmarkt en schaalvergroting is een beproefde strategie om kosten te besparen. Na de economische klap van de varkenspest, krabbelde de sector de laatste jaren weer op en ontstaat er weer ruimte voor investeringen, dus ook voor grote bedrijven.

Ook het bewonersverzet mag geen echte verrassing zijn. De plannen zijn wel voorbereid met gemeenten en maatschappelijke organisaties en besproken in gemeenteraden en provinciale staten. Het evaluatie-onderzoek van Alterra zet echter vraagtekens bij het participatieve karakter van de reconstructie. Weliswaar telde de planvorming meer overheden en belangengroepen dan ooit te voren, maar de plannen waren nogal abstract en directe participatie van burgers kreeg weinig aandacht. Het is dus niet onverwacht dat deze burgers pas van zich laten horen als de plannen concreet en bedreigend worden. Overheden hebben hier onvoldoende op geanticipeerd tijdens het planvormingsproces.

Hoe nu verder? De echte dialoog met plattelandsbewoners over hun directe leefomgeving moet nog beginnen. Gemeenten en provincies kunnen de burgerprotesten tegen megastallen als een kans zien, ook al vraagt dat om de durf om sommige zaken weer ter discussie te stellen. Ook is er een rol weggelegd voor het rijk, dat nu de provincies en gemeenten de kolen uit het vuur laat halen, vanwege de decentralisatie-afspraken. Het lokale burgerprotest stoelt namelijk op een meer algemeen ongenoegen over de intensieve veehouderij in Nederland. Een ongenoegen dat bij de varkenspestcrisis in alle hevigheid de kop op stak en nu weer. Het is daarom de hoogste tijd om serieus werk te maken van een open debat over de toekomst van de intensieve veehouderij in Nederland, aldus Boonstra en Kuindersma. Alterra 27 september 2007.

donderdag, september 27, 2007

 

Nationaal Netwerk Platteland

Netwerk platteland helpt elkaar te vinden

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag het startsein gegeven voor een nationaal netwerk voor het platteland. Elke Europese lidstaat is verplicht om een nationaal netwerk voor het platteland op te richten dat de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen brengt. Voor de periode 2007-2013 is hiervoor vier miljoen euro beschikbaar. Het netwerk is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) en wordt daaruit gefinancierd. Via een Europese aanbestedingsprocedure is het bureau ETC/CLM geselecteerd als organisator en beheerder van het netwerk.

Minister Verburg wil dat het netwerk een bijdrage gaat leveren in ondersteuning van goede lokale initiatieven en gebiedsprocessen. De samenleving heeft behoefte aan innovatief ondernemerschap op het platteland. Daarbij is een aanjaagfunctie van groot belang; het netwerk moet de meest geschikte personen voor bepaalde acties bij elkaar krijgen en de samenwerking verbeteren tussen verschillende ondernemers en overheden. Dit kan via praktijkkringen van bijvoorbeeld wethouders met gebiedsondernemers, plattelandsparlement, informatiebulletins of speciale themabijeenkomsten en een website. Deelname is voorzien van relevante overheden, sector- en belangengroepen (in elk geval landbouw, milieu en natuur, recreatie, kleine kernen, vrouwen en jongeren).

POP2 is een Europees subsidieprogramma en moet zorgen voor een goed evenwicht tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het gebruik daarvan voor land- en bosbouw, natuurbeheer en recreatie en ten behoeve van gezondheid en welzijn. Voor 2007-2013 is, dankzij POP2, ruim twee miljard euro voor de ontwikkeling van het Nederlandse platteland beschikbaar. Het bedrag wordt bijeengebracht door de Europese Commissie, het Rijk, provincies, waterschappen en particuliere investeerders. Persbericht LNV 25 september 2007..

maandag, september 24, 2007

 

Volkel recreatie en varkens

Gesteggel om varkensstal bij Hemelrijk

Meer dan een uur steggelden veehouder J. Derks, diens raadsman en de gemeentewoordvoerder van Uden recent bij de Raad van State over de beste plek voor een nieuwe varkensstal.

Derks zit met zijn gemengde agrarisch bedrijf dicht bij recreatieparkHemelrijk aan de Oosterheidestraat in Volkel. Derks wil zijn sterkverouderde varkensstallen moderniseren. Tegelijkertijd wil hij het aantal varkens flink uitbreiden om in de toekomst levensvatbaar te blijven. Derks dacht de oplossing te hebben door een nieuwe, grotere varkensstal verder van recreatiepark Hemelrijk af te bouwen. Dat zou enorm is de stankoverlast schelen. Bovendien kan Derks na het toepassen van een aantal stankreducerende technieken het aantal varkens ook nog uitbreiden. Het probleem is dat de gemeente Uden niet wil meewerken. Om de stal verder van Hemelrijk af te bouwen moet het bouwblok worden vergroot en dat wil de gemeente niet. De gemeentewoordvoerder zei dat uitbreiding van het bouwblok en verplaatsing van de stal niet past in het beleid om het karakteristieke platteland te behouden.

Volgens de gemeentewoordvoerder is verplaatsing helemaal niet nodig en kan Derks de nieuwe stal best op de huidige bouwkavel bouwen. Hij hoeft dan alleen een paar bestaande gebouwen te slopen. De raadsman van Derks zei dat het helemaal niet zo eenvoudig is om de nieuwe stal op het bestaande bouwblok te bouwen omdat de stankcirkel dan toch nog te dicht bij het recreatiepark komt te liggen. Staatsraad W. van den Brink benadrukte evenwel dat de gemeente al heeft gekeken of het kan en als het kan lijkt er geen probleem te zijn voor Derks. In ieder geval gaat de Raad van State uitzoeken of de gemeente terecht heeft geweigerd het bouwblok uit te breiden. Uitspraak volgt binnen enkele weken. Brabantsdagblad 24 september 2007.

zaterdag, september 22, 2007

 

Week 38

Dinsdag
Het project Rest-O-Super is ongeveer 2 jaar geleden gestart. Uitwerken van ideeën heeft ook zijn tijd nodig zo blijkt maar er ligt nu een ondernemersplan. Bij het plan zijn een supermarktketen, een bouwbedrijf, een ROC, een zorgorganisatie en advies bureau CHO Consultants uit Sint Anthonis betrokken. Vandaag heb ik een afspraak met woningbouw vereniging Maasland. Ik informeer ze over het plan en we bespreken de mogelijkheden om samen te werken.

Streekselecties is een nieuw initiatief van ondernemer Rogier Arntz wat hij samen met Agro & Co opgestart is om de verkoop van streekproducten te stimuleren in supermarkten. Rogier is een succesvolle ondernemer die enkele jaren geleden gestart is met zijn bedrijf Boost om productdemonstraties in supermarkten te verzorgen. Rogier wil begin 2008 van start gaan met de verkoop van streekproducten in 200 supermarkten. Met een ondernemer uit Overloon bezoek ik het kantoor van Streekselecties en bespreken we de mogelijkheden om een nieuw streekproduct te intoduceren.

Donderdag
Samen met Marianne Muller van More BV heb ik een afspraak met een medewerkster van de provincie deskundig op het gebied van cultuurhistorie in het bijzonder molens. Tijdens een streekhuis overleg in de gemeente Veghel kwam het idee naar voren om te onderzoeken hoe we eigenaren van molens en molenaars zouden kunnen ondersteunen middels een reconstructieproject. De provincie geeft aan het een goed idee te vinden om de molenaars in Peel & Maas te mobiliseren. In het verleden had men als eigenaar van een molen meer met de rijksoverheid te maken. Dat gaat veranderen. Voor het verstrekken van subsidies krijgt de provincie in 2008 een prominentere rol. We bespreken een idee om de aanwezige molens met behulp van studenten te inventariseren en de verzamelde gegevens in een fraai drukwerk te presenteren. We zien dat als een opstart voor vervolg projecten waarbij we er naar streven dat molens nieuwe economische dragers krijgen omdat klandizie beter werkt dan subsidie.

