dinsdag, september 30, 2008

 

Dorpen Derby

Dorpen kunnen geld verdienen met idee

Een Brabants dorp dat een goed idee heeft waarmee de leefbaarheid verbeterd kan worden, maakt kans op een bedrag van 10.000 euro.De provincie Brabant organiseert de Brabantse Dorpen Derby. Dat is een leefbaarheidswedstrijd die vandaag van start gaat. Tot 1 januari 2009 kunnen dorpelingen een idee of project bij de provincie indienen dat hun dorp echt leefbaarder maakt. Een jury kiest uit alle inzendingen de tien beste en meest originele initiatieven. Die kunnen professionele begeleiding krijgen bij de uitvoering van het idee. Hun idee moeten zij vervolgens op 7 februari presenteren. Vervolgens kunnen Brabanders op een website stemmen uitbrengen op de ideeën. http://www.brabant.nl/dorpenderby . Gelderlander 1 oktober 2008.

zondag, september 28, 2008

 

Regionaal Ontwikkelings Plan (ROP)

De beeldenstormers zijn volop in de weer

Hoe ziet de regio er op dit moment uit, hoe waarderen we dat, wat moet er veranderen en wat willen we bereiken met het project Beeldenstorm2025? Dat zijn vragen die tijdens het atelier op landgoed de Barendonk centraal stonden. De deelnemers aan het atelier brachten op een beeldende wijze de kwaliteiten en kansen van het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg op tafel. Elke ‘beeldenstormer’ had in de voorbereiding de opdracht opvallende positieve en negatieve objecten, situaties of landschappen te fotograferen. Deze beelden werden tijdens het eerste atelier door de deelnemer zelf van een toelichting voorzien.

De foto’s liepen erg uiteen van bushokje tot plantenbak en van bouwval tot floriade. Onderwerpen als onderwijs, de oorsprong van het gebied, cultuur, voorzieningenniveau en de communicatie in en over het gebied kwamen vaak terug evenals de basis kwaliteiten zoals het landelijke karakter en de ‘fijne’ mensen. De mix aan ideeën, beelden en opvattingen is wat de beeldenstorm2025 beoogt: een goed innoverend maar realistisch en dynamisch beeld te krijgen van de omgeving en de toekomst. Zie voor meer informatie www.beeldenstorm2025.nl. Cuijks weekblad 24 september 2008.

vrijdag, september 26, 2008

 

Archeologie: Nieuw RMB loket


Archeoloket
Op 1 september ging het 'Archeoloket' in de lucht!
Afgelopen maart organiseerde het RMB een voorlichtingsmiddag met als onderwerp archeologie. Dat het onderwerp archeologie aandacht heeft, bleek wel uit de grote opkomst.
Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er bij gemeenten behoefte is aan ondersteuning over het onderwerp archeologie. Het RMB heeft beloofd om te onderzoeken hoe zij aan die vraag gestalte kunnen geven. Dit onderzoek heeft geleid tot het ArcheoLoket.

Waarom een ArcheoLoket??
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Hierin staat dat gemeenten in hun nieuwe bestemmingsplannen moeten aangeven hoe zij omgaan met de, in geding zijnde, archeologische waarden in hun bodem. Bij de aanvraag voor een
bouw-, sloop- of aanlegvergunning, of later de omgevingsvergunning, moet dus worden afgeworden of er archeologisch onderzoek nodig is en moet vooraf duidelijk zijn waar dat aan moet voldoen.

Verantwoordelijkheid
Gemeente hebben hiermee de verantwoordelijkheid voor hun bodemarchief gekregen. Dat betekent dat de gemeente de eisen stelt aan archeologisch onderzoek en controleert of er aan deze eisen is voldaan. Veel werk aan de winkel dus! En om u als gemeente hierin te kunnen ondersteunen, hebben we een ArcheoLoket opgericht.

Waarmee kunnen wij u helpen?
Advisering over de noodzaak van archeologisch onderzoek
Opstellen van Programma’s van Eisen
Beoordelen van Programma’s van Eisen die door derden zijn opgesteld
Beoordelen van onderzoeksrapporten
Opstellen van selectie-adviezen ter voorbereiding op een selectiebesluit
Second opinions over onderzoeksresultaten en aanbevelingen tot vervolgstappen
Advisering over eventuele vervolgstappen
Opstellen risico-analyse archeologie bij ontwikkeling
Hoe te bereiken?Het ArcheoLoket is vanaf 1 september te bereiken via telefoonnummer: 0485-338356 of emailadres: archeologie@rmb.nl.
.
Het Archeoloket is een initiatief van het RMB en het streekhuis Peel & Maas. Veel plattelandondernemers krijgen te maken met archeologie. Archeologie is een kwestie van keuzes maken. Wanneer is het zinvol om onderzoek te doen? Wanneer is een 'desk' onderzoek voldoende? Wat kan het opleveren? Staan de inspanningen in verhouding tot het rendement? Kortom veel vragen. Traditioneel vragen die sectoraal beantwoord werden en soms voor frustratie zorgde. Het nieuwe denken vraagt om een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat naast archeologische belangen andere belangen meegewogen worden. Per saldo gaat het om kwaliteits winst. Gemeenten kunnen hiervoor nu ook een beroep doen op het RMB.

