vrijdag, december 31, 2010

 

De beste wensen voor 2011

2011 het jaar van reorganisatie van plattelandsontwikkeling
In 2011 zal plattelandsontwikkeling nog meer gedecentraliseerd worden. De Rijksoverheid stoot nog meer taken af naar de provincie en de provincie gaat een nog groter beroep doen op de gemeenten. En dat alles met minder budget. Hoe komt plattelandsontwikkeling dan van de grond? "Er moet meer gekeken worden naar innovatieve investeringsconstructies door middel van inzet van ondernemers" aldus een recent schrijven van de provincie.

Het gevolg is dat de hele organisatie van plattelandsontwikkeling in de loop van 2011 op de schop genomen gaat worden. De Agenda van Brabant zal daarbij de richting bepalen. Het landelijke gebied blijft van groot belang, als vestigingsfactor voor kenniseconomie, als groene voortuin voor de steden en als landbouwproductiegebied. Daarbij dienen zich wel nieuwe thema's aan, zoals gezondheid en energie, meer verbinding tussen stad-land en tussen economie-ecologie.

Uitgangspunt is dat de provincie op de agenda 'vitaal platteland' regionale strategische samenwerking tussen overheden en andere betrokken partijen blijft stimuleren. Het is al wel duidelijk dat de provincie stopt met trekken en kiest voor ondernemers, gemeenten, dorpsraden, gebiedspartners en samenwerkingsverbanden die zelf initiatief nemen en het voortouw willen oppakken.

Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant, waarin 20 gemeenten met elkaar samenwerken, heeft die boodschap goed begrepen en is druk doende zich voor te bereiden om deze door de provincie geboden nieuwe kans met open armen aan te nemen. Veel zal er van afhangen of beide partijen tot goede afspraken kunnen komen hoe op een nieuwe wijze invulling te geven aan plattelandsontwikkeling.

Het belooft een boeiend jaar te worden!

Twan Goossens
Streekmanager Peel & Maas / Maas & Meierij

donderdag, december 30, 2010

 

Strengere milieu normen

Boxmeerse wethouder voorspelt problemen

Boeren in de regio krijgen het in 2013 moeilijk als de wet op de luchtwassers er door komt. Dat voorspelt de Boxmeerse wethouder Jos de Graaf. Hij denkt dat tussen zestig en honderd boeren die maatregel niet overleven. Zij kunnen de investering voor hun stallen niet opbrengen, vreest hij.

[...] Zorgen zijn er echter ook. "Met name als het gaat om ontwikkelingen in de landbouw. Hoe gaat de provincie om met gedane beloftes aan boeren die naar zogenaamde logs zouden gaan. Als daar de stekker uit getrokken wordt, betekent dat voor enkelen een ramp. Moeilijker wordt het nog als in 2013 de wet op luchtwassers erdoor komt. Voor Boxmeer betekent dat dat 60 tot 100 boeren het niet dreigen te overleven. Zij kunnen de investering niet opbrengen. Voor hen een ramp, maar ook voor ons platteland. We zijn in gesprek met de provincie om oplossingen te vinden. Woningen voor schuren bijvoorbeeld, maar zover is het nog niet". [...] Gelderlander 30 december 2010.

"Milieuwetgeving nekt Brabantse boeren"

 

Gemeente Boekel hervat streekmanagement

Wegens butgettaire redenen heeft de gemeente Boekel gedurende het jaar 2010 geen gebruik gemaakt van streekmanagement. De gemeente verwacht echter dat de komende jaren veel agrariërs hun bedrijf gaan beëindigen en een beroep gaan doen op de gemeente om op de vrijkomende locaties nieuwe activiteiten toe te laten. Om deze ondernemers van dienst te zijn en ze met het maken van plannen en het realiseren van de plannen te begeleiden heeft de gemeente met het RMB opnieuw een contract afgesloten voor streekmanagement voor de periode 2011-2014. De gemeente heeft daarbij als eis dat streekmanagement per saldo de gemeente geld bespaard. De ervaring leert dat de afdeling RO veel tijd moet steken in slecht voorbereidde plannen en relatief weinig tijd hoeft te besteden aan de goed voorbereidde plannen. Door de streekmanager als 'poortwachter' in te zetten kan voorkomen worden dat slecht voorbereidde plannen in behandeling genomen worden.