Vrijdag
15 november 2006 bezocht minister Veerman pleisterplaats FF Pauze in Mill. Tijdens deze bijeenkomst boden drie onderneemsters uit Peel & Maas de minister het eerste Hap-Trap-Snurk-Arrangement aan. Een fiets tocht die start op Landgoed de Barendonk met Overlaat koek met koffie/thee vervolgens een fietstocht door Landgoed Tongelaar, de Vilt en de Maasheggen naar restaurant het Veerhuis in Oeffelt voor een streekverassingsdiner om vervolgens weer naar Beers terug te fietsen om daar te overnachten in het Hooi Hotel. Voor dat men terug is krijgt men eerst bij FF Pauze in Mill nog een heerlijke coupe boerenroomijs. Het arrangement heeft de onderneemsters op het spoor gezet van nieuwe ideeën. Ze onderzoeken de mogelijkheden om met een kunstenaar uit de regio een partnership aan te gaan. De kunstenaar krijgt extra exposure voor zijn of haar werk en de onderneemsters krijgen nieuwe klanten vanwege de publiciteit. Het streven is om voor "Kunst op het Platteland van Cuijk" nog onderneemsters te vinden in Grave en Sint Anthonis zodat het een 'Land van Cuijk' project wordt. In de middag bespreek ik het plan van aanpak met een van de onderneemsters.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, september 21, 2007

 

Biogas Plus


De afgelopen jaren zijn er in Nederland tientallen veebedrijven gestart met een biogasinstallatie. De huidige installaties produceren biogas en verbranden het gas in een motor die daar vervolgens middels een dynamo electriciteit van maakt (WKK). Voor een kilowatt ontvangt de veehouder ongeveer 5 cent van de energiemaatschappij. Dit is onvoldoende om alle kosten te dekken. De overheid heeft daar tot augustus 2006 per kilowatt 9,8 cent MEP subsidie aan toegevoegd middels contracten die 10 jaar lopen. Na het intrekken van de subsidie is het voor nieuwe ondernemers niet rendabel om te starten met de productie van electriciteit. Men is daarom op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld door het biogas aan het aardgas netwerk toe te voegen. Een alternatief is het gas te comprimeren door het onder hoge druk te zetten of door het vloeibaar te maken middels koeling. Het volume wordt daardoor sterk gereduceerd waardoor het een verhandelbaar product wordt wat op een energiebeurs verkocht kan worden. Het streekhuis onderzoekt de mogelijkheden van het comprimeren van biogas en nodigt daarvoor partijen uit om samen te werken en zoekt daarbij aansluiting bij projecten in Veghel en Uden die tankstations willen aanleggen waar aardgas getankt kan worden.

donderdag, september 20, 2007

 

Peel & Maas Molens

Molens zijn, omdat ze op de monumentenlijst staan, in het verleden altijd een rijksaangelegenheid geweest. Volgens de beleidslijn decentraal wat kan, centraal wat moet wordt de rol van de provincie groter. Molens hebben veel zorg en dus geld nodig om in goede conditie te blijven. Naar verwachting komt er in 2008 budget beschikbaar voor de restauratie van molens. Daarnaast streeft de provincie er naar dat molens ook zelfstandig voor inkomsten zorgen. Bijvoorbeeld door de verkoop van bijzonder brood of een B&B in een molen onder te brengen. Vanuit het streekhuis onderzoeken we met bureau More uit Best op welke wijze we molenaars en eigenaren van molens kunnen ondersteunen bij het zoeken naar economische dragers. We willen daarbij studenten van meerdere onderwijsinstellingen gaan inzetten. Als eerste vragen we ze een goede inventarisatie te maken van de aanwezige molens. Het eindproduct van de inventarisatie is een fraai stuk drukwerk wat beschikbaar komt voor belangstellenden.

 

Boerderijpark Brabant


Eind 2005 is vanuit het streekhuis het project "Boerderijpark Brabant" opgestart. Het doel is nieuwe gehuchten op het platteland te realiseren en tegelijkertijd maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te verwezelijken. Dit project sluit aan bij het rijksbeleid zoals geformuleerd in de nota ruimte:

Meer kansen voor het buitengebied

Het economisch draagvlak en de vitaliteit van de meer landelijke gebieden staan onder druk. Om daarin verlichting te brengen, wil het kabinet de mogelijkheden voor hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied verruimen. Vrijkomende bebouwing kan worden omgezet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms kan ook nieuwbouw wenselijk zijn. Zo kan woningbouw, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe landgoederen, geld opbrengen voor de aanleg van recreatie- of natuurgebieden (’rood voor groen’) of voor het scheppen van waterbergingsruimte (’rood voor blauw’). Bron: Nota ruimte.


Boerderijpark Brabant sluit aan bij de het streven van de overheid naar "Voor wat Hoort wat" of het " rood voor tegenprestatie" principe en wel op de volgende gebieden:

Rood voor cultuurhistorie
De bebouwing wordt van unieke kwaliteit. Streekeigen boerderijen staan model voor de nieuw te bouwen authentieke boederijen. Verdwenen boerderijtypen dan wel zeldzame modellen worden in de oorspronkelijke stijl gebouwd. Het monumentenhuis Brabant zorgt voor de bewaking van de gewenste kwaliteit en zorgt voor authentieke elementen zoals ramen, spanten etc. van in het verleden gesloopte boerderijen.

Rood voor toerisme
De gehuchten worden met elkaar verbonden middels een toeristische route. Bij ieder gehucht is een kleine parkeerplaats voor bezoekers gepland en er komt een informatiepaneel met achtergrond informatie over de boerderijen.

Rood voor sociaal wonen
De boerderijen worden authentiek gebouwd. Een typische langgevelboerderij heeft een inhoud van 1200 a 15oo kubieke meter. Inpandig wordt er woonruimte gemaakt voor drie gezinnen. In de bijgebouwen is ruimte voor senioren en starters. Een nieuwe boerderij kan bewoond worden door gemiddeld 15 personen. Enkele boerderijen die met elkaar een gehucht vormen bieden woonruimte aan 30 tot 60 personen. De boerderijen worden daardoor bereikbaar voor een brede laag van de (locale) bevolking.

Rood voor leefbaar
De nieuwe gehuchten worden bij voorkeur gebouwd op fietsafstand van een kleine kern. kinderen van bewoners maken gebruik van de basisschool en participeren in naschoolse activiteiten zoals sportverenigingen.

Rood voor Groen Wonen
Door de nieuwe gehuchten een gematigde geurbescherming te geven worden agrarische ondernemers niet gehinderd in hun ontwikkeling. Op het platteland wonen is immers een keuze waarvan men ook de consequenties moet aanvaarden. Dit sluit aan bij het JA, mits in plaats van het NEE, tenzij beleid van de overheid waarbij men tegemoet wil komen aan wensen van burgers om groen te wonen.

Rood voor wonen
In Nederland en ook in Brabant is er nog steeds een achterstand in het bouwen van woningen. Nieuwe woningen op geschikte locaties zijn gewenst. Voor de uitrol van stedelijke gebieden als ware het een tapijt worden alternatieven gezocht. Nieuwe gehuchten sluiten hier bij aan.

Rood voor fraai
Verrommeling wordt op het platteland meer en meer een probleem. Vrijkomende agrarische bebouwing bied soms een rommelige aanblik. Bij voorkeur gaat dit project op zoek naar een bestaande boerderij. Indien een verrommelde situatie dan wordt deze gesaneerd. Naast of tegenover deze bestaande boerderij worden de nieuwe boerderijen gebouwd.

Rood voor groen
De tuin wordt door een landschaparchitect ontworpen waardoor de boerderijen in een omgeving komen die daar historisch verantwoord bij past.

 

Zorgvuldig en slagvaardig

Zorgvuldigheid is een groot goed binnen de overheid. Maar soms schiet het door. Zo werd voor de uitkering van 8,5 miljoen euro aan de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede 7,4 miljoen euro aan onkosten gemaakt. Ook in de reconstructie kennen we deze situaties maar dan van kleinere omvang. Toen er voor de aanvraag van 4.500,- euro voor een haalbaarheidsonderzoek meer dan 9.000,- euro aan kosten in uren waren gemaakt, en er nog geen resultaat was, zijn we er mee gestopt. Daarnaast liep het project een vertraging op van meer dan een jaar. Gelukkig komt de provincie met een oplossing. Het voorstel is dat de reconstructiecommissies op korte termijn een eigen budget krijgen waardoor ze slagvaardiger kunnen gaan werken.

Zie ook het volgende persbericht:

Reconstructiecommissies nieuwe stijl

Den Bosch, 28 augustus 2007 - De reconstructie van het buitengebied is nu sinds de goedkeuring van de plannen twee jaar aan de gang. De uitvoering van deze veelomvattende reconstructieplannen is moeilijker dan gedacht. Dit heeft er toe geleid dat er nog eens kritisch naar de taken en verantwoordelijkheden van de Regionale Reconstructiecommissies en Gebiedscommissies gekeken wordt. Dick Sonneveld, voorzitter van Reconstructiecommissie Maas & Meierij en tevens voorzitter van het overleg tussen alle andere commissievoorzitters geeft zijn visie.

“In de Reconstructiecommissies/gebiedscommissies van de verschillende gebieden in Noord-Brabant zitten vertegenwoordigers van alle bij het landelijk gebied betrokken partijen”, aldus Dick Sonneveld. “Denk aan gemeenten, waterschappen, ZLTO, BMF, terreinbeheerders, TOP Brabant (recreatieondernemers) en andere. In de periode van de planvorming functioneerden deze commissies perfect. Partijen die het voorheen niet eens waren met elkaar, waren bereid naar elkaar te luisteren. Dit gaf binding; een gezamenlijk belang. Het resultaat is voor elk gebied goed doordachte reconstructieplannen met aandacht voor alle belangen in het buitengebied.”

