vrijdag, augustus 31, 2012

 

Streeknetwerk Noordoost Brabant


Per 1 juli jongstleden zijn de reconstructie- en gebiedscommissies in Brabant opgeheven. Hiervoor is in de plaats gekomen een nieuwe structuur van 8 streeknetwerken: de Baronie, de Biesboschregio, Boven-Dommel, het Groene Woud, de Kempen, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant en de Peel. De voormalige 15 gemeenten die in Peel & Maas en Maas & Meierij participeerden hebben toegezegd ieder jaarlijks gemiddeld (gerelateerd aan inwoners/oppervlakte) € 10.000,- bij te dragen aan streeknetwerk Noordoost-Brabant. De provincie verdubbeld dit budget waardoor een jaarlijks budget ontstaat van € 300.000,-. De provincie is bereid haar bijdrage tot € 250.000,- te verhogen op voorwaarde dat de regio jaarlijks eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de nieuwe structuur in Noordoost Brabant vorm te geven. Meer leest u hierover in een raadsbrief van de gemeente Cuijk van juni 2012.

Aanleiding
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 9 december 2011 het beleidsdocument De
transitie van stad en platteland, een nieuwe koers vastgesteld. In dit document is de nieuwe
koers uitgestippeld om het Brabantse platteland vitaal, aantrekkelijk, leefbaar en gezond te
houden.

In grote lijnen betekent dit het volgende:
 Er moet betere samenhang komen tussen economie, leefbaarheid, gezondheid,
 Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen maken en
uitvoeren. Dit leidt tot betere oplossingen en minder kosten.
 In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop staan. Niet
meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter worden van bedrijven
is geen vanzelfsprekendheid meer.
 De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Plannen met maatschappelijke
meerwaarde verdienen extra aandacht (Brabant wordt er beter van).

Inhoud
Stand van zaken intrekking reconstructieplannen
Mede in relatie tot de nieuwe koers heeft de provincie begin dit jaar besloten om de
reconstructieplannen in te trekken. In februari van dit jaar bent u hierover middels de
informatiebrief 02-02 geïnformeerd. Op 24 april 2012 heeft de minister van I&M goedkeuring
verleend aan dit intrekkingsbesluit. Het besluit tot intrekking van de reconstructieplannen en het
goedkeuringsbesluit liggen nu ter inzage (brief d.d. 23 mei 2012 van gedeputeerde staten is
bijgevoegd).

Positie reconstructiecommissie Peel en Maas
De provincie heeft aangegeven dat op grond van de nieuwe koers Stad en Platteland de
uitvoering van de plattelandsontwikkeling samen met de partners zal worden doorgezet. In de
nieuwe koers zal meer aandacht zijn voor participatie van burgers en ondernemers, voor meer
verbinding tussen ecologie, economie en leefbaarheid, voor andere verdienmodellen in plaats
van subsidies. Deze nieuwe accenten sluiten minder aan bij de overlegstructuur en taken van
de huidige reconstructiecommissie. De provincie is derhalve voornemens om de
reconstructiecommissies per 1 juli 2012 op te heffen. Op 22 juni a.s. zullen provinciale staten
hierover een besluit nemen.


Regionaal Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant
De partners uit de reconstructie zijn allen van mening dat samenwerking nodig blijft. Ook de
nieuwe koers van de provincie gaat uit van continuering van samenwerking. De provincie heeft
de reconstructiecommissies uitgenodigd om voorstellen te doen over de wijze waarop de
samenwerking nieuwe stijl in de regio kan worden vormgegeven. De afgelopen maanden is
hard gewerkt aan een alternatieve samenwerkingsvorm.

