zaterdag, maart 28, 2009

 

B&B Eerde

Bezwaren bed & breakfast verworpen

Het Veghelse college van B. en W. werkt graag mee aan de bouw van een bed & breakfast aan het Zandvliet in Eerde. Alle elf bezwaren van omwonenden worden door het gemeentebestuur weerlegd.
"Wij zijn er van overtuigd dat dit plan juist zorgt voor een flinke verbetering van de uitstraling van het gebied", stelt wethouder Piet Hooiveld. "Er stond een afgebrande loods en er komt een schitterend gebouw voor terug." Volgens Hooiveld zijn de bezwaarmakers er met name beducht voor dat de bed & breakfast in werkelijkheid veel groter wordt dan het ingediende plan laat aanzien.
"Het bouwplan gaat uit van vijf kamers. Dat kun je toch geen hotel noemen." Met de gevreesde toename van het aantal verkeersbewegingen op het Zandvliet zal het derhalve ook wel meevallen, denkt Hooiveld. "Verder zijn verschillende omwonenden ook bang dat er straks helemaal geen recreanten gebruik gaan maken van deze voorziening, maar dat de zaak wordt verhuurd aan andere gebruikers."
De wethouder doelt op Oost-Europese gastarbeiders. "Maar permanente bewoning is niet toegestaan. En als wij straks signalen krijgen dat dit toch gebeurt, dan zullen wij daartegen optreden."
Hooiveld meldt dat de Schijndelse initiatiefnemer van de bed & breakfast hem ervan heeft overtuigd dat zijn zaak vooral gebruikt zal worden door zakelijke overnachters. Het plan in Eerde wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Als er verder geen bezwaren komen, kan de planindiener in mei al aan de slag met zijn project. Brabantsdagblad 27 maart 2009.

 

LOG Graspeel Mill-Landerd

Ook de Brabantse Milieu Federatie doet nieuw onderzoek voor Graspeel. Zij bekijkt wat rundveestallen en toenemende verkeersdruk voor gevolgen hebben op het gebied.

De gemeenten Mill en Sint Hubert, Landerd en Grave, die samen het log realiseren, deden eerder wel onderzoek naar geurbelasting en ammoniak. Het nieuwe onderzoek komt voort uit bezwaren die tegen het landbouwontwikkelingsgebied zijn ingediend en door vragen vanuit de provincie over effecten op het milieu.

De gemeente Mill en Sint Hubert bekijkt of het vervolgens nodig is het bestemmingsplan voor het gebied aan te passen. "We verwachten dat enkele bezwaarmakers naar de Raad van State zullen gaan en daarom willen we de plannen nu extra goed onderbouwen", zegt wethouder Carel van Genugten (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu) van Mill en Sint Hubert. "Dan hoeven we dat aan het eind van de rit niet overnieuw te doen." Gelderlander 25 maart 2009.


donderdag, maart 19, 2009

 

LOG Boekel

'LOG schiet zijn doel voorbij'

De gemeenteraad van Boekel zal de structuurvisie voor de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in Boekel niet goedkeuren. Tenminste, niet in de huidige vorm, waarbij ruimte geboden wordt aan acht megabedrijven, waar nog onvoldoende duidelijkheid is over de gezondheidseffecten en de kans groot is dat megabedrijven van buiten Boekel in het LOG komen.

Dat is de uitkomst van de discussie tijdens de commissie Grondgebiedszaken, gisteravond. De raadszaal in het gemeentehuis in Boekel was afgeladen vol. De discussie tussen de verschillende partijen was scherp en er klonk applaus uit het publiek wanneer commissieleden zich tegen de structuurvisie uitspraken. Voorzitter Antoinette Heunks maande het publiek dan ook zich in te houden, om de discussie 'zuiver te houden'. Uitkomst van de discussie was dat de structuurvisie eerst aangepast moet worden, wil de raad er haar goedkeuring aan geven. Wel hadden de partijen verschillende ideeen over hoe de visie dan aangepast zou moeten worden. Het CDA stelde een gefaseerde invoering van de LOG's voor. In plaats van acht bedrijven, zouden er in de komende drie jaar maar vier bedrijven geplaatst mogen worden. Wel wil het CDA de structuurvisie, met die aanpassing, zo snel mogelijk vaststellen. Marius Cornelissen (CDA): "Dit proces is al jaren in ontwikkeling. Als wij geen structuurvisie vaststellen, dan hebben ondernemers van elders en de provincie vrij spel. Met de structuurvisie kunnen we juist het stuur in handen houden."