Minder geschikt

Sonneveld: “Nu de reconstructieplannen uitgevoerd moeten worden blijkt dat de vorm waarin de Reconstructiecommissies/Gebiedscommissies nu functioneren minder geschikt is hiervoor. De commissie is niet het centrale punt hierin die beslissingen neemt, projecten initieert of bewegingen in gang zet. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de commissies onvoldoende mandaat en bevoegdheden hebben en geen eigen budget. Hier komt, als het aan de voorzitters ligt, snel verandering in.”

Spin in het web

Gedeputeerde Staten is gevoelig gebleken voor de argumenten van de voorzitters en dit heeft er toe geleid dat de rol van de commissies gaat veranderen. De commissies krijgen gelden voor vóór-financiering van projecten. Daarnaast krijgen ze een budget van minstens € 300.000 per jaar per commissie en de bevoegdheid om dit toe te wijzen aan (kleinere) ingediende projecten. Een verhoging van de werkbudgetten zal in de voorbereiding van de begroting 2008 worden meegenomen.

Daarnaast moeten de commissies over grote projecten advies uitbrengen, wat zwaar mee weegt in de toekenning van een provinciale bijdrage voor projecten. Sonneveld: “Door deze wijzigingen worden de commissies weer de spin in het web van de reconstructie. Het is aan de commissies zelf om deze bal op te pakken. Goed draaiende commissies krijgen nog meer slagkracht; minder goede draaiende commissies staan nu voor een grote uitdaging de nieuwe rol goed op te pakken.”

Reconstructie in versnelling

Sonneveld: “We zijn door deze veranderingen in staat om als commissie zelf beter richting te geven aan de uitvoering van de reconstructie. Blijkt bijvoorbeeld dat er ergens kansen liggen voor een integraal project waarbij doelen op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en verplaatsing van een landbouwbedrijf ingevuld kunnen worden, dan kunnen we hier mensen opzetten die dit vlot gaan trekken en er geld voor vrijmaken. Voorheen konden we dat niet en bleven zulke kansen liggen. Ik ben ervan overtuigd dat deze wijziging in de rol van de Reconstructiecommissies en Gebiedscommissies leidt tot een versnelling van de uitvoering van de reconstructie en tot een veel efficiëntere werkwijze.”

woensdag, september 19, 2007

 

Clusteren van varkensbedrijven heeft voordelen

Over het clusteren van varkensbedrijven worden felle discussies gehouden. Door te clusteren kunnen ondernemers samenwerken en op kosten besparen. Tegenstanders vinden het allemaal te massaal worden. De financiële voordelen zijn volgens het LEI aanzienlijk en voor de ruimtelijke inpassing zijn volgens Alterra oplossingen. Wageningen UR lijkt al om. En hoe zit het dan met de geur en fijnstof belasting? Een megabedrijf (5000 vleesvarkens, 600 zeugen) met een gecombineerd luchtwassysteem veroorzaakt minder belasting dan recent gebouwde 1 gezins groenlabel stallen (1000 vleesvarkens, 120 zeugen) zonder deze voorzieningen. In het laatste bedrijf moet 1 ondernemer 7 dagen in de week paraat staan. In een megabedrijf werkt 1 ondernemer met 3 medewerkers en zijn er mogelijkheden om weekenddiensten te draaien. In het verleden zijn veel eenmansbedrijven veranderd in ondernemingen met meerdere medewerkers. Vergelijk de overgang van kruidenier naar supermarkt. In de agrarische sector staat het zelfstandig ondernemen hoog aangeschreven. De tijd zal leren of varkenshouders dit zich kunnen blijven permiteren of dat er naast meubel- en autoboulevards ook varkensboulevards komen.

Clustering varkensbedrijven levert forse besparingen op

Onderzoeksinstituut LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft verschillende varianten van het varkenscluster in Markelo doorgerekend. De berekeningen hadden een duidelijke conclusie. Economisch is er veel voordeel te behalen. Gezamenlijk mestverwerken, voer inkopen en de gezondheidstatus verhogen en bewaken resulteren in minder vrachtwagenkilometers. Per bedrijf 80.000 euro voordeel per jaar. Onderzoekers van Alterra hadden zich over de inpassing in het landschap gebogen. Zij concludeerden dat met slimme bouwplannen, goede architectuur en met een landschappelijke inpassing er geen grote bezwaren zijn om in het landbouwontwikkelingsgebied Markelosebroek geclusterd varkensbedrijven in te plaatsen. Bijvoorbeeld door de bebouwing iets meer naar achteren in de kavel in te passen.Verantwoorde Veehouderij - Wageningen UR, 18/09/07

maandag, september 17, 2007

 

Boerenhalte

Primaire voedselproducenten verbazen zich vaak over hoe weinig ze voor hun producten ontvangen en hoe duur de producten in de winkel zijn. Lange voedselketens, waarbij voedsel diverse keren van eigenaar veranderd maar waarbij geen waarde toegevoegd wordt, zijn niet zelden hier de oorzaak van. Een veel voorkomende reactie is dat producenten daarom met verkoop aan huis starten. Dit is met wisselend succes. De locatie is niet altijd ideaal. Het assortiment is beperkt en de consument is verwend en heeft een voorkeur voor one stop shopping. "Boerenhalte" beoogd ondernemers met verkoop aan huis te ondersteunen. Het projectidee wordt uitgewerkt door het streekhuis in samenwerking met HAS Den Bosch en het Innovatie netwerk.

zondag, september 16, 2007

 

Bedrijfsverplaatsing Vortum Mullem

Stank weg door verkoop van grond

Door grond in en in de buurt van het Maasheggengebied aan de provincie Noord - Brabant te verkopen, krijgt de gemeente Boxmeer geld binnen om de problemen in Vortum - Mullem aan te pakken.

De gemeente wil het dorp stankvrij maken en zorgen voor woningbouw. Dat kost 4,5 miljoen euro. Momenteel kunnen er in Vortum-Mullem geen woningen worden gebouwd. Door boerderijen in de kern van het dorp en de stankcirkels eromheen, mogen er geen nieuwe huizen worden neergezet. Sinds 1997 is er in het dorp dan ook geen kavel meer uitgegeven voor woningbouw. De gemeente Boxmeer wil nu tot 2014 negentien huizen laten bouwen, variërend van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen tot duurdere koopwoningen. Woningbouw is één doel van het plan, het stankvrij maken van Vortum-Mullem het andere. Inmiddels is met een aantal boeren overeenstemming bereikt over de aankoop van grond. Met één veehouder ligt er nog geen afspraak. Met hem wordt nog gesproken. Vooruitlopend op de uitkomst start Boxmeer al wel een onteigeningsprocedure op. Mochten de partijen niet tot een akkoord komen, dan kan Boxmeer via de rechter de grond verwerven. Verantwoordelijk wethouder Hermien van den Brand verwacht niet dat het zo ver komt. "De ervaring leert dat partijen er van tevoren toch meestal uitkomen. We moeten verder, we kunnen de andere ondernemers ook niet eeuwig aan het lijntje houden."Om alle plannen te realiseren is veel geld nodig. "Een flink deel wordt terugverdiend via de woningbouw." Boxmeer had gehoopt op subsidie van de provincie Noord-Brabant, maar de provincie heeft laten weten geen geld te steken in het uitkopen van bedrijven ten gunste van de inwoners. "Ze zijn bang dat meer gemeenten aankloppen." De provincie verleent op een andere manier steun: door grond aan te kopen in het Maasheggengebied voor natuurontwikkeling. Die transactie levert Boxmeer ruim een miljoen euro op. De politiek in Boxmeer heeft te kennen gegeven akkoord te gaan met de plannen voor Vortum-Mullem, al worden door een enkele partij wel vraagtekens geplaatst bij de enorme uitgave. Gelderlander 15 september 2007.

vrijdag, september 14, 2007

 

Week 37

Maandag
De week start met een bijeenkomst van de klankbord groep van het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen) in het provinciehuis. Het IVN is volop aan de slag om in het kader van de Reconstructie projecten op te starten. We bespreken de behaalde resultaten en de plannen voor de komende maanden. Tevens stemmen we zaken af rond het Duits Lijntje. Projectleidster Liliane Schouten werkt aan een plan om een kinderboek uit te geven wat gebaseerd is op een aantal gebeurtenissen rond deze historische spoorlijn.

S'middags ga ik naar Utrecht. Ik heb een afspraak met Hans Rutten en Henk Huizing van het Innovatienetwerk. Een club die door LNV gestart is om grensverleggende innovaties in agro en groen te stimuleren. De afspraak is naar aanleiding van een contact met het hoofdkantoor van Intratuin dat ik onlangs had. Intratuin werkt aan een product categorie "De eetbare tuin". We bespreken de mogelijkheden om producenten van locaal geproduceerd voedsel te laten samen werken met tuincentra.