In de regio Noordoost Brabant (20 gemeenten) wordt inmiddels op diverse terreinen door de
gemeenten samengewerkt. Ook het thema vitaal platteland valt hieronder. Bij het zoeken naar
een nieuwe samenwerkingsvorm ligt het in de rede om te bezien of aansluiting bij het
schaalniveau van Noordoost Brabant mogelijk is. Daarbij was met name relevant dat de
betrokkenheid in de reconstructiecommissie van maatschappelijke partners gecontinueerd zou
moeten blijven. De samenwerking in de regio was juist gericht op de gemeenten onderling.
Vanuit de reconstructiecommissie is het voorstel gedaan om een platform op te richten waarin
de overheid, het onderwijs, de ondernemers en de overige maatschappelijke groepen (de 4O’s)
zijn vertegenwoordigd: het Regionaal Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant.
Ook de samenwerking in de regio Noordoost Brabant is in ontwikkeling. Het Regionaal Platform
Groene Ruimte Noordoost Brabant past prima in deze ontwikkeling. Het ligt dan voor de hand
dat het thema plattelandsontwikkeling geheel binnen de kaders van de samenwerking regio
Noordoost Brabant wordt gebracht. De intentie is nu om tijdelijk een Regionaal Platform Groene
Ruimte Noordoost Brabant in te stellen om de continuïteit in de uitvoering van een lopende en
nieuwe plattelandsontwikkelingstrajecten te waarborgen. Gestreefd wordt om het platform
binnen een half jaar binnen de regio Noordoost Brabant te laten functioneren.
De kosten voor het Regionaal Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant zullen voornamelijk
door de overheden (gemeenten, provincie en waterschap) worden gedragen. Verwacht wordt
dat de kosten voor de gemeenten jaarlijks gemiddeld € 10.000,-- per gemeente, gebaseerd op
het inwoneraantal bedragen. Gelet op deze ontwikkeling is in de Kadernota 2013 reeds een
bijdrage ad € 10.000,-- voor het platform opgenomen.

Regio Noordoost Brabant.
Hierboven is diverse keren gerefereerd aan de samenwerking in de regio Noordoost Brabant.
Wij zullen U na de zomer nader informeren over invulling van deze regionale samenwerking.
Bron: website gemeente Cuijk.


 

Mill voorloper met compensatieregeling buitengebied

De ruimtelijke kwaliteit staat ter discussie als er bouwplannen zijn in het buitengebied. De gemeente Mill en Sint Hubert loopt voorop met een regeling waarmee aantasting van het landschap wordt gecompenseerd door bijdragen van degenen die gaan bouwen. Dat ondernemers en particulieren met bouwplannen voor het buitengebied compensatie moeten leveren, heeft de provincie Brabant eerder al vastgesteld in een verordening. Hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden, laat de provincie over aan de gemeenten.Enkele gemeenten, waaronder de gemeente Mill, hebben een methode ontwikkeld die aanvragen vlot en zo uniform als mogelijk kan afhandelen. Bron: Gelderlander Lees verder.

 

Koninklijk lintje voor Willy Thijssen uit Sint Agatha

Willy Thijssen (49) uit Sint Agatha ontving vrijdagmiddag van burgemeester Wim Hillenaar de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde bij gelegenheid van de officiële opening van de multifunctionele accommodatie Agaat in Sint Agatha. Bron: Gelderlander. Lees verder.

 

Nominaties plattelandstoerisme

Net als in de voorgaande jaren vindt er ook in 2012 een Brabantse netwerkdag over plattelandstoerisme plaats, waarbij nu alweer voor de vijfde achtereenvolgende keer de awards voor het beste plattelandstoeristische initiatief uitgereikt zullen worden.

Op deze dag, 19 november, zal de gedeputeerde voor toerisme en recreatie, de heer Bert Pauli, bekend maken wie zich in 2012 de winnaar van de Plattelandsaward Brabant mag noemen. Een deskundige jury zal de nominaties beoordelen. Vanaf vandaag kunt u uw voordracht indienen, waarbij u zowel een eigen initiatief als één van iemand anders kunt voordragen. Let op: op 23 september sluit de termijn.

Lees voor de voorwaarden/toetsingscriteria en het invulformulier verder op www.zlto.nl/netwerkdagplattelandstoerisme. Met vragen kunt u contact opnemen met Jacques de Gruijter via 06-421 771 90.