 

T&R Collectief Land Van Cuijk


Begin 2005 werd in opdracht van Horeca Nederland voor de regio Land van Cuijk een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogere Hotelschool Maastricht. Doel was te inventariseren wat er op het gebied van T&R (Toerisme & Recreatie) gaande is en hoe het aanbod versterkt zou kunnen worden om zo meer toeristen naar dit gebied te trekken. De conclusie van het onderzoek was dat het Land van Cuijk een aantal mooie "Parels" heeft maar dat T&R ondernemers en de horeca nog onvoldoende met elkaar samenwerken om de "Parels" te benutten. Gedurende 2005 volgde een aantal bijeenkomsten met ondernemers om de mogelijkheden van samenwerken te bespreken.
Inmiddels is hier het T&R Collectief Land van Cuijk uit ontstaan. Een van de initiatieven is de website http://www.landvancuijk.nl/ . Een website voor en door ondernemers uit het Land van Cuijk. Na een voorzichtige start eind 2006 groeit het aantal deelnemers gestaag. Dit is mede ingegeven door het feit dat steeds meer belangstellenden de website weten te vinden. Iedere dag wordt de site door ongeveer 500 unieke bezoekers bekeken. Dit is een mooi aantal maar nog belangrijker is dat deze bezoekers naar meerdere pagina's doorklikken en gemiddeld 2,5 minuten op de site 'rondneuzen'. Dat is een teken dat ze er bruikbare informatie aantreffen. De kracht van de site is dat ondernemers zelf voor de content zorgen. Ze melden regelmatig activiteiten en arrangementen die op de site geplaatst worden.
Dit garandeert dat het geen statische site is maar dat er steeds weer opnieuw iets nieuws te ontdekken valt. Op dit moment zijn er ongeveer 30 deelnemers. Afgelopen maandag kwam een afvaardiging van de deelnemers in het streekhuis te Cuijk bij elkaar. Ervaringen en wensen werden gedeeld en met elkaar werd besproken hoe we met elkaar van de site een nog groter succes kunnen maken. Bent u een actieve recreatie, toerisme of horeca ondernemer in het Land van Cuijk en wilt u mee helpen het Land van Cuijk te promoten en bent u nog geen deelnemer van het collectief surft u dan eens naar http://www.landvancuijk.nl/ of klik hier.

donderdag, september 25, 2008

 

Problemen verplaatsing

De gemeente Landerd is met niets minder bezig dan een koude sanering van zijn kalvermesterij aan de Kleine Graspeel in Zeeland. Dat zegt Jos van den Broek. Nu een verplaatsing naar het LOG-gebied Graspeel niet doorgaat, wil hij gaan uitbreiden aan de Kleine Graspeel.
Maar de gemeente werkt niet mee en nu komt Van den Broek in zo'n grote tijdnood, dat hij die uitbreiding kan vergeten. Van den Broek blijft wel zitten aan de Kleine Graspeel. En datzelfde geldt, dat is voor bijna honderd procent zeker, ook voor zijn overbuurman Jos Cuppen, die een pluimveebedrijf heeft. Ook hij zou verplaatst worden naar het LOG De Graspeel, maar ook die verplaatsing gaat niet door. Althans, Cuppen gaat daar van uit, de onderhandelingen met de gemeente hebben niets opgeleverd.

Hij wil nu plannen verder uitwerken om zijn pluimveebedrijf uit te breiden van 28.000 naar 38.000 kippen. Over twee weken heeft hij nog een gesprek met wethouder Chris School, maar Cuppen denkt dat dat 'een zinloos gesprek' wordt. Net als voor Van den Broek geldt ook voor hem dat hij het met de verplaatsingsvergoeding niet redt. De consequentie is dat de Zeelandse wijk Melkpad nog jarenlang 'onder de rook' van beide veebedrijven zal blijven liggen. Waarschijnlijk neemt de hinder toe, want Cuppen gaat drie maal zoveel ammoniak produceren als hij nu doet. "Het is raar", zegt hij zelf, "maar op basis van de vergunning die ik heb kan dat." De twee ondernemers stellen dat de gemeenteraad het huidige geurbeleid heeft vastgesteld, ervan uit gaande dat de twee zouden worden verplaatst. "Nu dat niet gebeurt, moet de raad het geurbeleidherzien." Cuppen heeft, in tegenstelling tot Van den Broek, nog drie jaar de tijd om uitbreiding te verwezenlijken. Vóór 2012 moet dat gebeurd zijn. Hij denkt dat het hem wel lukt om in die tijd stapsgewijs twee stallen die er nu staan, aan te passen en één nieuwe te bouwen. Voor Van den Broek geldt een ander verhaal.

Hij heeft nu 1200 kalveren. Op basis van een al afgegeven milieuvergunning kan hij zijn bedrijf uitbreiden met 1000 kalveren. Maar dat recht verloopt eind dit jaar. Van den Broek moet zorgen dat hij vóór eind december de bouwvergunning rond heeft. Het college van burgemeester en wethouders van Landerd heeft de bouwvergunning enkele weken geleden afgekeurd. De tijd ontbreekt om nog een nieuwe vergunning aan te vragen. "Dus blijft me niets anders over dan het huidige bedrijf gewoon voort te zetten." In feite, zegt hij, is de gemeente bezig met een koude sanering. "Bij de onderhandelingen over de verplaatsing zijn wij gigantisch aan het lijntje gehouden. Ook als ik begon over het aanvragen van een nieuwe bouwvergunning, zeiden ze: doe maar kalm aan, wacht nog maar even. En nu keuren ze de bouwaanvraag af en ben ik te laat. Ik zit met de bebouwing te dicht bij de perceelsgrens, maar toen ik de stal die ik nu heb bouwde, kreeg ik daarvoor ontheffing." Het college, zegt wethouder School, heeft de aanvraag eerst niet-ontvankelijk verklaard omdat een aantal gegevens ontbrak. "De aanvraag was ook strijdig met het bestemmingsplan. Maar los daarvan kan Van den Broek er niet uitbreiden omdat hij op een niet-duurzame locatie zit." Dat laatste wordt door Van den Broek en een van zijn adviseurs, Manita van Gerwen (ook raadslid voor de VVD) bestreden.