Streekmanager biedt helpende hand

 

Gemeente Boxmeer stopt met streekmanagement

Gedurende de periode 2005 t/m 2010 heeft de gemeente Boxmeer gebruik gemaakt van de diensten van de streekmanager Peel & Maas. Wegens budgettaire redenen wordt het contract met het RMB per 1 januari 2011 beëindigd.

 

Land van Cuijk wil gezamelijk deelnemen aan Floriade


Floriade lijkt nog niet zo te leven in Brabant

Brabant loopt nog niet warm voor de Floriade van 2012 in Venlo. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling wordt om de tien jaar gehouden. Het Brabantse provinciebestuur heeft vorige maand vierhonderd brieven gestuurd naar andere overheden, universiteiten, andere scholen en grote bedrijven. Het wilde de interesse peilen voor een Brabant Paviljoen. Veertig geadresseerden hebben gereageerd. De helft staat er positief tegenover. Of hierbij gemeenten uit het Land van Cuijk zijn, is niet bekend. Ze hebben al op een andere wijze laten weten dat ze zich graag samen willen 'verkopen' op de Floriade.

Gedeputeerde Staten besloten eerder dit voorjaar om met een Brabant Paviljoen deel te nemen aan de Floriade. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft hiervoor al een perceel op het expocomplex gereserveerd. Dit is gebeurd in overleg met BrabantStad, waarin de vijf grote steden zitten, en het SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Ze willen zich er presenteren als schakels van het 'Brabant Bead Community Netwerk.' In de toekomst zou deze samenwerking ook voor andere grote evenementen als het Jeroen Bosch Jaar in 2016 en Brabant Culturele Hoofdstad in 2018 haar vruchten moeten afwerpen. Voorwaarde voor de inrichting van een Brabant Paviljoen is wel dat andere partijen meewerken. Vandaar de brief. Hierin wordt kandidaat-partners vier pakketten aangeboden met een waarde van 5.000 tot 35.000 per jaar.

Bij instemming kunnen ze zichzelf op de Floriade presenteren en deelnemen aan activiteiten waarvan de eerste volgend jaar al plaatsvinden.De reacties op de brief hadden eigenlijk al binnen moeten zijn, maar dit is dus nog lang niet het geval. Het is de bedoeling dat ze in januari op tafel komen, wanneer de provincie met onder meer het SRE over de Floriade gaat praten. De bestuursorganen hopen dan te weten of realisatie van het Brabant Paviljoen financieel mogelijk is.Het SRE is zelf ook al lang bezig met een onderzoek om Zuidoost-Brabant optimaal te laten profiteren van het evenement in Venlo. Omroep Brabant 29 december 2010.

http://www.floriade.jouwweb.nl/

Organisaties die willen deelnemen vinden hier meer informatie of kunnen contact opnemen met de streekmanager in hun regio.

woensdag, december 29, 2010

 

Trends

Het platteland verandert. Van een productie landschap wordt het een consumptie landschap. Burgers gaan zich actief met het buitengebied bemoeien. Ze willen er wonen en recreëren. En ze zijn kritisch op de wijze van het produceren van voedsel. Voor behoudende agrariërs een probleem. Maar voor agrariërs die met de tijd mee willen een kans. Zij kunnen zich door goede en slimme keuzes te maken onderscheiden van concurrenten en werken aan meerwaarde van hun producten. Maar hoe doe je dat? De ZLTO hield onlangs een bijeenkomst waar een tweetal sprekers de trends van de komende jaren bespraken. Nieuwe ondernemers kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Boeren (MVB) en verdiepen zich in de wensen van consumenten en hun omgeving.

Food trends klik hier.
Energie trends klik hier.

dinsdag, december 28, 2010

 

Maashorst

De Maashorst draait door

De overheid maakte bezuinigingen op natuur bekend maar de ondernemers in en om natuurgebied De Maashorst, investeren juist nu om de streek onder de aandacht te brengen. Naast het evenement ‘De Maashorst draait door’ voor en door ondernemers op 7 februari worden samen met de regio VVV Meierij en Noord-Oost Brabant de digitale informatiezuilen verbeterd en verder verspreid. Kliknieuws 28 december 2010.
Voor het hele artikel klik hier.

maandag, december 27, 2010

 

Reconstructie en burgers

Brabander werd niet gehoord over platteland

Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant hebben te weinig geluisterd naar de argumenten van burgers bij de reconstructie van het Brabantse platteland. Daardoor kwamen onderwerpen als volksgezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn niet of te te laat op de agenda. Binnenlandsbestuur 29 december 2010.
Voor het hele artikel klik hier.