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met het streekhuis of de streekmanager in uw regio.

donderdag, augustus 30, 2012

 

Meet & Match Inspiratiesessies voor vrijetijdssector

Kamer van Koophandel Brabant en Vrijetijdshuis Brabant organiseren binnenkort een drietal Meet & Match Inspiratiesessies waarin ondernemers uit de vrijetijdssector en de creatieve industrie elkaar kunnen ontmoeten. Als ondernemer in de vrijetijdssector bent u bezig met beleving en verhalen, van uw bedrijf, product en streek. Hoe kunt u dat op een onderscheidende manier doen? Ondernemers uit de creatieve industrie bieden inspiratie bij deze zoektocht. De creatieve industrie is een verzameling van sectoren waarin creativiteit en innovatie centraal staan.

Hebt u plannen voor nieuwbouw, is uw horeca aan nieuwe uitstraling toe of zoekt u pakkende beelden voor uw website? U wilt een nieuwe manier van natuurbeleving bieden of weten hoe u social media treffend in kunt zetten? Tijdens de Meet & Match inspiratiesessie maakt u kennis met ondernemers uit de creatieve industrie die weten wat er speelt in de vrijetijdssector. Wij bieden een gevarieerd programma met volop mogelijkheden om inspiratie op te doen, in gesprek te gaan met ontwerpers en creatieve oplossingen te vinden voor uw marktkansen. Kijk op www.kvk.nl/inspiratiesessie voor het volledige programma. Deze bijeenkomst wordt op drie locaties in Brabant gehouden (27 sept, 1 okt en 4 okt). Het programma is telkens hetzelfde. U kunt dus kiezen voor de bijeenkomst die u het beste uitkomt.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via www.kvk.nl/inspiratiesessie

 

Pas op voor nepgroenestroom

Neem groene stroom - maar kijk uit voor sjoemelstroom!
Steeds meer mensen en bedrijven in Nederland kopen groene stroom, de vraag is enorm groot. Maar helaas wordt er bar weinig groene stroom in ons eigen land geproduceerd - die wordt op grote schaal geïmporteerd.

Is dat erg? Ja!
Want achter de import schuilt een ingewikkeld systeem dat helaas niets bijdraagt aan de plaatsing van nieuwe windmolens of andere duurzame energie installaties. Niet in Nederland - maar ook niet in het buitenland. En daar ging het toch juist om: Dat de productie van veel meer duurzame energie van de grond komt! We hebben weinig invloed op het systeem en de praktijken in het buitenland. Maar als we beter letten op deherkomst van onze electriciteit kunnen we wél lokale duurzame energie-initiatieven en de goede bedrijven groot maken.

Wat te doen?
Steun een duurzame energie-initiatief bij u in de buurt! Samen met inspirerende mensen uit uw eigen woonplaats eigen energie opwekken - dat is het allerbeste! Vraag bij uw huidige energieleverancier om écht duurzame energie van wind- zon- en biomassacentrales uit de eigen regio. Uw leverancier moet dat kunnen aantonen met certificaten. Stap direct over naar een betrouwbare stroomleverancier.

Groene Stroom? Ja Graag! is een initiatief van WISE. Lees verder.

Echtgroen
Het streekhuis onderzoekt samen met het RMB of er bij de gemeenten in Noordoost Brabant belangstelling is om Echtgroen te worden en over te gaan op groenestroom uit de eigen gemeente of regio. Voor informatie Twan Goossens 06 -51 63 1647 of Leo van den Akker 04 85-33 83 85.

Zie ook :
Opwekken van energie voor en door Bernheze

 

Witte wandelvlek Veghel wordt ingekleurd

De gemeente Veghel is binnenkort geen witte vlek meer in het provinciale netwerk van wandelroutes. Het gemeentebestuur heeft opdracht gegeven om vooral met bestaande wandelroutes aan te haken op het systeem van knooppunten. Het wandelknooppuntensysteem is vergelijkbaar met het populaire fietsnetwerk dat in Noord-Brabant is uitgerold. Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

Veghel werkt samen met Boekel en het Land Van Cuijk om het laatste deel van het wandelknooppuntensysteem in Noordoost Brabant te realiseren. Als het project afgerond is dan is geheel Noord-Brabant voorzien van dit voor bewoners en toeristen aantrekkelijke route systeem.

woensdag, augustus 29, 2012

 

"Onder De Pannen" in Brabant

(Verzorgd) wonen op en rond voormalige agrarische bedrijfslocaties.