Volgens School geldt ook voor Cuppen dat hij niet onbeperkt mag uitbreiden omdat hij op een niet-duurzame locatie zit. "Maar als hij recht heeft op een vergunning zullen we die natuurlijk wel geven". Voor Van den Broek zou nog een oplossing denkbaar zijn, namelijk woningbouw. Hij zou zijn bedrijf kunnen beëindigen en als vergoeding vijf bouwkavels kunnen krijgen, op basis van de regeling Ruimte voor Ruimte. "Dan zou ik wel fosfaatrechten moeten inleveren, maar sinds 2006 heb ik geen fosfaatrechten meer, dus ik heb niets in te leveren. De overheid heeft van alle kalverhouders de fosfaatrechten ingenomen. Kalverhouders mogen toch produceren als er een verantwoorde mestafzet is." De gemeente kan hem uitkopen, maar gelet op wat de gemeente daarvoor over heeft, is ook dat voor Van den Broek geen optie.

Dus blijft hij zitten. De manier waarop de gemeente hem aan het lijntje heeft gehouden en hem eigenlijk zó tegenwerkt dat hij geen kan meer op kan, daar heeft hij geen goed woord voor over. Zowel hij als Cuppen hebben de ervaring dat verslagen van gesprekken opzettelijk werden achtergehouden of pas na herhaaldelijk aandringen op het laatst werden gemaakt. "Ik vind dat allemaal niet gepast. De gemeente gaat niet fatsoenlijk om met mensen die hard werken", zegt Jos van den Broek. Wethouder School: "Dat het proces gebrekkig is verlopen, klopt, maar ik heb alle mogelijkheden geprobeerd. Het is heel vervelend, die mensen zitten in de knel en je kunt niets doen." School heeft wel toegezegd dat de twee de kosten voor de ontwikkeling van bouwplannen bij de gemeente kunnen declareren. Dat gaat voor beiden om 20.000 euro of meer. Brabantsdagblad 25 september 2008.

woensdag, september 24, 2008

 

Langenboom bezwaren onderzoek

Verzet tegen varkensstal in Langenboom

Het is nog niet zeker of varkenshouder Hendriks uit Langenboom een nieuwe stal mag bouwen. De gemeente Mill en Sint-Hubert wil de onderneming toestemming geven, maar Milieuvereniging Land van Cuijk heeft bezwaren.

Zij maakt zich zorgen over de leefbaarheid rond de Langenboomseweg en het natuur- en recreatiegebied De Kuilen, waar de nieuwe stal in de buurt zou komen. Op het gemeentehuis in Grave is donderdag 2 oktober om 16.30 uur hierover een openbare hoorzitting. De nieuwe stal van het varkensbedrijf is gepland voor een stuk land dat in verwevingsgebied ligt. Dat is een gebied waarin volgens het reconstructieplan voor het platteland geen nieuwe stallen mogen worden neergezet. Wél mag een bedrijf een stal verplaatsen naar een plek waar volgens het bestemmingsplan al eens een stal stond. Volgens de milieuvereniging overlapt de nieuwe stal een klein stukje van de huidige locatie en kan Hendriks zo aan de regels die gelden voor het verwevingsgebied ontkomen.

Hendriks ligt al jaren overhoop met buurman Van Berlicum, die last had van stankoverlast. Sinds oktober 2001 worden in de drie stallen van Hendriks aan de Zuid Carolinaweg geen varkens meer gehouden. De ondernemer wil de stallen nu afbreken en een nieuwe bouwen richting de Langenboomseweg. De milieuvereniging heeft de gemeente Mill en Sint-Hubert gevraagd of niet onderzocht moet worden of het plan van de varkenshouder wel past in het reconstructieplan. De nieuwe stal mag er volgens de regels wel komen, maar alleen als er geen bezwaren zijn vanuit ruimtelijke, landschappelijke, maatschappelijke of milieuhygiënische optiek. Hendriks heeft een milieuvergunning voor zijn bedrijf, maar de Raad van State heeft eerder gezegd dat dat nog niet betekent dat er dan ook geen bezwaren zijn. De milieuvereniging wil daarom dat de gemeente toetst of er geen bezwaren zijn. Gelderlander 24 september 2008.

zaterdag, september 20, 2008

 

Rest-O-Super

'Zit je zonder suiker dan ga je naar de buren'

Chez Wiellie, nu nog een snackbar, straks wellicht onderdeel van de 'rest-o-super'. Jan Eltink, eigenaar van de witgoedzaak in Vianen, legt de vinger meteen op de zere plek: "Zelfs voor een postzegel moet je al naar Cuijk." Om daar aan toe te voegen: "Het zou fijn zijn als je die ook in het dorp kunt krijgen. Net als je eerste levensbehoeften."Aan het einde van de ochtend is het stil in het dorp. Af en toe passeert er een auto, maar verder hoor je vooral het gefluit van de vogels. Vianen is met 1.250 inwoners nu eenmaal een kleine plaats. Behalve de zaak van Eltink is er een kerk, een café, een friettent en een basisschool.