De DOP gaat voor een minder groot LOG. Ton van de Ven (DOP): "Tot de LOG's is destijds democratisch besloten. Wij willen ons richten op de zaken waar we nu nog wel invloed op uit kunnen oefenen." Ook stelde de DOP dat ze vóór ze een besluit neemt, eerst wil weten wanneer het onderzoek naar fijnstof en endotoxines start.GBV en BW waren eensgezind in hun sterke afwijzing van de structuurvisie. Henri Willems (GBV): "Het doel van de LOG's was ondernemers in de extensiveringsgebieden van Boekel de mogelijkheid bieden op een andere locatie te groeien. Maar het plan is door de tijd ingehaald. Het doel is nooit geweest om daar meegastallen te bouwen, maar dat gebeurt nu dus wel als we goedkeuring geven." Jan van Duijnhoven (BW): "We hebben 17 bedrijven in de extensiveringszones rondom Boekel. Ik weet uit vertrouwelijke informatie dat er geen een is die 7,5 miljoen kan investeren om zich in het LOG te vestigen. Voor wie doen we het dan eigenlijk?"De commissie gaf wethouder Ketelaars de opdracht mee nog voor de raad van 9 april met een aangepaste structuurvisie te komen. Brabantsdagblad 19 maart 2009.

 

Duitslijntje Cafe 31 maart Wissel in Mill

Duits Lijntje als ruggengraat recreatie

Restanten van het Duits Lijntje aan de Scheiwalweg in Sint Hubert.
Misschien. Maar de glorie van het Duits Lijntje spreekt nog altijd tot de verbeelding. Waar vroeger de spoorlijn liep, moet nu recreatie bloeien. Een website, een routeboekje, ecologische verbindingszones, exposities, een lespakket voor basisschoolleerlingen. Het gebied rond het Duits Lijntje moet ondernemers in het Land van Cuijk en Gennep inspireren tot allerlei plannen. Dinsdag 31 maart is voor deze ondernemers een bijeenkomst in jongerencentrum De Wissel in Mill, een oud station van het Duits Lijntje."De kracht van de oude spoorlijn is de rijke en bijzondere historie", vindt de Millse wethouder Carel van Genugten, voorzitter van de stuurgroep Duits Lijntje. "Hele koningshuizen hebben eroverheen gereisd. Mensen worden gegrepen door die historie en dat geeft zoveel potentie."In het Land van Cuijk en Gennep is van het spoor zelf niets meer te zien. Enkele stations staan er nog, er liggen nog dijkjes en hier en daar zijn nog wat overwegen te zien. Vanuit de provincies is het plan gekomen er groen, een ecologische verbindingszone, van te maken met cultuur- historische waarde. Daar wordt nu aan gewerkt. Gelderlander 19 maart 2009.

maandag, maart 16, 2009

 

1000e bericht

Op 24 juni 2005 werd het eerste bericht op deze Blog geplaatst. Sindsdien zijn er 1000 berichten geplaatst. Per 7 februari 2006 werd een teller geplaatst. Sinds die datum hebben 55.057 bezoekers 76.813 pagina's bekeken.

 

Hemelrijk

Hemelrijk krijgt 't sein op groen

Billybirdpark Hemelrijk mag gaan uitbreiden. De Raad van State heeft de bezwaarmakers in het ongelijk gesteld.Concreet betekent het dat exploitant Ton Derks verder kan met het ontwikkelen van een 'natuurvriendelijke'achtbaan en het creëeren van een nieuwe plas, van zo'n acht hectare groot. Op termijn moet daar, aan de Zeelandsedijk in Volkel, een 150 bungalows tellend vakantiepark uit de grond gestampt worden. Derks: "Wanneer deze bouwactiviteiten precies van start gaan, weet ik nog niet. In ieder geval zo snel mogelijk. Met de bouwvoorbereidingen zijn we momenteel druk bezig. De Raad van State heeft 'n gunstige beslissing genomen." Brabantsdagblad 16 maart 2009.

 

Ontwikkeling LOG's

Is de log-trein nog wel te stoppen?

De gemeenteraad van Boekel staat voor een moeilijke beslissing, nu er steeds meer verzet komt tegen het inrichten van de log-gebieden. Tijdens een inspraakavond in Venhorst kwamen pas meer dan honderd inwoners opdagen, op een totaal van 1600 inwoners.
Met de realisering van de landbouwontwikkelingsgebieden had Boekel een paar jaar geleden een duidelijk doel voor ogen. Veehouderijen rond Boekel en vlakbij natuur zouden verplaatst worden naar een gebied waar ze verder kunnen groeien en minder overlast veroorzaken. Meer en meer wordt nu echter duidelijk dat het concentreren van megastallen grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden kan hebben. GGD's stellen dat aanvullend onderzoek nodig is naar de risico's van intensieve veehouderij.