Ook in Brabant vragen steeds meer agrariërs zich tegenwoordig af of ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Hun twijfel wordt mede ingegeven door de strengere milieueisen, lagere afzetprijzen voor hun producten, de afschaffing van het melkquotum en de sterk gestegen energie- en investeringskosten. Ze komen voor de keus te staan om door te gaan, te stoppen of iets nieuws te beginnen.

Elk van deze mogelijkheden heeft grote gevolgen op het persoonlijke en zakelijke vlak. In geval van bedrijfsbeëindiging kan men kiezen voor omscholing en eventueel verhuizen, of men kan op eigen erf een andere bedrijfsactiviteit opstarten, al dan niet met behulp van overheidsinstanties en beroepsorganisaties.

Via dit traject zijn een groot aantal zorgboerderijen en recreatieboerderijen opgezet, die in een duidelijke behoefte uit de maatschappij voorzien.

In het buitengebied doet zich nog een ander verschijnsel voor, en wel de gestage ontvolking van het platteland. Dit wordt mede veroorzaakt door de merendeels gedwongen tocht van senioren naar het bejaardentehuis en het ontbreken van passende huisvesting voor starters en jonge gezinnen. Wij denken dat onder deze groepen personen zijn die een voorkeur hebben voor wonen in het buitengebied en de kernrandzones. Naar onze mening moet het mogelijk zijn op en rond de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties met deze mensen de nieuwe buurtschappen van het Brabantse platteland te stichten.

Wij denken hierbij aan enerzijds geheel verzorgd wonen voor 55-plussers, anderzijds aan groepsprojecten voor starters en jonge gezinnen. Al naar gelang de voorkeur kunnen de bewonersgroepen al dan niet een gemengde samenstelling hebben.

Op het ogenblik wordt nog studie gedaan naar de randvoorwaarden en uitgangspunten voor geschikte locaties, de aan te bieden voorzieningen voor het verzorgd wonen en de bijpassende woonvormen.

"Onder De Pannen" is een initiatief van Will Groothuysen stedenbouwkundige bij Ur2d ('s-Hertogenbosch). Will heeft het streekhuis gevraagd om zijn initiatief onder de aandacht te brengen en partijen uit te nodigen die het idee mee vorm willen en kunnen geven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij streekmanager Twan Goossens (tel. 06 51 63 1647). Bij voldoende belangstelling wordt er een vrijblijvende bijeenkomst georganiseerd waar Will zijn idee nader zal toelichten.

Hebt u ook een projectidee en zoekt u partners? Meld u dan bij het streekhuis Noordoost Brabant.


 

Boxels bedrijf maakt nieuwe luchtwasser

De KWB biologische combi wasser is door de RAV commissie (Regeling ammoniak en veehouderij) toegelaten. De KWB biologische combi wasser met BWL nummer 2011.07 krijgt als definitieve reductie waardes: 85 % ammoniak reductie, 75 % geur reductie en 75 % fijnstof reductie.

KWB heeft het afgelopen jaar een innovatieve biologische luchtwasser voor de veehouderij geïntroduceerd. De formele erkenning en toelating zijn een belangrijke stap voor het betrouwbaarheidsbewijs van de biologische combiwasser.

Luchtbehandeling dient een oplossing te bieden voor de gecombineerde problematiek van ventilatie, het afvangen van stof, geur reductie en ammoniak verwijdering. Een problematiek die rechtstreeks van invloed is op de bedrijfsvoering van ondernemers in de intensieve veehouderij.

De KWB biologische combiwasser combineert een aantal technieken, technieken die een oplossing voor deze gecombineerde problematiek bieden en gekoppeld zijn aan een hoog rendement en lage exploitatie kosten, weinig spuiwater en in 1 dag te plaatsen zonder bouwkundige voorzieningen.