Geen supermarkt, postkantoor of huisarts. Daarom moet iedereen voor de dagelijkse boodschappen naar Cuijk, zo'n 4 kilometer verderop.Dat moet in de toekomst veranderen met de komst van een 'rest- o-super', een combinatie van een restaurant en een supermarkt. Behalve verse levensmiddelen komen er maaltijden voor ouderen. Een rondvraag in het dorp leert dat vooral de reacties op het idee voor een winkel positief zijn."Ik zie een supermarkt wel zitten", zegt Francy Nuijen, die op het schoolplein haar zoon staat op te wachten. "Die missen we echt hier. Vooral voor kleinere boodschappen zou het veel gemakkelijker zijn als we niet meer naar Cuijk hoeven." Daar is Fia van Alst het mee eens. "Zeker als je wat ouder wordt, is het handig om in het dorp even boodschappen te kunnen doen."Als de school aan het begin van de middag uit is en de meeste kinderen naar huis zijn, wordt het stil op straat.

Een paar mensen laten hun hond uit, zoals Bep van Avezaath. Volgens haar verhuizen veel ouderen zoals zij uit Vianen. "Mensen op leeftijd gaan in Cuijk wonen, omdat daar genoeg winkels zijn. Een supermarkt in het dorp zou ik heerlijk vinden. Een restaurant ook, maar pas als ik niet meer zelf kan koken." Jongere inwoners zijn sceptischer over een 'rest-o-super'. "Als je onder de snelweg door fietst, ben je binnen tien minuten in Cuijk", zegt Marga Buurman. "Ik kan me voorstellen dat de afstand een probleem is voor ouderen, maar niet voor jongere mensen die nog werken. Een supermarkt is handig als je iets vergeten bent, maar je moet wel bedenken dat het hier een dorp is. Als je geen suiker in huis hebt, ga je even naar de buurvrouw. Mij gebeurt dat niet wekelijks. De 'rest-o-super' zou van mij dus niet kunnen bestaan."Daarmee snijdt Dijkman de vraag aan of een eetsuper levensvatbaar is.

Volgens initiatiefnemer Twan Goossens, manager van het streekhuis Peel en Maas, moet de uitgifte van aandelen het draagvlak voor het project vergroten. Dijkman ziet dat niet zitten. "Ik zou er niet in willen investeren, want ik heb er weinig vertrouwen in dat een winkel in het dorp kan overleven. Dat is tegenstrijdig, want ik wil er wel een", geeft ze toe.Ook Riquette van der Meegen twijfelt of een 'rest-o-super' in Vianen kan overleven. "Een winkel is gedoemd te mislukken. Ik denk niet dat een pak suiker de huur dekt of dat het dorp aandelen wil kopen. De meeste mensen gaan voor hun grote boodschappen naar de Lidl of de Aldi. Of ouderen er zouden komen eten? De meesten hebben familie die voor hen zorgt." Anderen willen wel de portemonnee trekken voor de 'rest-o-super', maar niet voor aandelen. "Als ze gaan collecteren, wil ik er best aan bijdragen", zegt Gonnie Derks. "Het is belangrijk dat er een supermarkt in het dorp komt." Jan Eltink van de witgoedzaak is tegen financiële steun voor de nieuwe voorziening. "Ik vind dat je als ondernemer van het begin tot het eind je geld zelf moet verdienen. Dat heb ik ook gedaan. Met weken van veertig uur kun je het niet rooien, maar als je er iets voor doet, kun je een goede boterham verdienen." Gelderlander 19 september 2008.

Rest-o-super mogelijk op plek frietkraam

Er is een plek gevonden voor de rest-o-super in Vianen. Als de plannen voor het winkeltje annex restaurantje doorgaan, komt die waarschijnlijk op het parkeerterrein van de voetbalclub.
In een hoekje van dat parkeerterrein aan de Koebaksestraat staat momenteel snackbar Chez Wiellie. Die zou samengaan met de rest-o-super in een nieuw pand. Eigenaar Denny van Rooij heeft daar wel oren naar: "De snackbar blijft voor een groot gedeelte van de inkomsten zorgen, maar het is wel een mogelijkheid om iets nieuws te beginnen."
Het plan om de rest-o-super op de plaats van de frietkraam te zetten betekent wel dat een aantal parkeervakken komt te vervallen. Ter compensatie zou de gemeente de berm aan de overkant, langs 't Flieren, moeten verharden. Bezoekers van activiteiten op het sportveld zouden daar kunnen parkeren.

De kans dat de rest-o-super in Vianen doorgaat, is inmiddels weer wat groter geworden. Het provinciebestuur in Den Bosch is gevraagd om het project financieel te ondersteunen. Volgens Twan Goossens van samenwerkingsverband Streekhuis Peel & Maas die het project begeleidt, heeft de commissie die het provinciebestuur daarover moet adviseren een positief advies uitgebracht. Daarmee staan zo'n beetje alle neuzen dezelfde kant op.
Dorpsraad Vianen staat achter het plan. Ook burgemeester en wethouders van Cuijk vinden het een prima idee, net als Pantein Wonen die deelnemer in het project is geworden.
De andere twee partijen zijn groothandel Van Tol en bouwbedrijf Peters. Het bouwbedrijf zou het pand moeten leveren, een gebouw dat, mocht het project mislukken, relatief eenvoudig weer weggehaald kan worden. Gelderlander 19 september 2008.

donderdag, september 18, 2008

 

Kinderopvang buitengebied

Kind kan snuffelen aan Boxmeers landleven

De varkensstallen worden opgeruimd. Kinderen zijn straks welkom op het Boxmeerse bedrijf.