In het log bij Venhorst is plek voor zes megastallen. En dat terwijl er in Venhorst nu al bovengemiddeld veel longklachten voorkomen. Huisarts Jan Hoevenaars uit Elsendorp legde tijdens de inspraakavond uit dat juist de heel fijne deeltjes schadelijk lijken te zijn, en helemaal als daar biologische deeltjes aan gebonden zijn. Het is de vraag of er luchtwassers zijn deze hele fijne stofdeeltjes bij megastallen kunnen 'wegwassen'. Andere argumenten tegen de concentratie van megastallen waren de aantasting van het landschap en het feit dat hoogstwaarschijnlijk niet alle bedrijven uit Boekel zelf zullen komen. Als alle plekken na twee jaar nog niet aan Boekelaren vergeven zijn, kunnen bedrijven van buiten Boekel er terecht. In Brabant zijn 48 log-gebieden aangewezen, waaronder twee in Boekel. De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan. Gedeputeerde Paul Rüpp gaf onlangs aan dat de provincie niet alle 48 gebieden wil benutten, maar zich nu op elf, waaronder die in Boekel, wil concentreren.

Het lijkt dat Boekel door het 'snelste' jongetje van de klas te zijn, zich in de vingers snijdt. Een pas op de plaats lijkt logisch. Maar kan dat eigenlijk nog wel? Nú de ontwikkeling van de log-gebieden stopzetten heeft enorme gevolgen. Zo zijn er al hoge kosten gemaakt en vele bomen gekapt langs de wegen die van en naar de log-gebieden lopen.Een tussenoplossing ligt voor hand. Dat kan zijn de normen voor bedrijven scherper stellen, minder megastallen toelaten of bedrijven daar waar het mogelijk is, voorlopig op hun huidige locatie laten groeien. Ook zou verdere ontwikkeling tijdelijk stopgezet kunnen worden, zolang er geen duidelijkheid is over mogelijke schadelijke gevolgen. Spannend wordt het de komende maand in ieder geval: de commissie Grondgebiedszaken discussieert morgen over de structuurvisie. Op 9 april is het aan de gemeenteraad de structuurvisie wel of niet vast te stellen. De gemeente heeft in beide gevallen heel wat uit te leggen. Brabantsdagblad 16 maart 2009.

zaterdag, maart 14, 2009

 

Megastal discussie


Over de voordelen van megastallen is niet iedereen het eens. Vooral burgers die in de buurt van deze stallen komen te wonen zien nadelen.

BMF: wél sympathie, geen steun

De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft wél sympathie voor het burgerinitiatief tegen megastallen maar steunt het niet. "Wij proberen van binnenuit aan de overlegtafels met dezelfde gedegen argumenen hetzelfde doel te bereiken", aldus BMF-directeur Jan van Rijen die gisteren aanwezig was tijdens de aftrap van het burgerinitiatief op het landgoed Baest bij Oostelbeers.

Zie ook:
'Maffia drukt megastallen door'

De BMF heeft in de reconstructiecommissies ingestemd met aanwijzing van landbouwontwikkelingsgebieden waar een opeenhoping van megastallen dreigt te ontstaan. Van Rijen: "Wij kunnen niet namens de burgers spreken." De SP en de Partij voor Dieren steunen het burgerinitiatief dat is gericht op Provinciale Staten actief. Burgers kunnen steun betuigen op www.megastallen-nee.nl Brabantsdagblad 14 maart 2009.

 

LOG's in Boekel

Structuurvisie LOG klaar voor besluitvorming

Het College van de gemeente Boekel heeft een Structuurvisie voor de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) Venhorst, Millseweg en Waterdelweg opgesteld. Deze is nu klaar voor besluitvorming in de Raad. De Structuurvisie moet gezien worden als een beleidsdocument dat straks de basis vormt voor de toetsing van individuele vergunningen. Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit In de Structuurvisie is aangegeven hoe het landschap er op dit moment uitziet en waarmee ontwikkelingen binnen de intensieve veehouderij rekening moeten houden in de toekomst. Aangegeven is hoe het gebied er na realisatie van de inplaatsingen uit moet zien. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren is een uitvoeringsprogramma gemaakt waarin projecten zijn opgenomen die er voor moeten zorgen dat de landschappelijke kwaliteiten versterkt worden. Hierbij gaat het om projecten op grond van ondernemers (erfbeplanting) en op publieke gronden. Aantal nieuwvestigingsmogelijkheden binnen LOGs Boekel wil waar mogelijk bestaande bouwblokken en locaties gaan gebruiken voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit om te voorkomen dat sprake is van onnodige verstening van het landelijk gebied. Daarom is het afgelopen jaar met alle bedrijven in de LOGs gesproken om de verwervingsmogelijkheden te peilen. Er zal ook sprake zijn van nieuwvestiging, omdat niet altijd gebruik gemaakt kan worden van bestaande bouwblokken. Het maximaal aantal nieuwvestingen binnen LOG Waterdelweg en LOG Venhorst is acht. Er is ruimte voor één tot twee nieuwvestigingen in LOG Waterdelweg en zes tot zeven in LOG Venhorst. Onder nieuwvestiging wordt ook verstaan het oprichten van een intensieve veehouderij op een locatie waar nu een burgerwoning staat. Dat is duidelijk een beperking ten opzichte van het reconstructieplan.