Dinsdag
S'avonds ben ik aanwezig tijdens de tweede bijeenkomst waarvoor de motorsportverenigingen uit Veghel, Uden, Landerd en Boekel op het kantoor van de MON (Motorsport Organisatie Nederland) te Cuijk uitgenodigd zijn. Vanuit het streekhuis hebben we de MON en de verenigingen gevraagd om met een wensenpakket te komen ten aan zien van de inrichting van een nieuw oefenterrein te Landerd. We streven daarbij ook naar het realiseren van nieuwe economische dragers.

Woensdag
Voor de tweede bijeenkomst van Kennisloket Peel & Maas i.o. zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse onderwijsinstellingen (ROC, HBO, WO) die de regio Peel & Maas bedienen. Het voorstel is dat de onderwijsinstellingen samen een coördinator aanstellen. Deze coordinator krijgt een makelaarsrol om de vraag naar ondersteuning bijvoorbeeld stagiaires af te stemmen op het aanbod van de deelnemende instellingen. Het doel is tweeledig. Reconstructieprojecten koppelen aan de inzet van studenten en docenten daar waar dat zinvol is en stimuleren dat studenten er vaker voor kiezen om in de Peel & Maas regio stage te lopen in de hoop dat ze blijven 'hangen'. Want, de jeugd heeft immers de toekomst.

Donderdag
Met een aantal personen treffen we de voorbereiding om te komen tot een reisgids "Duits Lijntje". Dit bied ondernemers straks de kans om hun projecten die aansluiten bij het "Duits Lijntje" thema extra onder de aandacht te brengen. Een uitgever die we daarvoor uitgenodigd hebben komt met een voorstel wat als praatstuk voor de bijeenkomst dient.

S'avond ben ik samen met Hans van Dommelen uitgenodigd voor een commissie vergadering van de gemeente Mill en St. Hubert. We praten ze bij over de voorgang van de reconstructie. Sommigen zijn verrast over het feit dat de reconstructie zo breed is geworden wat betreft de projecten die opgestart worden.

Vrijdag
Voor de gemeente Boekel onderzoek ik de mogelijkheden van "stadsverwarming" gebruik makend van de lichaamswarmte van varkens. De basis van het systeem is een WKO (warmte koude opslag). Samen met de projectontwikkelaar die 55 woningen gaat bouwen heb ik een afspraak met Eco-Maat een leverancier van WKO. Daarna volgt nog een afspraak met twee medewerkers van Essent die gespecialiseerd zijn in deze moderne verwarmings techniek.

S'middags bespreek ik een projectidee met twee medewerkers van HAS Den Bosch. Het idee krijgt voorlopig de werktitel " Boerenhalte ". De komende weken bekijken ze of er voldoende studenten inzetbaar zijn. Als dat het geval is dan moet het lukken om het komende voorjaar met resultaat naar buiten te komen.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Ruimte voor ruimte Landerd

Raad keurt locaties ruimte voor ruimte af

Wie een zogenoemde ruimte voor ruimte woning in het buitengebied van Landerd wil bouwen, moet nog even geduld hebben. De gemeenteraad is het niet eens met de locaties die het college van B. en W. heeft aangeduid als bouwlocatie voor de woningen. Althans, de motivatie om op bepaalde locaties wel of geen ruimte voor ruimte woningen toe te staan, is volgens de raad veel te mager.

"Een onding dat juridische procedures uitlokt", zo noemt Harry van Dongen (Driekern) de locatielijst die het college van B. en W. heeft opgesteld. "Uit deze beargumentering valt geen beleid te destilleren voor de toekomst. Ik had liever duidelijke kaders gezien, bijvoorbeeld over de breedte van kavels en de verschillen die per gebied gelden." Een mening die door alle raadsfracties werd ondersteund in de voorbereidende raadsvergadering van woensdagavond. In de voorbereidende raad van mei werd hetzelfde verzoek al gedaan. Daarop is volgens de raadsleden met de opgestelde lijst nog geen bevredigend antwoord gegeven.

Pas als wethouder Chris School (Ruimtelijke Ordening) duidelijke richtlijnen kan voorleggen op basis waarvan een locatie voor ruimte voor ruimte woningen al dan niet wordt goedgekeurd, gaan zij akkoord met het complete beleidsplan Buitengebied in Ontwikkeling (BIO).Om de andere onderdelen van BIO - dat ook richtlijnen geeft over de vraag wat te doen met vrijkomende agrarische gebouwen en over de inrichting van paardenhouderijen als nieuwe economische drager voor het buitengebied - niet onnodig extra te vertragen, is besloten de goedkeuring voor het document te splitsen.

Donderdag wordt BIO ter goedkeuring aan de raad voorgelegd, op het deel met de locaties voor ruimte voor ruimte na. Hierdoor kan de gemeente verder met de andere herinrichtingsplannen voor het gebied. De ruimte voor ruimte locaties komen ter inzage te liggen op het gemeentehuis zodat de gemeente extra 'voer' krijgt om richtlijnen voor goedkeuring op te stellen. Deze moeten vervolgens in de raadsvergadering van 13 december aan de raad voorgelegd worden. Brabantsdagblad 14 september 2007.

woensdag, september 12, 2007

 

Kennisloket


Vorige week ging Kennisloket De Peel van start. Ook in NO Brabant worden voorbereidingen getroffen om tot een kennisloket te komen. Gesprekken met belangstellende onderwijsinstellingen zijn gaande. Wat je van Kennisloket kunt verwachten staat in het volgende bericht.

Kennisloket De Peel officieel van start

Een aantal regionale onderwijsinstellingen heeft op 6 september een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee gaat Kennisloket De Peel officieel van start. Het Kennisloket bemiddelt tussen onderwijsinstellingen, de ondernemers en organisaties uit de streek. "Initiatiefnemers van onder meer reconstructieprojecten kloppen bij het Kennisloket aan voor kennis en praktische ondersteuning. Wij zorgen voor de juiste invulling.”, aldus Gofrie van Lieshout, programmamanager van Kenniscentrum voor Duurzame Stad- en Streekontwikkeling (KDS) en coördinator van Kennisloket De Peel. Studenten helpen met plattelandsontwikkeling in Zuidoost-Brabant

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Deurne hebben het Commanderij College uit Gemert, Fontys Hogescholen uit Eindhoven en De Groene Campus en ROC Ter AA uit Helmond de overeenkomst ondertekend. "Medewerkers van deze instellingen krijgen een opleiding aangeboden, zodat ze straks actief kunnen bemiddelen tussen studenten en initiatiefnemers van projecten”, aldus Van Lieshout. Binnenkort gaan deze opleidingen van start.Kennis en inzet voor de streekHet regionale Kennisloket levert een bijdrage aan ontwikkelingen in de streek en dus ook aan de uitvoering van de reconstructie. Reconstructie betekent in dit geval herinrichting van het buitengebied. Zowel op het gebied van landbouw als op het gebied van natuur, recreatie, water en leefbaarheid. Onderwijsinstellingen hebben behoefte aan concrete (stage)opdrachten.

Studenten kunnen praktijkervaring opdoen en worden actief betrokken bij plattelandsontwikkeling. Ze worden bijvoorbeeld ingezet voor conceptontwikkeling, schrijven van een marketing- of ondernemersplan, financiële toetsing of ondersteuning in de organisatie en uitvoering van projecten en evenementen. Eén centraal aanspreekpuntVan Lieshout: "Het Kennisloket vormt één centraal aanspreekpunt voor bemiddeling. Wanneer iemand bij het Kennisloket aanklopt, bekijken we samen of de inzet van studenten en/of docenten een oplossing biedt voor het probleem”. Daarna wordt de vraag omgezet in een concrete opdracht en worden de mensen van de juiste opleidingen geworven. Dit kan zelfs betekenen dat studenten van verschillende opleidingen samen aan één project werken. ”Een aantal studenten is zelfs zo enthousiast over de stage dat ze ook na hun studie actief aan de slag gaan in de streek”, vertelt Van Lieshout.

Studenteninzet tijdens PeeldagSinds de pilotperiode zijn er al veel studenten, docenten en wetenschappers ingeschakeld voor reconstructieprojecten in De Peel. Voor de Peeldag bijvoorbeeld hebben studenten van de opleiding Journalistiek filmpjes gemaakt van de genomineerden voor de Peeltrofee. ROC-studenten namen deze dag de rol van gastvrouw of gastheer op zich en studenten Communicatie verzorgden een aantal stands. Het Kennisloket is bereikbaar via Streekhuis De Peel in Deurne, tel. 0493-387450, of via http://www.kennisloket.nl/. Het Kennisloket is een initiatief van de stichting Kennisloket Integrale Gebiedsontwikkeling. Deze stichting wil in alle Brabantse reconstructiegebieden een eigen Kennisloket oprichten. Bron: Streekhuis De Peel, 06/09/07

 

Rood voor Rood gemeente Uden

Dertien villa's in Odiliapeel

Aan de Tarwestraat aan de oostkant van Odiliapeel komen dertien grote woningen te staan op dito kavels. Dat heeft het Udense gemeentebestuur gisteren bekend gemaakt. De villa's komen er in het kader van de provinciale ruimte-voor-regeling waarbij in ruil voor het slopen van stallen riante huizen op percelen van tenminste duizend vierkante meter mogen worden gebouwd. In de hele gemeente Uden is intussen 35.000 vierkante meter stalruimte gesloopt, aldus wethouder Hidde Nota.