PS heeft volgens adviesbureau Royal Haskoning te weinig geluisterd naar de argumenten van burgers. Dit is een kant van het probleem. De andere kant is dat veel burgers in de aanloop naar nieuw beleid geen belangstelling hebben en niet willen participeren. Het bureau Motivaction onderscheidt de volgende vier burgerschap stijlen:

1. Buitenstaanders/inactief (32%)
2. Plichtsgetrouw/afhankelijk (16%)
3. Pragmatisch/conformistisch (24%)
4. Maatschappijkritisch/verantwoordelijk (28%)

Voor inactieve burgers (buitenstaanders) is het algemeen belang geen item. Het eigenbelang is daarentegen een goed te bewaken zaak. Ten aanzien van de overheid is er vooral sprake van een passieve houding. In vergelijking met de andere burgerschapstijlen is hier sprake van relatief weinig vertrouwen in de overheid. Daarbij is men van mening dat de overheid slecht luistert naar wat de burger wil. Buitenstaanders hebben er geen behoefte aan om betrokken te worden maar worden wel actief als de gevolgen in de eigen achtertuin merkbaar worden. Door nieuwe media zoals internet is informatie snel vergaard. Feiten en fictie worden gebruikt om een eigen waarheid te construeren. Eigen ervaringen en normatieve overwegingen worden toegevoegd en tot halve waardheden gesmeed. Anders dan door wetenschappers wordt er geen strikte scheiding gemaakt tussen wetenschappelijke kennis en eigen bedachte kennis.

Voor meer informatie over burgerschapstijlen:
Beschrijving van de vier burgerschapsstijlen
Presentatie

16 miljoen deskundigen
Debat zonder experts

Meer informatie over overheidscommunicatie:
In dienst van de democratie

donderdag, december 23, 2010

 

De nieuwe koers van het kabinet

Staatsecretaris Bleker aan het woord

“Want veel kun je over dit kabinet zeggen”, zei Bleker zelf, “maar niet dat het niet duidelijk is over wat het wil”. Wat wil men dan? Minder natuurbeheer door de overheid en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid voor natuur en landschap van de boeren.
Maar wie hiervoor regels verwacht van de overheid, heeft het mis. Bleker wil juist af van te hoge regeldruk, omdat hij gelooft in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die boeren voelen.
Voor het hele artikel klik hier. Voor video beelden klik hier.

http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

woensdag, december 22, 2010

 

Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Boxmeer van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008'.

Het plan maakt onder meer een tentoonstellingsruimte met overdekt terras mogelijk in de buurt van de natte natuurparel 'De Vilt'. Een aantal inwoners van Boxmeer is tegen het plan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor aantasting van een dassenburcht in de buurt van de tentoonstellingsruimte. Ook zijn zij bang voor verkeersoverlast. Bovendien staat provinciaal beleid een tentoonstellingsruimte op die plek niet toe, aldus de inwoners. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken de inwoners de Raad van State het plan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 200907772/4) Raad van Staten 22 december 2010.

maandag, december 20, 2010

 

Multifunctionele landbouw

Vraag en antwoord

95 vragen en antwoorden

 

Biobased Brabant

Groene Raffinaderij Haps

De SER heeft vanochtend een advies over de biobased economy unaniem vastgesteld: het advies Meer chemie tussen groen en groei. De kansen en dilemma’s van een biobased economy. In het advies roept de SER het kabinet op om stevig in te zetten op een op biomassa gebaseerde economie. Als Nederland nu investeert in de biobased economy, zijn er veel kansen voor economische groei en verduurzaming van de samenleving. De SER pleit ervoor verduurzaming van biomassa wereldwijd te bevorderen, innovatie structureel te stimuleren, te kiezen voor hoogwaardige toepassing van biomassa en werknemers goed voor te bereiden op nieuwe werkwijzen. Voor het hele artikel klik hier.