Jan en Carla van den Bosch in hun winkel De Maashoeve. De kinderopvang draagt volgend jaar dezelfde naam. foto's Ed van Alem

De brand die vorig jaar hun varkensstal aan de Veerstraat in Boxmeer in de as legde, was het startsein voor de nieuwe plannen van Jan en Carla van den Bosch. Volgend jaar is het stel op vier fronten actief.

Honderden varkens moeten eraan geloven in juni 2007. Brand, verstikking. De dieren in de stallen aan de Veerstraat in Boxmeer kunnen niet aan de dood ontsnappen.

Jan (43) en Carla (41) van den Bosch, de eigenaren van het varkensbedrijf, zijn het drama niet vergeten. De brand bleek aangestoken te zijn, de dader werd niet gevonden. Dat knaagt nog steeds. "Achteraf ben je blij dat het de stal is geweest en niet ons woonhuis", zegt Carla van den Bosch.

Je kunt bij de pakken gaan neerzitten als je door ellende wordt overvallen, het tweetal deed dat juist niet. Het bedrijf moest weer worden opgebouwd.

"Omdat we hier dicht bij een natuurgebied zitten, wisten we dat uitbreiding in de toekomst er hier niet inzat. Het bedrijf liep hier dood. We zijn eens gaan kijken of er ergens anders mogelijkheden waren en die waren er."

In het landbouwontwikkelingsgebied in Overloon, de plek waar intensieve veehouders wel vooruit kunnen en mogen groeien, vonden ze een plek voor een nieuwe stal.

Met overheidsgeld (VIV-regeling, verplaatsingsregeling intensieve veehouderij) kan de verhuizing deels worden betaald. "We voldoen aan alle eisen. Ons bedrijf zit in het Maasheggengebied, dus in de natuur. Ons bedrijf is groot genoeg om voor de regeling in aanmerking te komen en we hadden, voor de brand, een modern bedrijf." In september volgend jaar moeten de varkens in een nog modernere stal in Overloon rondstappen.

De grond waarop de varkenshuisvesting in Boxmeer stond, krijgt een hele andere bestemming. "We beginnen hier met kinderopvang." Eveneens in september 2009, zo is de bedoeling. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang varen onder de vlag van de Verenigde Agrarische Kinderopvang. "Alleen ondernemers die naast de kinderopvang een agrarisch bedrijf hebben, kunnen zich aansluiten." De opvang is kleinschalig. In het kinderdagverblijf is plaats voor 24 kinderen, de buitenschoolse opvang kan 20 kinderen onderbrengen.

Het duo heeft er vertrouwen in dat opvang in een landelijke omgeving aanslaat. " Als er kinderen bij onze kinderen komen spelen, zie je ze soms helemaal opbloeien.

Het buitenleven doet kinderen goed

De Maashoeve, zo gaat het kinderdagverblijf heten. Het varkensbedrijf en de winkel waar vlees van (onder meer) eigen varkens wordt verkocht, gaan al onder diezelfde naam schuil. Het bedrijf Van den Bosch heeft nog een vierde tak: de akkerbouw. Aan de Veerstraat groeien ook maïs en bieten.

De tekeningen liggen klaar

Wat er nog over was van de varkensstallen wordt momenteel gesloopt. Ervoor in de plaats komt een compleet nieuw gebouw waar de kinderen kunnen worden opgevangen. Als extraatje komt er een ruimte bij voor een kleine binnenspeeltuin en is er een plek waar kinderen aan kleine dieren kunnen 'snuffelen'. Buiten ligt straks ook nog een moestuintje.

Potentiële klanten zijn er genoeg, meent het tweetal. Voldoende kantoren in Boxmeer, voldoende bedrijvigheid. " Bovendien zijn we makkelijk bereikbaar." De eerste zeven kinderen zijn dan ook inmiddels aangemeld.

Een drukke periode breekt aan. De plannen die nu op papier staan, moeten in een jaar werkelijkheid worden. Gelderlander 18 septemer 2008.

 

LOG

Veghel helpt boeren vast vooruit

Het college van B. en W. heeft alvast een nota goedgekeurd met daarin een opsomming van criteria waaraan boeren moeten voldoen die in een zogeheten LOG-gebied een bedrijf willen vestigen.

Dit vooruitlopend op de daadwerkelijke inbedding van de zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in het nieuwe bestemmingsplan voor het Veghelse buitengebied. ,"Hiermee komen we tegemoet aan specifieke vragen van agrariërs die vooruit willen", verklaart wethouder Jan van Burgsteden (DDB).

Volgens Van Burgsteden staat in de nota een groot aantal 'ruimtelijke criteria' waar de bouwlustige boeren alvast rekening mee kunnen houden bij het indienen van aanvragen. "Dan moet je denken aan de minimale afstand tussen bedrijfsgebouwen, welstandsnormen en ontsluitingseisen."

De nota wordt ter inzage gelegd voor inspraak en moet daarna nog goedgekeurd worden door de raad. Van Burgsteden schat in dat de procedure al met al nog een paar maanden in beslag neemt. "Ik verwacht zeker nog een aantal inspraakreacties", verklaart hij.

In de gemeente Veghel zijn in totaal drie gebieden aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. Vanuit met name het gebied Jekschot zijn in het recente verleden bezwaren geuit tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Die maakt de weg vrij voor vestiging van grote veehouderijen. Brabantsdagblad 17 september 2008.