Op dit moment zijn twee van deze locaties in beeld. Dus van de in totaal acht nieuwe locaties zijn er twee op locaties waar nu bebouwing aanwezig is. Inplaatsing voor bedrijven uit Boekel of daarbuiten Boekel maakt onderdeel uit van de reconstructiecommissie Peel en Maas. In dit regionaal verband is afgesproken dat de LOGs binnen dat gebied ruimte moeten bieden om de te verplaatsen intensieve veehouderijbedrijven uit Peel en Maas te huisvesten. Het gaat hierbij in eerste instantie om zogenaamde groene verplaatsers; bedrijven die ruimte moeten maken voor natuurontwikkeling. Boekel is in eerste instantie verantwoordelijk voor het verplaatsen van de intensieve veehouderijbedrijven die zijn gelegen binnen de extensiveringsgebieden in en rondom de kernen. Het zou mooi zijn als alle acht mogelijkheden voor nieuwvestiging ingevuld gaan worden door Boekelse bedrijven. De praktijk laat echter zien dat het verplaatsen van bedrijven moeizaam verloopt. Daarom wordt ook de optie open gehouden dat een deel van de acht locaties gekoppeld gaat worden aan gezonde volwaardige verplaatsers uit het reconstructiegebied Peel en Maas (wanneer Boekel de locaties niet krijgt ingevuld). Het idee nu is dat Boekel tot medio 2012 de tijd krijgt om Boekelse bedrijven te vestigen.

Gevolgen voor de geurhinder De raad van Boekel heeft in december 2007 de gebiedsvisie geur vastgesteld. Hierin is als doelstelling opgenomen dat het aantal ernstig geurgehinderden dat zijn woningen met een slechte geursituatie- ten opzichte van oktober 2007 niet mag toenemen. Het aantal woningen met een slechte geursituatie in oktober 2007 is vastgesteld op 482. Verder is als doel gesteld het aantal ernstig geurgehinderden naar een minimaal niveau terug te dringen. Om de mogelijk negatieve geurontwikkeling tegen te gaan worden de volgende maatregelen getroffen: Er komen niet meer dan acht nieuwvestigingen binnen de LOGs; Aan de nieuwvestigingen worden forse eisen gesteld ten aanzien van emissiebeperkende maatregelen (met name gecombineerde luchtwassers) die verder gaan dan wettelijk noodzakelijk; Verduurzaming van de bestaande bedrijven in de LOGs; Doorontwikkelende bedrijven in het LOG kunnen dat alleen onder dezelfde milieutechnische voorwaarden als de nieuwvestigers; Er zal sprake zijn van een bouwblok op maat en een maximale bouwhoogte; De ontwikkeling van de LOGs en daarmee gecombineerd het leegmaken van de extensiveringsgebieden rondom de bebouwde kommen heeft een zeer gunstige invloed op de geurbelasting.

Op basis van de voorziene ontwikkelingen (17 bedrijven uit de extensivering opgeheven en 8 nieuwvestigingen in het LOG) zal sprake zijn van een forse afname van het aantal ernstig geurgehinderden binnen de kommen van Boekel. In onderstaande tabel is dat aangegeven. Het aantal ernstig geurgehinderden daalt van 482 in 2007 naar 116 volgens ons gewenst scenario. Tabel afname geurhinder in bebouwde kommen Achtergrond belasting (in Ou) Beoordeling leefklimaat 2007 2009 Ontwikkelscenario (- 17 , + 8 ) 0-6 Goed 525 802 1677 6-10 Redelijk 1870 1653 1084 >10 Slecht 482 422 116 Totaal 2877 2877 2877 Gevolgen voor de gezondheid

Het college is van mening dat geen onomkeerbare beslissingen aangaande inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven mag plaatsvinden, zolang niet vaststaat dat dit uit oogpunt van volksgezondheid en goed financieel beheer verantwoord is. Het college is van mening dat het vaststellen van de Structuurvisie niet leidt tot onomkeerbare processen. Bij de individuele vergunningtrajecten die zullen volgen na vaststelling van de Structuurvisie kan dit wel het geval zijn. Bij het oprichten van nieuwe intensieve veehouderijbedrijven zal sprake zijn van bestemmingsplanwijzigingen, milieuvergunningen en soms ook (afhankelijk van de omvang van het bedrijf) een MER-procedure. Deze trajecten duren lang. De gemeente zal bij de definitieve besluitvorming over deze individuele trajecten het gezondheidsaspect nadrukkelijk betrekken. Indien sprake is van onaanvaardbare risicos dan zal de gemeente niet overgaan tot vergunningverlening. Hierbij zal de gemeente ook advies vragen aan ter zake deskundige organisaties zoals de GGD. De gemeente Boekel is van mening dat zeer snel duidelijk moet worden of bestaand onderzoek uit wijst of het verantwoord is LOGs te ontwikkelen. Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen zal er een nieuw onafhankelijk onderzoek worden opgestart. De looptijd daarvan is geschat op één jaar.