De gemeente Uden werkt nu samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) Ruimte voor Ruimte en het bureau Grontmij Nederland BV om de Tarwestraat in Odiliapeel te ontwikkelen tot gebied voor ruimte-voor-ruimtewoningen. Dit gebeurt met provinciale subsidies. Er zijn volgens wethouder Nota nauwelijks hindernissen in de Tarwestraat en omgeving te overbruggen. ,,Deze straat valt buiten de geluidszonering van vliegbasis Volkel en er bevinden zich geen geurcirkels van agrarische bedrijven in de buurt." Wel moet het gemeentebestuur van Uden nog de nodige gronden aankopen en ervoor zorgen dat de huidige agrarische bestemming in het gebied wordt omgezet in een woonbestemming.

Dat gebeurt met een zogeheten artikel 19 procedure, aldus wethouder Nota gisteren. De nieuw te bouwen woningen sluiten aan op de huidige bebouwing in de Tarwestraat en de Oudedijk. In het midden van het plangebied is ruimte voor een fruitboomgaard. Bebouwing komt hier in carrévorm omheen te staan.

dinsdag, september 11, 2007

 

Bussen op biogas

Het streekhuis onderzoekt de mogelijkheden om bussen en vrachtwagens op biogas te laten rijden. De gemeente Uden werkt aan en vulstation voor aardgas. De overstap naar biogas wordt daardoor vergemakkelijkt.

Uden ondertekent overeenkomt voor biobrandstoffen

De Udense wethouder Rene Peerenboom ondertekent maandag 17 september in Autotron in Rosmalen een intentieovereenkomst voor duurzame transportbrandstoffen. De overeenkomst wordt mede ondertekend door vertegenwoordigers van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss. In de overeenkomst wordt de intentie uitgesproken om de gemeentelijke wagenparken milieuvriendelijker te maken door voor biobrandstoffen te kiezen. Hiervoor moet er een vulpunt komen voor aardgas, biodiesel of bioalcohol. De provincie Noord-Brabant is op dit moment druk bezig met het stimuleren van ontwikkelingen rond biobrandstof. Zo worden gemeenten gevraagd mee te werken om vulpunten te realiseren voor duurzame transportbrandstoffen. Dit jaar moeten er vier tankplekken in Brabant komen, volgend jaar moeten dat er al twaalf zijn.

 

Duits Lijntje leeft

Avonturen bij Duits Lijntje in kinderboek

Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans (48) uit Boxmeer is bezig met het schrijven van een verhalenbundel met als rode draad het Duits Lijntje. De verhalen in het boek zijn allemaal gebaseerd op historische feiten die in verschillende gemeenten aan de voormalige spoorlijn hebben plaatsgevonden.

De basis voor het boek is onlangs gelegd tijdens de opening van de Groene Maand. Op verzoek van het IVN in het Land van Cuijk schreef Sonnemans drie verhalen voor een voorleesmiddag. Centraal staan gebeurtenissen in Mill, Gennep en Boxmeer. Het verhaal in Mill handelt over de gebeurtenissen in mei 1940. De Duitse Wehrmacht viel toen ons land als eerste binnen met een gepantserde trein die simpelweg over het Duits Lijntje tot achter de Nederlandse linies reed. In Gennep staat de bouw van de Maasbrug in 1870 centraal. Het kortstondige bezoek van de Duitse keizer aan Boxmeer eind negentiende eeuw is basis voor het derde verhaal. De belevenissen worden steeds verslagen door de ogen van een 12-jarig kind. Sonnemans hoopt zijn boek volgend jaar in de boekhandel te hebben liggen.

Voor de verhalen die in Veghel, Uden en Boxtel spelen is Sonnemans nog op zoek naar historische gebeurtenissen. "Er zijn altijd wel aanknopingspunten", weet hij. "Zo weet ik inmiddels dat bij Schijndel ooit de enige echte Nederlandse treinroof heeft plaatsgevonden. Prachtig gegeven voor een verhaal natuurlijk." Wie suggesties heeft kan de schrijver mailen: info@gerardsonnemans.nl

 

Boek het bij de boer

www.boekhetbijdeboer.nl

Enige tijd geleden bezocht Paul Kempen uit Sint Hubert het streekhuis in Cuijk. Paul is een expert op het gebied van communicatie en webtechnologie. Hij wilde graag weten waar er drempels waren die geslecht zouden kunnen worden om zo plattelandsontwikkeling beter tot bloei te brengen. Tijdens een brainstormsessie kwam naar voren dat veel plattelandondernemers fraaie producten weten te ontwikkelen maar dat het aan een platform ontbreekt waar deze producten onder de aandacht van het publiek gebracht kunnen worden en waar tevens mogelijkheden zijn om te boeken.

Paul ging hiermee aan de slag en kreeg onlangs van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen een aanmoedigingspremie. In het juryrapport staat het volgende te lezen:

De nieuwe website is een combinatie van een digitaal marktplein voor diensten, producten en evenementen en een online reserveringsysteem, voor wie bij de aangesloten agrariërs wil overnachten. Het idee is naar de mening van de bank 'een gat in de markt'. Bron: Ledencontact Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

maandag, september 10, 2007

 

Rest-O-Super Vianen

Eetsuper Vianen stapje dichterbij

De kans dat er in het Cuijkse kerkdorp Vianen een soort van eetsuper komt, is groter geworden. Uit een voorlopig onderzoek naar de kansen van een 'rest - o - super', zoals het project voorlopig wordt genoemd, wordt het 'niet onhaalbaar' genoemd.

Afgelopen zaterdag bood streekmanager Twan Goossens, uit wiens koker het plan voor de rest-o-super komt, aan de Cuijkse wethouder Ko Kroet een ondernemersplan aan. In dat door MKB-adviseurs opgestelde plan staat de formule van de rest-o-super beschreven en wordt de financiële haalbaarheid van het project in kaart gebracht.In veel kleine Noord-Brabantse kernen - Vianen is er één van - is geen enkele voorziening meer te vinden. Boodschappen doen kan er niet meer en ook zorg, voor ouderen, is er niet of slechts mondjesmaat verkrijgbaar. De leefbaarheid in het dorp gaat achteruit en mensen trekken er weg.

De rest-o-super is een van de projecten die bedoeld zijn om die ontwikkeling te keren. "Het is absoluut niet de bedoeling een volwaardige supermarkt te bouwen", zegt Goossens. "Je moet reëel zijn, je kunt niet concurreren met de grote supermarkten, daar rijdt de dorpeling met zijn auto toch wel naartoe. Het gaat vooral om de vergeten boodschappen." Het idee is om er een klein restaurant aan te koppelen, waar ouderen bijvoorbeeld naartoe kunnen komen. Een soort van tafeltje-dekje, maar dan niet aan huis. Daarnaast zouden er zorgvoorzieningen kunnen komen.Pantein Wonen is een van de deelnemers aan het project, net als supermarktgroothandel Van Tol, die gespecialiseerd is in supermarkten in kleine kernen, en bouwonderneming Peters.

De laatste twee hebben zich samen al garant gesteld voor een investeringsbedrag van 250.000 euro.De provincie wordt uitdrukkelijk om een bijdrage gevraagd, zegt Goossens. Vianen is niet als enige in beeld voor het proefproject. Ook andere Brabantse dorpen zijn in beeld. Veel hangt af van de bereidheid van de inwoners van Vianen om er de schouders onder te zetten. Dorpsraadvoorzitter Ton Hofmans hoopt echter dat Vianen die kans aangrijpt. "De dorpsraad staat er helemaal achter." Gelderlander 10 september 2007.

zondag, september 09, 2007

 

Maashorst Streekfair 2007


Fotoreportage:
http://www.flickr.com/photos/29566614@N00/tags/maashorst2007/show/

zaterdag, september 08, 2007

 

De Maashorst bruist


De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant en door de provincie hoog op de lijst gezet om verder te ontwikkelen als aantrekkelijk landschap. De Maashorst ligt in twee reconstructiegebieden, Maas & Meijerij en Peel & Maas.


Maashorst klaar voor grote presentatie

Platteland, dat is meer dan boeren en bossen, daar zijn we het met z'n allen al lang over eens. Duurzame ontwikkeling, behoud van natuurwaarden, leefbaarheid en recreatie spelen allemaal hun rol. In de loop der jaren is onze kijk op deze waarden veranderd.