 

Doortrekken A77

Weinig bijval langere A77

De regio Uden-Veghel heeft geen haast met doortrekking van de A77. In het Land van Cuijk gaan stemmen op om de snelweg vanaf knooppunt Rijkevoort door te trekken naar de A50 bij Uden. "Vanuit economisch perspectief is zo'n snelweg naar het oosten interessant", zegt de Udense wethouder Marnix Bakermans.

"Maar als ik kijk naar de cijfers over verkeersbewegingen rechtvaardigen die op dit moment geen snelweg van Uden naar Boxmeer." De discussie over doortrekking van de A77 is mede ontstaan na een rapport over de verkeersafwikkeling op de N264. Dat is de provinciale weg tussen Uden en Oeffelt die door de kernen van Sint-Hubert en Haps leidt.

Het plan is om ten zuiden van Haps een rondweg aan te leggen. Een snelweg zou zo'n rondweg overbodig maken.

De Boxmeerse burgemeester Karel van Soest heeft deze zomer in een brief aan provincies en belanghebbende gemeenten gepleit voor doortrekking van de A77.

Hij deed dat met het oog op de economische ontwikkeling van deze regio. Volgens de Udense wethouder concentreert de drukte op de N264 zich juist in de twee afzonderlijke regio's en niet op de verbinding ertussen. Als Bakermans nu de afweging moet maken tussen economisch voordeel en het belang van leefbaarheid en natuur, dan geeft hij het laatste nu prioriteit.

" Wij concentreren ons voorlopig liever op verbetering van het openbaar vervoer in de regio en een goede afwikkeling van het verkeer van en naar de A50."

Zijn Veghelse evenknie, Jan van Burgsteden, ziet op dit moment ook weinig heil in een discussie over het opkrikken van de N264 tot A77. " Ik vind het voorbarig om nu al te pleiten voor een snelweg. Ik snap het probleem en de voorgestelde oplossing. Wat ontbreekt is een goede probleemanalyse. Voor je gaat denken aan een snelweg, zul je toch eerst een studie moeten hebben verricht naar de noodzaak. De aanleg van een snelweg is zeer ingrijpend en heeft grote gevolgen voor de stedelijke regio Uden-Veghel.

"Als de weg op dezelfde plek komt als de N264, dan splits je Uden van Uden-Zuid. Ik denk niet dat ze daar in Uden op zitten te wachten." Gelderlander 17 september 2008.

 

Streekproduct

Gilde Streekrestaurants komt met maandmenu vol streekproducten

Gilde Streekrestaurants Peel & Maas serveert vanaf oktober maandelijks een menu gemaakt met producten uit de streek.

De gerechten kunnen gegeten worden bij veertien restaurants in Noord-Limburg en Oost-Brabant. De ingrediënten worden geleverd door 38 producenten uit deze streek.

Doel is dat restaurants en producenten continu blijven samenwerken en op elkaar leren vertrouwen. Hiermee kan volgens het gilde een omslag worden gemaakt van leveringen van groothandels naar meer ambachtelijk en verantwoord koken. Een streekmenu kost 39,95 euro voor vier gangen.

In het Land van Cuijk en Gennep behoort alleen 't Veerhuis in Oeffelt tot het gilde. Producenten die meedoen zijn er hier meer te vinden. Zo levert Aalshof uit Haps de eieren, komen groente en fruit van Van Eeuwijk uit Overloon en komt vlees van slagerij Rober Aarnoutse in Gennep.

Iedere maand serveren de restaurants een ander streekmenu en per maand worden drie producenten gekozen om de ingrediënten te leveren. Iedere chefkok staat het vrij om met die producten een eigen gerecht samen te stellen. De gerechten zijn zo bij ieder restaurant anders.

Lid worden van het gilde gaat niet zomaar, vertelt voorzitter Jan van Schaik. "Een restaurant moet voldoen aan de eis dat aantoonbaar minstens 25 procent van de gerechten op het menu gemaakt is met in de streek geteelde producten. Dat wordt gecontroleerd." www.streekrestaurants.nl Gelderlander 18 september 2008.

 

Natuur

Cuijks natuurpotje groot succes

Het subsidiepotje van provincie en gemeenten voor de aanleg van natuurelementen is een groot succes. In ieder geval in de gemeente Cuijk. Het Cuijkse potje voor 2008, bijna 60.000 euro, is op driekwart van het jaar al leeg.

Gerald Willemsen, die als veldcoördinator de subsidies coördineert, spreekt over een groot succes. Willemsen, ook verantwoordelijk voor de gemeenten Mill en Sint-Hubert en Grave, verklaart het succes voor Cuijk uit het enthousiasme in die gemeente. "Zowel de gemeente als de plaatselijke boerenorganisatie, de ZLTO, zijn heel actief. Ze stimuleren boeren om te kiezen voor nieuwe houtwallen, poelen en hagen en verwijzen naar mij voor subsidie."

De subsidieregeling is vorig jaar ingesteld om twee redenen. Het onderhoud aan bestaande houtwallen liet te wensen over. En er was, voor plant en dier, meer afwisseling nodig op en tussen de weilanden en akkers.

Veldcoördinator Willemsen hoopt dat het Cuijkse succes een signaal is voor de partijen die geld hebben gestort. "Het zou mooi zijn als het tot een extra bijdrage zou leiden." Gelderlander 17 september 2008.