Inspraakreacties In de Structuurvisie wordt ook ingegaan op de reacties die gemaakt zijn op de ontwerp-structuurvisie van het najaar 2008. Per thema en per ingediende reactie is terug te vinden wat is gedaan met de ingediende reacties. De structuurvisie is op basis daarvan fors aangepast. U kunt deze inspraaknota vinden op www.boekel.nl -> actueel -> projecten -> landbouwontwikkelings- gebied. Hier kunt u ook de structuurvisie downloaden. Kosten en kostendekking De gemeente staat een actieve aanpak van de ontwikkeling van de LOGs voor. Dat doen we omdat we op die manier maximaal sturing hebben op het leegmaken van de extensivering en de inplaatsingen in het LOG. Dat uitgangspunt brengt forse investeringen en risicos met zich mee. De investeringen en risicos worden in beeld gebracht middels een exploitatieberekening die gelijktijdig met de Structuurvisie aan de raad wordt voorgelegd. Om de risicos in te dekken en de investeringen te financieren wil de gemeente de exploitatie gezamenlijk met de provincie oppakken. Daar staat tegenover dat de provincie na 2012 de mogelijkheid krijgt om indien er nog nieuwvestigingslocaties over zijn- deze te gebruiken voor bedrijven van buiten Boekel.

De afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst. De uitgangspunten van die overeenkomst moeten voor de raadsbehandeling van 9 april definitief zijn. Relevante momenten - 10 maart: Inspraakavond Commissie Grondgebiedszaken, 20.00 u de Horst, te Venhorst - 18 maart: behandeling Structuurvisie in commissie Grondgebiedzaken; - 9 april: behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad t.a.v. de Structuurvisie en exploitatieopzet . Bron: gemeente Boekel.

 

Beeldenstormdebat (1)

Thema's in economie kiezen om bedrijven in toekomst te houden

Think global, act local. De wereld niet buitensluiten en tegelijkertijd uitgaan van eigen kracht. Als het gaat om economische bedrijvigheid, zal het Land van Cuijk en Noord-Limburg de eigen kracht moeten definiëren, enkele thema's moeten kiezen en op die manier verbinding zoeken met bedrijven zowel lokaal, regionaal als internationaal.

Dat is één van de uitkomsten van het eerste debat, woensdagavond, in het kader van het project Beeldenstorm 2025. Dit project wil komen tot een beeld van de regio op lange termijn. Ruim vijftig personen waren naar klooster Elsendael in Boxmeer gekomen om mee te praten over de toekomst van de regio. Te gast waren consultant Ingrid Vermeer van Buck Consultants International uit Nijmegen, directeur onderwijs en ontwikkeling John Schobben van ROC de Leijgraaf en bestuursvoorzitter Ton Kessels van Pantein. De drie gasten konden aan het eind van de avond concluderen dat de regio een aantal thema's zal moeten kiezen waarop zij zich kan profileren. Veelgenoemd zijn hierbij food, pharma en health ofwel voeding, geneeskunde en zorg. Kessels ziet veel mogelijkheden voor Sterckwijck in Boxmeer, waar onder andere een nieuw Maasziekenhuis zal verrijzen.

Een onderscheidend vestigingsklimaat is volgens Vermeer belangrijk om ook in de toekomst bedrijven te houden.John Schobben zegt namens het roc dat de jeugd zal groeien naar een netwerksamenleving, waarin iedereen meedenkt en leerlingen van consumenten naar producten zullen groeien. Praktijk- en leercentra in samenwerking met bedrijven zijn daartoe essentieel en kunnen er bovendien voor zorgen dat leerlingen in de regio kunnen blijven werken. De jongeren moeten we hier houden, aldus Schobben, want zij zijn de drijvende kracht.Het eerstvolgende Beeldenstormdebat wordt gehouden op woensdag 1 april in Schouwburg Cuijk. Deze avond staat in het teken van wonen, milieu en duurzaamheid. In het historische stadhuis in Gennep is op woensdag 15 april het derde debat, dat zal gaan over toerisme, recreatie en natuur. Gelderlander 12 maart 2009.

vrijdag, maart 13, 2009

 