Een aantal jaren geleden heeft de streekmanager het initiatief genomen een aantal bedrijven bij elkaar te brengen. Met elkaar starte deze bedrijven het project Groene Raffinaderij Haps. Voor meer informatie klik hier.

zondag, december 19, 2010

 

Burgerinitiatief Stevensbeek

Inwoners Stevensbeek onderhouden dorp zelf

Bomen en struiken planten, grasperkjes aanleggen, snoei- en maaiwerk, ontwikkeling van de Radioplassen, inwoners van Stevensbeek willen het allemaal zelf gaan doen. Initiatiefnemer van het pan Gerard de Baaij, die in Stevensbeek een adviesbureau heeft, ontwikkelde in opdracht van de dorpsraad Ruimte voor Morgen het plan. De Baaij: "Het principe is simpel.Wij krijgen van de gemeente 80 procent van het budget groenbeheer Stevensbeek. Met dat geld gaan we zelf aan de slag, huren mensen in en maken zelf plannen die precies naar de wensen van de inwoners worden uitgevoerd. Daar houden we zelfs nog geld aan over. Daarmee kunnen we dan de stoepjes vegen bij de bejaarden dat nu niet kan, omdat daarvoor geen geld is. Of we kunnen net dat speeltoestel aanschaffen, waarvoor eerder ook geen geld was." Gelderlander 19 december 2010.

zaterdag, december 18, 2010

 

B&B in Boekel

Beleidsregels Bed & Breakfast

De gemeente Boekel heeft in het kader van het in ontwikkeling zijnde programma “Vitaal en Landelijk Boekel” en naar aanleiding van meerdere verzoeken tot het oprichten van een Bed & Breakfast, besloten om beleidsregels vast te stellen. Dit betekent dat onder voorwaarden een Bed & Breakfast kan worden toegestaan. Voorbeelden van voorwaarden die gesteld worden zijn een maximum aantal slaapkamers van vier voor maximaal acht gasten en het zorgdragen voor voldoende parkeergelegenheid.

 

Gevolgen verordening op reconstructie

Provinciale Staten dwarsbomen Boxmeer en Cuijk


Provinciale Staten komen voorlopig niet terug op een besluit over intensieve veehouderijen dat ze vorige week hebben genomen. Dat is een flinke tegenvaller voor de gemeenten Cuijk en Boxmeer. De geplande verplaatsing van stallen komt in gevaar en daardoor onder meer de aanleg van bedrijventerrein RBL in Haps.

Vorige week scherpten Provinciale Staten de uitzonderingsregels aan voor verplaatsing van veehouderijen. Vrijdagmorgen vergaderden PS opnieuw over de kwestie. In veertig gemeenten liggen 'probleemgevallen'. De gemeenten Boxmeer en Cuijk hebben eerder deze week een brandbrief naar PS gestuurd, maar dat heeft niet mogen baten. PS blijven bij hun besluit. Na de jaarwisseling worden veertig van deze Brabantse knelpunten een voor een door het provinciebestuur bekeken.

Een van de veehouderijen ligt in Haps op de plek waar de gemeente het bedrijventerrein RBL wil aanleggen.
Gelderlander 17 december 2010.

Maart van dit jaar heeft provinciale staten, als gevolg van de aktiegroep megastallen nee, een ruk aan het stuur gegeven. Besloten werd om nieuwvestiging van intensieveveehouderij bedrijven niet meer toe te laten. Hierdoor zouden een veertigtal lopende aanvragen niet meer afgehandeld kunnen worden. De verwachte schade claims van deze bedrijven is 10 a 15 miljoen euro. Een situatie die gedeputeerde staten ongewenst achte. Een oplossing werd gemaakt. Middels een amendement floot provinciale staten deze handreiking op 10 december terug. De betrokken veehouders moesten kunnen bewijzen dat ze ruim op tijd schriftelijk een verzoek ingediend hadden. In de praktijk blijkt dat een groot aantal veehouders ondanks dat ze al jaren met een verplaatsing bezig zijn nooit een schriftelijk verzoek bij de gemeente ingediend hadden. GS maakte zich daardoor zorgen dat er toch nog een aantal lopende zaken buiten de boot zou vallen met grote claims als gevolg. 17 december bleek de soep minder heet te worden opgediend. PS gaf aan dat het haar intentie is dat op enige wijze aantoonbaar moet worden gemaakt dat een verplaatsing voor maart 2010 in gang is gezet. Alle beschikbare en relevante documenten kunnen als bewijs opgevoerd worden.