 

Maashorst

Derde Streekfair 'De Maashorst'

Zondag 14 september werd voor de derde keer Streekfair 'De Maashorst' gehouden aan de rand van Uden. Meer dan 17.000 bezoekers hebben genoten van een gezellige sfeer en talloze activiteiten die op het terrein plaatsvonden. Op de streekfair, georganiseerd door Stuurgroep de Maashorst, hebben een honderdtal organisaties uit de streek, waaronder natuur, sport, recreatie, cultuur, kunst en landbouw zich gepresenteerd. Met goed verzorgde marktkramen, bijzondere activiteiten en heerlijke streekproducten hebben zij de bezoeker op een ontspannen manier weten te boeien. Ze konden goed overbrengen hoe bijzonder het gebied 'De Maashorst' is.

Voorafgaand aan de Streekfair was er op vrijdagmiddag op het terrein een netwerkmiddag voor ondernemers in de regio. Ook deze bijeenkomst was een groot succes. Ondanks het slechte weer waren zo'n 250 ondernemers en bestuurders aanwezig. Naast een levendig debat in een forum waren er boeiende inleidingen van oud-minister Gerrit Baks en Joke Kersten, burgemeester van Uden. Door Gerrit Baks werd vooral gesproken over de rol van de ondernemer, die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een grote verantwoordelijkheid heeft voor de leefomgeving. Dat kan heel goed samengaan met de economie.Joke Kersten benadrukte dat ook nog eens en sprak daarnaast met grote nadruk over het belang van samenwerking tussen gemeenten onderling en andere partijen in de streek. 'Burgemeesters en wethouders en zeker ook gemeenteraadsleden moeten zich realiseren hoe belangrijk dit gebied en deze streekontwikkeling voor ons is', aldus de burgemeester van Uden.

Gedeputeerde Onno Hoes van de provincie Noord-Brabant was zondag als speciale genodigde aanwezig en benadrukte in zijn toespraak dat de provincie een groot belang hecht aan dit gebied. Mede daarom is het door de provincie aangewezen als Provinciaal Landschap. Deze status geeft ook voor de toekomst vertrouwen dat de provincie zich zal blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van dit gebied.

De hele dag werd er genoten van de vele activiteiten. Paardenshows, schapendrijven, straattheater. De kinderen vermaakten zich in de kinderboerderij, de ballenbakken en in de zandbak of bij een van de vele activiteiten op de themapleinen bij de standhouders. Op een zonovergoten, ruim terras werd genoten van live-muziek uit de streek en heerlijke streekgerechten zoals een stoofpotje van Brandrode Rund (Petrus Hoeve) of een broodje Beenham (Manders Maaltijden). Allerlei soorten vruchtensappen en ook eigen gebrouwen streekbieren waren volop verkrijgbaar en vielen zeer in de smaak.

Het doel van Stuurgroep De Maashorst is volledig bereikt. De stuurgroep, een samenwerkingsverband van alles gebiedspartijen, wil juist op een aangename, zinvolle en aantrekkelijke manier laten zien en ervaren wat de streek te bieden heeft en hoe belangrijk het is dat dit allemaal nog verder tot ontwikkeling komt.

Meer informatie? Peer Verkuijlen, voorzitter stuurgroep de Maashorst. (06-53 73 11 55)

woensdag, september 17, 2008

 

Streekimpuls

Reconstructie gebied Peel & Maas is gestart met haar Leader project Streekimpuls. Voor informatie klik hier.

vrijdag, september 12, 2008

 

Boerdonk

Veehouders Boerdonk bang voor natuur

"Voor je het weet is het bos aan de Boerdonkse Akkerweg verwilderd tot natuur en kunnen veehouders Bevers en Donkers niet meer uitbreiden." De raadsman van beide boeren schetste deze week bij de Raad van State in één zin de bezwaren van zijn cliënten tegen de aanleg van een nieuw bos in hun buurt.Buurman en voormalig veehouder M. Kanters kreeg een Europese subsidie om na beëindiging van diens veehouderij een bos aan te leggen op zijn 7,7 hectare metende perceel. Veghel verleende een vrijstelling om de agrarische bestemming van de grond om te zetten in een recreatieve. Eenieder mag straks over de aangelegde paden door het bos van Kanters struinen.

Het bos grenst aan het oudere bos Het Hurkske maar ook aan de varkenshouderij van Bevers. De veehouders vrezen dat het bos snel natuurgebied zal worden en daarmee een obstakel voor hun bedrijfsmatige toekomst. Verder zijn ze bang voor een toename van de verkeers- en parkeeroverlast als wandelaars met hun auto naar het bos rijden om te gaan wandelen. De gemeentewoordvoerder van Veghel zei dat het bos geen belemmering voor de bedrijven vormt. "Bevers heeft zelfs al kunnen uitbreiden, dus er is geen probleem", zei hij. De raadsman van Kanters stelde dat er geen kans op verkeersoverlast is. "Het gaat om extensieve recreatie, een wandeling in het bos.

Er zal af en toe een auto komen maar niet meer dan toen het landbouwgrond was", zei de raadsman. Kanters zelf stelde dat er weinig kans op verwildering is omdat hij het netjes bijhoudt. "Ik heb subsidie gekregen voor de aanleg van het bos en daarbij zit ook geld voor het onderhoud. Ook de paden hou ik netjes bij", beloofde hij. De kans lijkt klein dat de Raad van State het bos zal torpederen. Uitspraak volgt over enkele weken. Brabantsdagblad 12 september 2008.