Duits Lijntje Ondernemerscafe

Inspirerende ideeën opdoen tijdensDuits Lijntje Ondernemerscafé

Ooit reden er treinen. Nu is het een broedplaats geworden van allerlei initiatieven op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Het Duits Lijntje, dat loopt van Boxtel naar Gennep, is zo een bron van inspiratie geworden voor ondernemers en organisaties met bijzondere ideeën.
Op dinsdag 31 maart aanstaande worden tijdens het Duits Lijntje Ondernemerscafé plannen uitgewisseld en gelijktijdig de kansen voor samenwerking onderzocht. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS). In 1950 werd het tracé voor personenvervoer gesloten, in 2004 stopte de NS met het vervoer van goederen via het Duits Lijntje. Sindsdien wordt er nagedacht en gesproken over andere mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van het gebied onder de aandacht te brengen. In de tien Brabantse en Limburgse gemeenten, waardoor het Duits Lijntje loopt, worden plannen bedacht om de ecologische, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied te versterken.Op dinsdag 31 maart worden al die ideeën samengebracht in het Duits Lijntje Ondernemerscafé. Ondernemers en organisaties worden van harte uitgenodigd om (nieuwe) inspiratie op te doen tijdens de bijeenkomst in De Wissel, Stationsstraat 41 in Mill. Om 20.00 uur heet Carel van Genugten, voorzitter van de stuurgroep Duits Lijntje, de aanwezigen welkom. Hij geeft inzicht in de kansen, die zich voordoen en als het ware voor het grijpen liggen. Vervolgens gaan de aanwezigen in gesprek met elkaar over hun ideeën en plannen.
Aanmelden voor het Duits Lijntje Ondernemerscafé kan via de website www.rmb.nl Er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar, dus schrijf direct in.Meer informatie over het project Duits Lijntje is te vinden op de website van het Regionaal Milieu bedrijf: www.rmb.nl

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Het project Duits Lijntje maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

donderdag, maart 12, 2009

 

Woonlong


Om de kwaliteit van het platteland te verbeteren heeft de overheid een aantal instrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten is de nieuwe landgoederen regeling. Onder bepaalde voorwaarde mag er per 5ha landbouwgrond die omgezet wordt naar natuur ter compensatie van het waardeverlies 1 landhuis gebouwd worden. In de praktijk zijn de grote landhuizen moeilijk aan de man te brengen zelfs zonder kredietcrisis. Een nadeel is ook dat de nieuwe woningen meestal niet gericht zijn op gezinnen. De school, het verenigingsleven en de middenstand hebben geen of weinig profeit van deze nieuwe bewoners. Tijdens een werkatelier waar ik vorige week deel van mocht uitmaken werd de variant "Woonlong" besproken. Een Woonlong maakt groenwonen voor een grotere bevolkingsgroep mogelijk. De verwachting is dat voor deze variant van groenwonen meer belangstelling is dan voor de landhuis variant.

dinsdag, maart 10, 2009

 

ALFA-Bouw

Cirkel

Stolp

Alfa staat voor Agrarisch, Landschappelijke en Functionele Architectuur. Moderne stallen in het buitengebied zijn veelal saai en volgens vaste principes gebouwd. Om bouwers en ontwerpers van stallen te stimuleren aantrekkelijkere stallen te bouwen heeft de ZLTO een aantal creatieve ontwerpers gevraagd hun ideeen eens uit te werken in een schetsboek. Het resultaat is vastgelegd in het ALFA-bouw inspiratieboek. Voor een overzicht van de bouwstijlen klik hier. 

Hooge Raam gaat weer kronkelen

Hermeandering waterloop in Mill en Landerd

Op 11 maart start waterschap Aa en Maas met de uitvoering van het project Hermeandering Hooge Raam. In de gemeente Mill en Sint Hubert en de gemeente Landerd krijgt de Hooge Raam zijn kronkelende vorm terug. Door de rivier opnieuw te laten `meanderen', ontstaat er meer ruimte voor verschillende planten- en diersoorten en neemt de natuurwaarde sterk toe. De eerste werkzaamheden duren tot omstreeks medio april. Naar verwachting zal het water in september door de nieuwe bedding stromen.

Dagelijks Bestuurslid Jan Keijzers is blij dat de schop nu de grond in kan: "Met het opnieuw laten meanderen of kronkelen van onze beken bereiken we meerdere waterdoelen tegelijkertijd: voldoende, schoon, natuurlijk en recreatief water!" VAN RECHT NAAR KROM In het verre verleden is de inrichting van de Hooge Raam ingrijpend veranderd. Zo is de beek rechtgetrokken, zijn de oevers steil afgegraven en zijn er stuwen geplaatst. Waterschap Aa en Maas gaat de belangrijke ecologische waarde van de beek nu herstellen. Door de rivier opnieuw te laten kronkelen, ontstaat er meer ruimte voor verschillende planten- en diersoorten en neemt de natuurwaarde sterk toe. Omdat dit natuurlijke proces veel relevante informatie kan opleveren, is Aa en Maas hier een onderzoeksproject gestart.