Klik hier voor de motie van 19 maart 2010.

 

Zorg initiatief Stevensbeek

Zorgcampus in Stevensbeek voor 200 personen


Het voormalige Stevensbeekse klooster Maria Regina, nu groepsaccommodatie Stevenshof, moet een zorgcampus worden met 99 koop- en huurappartementen.
Op de campus midden in het dorp komen allerlei voorzieningen als een winkel, kapper, restaurant, bibliotheek en praktijkruimten voor fysiotherapie en een huisarts. De bedoeling is dat de Stevensbeekse inwoners ook gebruik gaan maken van de voorzieningen. Ze worden nadrukkelijk bij de plannen worden betrokken.

Ook de school Metameer kan volgens Bert Buirma uit Meerkerk (bij Utrecht), bedenker en ontwikkelaar van de zorgcampus, een belangrijke partner in het project zijn.

Voor de zorgappartementen voor maximaal twee personen, komen volgens Buirma vooral 65-plussers in aanmerking. Volgens Buirma moet de campus voor de bewoners een vakantiegevoel geven met alle noodzakelijke zorg bij de hand. "Het wordt geen campus voor mensen met een grote portemonnee, maar meer gericht op de middenklasse." Gelderlander 17 december 2010.

 

KTM komt met elektrische crosser

In 2009 bracht het streekhuis een aantal partijen bij elkaar met als doel elektrisch motorcrossen te stimuleren. Met ondersteuning van de provincie Brabant werd een E-mX demoteam gestart. Aanvankelijk was er alleen het gespecialiseerde merk Quantya op de markt. Inmiddels hebben ook de grote merken zoals het Oostenrijkse KTM de mogelijkheden van elektrisch crossen ontdekt (zie foto). De afgelopen jaren zijn er veel motorcross terreinen gesloten. Om het zogenaamde wildcrossen te voorkomen wordt door de samenwerkende gemeenten Veghel, Uden, Boekel en Landerd onderzocht of het mogelijk is een nieuwe locatie voor crossmotoren in te richten. De bonden KNMV en MON realiseren zich dat als ze willen dat motorcross geaccepteerd blijft dat ze maatregelen moeten nemen. Zo zal per 1 januari het aantal decibels wat een crossmotor mag voort brengen terug gebracht worden naar 94. Dat is maar liefst een halvering van de hoeveelheid geluid. Met elektrisch crossen zakt het geluid naar vrijwel nul. Elektrisch crossen is een nieuwe sport die tussen het fietscrossen en het traditionele crossen met verbrandingsmotor in zit. http://www.e-mx.nl/

 

Streekmanagement in Maas & Meierij

Streekmanager biedt helpende hand bij goede ideeen

Sinds de start van de plattelandsontwikkeling (voorheen ‘reconstructie’) zijn in het buitengebied in Maas en Meijerij volop initiatieven mogelijk die niets met landbouw te maken hebben. Namens de Reconstructiecommissie Maas en Meierij helpt Twan Goossens initiatiefnemers op weg.
Voor het hele artikel klik hier.

vrijdag, december 17, 2010

 

Megastallen

Kansen en bedreigingen van megastallen

Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP),de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die in 2008 verschenen. De analyses zijn gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer, naar aanleiding van de maatschappelijke onrust over bouwplannen van megastallen.

Wat de gevolgen van megastallen op de volksgezondheid zijn wordt in opdracht van het Rijk nader onderzocht. De resultaten worden begin 2011 verwacht.