KWB is partner in het door het streekhuis gestarte initiatief Cleanair

 

Landschappen van Allure

GS hebben het Bidbook Landschappen van Allure naar Provinciale Staten gestuurd. Het Bidbook
bestaat uit door de regio voorgedragen projectenvoorstellen die invulling geven aan de provinciale
doelen van de Landschappen van Allure. Het gaat om drie in 2010 door Provinciale Staten bepaalde
landschappen, de Brabantse Wal, Het Groene Woud en de Maashorst. GS leggen het Bidbook nu
voor aan de Statencommissie Ecologie & Handhaving. De uitgangspunten voor de projecten worden
verder uitgewerkt. Sommige projecten kunnen mogelijk al in 2013 tot uitvoering komen. De provincie
investeert hiermee in natuur en landschap incl. gebruik en beleving in drie hoogwaardige, groene
gebieden. En dat is van belang voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant. Bron: provincie Noord-Brabant.

 

Samenwerking provincie met streeknetwerken

GS sluiten een samenwerkingsovereenkomst met acht streeknetwerken, de Baronie, de Biesboschregio,
Boven-Dommel, het Groene Woud, de Kempen, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant en de
Peel. Dit naar aanleiding van een besluit (22 juni j.l.) van Provinciale Staten, in het kader van de
nieuwe koers voor Stad en Platteland, om de gebieds- en reconstructiecommissies op te heffen en een
nieuwe vorm van samenwerking aan te gaan. De overeenkomsten beschrijven de ambities van de
streek en de inzet van de partners in het streeknetwerk (overheid, onderwijs, ondernemers en
organisaties) om samen te komen tot een vitaal Brabants landelijk gebied. Bron: Provincie Noord-Brabant.

dinsdag, augustus 28, 2012

 

Gemeenten NO-Brabant moeten krachten bundelen

Voorlopige aanbevelingen van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant: Zet op korte termijn in op versterking van de deelregio's in Noordoost-Brabant. Parallel en gelijktijdig daaraan moet de regio als geheel zich verder ontwikkelen.Zo kan Noordoost-Brabant zijn grenzen overstijgen en zijn economische positie door middel van de noodzakelijke samenwerking met Eindhoven, Nijmegen en het Duitse achterland verder ontwikkelen.


Rapport ’Veerkrachtig bestuur in Noordoost-Brabant’
Tot die voorlopige aanbeveling komt de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant onder leiding van Helmi Huijbregts in haar rapport ’Veerkrachtig bestuur in Noordoost-Brabant’. Huijbregts overhandigde het rapport vandaag aan Han Polman, voorzitter van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) en Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur van de provincie Noord-Brabant.

Regio Noordoost-Brabant
Als regio is Noordoost-Brabant nauwelijks ontwikkeld, zo constateert de commissie. Vanuit de twintig gemeenten is er ook geen sterke beweging om de regio vorm, inhoud, bestuurlijke kracht en budget te geven. Maar dat is wel nodig om strategische thema’s op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk gebied effectief op te kunnen pakken. “Burgers hebben voordeel van krachtig bestuurde gemeenten die durven samenwerken”, aldus Huijbregts.

Voortouw
Volgens de commissie moeten de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss het voortouw nemen in de regiovorming Noordoost. Verder is het zaak een actieplan te maken om ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden bij de regionale ontwikkeling te betrekken. Ook beveelt de commissie aan om een regionaal investeringsfonds te vormen, dat bijvoorbeeld zou kunnen starten met een inleg van € 5 per inwoner. De deelregio’s in Noordoost zouden daarnaast volgens de commissie een helder en vergelijkbaar bestuursmodel moeten invoeren. Dat vergemakkelijkt een toekomstige integratie in één regio. De commissie schetst daarnaast ook een beeld als het gaat om de noodzaak tot gemeentelijke fusies. Helmi Huijbregts: “Op termijn is herindeling niet in alle gevallen uitgesloten, maar het is aan de gemeenten om die keuze te maken”. Zo geeft de commissie aan dat een opdeling van de gemeente Maasdonk over ’s-Hertogenbosch en Oss het meest aansluit bij de maatschappelijke realiteit, functionele relaties en regionale opgaven. Uden en Veghel zouden hun samenwerking moeten intensiveren met als stip op de horizon het samengaan van deze gemeenten. “De provincie zou dat moeten stimuleren en faciliteren”, aldus Huijbregts.