Het waterschap gaat het meanderen (het op een natuurlijke wijze kronkelen) van de nieuwe loop en het herstel van de natuur nauwlettend onderzoeken. Het project komt onder andere voort uit het Reconstructieplan van de Provincie Noord-Brabant. SCHOP IN DE GROND Het project kent een zorgvuldig voorbereidingstraject. Medio 2007 heeft het inrichtingsplan ter inzage gelegen en zijn er twee zienswijzen ingediend door belanghebbenden. De suggesties en opmerkingen hebben geleid tot een definitief ontwerp dat inmiddels is goedgekeurd. Nu gaat `de schop daadwerkelijk in de grond'. Het traject waar de werkzaamheden plaatsvinden ligt tussen de Vliesweg tot circa 75 meter ten noorden van stuw Hoefkens.

De uitvoering bestaat uit de volgende werkzaamheden: - het graven van een nieuwe watergang evenwijdig aan de Hooge Raam; - het verwijderen van een stuw; - het plaatsen van een stuw; - het graven van een meandertraject; - het graven van 3 poelen; - het dempen van het bestaande rechte traject van de Hooge raam. Dit voorjaar vinden uitsluitend de graafwerkzaamheden plaats. In verband met de Flora en Fauna-wet worden de watertechnische werken in september uitgevoerd. Op deze manier worden de amfibieën dit voorjaar en deze zomer niet gestoord. In april en mei zal nader veldonderzoek plaatsvinden om de benodigde ontheffingen voor de werkzaamheden te kunnen aanvragen.

Naar verwachting zal de oude loop in september worden gedempt, waarna het water door de nieuwe bedding zal stromen. VITAAL, MOOI EN SCHOON BRABANTS PLATTELAND Pilotproject Hermeandering Hooge Raam maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

 

Kwaliteitsverbetering Maasheggen

Natuur in plaats van beton

Met de eigenaar van Beton Centrale Boxmeer worden binnenkort onderhandelingen gevoerd over de verkoop van het stuk grond waar de verwaarloosde centrale op staat. Dat gebeurt door de Dienst Landelijk Gebied, dat gronden probeert te verwerven om die vervolgens terug te geven aan de natuur. De centrale aan de Beugense Maasstraat in Boxmeer staat in het Maasheggengebied. Het project past in het Integraal Gebiedsprogramma Maasheggen dat ten doel heeft cultuurhistorische, agrarische en natuurlijke waarden in het gebied te behouden en te versterken. De grond kan worden aangekocht met rijks- en provinciaal geld. Hoe lang het duurt voor de centrale met de grond gelijk is gemaakt, staat niet vast. De verwachting is in ieder geval dat dat volgend jaar nog niet aan de orde is.

maandag, maart 09, 2009

 

Zonnepanelen

Geschikte locaties gezocht

Nu de kostprijs van het produceren van elektriciteit met zonnepanelen onder de grens van 1 dollar per watt gedaald is neemt de belangstelling voor deze energiebron van de toekomst snel toe. Samen met een ondernemer in de regio zoekt het streekhuis naar geschikte locaties om op grote oppervlakten zonnepanelen te plaatsen. Bijvoorbeeld daken van grote industriegebouwen of daken van megastallen. Hoe beter de helling en de stand t.o.v. de zon hoe waardevoller het dak is. Denkt u een geschikte locatie te hebben meldt u dan bij de streekmanager (06 51 63 1647).

Voor informatie klik hier.

zondag, maart 08, 2009

 

Goed weer voor heggenvlechters

Deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten in Oeffelt hebben zondag maar kort in slechte weersomstandigheden hun werk moeten doen.Kort na de middag trok de lucht open en verscheen de zon en in het spoor daarvan de toeschouwers. In het Maasheggengebied komen 26 'vlechtteams' tegen elkaar uit. Een jury beoordeelt de kwaliteit van de heggen van meidoornstruiken. Dat gebeurt aan het einde van de middag. Vorig jaar won een team van de gemeente Boxmeer onder aanvoering van burgemeester Karel van Soest.

Team uit Boxmeer winnaar

Het team van Frank Coenen uit Boxmeer heeft de vierde editie van het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten op zijn naam geschreven. Daarmee blijft de prijs, de gouden hiep (een kapmes), in Boxmeer. Sterker nog, binnen de muren van het gemeentehuis.

Zie ook:
NK Maasheggenvlechten in Oeffelt

Coenen werkt bij de gemeente Boxmeer. Vorig jaar won het team van burgemeester Karel van Soest. Tweede werd het team van Boy Haentjes en Wim van Lanen uit Boxmeer, derde de vlechters van de gemeente Cuijk.De deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten in Oeffelt hebben zondag maar kort in slechte weersomstandigheden hun werk moeten doen. Kort na de middag trok de lucht open en verscheen de zon en in het spoor daarvan de toeschouwers. In het Maasheggengebied kwamen 26 'vlechtteams' tegen elkaar uit. Een zeven koppen tellende jury beoordeelde de kwaliteit van de heggen van meidoornstruiken.
Gelderland 8 maart 2009.