Klik hier voor meer informatie.

maandag, december 13, 2010

 

Wilbertoord wint dorpenderby

Wilbertoordse evenementenwagen wint Dorpen Derby

Vereniging Wilbertoord heeft zaterdag met haar evenementenwagen de Brabantse Dorpen Derby gewonnen. Hoewel de evenementenwagen volgens de laatste tussenstand kansloos bleek, won het idee in de finale met 9863 punten. Ook van het publiek kreeg Wilbertoord in de finaleronde met 50 procent de meeste stemmen. "Het is onvoorstelbaar dat wij de hoofdprijs van 25.000 euro mogen meenemen. Het is een beloning voor al het harde werk, dat de veertig vrijwilligers afgelopen maanden hebben verricht", aldus Ton van Aerts van de Wilbertoordse vereniging. Bij de dorpenderby, die zijn tweede jaar heeft beleefd, draait het om projecten die de leefbaarheid van de Brabantse dorpen verbeteren. Het idee achter de evenementenwagen is, dat het mensen tijdens verschillende evenementen kan voorzien van drankjes en hapjes. Bovendien kan de wagen als toiletwagen gebruikt worden. Kliknieuws 12 december 2010.

zondag, december 12, 2010

 

Onderzoek leefgebied dassen

Boeren en boomtelers moeten de das helpen

Boeren en boomtelers moeten betrokken worden bij het bedenken en uitvoeren van maatregelen die het leven van de das in het Land van Cuijk aangenamer maken.
Dat is een van de conclusies in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Brabantse Milieufederatie (BMF), waaraan ook werd meegewerkt door de belangenkoepel voor agrariërs ZLTO. Het gebied tussen Boxmeer en Cuijk herbergt het leeuwendeel van het aantal dassen in Brabant. Gelderlander 12 december 2010.

 

Opening bijgebouw Mariakapel Holthees


Streekimpuls helpt inwoners van Holthees

De Stichting Mariakapel beheert sinds 2000 het monument de Mariakapel in Holthees. Zij doet dit op een actieve wijze door het organiseren van tal van evenementen en het beschikbaar stellen van de kapel voor speciale gelegenheden zoals trouwerijen. De inwoners van Holthees gemeente Boxmeer sloegen de handen in elkaar toen de monumentale 15 eeuwse Mariakapel verloren dreigde te gaan. Door het organiseren van concerten en tentoonstellingen en verhuur voor trouwerijen weet de stichting inkomsten te genereren om de kapel in goede staat te behouden. Een bijgebouw met daarin ruimte voor opslag en toiletten werd node gemist. De bewoners van Holthees sloegen de handen opnieuw in elkaar. Zestig vrijwilligers uit de 440 grote gemeentschap bouwde met elkaar het nieuwe bijgebouw wat geheel in stijl ontworpen is. Streekimpuls Peel en Maas stelde 74.850,- euro beschikbaar voor de aanschaf van materialen. Zaterdag 11 december werd het bijgebouw door de burgemeesters van Boxmeer en Venraij en Streekimpuls Peel en Maas voorzitter Jan Kerkhof geopend.

 

De Heihoek Gassel

Toestemming voor kippenstal Gassel

De etagestal van 1 hectare aan De Heihoek in Gassel mag er komen. Provinciale Staten hebben vrijdagavond maandenlang geruzie over een overgangsregeling voor megastallen beslecht. De Staten gaven toestemming voor drie kwesties, waaronder die in Gassel. Ook boeren die hun bedrijf fors willen uitbreiden kunnen nu ontheffing krijgen van het verbod hierop, mits zij aan strakkere regels voldoen. Deze gelden nu ook voor veehouders die hun bedrijf willen verplaatsen naar een onbebouwde of bestaande locatie van meer dan 1,5 hectare. De Gasselse ondernemer wil zo'n veertigduizend kippen in de stal onderbrengen. De Brabantse Milieufederatie en omwonenden hebben herhaaldelijk geprotesteerd tegen de komst van de stal. Gelderlander 11 december 2010.

vrijdag, december 10, 2010

 

Groene Raffinaderij Haps

Het afgelopen jaar hebben de partners van GRH geexperimenteerd met de vergisting van verschillende combinaties van riool slib en GFT. Een tiental microvergisters van 2 liter werd gebruikt voor deze laboratorium fase. Het beste recept werd vervolgens aan een tweede test onderworpen in een reactor van 60 liter. De stapelbare biomassa werd batchgewijs vergist. Gas opbrengst en de kwaliteit van het digestaat zijn van dien aard dat fase drie de demoversie in beeld komt. Deze heeft een reactor van 2000m3 en kan jaarlijks 6000.000 kg GFT en 3000.000 kg riool slib verwerken. Dit is een hoeveelheid die door 75.000 mensen geproduceerd wordt. Voor meer informatie klik GRH of neem contact op met streekmanager Twan Goossens 06 51 63 1647. Voor meer informatie klik hier.