Aanbevelingen
“Het gaat om stevige aanbevelingen die worden gedeeld door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld”, zo zegt Gerrit Jan Swinkels als hun voorzitter. “Er moet niet langer om de hete brij van de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing worden heengedraaid. Er is – ten onrechte – onvoldoende gevoel van urgentie in Noordoost-Brabant. In het belang van burgers, bedrijven en instellingen moet écht snelheid gemaakt worden”, zo geeft hij aan.

Project Krachtig Bestuur in Brabant
Doel van het project Krachtig Bestuur in Brabant is om de toekomstbestendigheid van alle 67 gemeenten in Brabant te versterken, zodat ook voor de langere termijn alle Brabanders kunnen rekenen op een goed en efficiënt bestuur. Daartoe brengen de VBG en de provincie de bestuurlijke organisatie via een nulmeting in beeld. Na deze tussenrapportage over de pilotregio Noordoost-Brabant gaat de commissie verder in Zuidoost-, Midden- en West-Brabant. Naar verwachting zal de commissie eind dit jaar het eindadvies voor de hele provincie opstellen. GS komen eind september met een eerste reactie op de tussenrapportage. Bron: website provincie Noord-Brabant.

Voor het rapport klik hier.

Per 1 juli j.l. zijn de reconstructiecommissies Peel & Maas en Maas & Meierij ontbonden en wordt voor plattelandontwikkeling aangesloten bij de samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant.

maandag, augustus 27, 2012

 

Thema avond buitengebied Uden

Uden staat aan de vooravond van het opnieuw vast te stellen ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ en het concretiseren van de toekomstvisie ‘Udenaar de toekomst’. De raad van de gemeente Uden wil zich uitgebreid laten informeren over het buitengebied. Hoe ziet de toekomst van het buitengebied er uit? Wat speelt er allemaal rondom natuur, bedrijvigheid en recreatie? Voor welke keuzes staan we? Welke ervaringen zijn er? Waar kunnen we van leren? En hoe ziet het buitengebied er - afhankelijk van die keuzes - over tien, twintig jaar uit?

Om hier antwoord op te krijgen en u mee te nemen in de uitdagingen waarvoor het buitengebied ons stelt, nodigt de gemeenteraad u van harte uit voor een themabijeenkomst op 13 september 2012. Onder voorzitterschap van Ton Soons, laten wij u graag deelnemen aan een zintuigprikkelende avond! Ton Soons zal deskundigen, Loek Hilgers (natuur), Fransje de Waard (bedrijvigheid) en Laura Conradi (recreatie) vragen hun visie te geven op het heden en de toekomst. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met duurzaamheid, gastvrijheid en innovatie. Uiteraard komen er ook mensen uit het gebied aan het woord om hun ervaringen met u te delen en is er voldoende gelegenheid om uw eigen ervaringen in te brengen.

Waar en wanneer:
De bijeenkomst over het buitengebied vindt plaats op donderdag 13 september a.s. in de stal bij Hans & Anja Donkers van Kikis aan de Hoogstraat 2 in Uden.

Programma:
19.15-19.30 Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers uit de streek
19.30-19.45 Opening en welkom
19.45-21.30 ‘Het buitengebied’; de drie facetten natuur, bedrijvigheid en recreatie belicht vanuit verschillende invalshoeken
21.30-22.00 ‘De smaaktafel’; kennismaking met lekkers uit de streek

Aanmelden:
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan aan vóór vrijdag 7 september aanstaande, door een e-mail te sturen aan: griffie(at)uden.nl Na aanmelding per e-mail ontvangt u een bevestiging van deelname.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie:

Mirande Heffels (tel. 0413 – 281 279), Annelies Maijoor (0413-281 337) of
Marja Breeuwer (tel. 0413 – 281 701).maandag, augustus 20, 2012

 