Verschillende landbouwcrises met massale ruimingsacties en nieuwe ecologische inzichten hebben daar zeker toe bijgedragen. "De Maashorst is een gebied waar je niet omheen kunt", vindt Peer Verkuijlen, voorzitter van Stuurgroep De Maashorst. "Wij willen laten zien dat natuur, cultuur, historie, landbouw, recreatie en toerisme hier echt hand in hand kunnen gaan. De aanwezigheid van de mensen doet geen afbreuk aan het gebied, integendeel." Om die boodschap uit te dragen en om iedereen kennis te laten maken met alle aspecten van dit gebied, houdt Stuurgroep De Maashorst aanstaande zondag haar tweede Streekfair, op het terrein aan de Weversweg 3 in Zeeland.Provincie, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, horeca- en recreatiebedrijven maar vooral ook boeren geven op deze dag een kijkje in de keuken. Wat doen ze, hoe werken ze en waar staan ze voor? Om een beetje overzicht te hebben tijdens zo'n groots opgezet evenement, is het terrein opgedeeld in verschillende pleinen, die allemaal liggen rondom het centrale demonstratieplein.

Het begint al bij de entree op zo'n plein: het Maashorstplein. Hier zijn ook direct allerlei plannen te zien die Stuurgroep De Maashorst nog in petto heeft. Alle natuurorganisaties zijn samengebracht op het Natuurplein. Hier kun je kijken, luisteren, maar ook doen. Nestkastjes timmeren is daar een voorbeeld van. Op het Landbouwplein zijn de boeren uit het gebied en hun producten vertegenwoordigd, en op het Bijzondere Landbouwplein komen alle agrarische nevenactiviteiten aan bod. Dat kan gaan van zorgboerderij tot boerencamping, boerderijwinkel, speelboerderij of kamperen bij de boer. Hier kun je ook boerengolf spelen en er is zelfs een maïsdoolhof aangelegd. Daarmee kom je meteen bij het volgende plein: Sport en Recreatie. De nieuwste sporten, zoals nordic walking en wandeltochten met GPS-navigatie zijn er, maar ook het aloude fietsen, hardlopen, wandelen en paardrijden. Ter plekke zijn ook hier activiteiten, zoals onder meer een klimmuur en boogschieten. Verder is er een Kunst- en Cultuurplein met regionaal talent.

Ook de kinderen komen op alle pleinen ruimschoots aan bod. Natuurlijk is er bij zo'n evenement geen rijdende friettent, maar een heel arsenaal aan restaurants aanwezig. Allemaal bedrijven die werken met regionale producten, waarmee ze heerlijke hapjes maken. En ook hier mogen de kinderen naar hartelust mee kokkerellen. Het geheel wordt overgoten met muziek van onder anderen Annelieke Merx, Die Twee en Gerard Dortmans. Streekfair De Maashorst is zondag 9 september van 10.00 tot 18.00 uur. Entree voor volwassenen is 3 euro, kinderen mogen gratis naar binnen. Parkeren kost 2 euro. De route naar het terrein is goed bewegwijzerd, maar ook per fiets is het vanuit de hele regio goed bereikbaar. Brabantsdagblad 5 september 2007.

 

Hooibergen in landerd


Jan Ottens uit het Vooroventje (Zeeland, gemeente landerd) bouwde enkele jaren geleden een prachtige hooiberg (zie foto). Het streekhuis vroeg Jan om zijn opgedane kennis te benutten om de bouw van hooibergen in de Maashorst te stimuleren. Jan ging in de gemeente Landerd aan de slag en dat bleef niet zonder resultaat. Meer hierover in het volgende artikel.

Hooibergen moeten terug in buitengebied Landerd

De komende twee jaar moet de gemeente Landerd er een nieuwe toeristische trekpleister bijkrijgen: hooibergen. Nee, geen stapels hooi langs de weg, maar authentieke bij-gebouwtjes met een eigentijdse functie.

Eventueel dienen ze nog als opslag, maar bijvoorbeeld ook als bed-and- breakfast, atelier, dierenverblijf of winkel met streekproducten. Dankzij die functies en hun uiterlijk moeten ze het buitengebied van Landerd stevig op de kaart zetten."Zoals onze architect Hein Arts zegt: we hebben hier geen hunnebedden of maasheggen die toeristen trekken", vertelt Jan Ottens, eigenaar van een hooiberg op het Oventje. "Als we verspreid over de gemeente weer flink wat hooibergen hebben, kunnen daar fiets-, wandel- en ruiterroutes langs worden aangelegd. Een slaapplaats met paardenstalling is in een hooiberg makkelijk te maken.

"In 2003 begon Ottens met de plannen voor zijn eigen hooiberg die in 2005 werd opgeleverd. Op de benedenverdieping houdt hij onder meer exposities en vergaderingen; op de eerste verdieping ligt het hooi van zijn boerderij opgeslagen. "Ik had altijd het idee dat er iets miste", licht Ottens toe. "Tot ik een keer iemand sprak die een hooiberg had. Toen wist ik het: dat is wat ik mis. Een hooiberg is toch de ziel van een boerenhoeve, zeg ik altijd maar."Beetje bij beetje groeide het plan om in heel Landerd 'authentieke' hooibergen te plaatsen, gemaakt van natuurlijke materialen. Een plan dat ook wethouder Chris School van toerisme wel aanspreekt. "Dit is een plan dat echt iets nieuws naar de regio brengt", stelt hij. "Dat soort initiatieven willen wij graag steunen." In nauw overleg met de gemeente is de Stichting Hooiberg in het leven geroepen.

Zij moet de uitvoering van het hooiberg-project gaan coördineren. Op 24 september is er vanaf 20.00 uur een informatieavond over de mogelijkheden van het plaatsen van hooibergen in dorpshuis De Garf in Zeeland. Wie interesse heeft in het plaatsen van een hooiberg kan dat kenbaar maken, waarna gesprekken met de stichting volgen. "Wij kunnen mensen bouwkundige adviezen geven en beoordelen de plannen. Het is wel de bedoeling dat er verspreid over Landerd verschillende soorten hooibergen komen die op een zichtlocatie staan en in het landschap passen", aldus Ottens. De gemeente beoordeelt vervolgens de verschillende bouwaanvragen. Het hele project moet in 2009 zijn afgerond. Brabantsdagblad 7 september 2007.

 

Week 36

Maandag
Voor de vakantie is er een overleg geweest met kennisinstellingen (ROC, HBO, Universiteit). We werken naar een concept met een tweeledig doel. Ten eerste. Projecten die in het kader van de reconstructie opgestart worden koppelen aan studenten waar dat zinvol is. Dit kunnen langdurige maar ook korte projecten zijn soms complex en soms eenvoudig. Het tweede doel is studenten voor de regio behouden. De ervaring leert dat waar studenten stagelopen ze vaak een baan aangeboden krijgen en daar 'blijven hangen'. Gezien de jeugd de toekomst heeft willen we proberen meer studenten voor de regio te behouden. De gedachte gaat uit naar een "Kennismakelaar" die vraag en aanbod aan elkaar gaat knopen. Met Hans van Dommelen en Willem den Ouden van KDS bespreek ik een voorstel wat we binnenkort aan de betrokken kennisinstellingen voorleggen. Vervolgens gaan we kijken of we de financiering rond kunnen krijgen. We streven er naar de kosten over drie partijen te verdelen. Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid.

Dinsdag
"Er gebeurt meer dan je ziet" was de slogan van de provincie dit voorjaar om aandacht bij het publiek voor de reconstructie te vragen. Een actie die continue aandacht vraagt. Vanuit het streekhuis houden we daarom regelmatig spreekbeurten over de voortgang van de reconstructie. Deze avond is het de beurt aan Boekel. Na overleg met de griffier informeren Hans van Dommelen en ik de gemeenteraad.

Woensdag
Ik ben lid van de stuurgroep NED (Nieuwe Economische Dragers) die meedenkt over de uitvoering van het Ceres project "Zaakversneller" wat voor de vijf Land van Cuijkse gemeenten uitgevoerd wordt door ROC de Leijgraaf. Doel is een twintigtal ondernemers in de dop of ondernemers die toe zijn aan een groeistap intensief te begeleiden. De projectleider rapporteert over de voortgang. De geplande koers wordt op basis van de opgedane ervaringen tot nu toe in overleg met de stuurgroepleden enigsinds aangepast. Het gevolg is dat er een aantal laagdrempelige 'ondernemer café' bijeenkomsten gehouden gaan worden. Deze bijeenkomsten zijn op zichzelf al inspirerend en stimulerend maar worden tevens benut om geschikte kandidaten te 'rekruteren' voor het intensieve begeleidings programma wat we te bieden hebben.