woensdag, december 08, 2010

 

Informatie zuilen Noordoost Brabant


De stichting Maasmeanders heeft op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden in Noordoost Brabant het initiatief genomen om de roterende Info-zuilen met touristcards uit te breiden naar de grotere regio Noordoost Brabant. Als u lid bent van een samenwerkingsverband dan betaald u het speciale tarief van
€235 wat €50 lager is dan normaal.  Op 1 maart 2011 worden de 50 zuilen over heel Noordoost Brabant verdeeld. U kunt zich bij de stichting Maasmeanders melden als u uw bedrijf in de zuilen wilt promoten en/of als u een geschikte plaats hebt om een zuil te plaatsen.

Voor eventuele verdere vragen en opmerkingen:
Wim Hoezen, stichting Maas Meanders
T: 0412 492257
M: 0653151891

E: wim.hoezen@maasmeanders.nl
Voor meer informatie klik hier.
Voor het deelname formulier klik hier.

 

Transitie naar een duurzame landbouw

Commissie voor duurzame veehouderij
Gedeputeerde Staten hebben de commissie-Van Doorn ingesteld, die nog voor het zomerreces advies gaat uitbrengen over een versnellingsagenda voor de Brabantse veehouderij.
Die agenda moet concreet aangeven hoe de veehouderij - vanuit de context van de totale agrofoodsector - zich duurzaam kan ontwikkelen. Ook aspecten als volksgezondheid en dierenwelzijn zal de commissie-Van Doorn daarbij betrekken.

Voor meer informatie klik hier.
Zie ook:

Varkansen

Transforum

http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

zondag, december 05, 2010

 

Huisvesting seizoensarbeiders

Huisvesting zaak gemeente

Het is aan de Brabantse gemeenten om uit te maken of zij huisvesting van seizoenwerkers in gebouwen op het boerenerf willen toestaan. De provincie bemoeit zich daar niet mee, maar ziet er wel op toe dat permanente bewoning van pensions voor doorgaans Oost-Europese arbeiders in bestemmingsplannen wordt uitgesloten. "Dergelijk pensions moeten wel passen bij de maat en de schaal van het buitengebied", betoogde CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten gisteren tijdens een commissievergadering. Hij reageerde hiermee op een pleidooi van de CDA-statenfractie om vrijkomende stallen en schuren om te bouwen tot pensions voor seizoenwerkers.Van Heugten wil hiervoor geen regeling opnemen in de provinciale Verordening Ruimte."Het is beter dat boeren en tuinders op eigen erf oog houden op hun werkers dan ze overlast te laten veroorzaken in woonwijken", stelt het CDA-statenlid Ingeborg Verschuuren. Zij wijst op een kwestie waarbij een werkgever huizen op een rij in een woonwijk kocht en die volstouwde met Polen. "Het duurde jaren voordat een einde kwam aan de overlast daar." Verschuuren is het eens met Van Heugten om deze huisvestingskwesties aan de gemeenten over te laten. Het SP-statenlid Spencer Zeegers vindt dat de provincie arbeiderspensions op het boerenerf juist moet verbieden, om misstanden te voorkomen. "Voor je het weet staat het buitengebied vol met krakkemikkige pensions die je niet meer weg krijgt. Ook seizoenwerkers hebben recht op onderdak in een fatsoenlijke woning", oordeelt Zeegers. Hij twijfelt aan de bekwaamheid van de gemeenten om dit goed te regelen. Ook de statenfractie van de PvdA vindt daarom dat hierbij een rol voor de provincie is weggelegd. Brabantsdagblad 4 december 2010.

Gemeenten die een eigen visie willen maken voor huisvesting van seizoensarbeiders kunnen een beroep doen op het streekhuis. Voor informatie streekmanager Twan Goossens 06 51 63 1647.

donderdag, december 02, 2010

 

Drie sterren varkens in Uden

Klik hier voor meer informatie.

http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/


This page is powered by Blogger. Isn't yours?