 

Maasheggen: Vlechtteam provincie Brabant

zaterdag, maart 07, 2009

 

Graspeel Mill

Massaal protest tegen log Graspeel bij Mill

Protest in Langenboom tegen het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel. De inrichting van het log Graspeel, een gebied waar intensieve veehouderij wordt geconcentreerd, bij Mill en Zeeland vindt geen genade in de ogen van veel bewoners. Ongeveer zestig bewoners van onder meer de Zeelandsedijk in Langenboom en uit Zeeland hebben gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan voor het log. De gemeenten Mill en Landerd zijn al langere tijd bezig met de ontwikkeling van het log.

De bewoners vrezen dat concentratie van grote veehouderijen in de Graspeel ernstige gevolgen zal hebben voor hun gezondheid en veiligheid, en ook voor het milieu en de natuur. In de reacties klinkt door dat gezondheidsbelangen ondergeschikt zijn gemaakt aan de economische. Mensen zijn ook bang dat de opeenstapeling van veebedrijven het risico verhoogt dat er ziektes uitbreken.De Milieuvereniging Land van Cuijk en stichting Natuur en Milieu Landerd schrijven dat ze niet tegen de ontwikkeling van het log zijn, maar dat ze wel grote zorgen hebben over de stankoverlast en de uitstoot van ammoniak. De milieuverenigingen vinden dat de bouwmogelijkheden voor de bedrijven te ruim zijn en willen een limiet voor het aantal dieren. De inrichting van de log's heeft te maken met de herinrichting van het buitengebied. Dat is weer een gevolg van de crisis rond de varkenspest van 1997. Mede om dat soort zaken te voorkomen, wordt het buitengebied ingericht in verschillende zones, waar ofwel de natuur ofwel de veehouderij voorrang krijgen. Gelderlander 6 maart 2009.

donderdag, maart 05, 2009

 

Beeldenstorm 2025

Beeldenstorm 2025, debat over toekomst regio

In klooster Elsendael in Boxmeer wordt woensdag 11 maart de eerste van drie debatavonden gehouden in het kader van Beeldenstorm 2025. Dit is een project over de toekomst van de regio.De avond begint om 19.30 uur en is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.Beeldenstorm 2025 is een project om de identiteit van de regio Land van Cuijk en Maasduinen te versterken en de inwoners weer trots te laten zijn op hun regio. Het project is een initiatief van acht gemeenten in de regio: de vijf van het Land van Cuijk, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen.Aanleiding is een rapport van de Rabobank over economische en demografische ontwikkelingen. Hieruit is gebleken dat de regio een identiteit ontbeert, last heeft van bevolkingsafname, achterblijvende banengroei en concurrentie heeft van steden in de omgeving. Het project krijgt onder andere vorm in bijeenkomsten (zogenoemde futurerooms) met scholieren en ateliers met een geselecteerde groep personen die de regio een warm hart toedragen en creatief zijn. Tot nu toe zijn er vier ateliers geweest en er volgen er nog twee. www.beeldenstorm2025.nl

 

De Vilt Beugen

Opknap Vilt veel duurder

Natuurgebied De Vilt in Beugen bij zonsondergang.
Helder water in De Vilt in Beugen gaat miljoenen meer kosten. Waterschap Aa en Maas, die het natuurgebied gaat opknappen, heeft berekend dat de 3.950.000 euro die tot nu toe waren geraamd, volstrekt onvoldoende zijn. Het waterschap houdt rekening met een extra kostenpost van 2,5 miljoen euro. Het natuurgebied, drie plassen met bos en weiland eromheen, was ooit een bocht in de Maas die grotendeels is dichtgegroeid. De eigenaresse van De Vilt, Brabants Landschap, wil samen met de gemeente Boxmeer en het waterschap het gebied opknappen. Er moet weer helder kwelwater in de plassen kunnen komen. Het water is nu, door slib dat zich heeft gevormd, troebel geworden. Het slib uitbaggeren is een van de omvangrijkste en duurste onderdelen van het plan.Het waterschap ziet zich voor onvoorziene problemen gesteld. Het slib zou tijdelijk in de buurt worden opgeslagen. De provincie Brabant eist echter dat daar een peperduur folie onder wordt gelegd. Alleen al de aanleg van dat depot zou 1,3 miljoen euro gaan kosten. Ondertussen blijkt baggeren 20 procent duurder te zijn dan gepland. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er veel meer slib in de plassen ligt dan gedacht.Een kostenpost waar ook geen rekening mee is gehouden, is afgraven van de oever. De oever blijkt namelijk een veenlaag te zijn die ook moet worden afgegraven. Anders heeft het weghalen van het slib geen zin; dan wordt het water alsnog troebel. De oever saneren kost tussen de 600.000 en 700.000 euro.
Gelderlander 5 maart 2009.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?