Donderdag
Deze ochtend was er de regio ambitie dag in kasteel Tongelaar te Mill. Veertien gemeenten die participeren in het RMB kregen een kans om tijdens een flitspresentatie hun meest aansprekende duurzaamheidsproject voor het voetlicht te brengen. Het beste project kan rekenen op ondersteuning vanuit het RMB. De winnaar was de gemeente Oss met hun 'aardgas project'. Doel is bijvoorbeeld vuilniswagens op aardgas te laten rijden waardoor de fijnstof overlast voor de medewerkers op de wagen maar ook de overlast voor bewoners in het stedelijk gebied gereduceerd wordt. Enkele nieuwe contacten gelegd met leveranciers van duurzame innovaties die we hopelijk weer kunnen benutten voor een reconstructieproject. O.a. de leverancier van het Energy Ball concept.

In de middag is er een bijeenkomst van 'Kunst op het Platteland' in het streekhuis te Cuijk. Het streven is om ondernemers en kunstenaars aan elkaar te koppelen en ze op het platteland tijdelijke kunstobjecten te laten oprichten. Dit naar aanleiding van een idee van de gemeente Scherpenzeel wat n.a.v. het bezoek van minister Veerman te Mill vorig jaar onder de aandacht gebracht werd van drie onderneemsters in het land van Cuijk. Doel is de regio op een aantrekkelijke wijze te profileren en invulling te geven aan "Verassend Platteland". De vraag van de drie onderneemsters is of dit soort initiatieven op steun van de overheid kunnen rekenen in de vorm van een financiële bijdrage. De onderneemsters vragen het streekhuis na te gaan of er bij de overheid (gemeente en provincie) draagvlak is voor "Kunst op het Platteland".

Vrijdag
Maashorst netwerkmiddag. Komende zondag wordt de Maashorst streekfair gehouden. In aanloop naar deze dag wordt deze netwerkbijeenkomst gehouden. Een groot aantal mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. Allemaal mensen die een bijdrage willen leveren om aan de hoge ambities van de Maashorst invulling te geven. Tijdens de bijeenkomst diverse mensen gesproken met plannen om in de Maashorst aan de slag te gaan. Natuurlijk heb ik ze gewezen op het streekhuis en de mogelijkheid om daar een beroep op te doen om de plannen te realiseren. Het hooiberg project wat door het streekhuis geinitieerd is en door Jan Ottens en een aantal enthousiaste mensen opgepakt is lijkt aardig van de grond te komen. 24 september is er een voorlichtingsbijeenkomst. Het streven is dat hooibergen een icoon worden voor het Maashorst gebied.

Zaterdag
Ik ben uitgenodigd om voor de dorpschouw in Vianen (gemeente Cuijk) aanwezig te zijn. Een van de plannen waar we samen met de dorpsraad en de gemeente Cuijk aan werken is een nieuw retail concept voor kernen tussen 1000 en 2000 inwoners. Bij het project zijn betrokken Van Tol Food (moederbedrijf van Troefmarkt supermarkten), Peter Peters bouwbedrijf, ROC de Leijgraaf, Pantein wonen en CHO consultants. Ik mag tijdens de bijeenkomst het ondernemersplan Rest-O-Super Vianen aan wethouder Kroet overhandigen.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, september 07, 2007

 
Hooibergen moeten terug in buitengebied Landerd

De komende twee jaar moet de gemeente Landerd er een nieuwe toeristische trekpleister bijkrijgen: hooibergen. Nee, geen stapels hooi langs de weg, maar authentieke bij-gebouwtjes met een eigentijdse functie.

Eventueel dienen ze nog als opslag, maar bijvoorbeeld ook als bed-and- breakfast, atelier, dierenverblijf of winkel met streekproducten. Dankzij die functies en hun uiterlijk moeten ze het buitengebied van Landerd stevig op de kaart zetten."Zoals onze architect Hein Arts zegt: we hebben hier geen hunnebedden of maasheggen die toeristen trekken", vertelt Jan Ottens, eigenaar van een hooiberg op het Oventje. "Als we verspreid over de gemeente weer flink wat hooibergen hebben, kunnen daar fiets-, wandel- en ruiterroutes langs worden aangelegd. Een slaapplaats met paardenstalling is in een hooiberg makkelijk te maken."In 2003 begon Ottens met de plannen voor zijn eigen hooiberg die in 2005 werd opgeleverd. Op de benedenverdieping houdt hij onder meer exposities en vergaderingen; op de eerste verdieping ligt het hooi van zijn boerderij opgeslagen. "Ik had altijd het idee dat er iets miste", licht Ottens toe. "Tot ik een keer iemand sprak die een hooiberg had. Toen wist ik het: dat is wat ik mis. Een hooiberg is toch de ziel van een boerenhoeve, zeg ik altijd maar."Beetje bij beetje groeide het plan om in heel Landerd 'authentieke' hooibergen te plaatsen, gemaakt van natuurlijke materialen. Een plan dat ook wethouder Chris School van toerisme wel aanspreekt. "Dit is een plan dat echt iets nieuws naar de regio brengt", stelt hij. "Dat soort initiatieven willen wij graag steunen." In nauw overleg met de gemeente is de Stichting Hooiberg in het leven geroepen. Zij moet de uitvoering van het hooiberg-project gaan coördineren. Op 24 september is er vanaf 20.00 uur een informatieavond over de mogelijkheden van het plaatsen van hooibergen in dorpshuis De Garf in Zeeland. Wie interesse heeft in het plaatsen van een hooiberg kan dat kenbaar maken, waarna gesprekken met de stichting volgen. "Wij kunnen mensen bouwkundige adviezen geven en beoordelen de plannen. Het is wel de bedoeling dat er verspreid over Landerd verschillende soorten hooibergen komen die op een zichtlocatie staan en in het landschap passen", aldus Ottens. De gemeente beoordeelt vervolgens de verschillende bouwaanvragen. Het hele project moet in 2009 zijn afgerond.

dinsdag, september 04, 2007

 

Oefenterrein geluidsport


Uden wil terrein crossers steunen

De Udense gemeenteraad stelt tienduizend euro beschikbaar voor het opstellen van een bestemmingsplan voor een regionaal motorcrossterrein in de gemeente Landerd.

Het initiatief is afkomstig van Landerd. Het circuit zou moeten komen op de hoek van de Nieuwedijk en de Middenpeelweg, achter vliegbasis Volkel. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het circuit geen milieuhygiënische gevolgen heeft voor het landbouwontwikkelingsgebied dat ten oosten van Odiliapeel op Udens grondgebied moet komen. De totale kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan bedragen 40.000 euro.


De kosten worden gedeeld door Landerd, Uden, Veghel en Boekel. De bedoeling is dat motorclubs uit de vier gemeenten straks op het nieuwe circuit terecht kunnen. SP-raadslid Jan Verbruggen vroeg zich af waarom er niet is gedacht aan de hobby-rijders of wildcrossers. Want die veroorzaken de meeste overlast. Volgens wethouder Hidde Nota komen die pas later aan bod. De Udense motorclub MAC Bedaf maakt momenteel gebruik van een crossterrein aan de Scheiweg, aan de Volkelse kant van de vliegbasis.


De club mag daar twee officiële wedstrijden per jaar houden maar in de praktijk wordt er het hele jaar tegen de regels gecrost, aldus het college van B. en W. Volgens Gewoon Uden heeft de raad dat zelf veroorzaakt door te stellen dat er maar twee wedstrijden per jaar zijn toegestaan. Brabantsdagblad 4 september 2007.

 

Oefenterrein geluidsport

Uden wil terrein crossers steunen

De Udense gemeenteraad stelt tienduizend euro beschikbaar voor het opstellen van een bestemmingsplan voor een regionaal motorcrossterrein in de gemeente Landerd.

Het initiatief is afkomstig van Landerd. Het circuit zou moeten komen op de hoek van de Nieuwedijk en de Middenpeelweg, achter vliegbasis Volkel. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het circuit geen milieuhygiënische gevolgen heeft voor het landbouwontwikkelingsgebied dat ten oosten van Odiliapeel op Udens grondgebied moet komen. De totale kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan bedragen 40.000 euro. De kosten worden gedeeld door Landerd, Uden, Veghel en Boekel. De bedoeling is dat motorclubs uit de vier gemeenten straks op het nieuwe circuit terecht kunnen.

SP-raadslid Jan Verbruggen vroeg zich af waarom er niet is gedacht aan de hobby-rijders of wildcrossers. Want die veroorzaken de meeste overlast. Volgens wethouder Hidde Nota komen die pas later aan bod. De Udense motorclub MAC Bedaf maakt momenteel gebruik van een crossterrein aan de Scheiweg, aan de Volkelse kant van de vliegbasis. De club mag daar twee officiële wedstrijden per jaar houden maar in de praktijk wordt er het hele jaar tegen de regels gecrost, aldus het college van B. en W. Volgens Gewoon Uden heeft de raad dat zelf veroorzaakt door te stellen dat er maar twee wedstrijden per jaar zijn toegestaan. Brabantsdagblad 4 september 2007.