Ondernemers gaan samen toerist naar Veghel halen

Er is op recreatief vlak nog een wereld te winnen in Veghel, zo weten ze ook in het gemeentehuis. "We hebben ontzettend veel te bieden.Het moet alleen beter in de etalage. En wie kan dat beter doen dan de ondernemers die hun brood verdienen in de recreatie?" Wethouder Annemieke van de Ven kent de beperkingen van de gemeente. "Er is een nota recreatie en toerisme in voorbereiding, maar ik heb niet de illusie dat daarmee ook maar één toerist meer naar Veghel zal komen. Daarom ben ik ook zo blij dat de ondernemers en recreatieve verenigingen samen deze kar gaan trekken. Niet om ons te adviseren over beleid, maar door concrete acties op touw te zetten. Acties waardoor mensen ontdekken hoeveel Veghel te bieden heeft op recreatief vlak." Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

donderdag, augustus 16, 2012

 

Mega melkveebedrijf Oploo

Megamelkveebedrijf wordt niet zo mega

Het nieuwe melkveebedrijf van Rongen aan de Schipperspeel in Oploo wordt met achthonderd koeien en vijfhonderd kalveren minder groot dan eerdere plannen aangaven. Daarin was sprake van duizend koeien en zevenhonderd kalveren.Aanpassen was nodig, volgens een woordvoerster van de gemeente Sint Anthonis, omdat Rongen tegenover de duizend koeien te weinig hectaren grond zette. Dat moet om een rundveebedrijf grondgebonden te mogen noemen, een eis van de gemeente. Bron Gelderlander. Lees verder.


maandag, augustus 13, 2012

 

De jeugd heeft de toekomst

Mathijs Goossens (links) Jeffrey Herlings (rechts)

Gisteren zijn de Olympische Spelen met een groots spektakel afgesloten. "De jeugd heeft de toekomt en gaat op naar een nieuwe olympiade" lazen we deze ochtend in de kranten. De Nederlandse deelnemers hebben goed gepresteerd. Dat is iets om trots op te zijn. Maar nog mooier is het dat wereldwijd miljoenen kinderen  gestimuleerd worden om aan sport te gaan doen. En dan hebben we het, als overheid, gelijk weer over eigen belang. Want kinderen die weinig bewegen krijgen sneller te maken met overgewicht en de problemen die daar mee gepaard gaan. Om ziekte kosten beheersbaar te houden zullen we meer aan preventie moeten gaan doen. Sport en beweging is hiervan een goed voorbeeld.

Een ontwikkeling die zich niet beperkt tot de olympiade. Gisteren en eergisteren werden in Mill de Redbull Pro Nationals gehouden. Een motorcross initiatief wat in Engeland begonnen is en wat tot doel heeft om de jeugd rijders vanaf een jaar of 8 samen met de professionals op de zelfde locatie en dag te laten optreden. De jeugd komt direct in contact met hun helden en maakt zijn rondjes op een als grand prix ingericht circuit met bijbehorend publiek.

Zoals Ranomie, Epke, Marianne en Dorian de helden zijn van deze spelen zo is Jeffrey Herlings de held van de jeugd crossers. Al op jonge leeftijd bleek Jeffrey, die in Elsendorp woont, een super talent. Slechts 17 jaar en met nog enkele wedstrijden te gaan lijkt hij dit jaar de nieuwe wereldkampioen in de MX2 klasse te gaan worden. Een ongekende prestatie die veel jongeren zal stimuleren actief te worden.

Of het over 10 a 20 jaar nog steeds motoren met verbrandingsmotor zijn zal de tijd leren. Gisteren konden kinderen vanaf een jaar of 6 in Mill kennismaken met elektrische cross motoren. Geen geluid, groen en toch heel veel fun.

dinsdag, augustus 07, 2012

 

Volkstuinen onder glas


We kennen allemaal de volkstuinen aan de randen van dorpen en steden. Een gewenste ontwikkeling want het voedsel wordt er duurzaam geproduceerd en sociale contacten komen tijdens het werken in de tuin tot stand. Maar je kunt er geen meloenen en aubergines kweken om maar eens wat te noemen. Een slimme ondernemer in Almere zag dit gat in de markt en verhuurd zijn kas aan enthousiaste burgers met groene vingers die aan de slag willen. Voor meer informatie http://www.onzevolkstuinen.nl/

Het streekhuis is op zoek naar een ondernemer op een geschikte locatie nabij het stedelijke gebied met een lege kas die belangstelling voor het concept heeft. Belangstellenden kunnen zich bij het streekhuis melden. Tel. 06 51 63 1647.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?