 

Duits Lijntje


'Geen lightrail Zeeland'

Personenvervoer over het voormalige Duits Lijntje bij Zeeland. Jos van der Wijst, vertegenwoordiger van diverse natuurorganisaties in het uitvoeringsproject De Graspeel kan en wil zich er niets bij voorstellen.

Vorige week besloot het Landerdse college van B. en W. bijna 4000 euro beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het Duits Lijntje. Samen met onder meer de gemeenten Uden en Veghel wil Landerd de mogelijkheden bekijken die er zijn om de voormalige spoorlijn nieuw leven in te blazen. Met name Veghel pleit voor de komst van een Lightrailverbinding voor personenvervoer.Volgens Van der Wijst kan dat geen optie zijn in de omgeving van Zeeland. "De afgelopen jaren is enorm veel energie gestoken in de spoorweg en omgeving. Vanuit het uitvoeringsproject De Graspeel hebben we onder meer een natuurlijke verbindingszone over de spoorlijn gemaakt en er zijn verschillende poelen gegraven.


Daardoor zien we nu een aantal zeldzame planten terugkomen in het gebied en hebben vogels als geelgors, roodborsttapuit en de grasmus hier weer volop gebroed. Ook is er een wandelroute langs het spoor aangelegd en komt in de omgeving een nieuw fietspad."Aansluiten bij plannen om het gebied te herinrichten zijn volgens hem niet slecht, mits het gaat om recreatieve herinrichting. "Op dat vlak, kan deze omgeving in mijn ogen als voorbeeldfunctie dienen." Bang voor de komst van personenvervoer is hij nog niet. "Ik heb diverse rapporten gelezen en daarin is nergens sprake van personenvervoer richting Landerd.


Dat zou vanuit Uden hoogstens afbuigen richting Oss", aldus Van der Wijst. "Daarbij heeft bureau Aquator pas een gebiedsvisie opgesteld in opdracht van het regionaal milieubedrijf Cuijk. Zij spreken voor het gedeelte van het Duits Lijntje ten oosten van Uden (Landerd, Mill, Sint-Hubert, Haps en Gennep) duidelijk over een inrichting gericht op natuur en recreatief gebruik." Brabantsdagblad 4 september 2007.

zondag, september 02, 2007

 

Week 35

Maandag
In Boekel werden de mogelijkheden om de restwarmte van een varkensbedrijf voor glastuinbouw te benutten onderzocht. De eerste stap was een haalbaarheidsstudie. Het is echter na ruim een jaar proberen niet gelukt hier budget beschikbaar voor te krijgen. De koers is daarom nu verlegd. In het kader van het project Farm Energy Network Boekel wordt nu onderzocht of het mogelijk is de warmte van een varkensstal te benutten voor stadsverwarming. Met een grote varkensstal is het in theorie mogelijk om enkele honderden woning van warmte te voorzien. Vanuit het streekhuis hebben we contact met diverse partijen om na te gaan of een dergelijk systeem ook in de praktijk te realiseren is. Vandaag heb ik een gesprek met een varkenshouder met nieuwbouwplannen op overbrugbare afstand van een nieuw te bouwen woonwijk.

Woensdag
Vanuit het streekhuis werken we aan de leefbaarheid van het platteland. Werkgelegeheid is daarbij een belangrijk onderdeel. De gedachte is dat de agrarische sector door de schaalvergroting minder arbeidsplaatsen bied die elders opgevangen moeten worden. Het beleid van de overheid is innovaties te stimuleren. In de praktijk kom ik ondernemers met mooie innovaties tegen die maar moeizaam voet aan de grond krijgen. Vandaag heb ik een gesprek met een uitvinder die een zeer geavanceerd besturingssysteem voor verwarmingsinstallaties ontwikkeld heeft. Door het systeem toe te passen verhoogd het rendement met 20%. Tijdens een presentatie voor de gemeenteraad in Uden vorige week maakte een van de raadsleden me hier op attent. Ik spreek met hem af dat ik na zal gaan of zijn vinding benut kan worden in het stadsverwarmings projectidee te Boekel.

Donderdag
Overleg met Peter Prins. Peter is de projectleider van "Vlagheide". Vlagheide is een gebied wat ligt in de gemeente Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel. Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied met meerdere functies. Ondernemende bewoners in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. Na een oproep hebben velen hun plannen ingediend. Het is nu zaak keuzes te maken en plannen tot werkelijkheid te brengen. We bespreken wat de streekmanager voor de ondernemers kan betekenen.

Vrijdag
De afronding van de aanleg van de ecologisch verbindings zone (EVZ) De Oeffeltse Raam wordt afgesloten met een feestelijk moment. Bestuurders van de provincie, waterschap en gemeente geven aan wat de waarde is van deze schakel nieuwe natuur in de ecologische hoofdstructuur. Een mooi gelegenheid om met enkele aanwezigen bij te praten. Met de wethouder van Sint Anthonis bespreek ik de voortgang van een project van een ondernemer in zijn gemeente. In de reconstructie willen we graag kleinschalige horeca in het buitengebied stimuleren. Maar hoe groot mag kleinschalige horeca zijn? Geen bruiloften en partijen dat is duidelijk. Maar mag een rondrit met een paardetram afgerond worden met een BBQ en mag daar dan wel of geen biertje geschonken worden?

Weekoverzichtstreekmanager

 

Hans van Dommelen wereldkampioen militaire vijfkamp

HANS VAN DOMMELEN: 'WINNEN VAN BROEKIES GEEFT KICK'

(Hans is gebiedscoordinator Peel & Maas en lid van het uitvoeringsteam wat werkt vanuit het streekhuis te Cuijk).

Esschenaar wereldkampioen op militaire vijfkamp Riga

Het Nederlands team dat onlangs meedeed aan het wereldkampioenschap vijfkamp voor militaire reservisten heeft in Letland goud gewonnen. Hans van Dommelen uit Esch maakte deel uit van het succesvolle drietal. ,,Onze gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Dan nog winnen van soldaten van rond de 20 geeft een kick."

Zelf was Van Dommelen de oudste deelnemer aan de militaire vijfkamp. De 43-jarige Esschenaar, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant, maakt al jaren deel uit van het Nederlandse reservistenteam. ,,In de afgelopen 44 jaar is Nederland een keer eerder wereldkampioen geworden. Dat was in 1992 op de legerplaats Oirschot. Toen was ik er ook al bij", klinkt het trots.
Met uitzondering van de periode 1995-2003 neemt de in Sint-Michielsgestel geboren Esschenaar sinds 1987 jaarlijks deel aan het WK. ,,Het is begonnen tijdens mijn militaire diensttijd. Ik was toen commandant van een mortierpeloton in Assen."

ZUURSTOFNOOD

Na zijn diensttijd bleef Van Dommelen trainen. Elke maand komen ze bijeen in Oirschot en oefenen dan van vrijdag- tot en met zaterdagavond met de hele Nederlandse selectie, die van 1 tot en met 3 augustus met zes teams in Riga meedeed aan de WK. Er deden 51 teams uit twintig landen mee. ,,Hoofdzakelijk soldaten die een stuk jonger zijn dan wij. Daarvan winnen, geeft een enorme kick."
De vijfkamp omvat drie wedstrijddagen. Op de eerste dag staat een schietwedstrijd op het programma met pistool en geweer. Het koningsnummer vindt plaats tijdens de tweede dag op de vijfhonderd meter lange stormbaan met twintig hindernissen.
,,Daar ga je absoluut kapot; onderweg kom je echt in zuurstofnood." Vervolgens moeten de deelnemers vijftig meter zwemmen in militair tenue van het gastland (,,De Letten hebben een heel zwaar gevechtspak...") waarbij hindernissen onder water moeten worden genomen.

ERVARING

De ervaring van de Nederlandse 'veteranen' kwam vooral van pas op de slotdag, tijdens de oriënteringswedstrijd. Voor deze hardlooprace over lange afstand kregen de deelnemers een kompas, landkaart en een luchtfoto om zo diverse controleposten te vinden.
Onderweg moesten diverse militaire vaardigheden in de praktijk worden gebracht. ,,Ook hebben we kilometers door een moeras gesjouwd. Echt heel zwaar. Maar daar hadden we ook op gehoopt, daar konden we punten scoren en dat hebben we gedaan. Fysiek winnen de jongeren het natuurlijk van ons. Maar qua ervaring en mentaliteit zijn wij sterker. Dat bleek ook: het leverde ons de zilveren plak op."

Tijdens de hindernisbaan eindige het team van Van Dommelen als derde. Opgeteld bij de resultaten van de overige wedstrijdelementen waren die podiumplaatsen goed voor de gouden medaille in zowel het algemeen- als het veteranenklassement. De grote beker heeft een ereplaats gekregen in de woning van Van Dommelen aan de Logtenberg.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?