 

Noordoost Brabant

Regio duikelt op economische ranglijst

Noordoost Brabant, waartoe het Land van Cuijk behoort, is fors geduikeld op de Rabo-ranglijst waar het gaat om de economische prestaties van regio’s. De regio staat op 26, terwijl deze vorig haar nog tweede stond achter Flevoland, de regio die dit jaar ook weer op de eerste plaats staat.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat de regio Midden-Brabant (Tilburg) in de Nederlands top-10 van economische prestaties. Deze keer met een achtste plaats zelfs als beste van Brabant.

Midden-Brabant laat de regio's Eindhoven en Noordoost Brabant voor het eerst achter zich. De ranglijst van veertig regio's wordt opgemaakt door de Rabobank dat de prestaties in een onderzoek bundelt.Was Tilburg vorig jaar nog een verrassing in de Top-10, nu lijkt deze regio toch een blijvertje te worden aan de top van de ranglijst. De groei van het Midden-Brabantse bedrijfsleven wordt door de onderzoekers als kwalitatief goed omschreven.

Deels wordt het toegeschreven aan de overloop van de groei uit de Randstad, veel gebieden die net buiten de Randstad liggen profiteren van de enorme economische groei daar. Maar zowel de groei als de economische kracht in Tilburg ligt boven het landelijk gemiddelde. Heeft Tilburg een opwaartse spiraal te pakken, de regio Den Bosch (Noordoost Brabant) is vorig jaar fors geduikeld op de ranglijst. Zowel de groei als de economische kracht was beneden gemiddeld. Het gebied is terug te vinden op de 26 plaats, terwijl vorig jaar nog een tweede plaats werd ingenomen achter Flevoland, de regio die dit jaar ook weer op de eerste plaats staat. Van de Brabantse regio's staat Zuidoost Brabant (Eindhoven en omgeving) op de twaalfde plaats en West-Brabant is terug te vinden op de zeventiende plaats. Gelderlander 8 september 2008.

maandag, september 08, 2008

 

Sponsored Regio Magazine: Prat Op

Het sponsored magazine is een uniek fenomeen. Met het uiterlijk van een tijdschrift, maar met een geheel ander oogmerk. De reguliere uitgever geeft een blad uit als doel, een sponsored magazine is een middel. De juiste naam zou moeten zijn ‘doelgroepbeïnvloedende media’.
In CRM (Customer Relationship Management) draait het in toenemende mate om storytelling, om het vertellen van verhalen aan klanten en prospects. Zoals dat tussen goede kennissen en vrienden gaat: je wilt vertellen hoe het met je gaat, wat je doet, waar je mee zit. Met verhalen vertellen krijgt een zakelijke relatie menselijke warmte. En voor elk bedrijf dat ervoor kiest om storytelling in te zetten als wapen tegen concurrentie en ter bescherming van de eigen relaties, is een magazine een logische keuze, omdat juist daarin plaats is voor verhalen. Die dan door hun presentatie in een bekend en vertrouwd format bovendien als het ware voor een decor van kwaliteit en objectiviteit geplaatst worden. Klik hier voor meer informatie.

Een "sponsored regio magazine" is een doorontwikkeling van het sponsored magazine fenomeen. Ook een sponsored regio magazine is geen doel op zich maar een middel om een doel te bereiken. Ditmaal niet om de concurrentie positie te beschermen of te versterken maar met als doel de leefbaarheid en economische kracht van een regio als geheel positief te beïnvloeden. Idealiter vormen belanghebbenden, zoals gemeenten, het regionale bedrijfsleven, zorginstellingen en scholen een samenwerkingsverband en zijn gezamelijk opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoud.

Sponsored Regiomagazine

zaterdag, september 06, 2008

 

Landgoed Escharen

Landgoed gepland op Escharens weiland

Peter van Dongen uit Escharen mag zijn plannen voor landgoed Hommerzaad in Escharen verder uitwerken. De gemeente Grave wil in principe medewerking verlenen aan het plan van de agrariër. Die zegt binnen twee weken een beslissing te nemen over het idee.
Van Dongen bezit vijftien hectare grond in Escharen, bij een gebied dat bekend staat als Hommerzaad. De grond heeft hij nu nog nodig voor zijn varkensbedrijf aan de Graafschedijk, maar daar wil hij op termijn mee stoppen. De Escharenaar heeft twee plannen voor zijn grond. Het eerste voorziet in woningbouw: een mix van sociale huurwoningen, een- en tweekappers en vrije kavels.Het landgoedplan staat daar los van. De bedoeling is drie ruime bouwkavels te vestigen, die het aanleggen van een natuurgebied rendabel moeten maken.

"Maar als het eerste plan niet doorgaat, gaat het tweede ook niet door", zegt Van Dongen.De plannen voor een landgoed bevinden zich 'in een prematuur stadium', bevestigt Van Dongens rentmeester William Fransen. Van Dongen komt liever op een later moment met een concreet plan, dan nu diep op de plannen in te gaan. "Dan kan ik zeggen: schiet er maar op. Nu is er nog geen uitgewerkt plan en heb ik nog niet eens de omwonenden in kunnen lichten."De komende twee weken neemt de agrariër een beslissing over het landgoed. Stijgende landbouwgrondprijzen spelen volgens hem een belangrijke rol. "Ik ben nu op het punt dat ik beslis: ga ik ermee door, of stop ik?" Gelderlander 6 september 2008.

 

Wijken & Winnen

Jaarlijks stoppen er in Nederland ongeveer 4000 agrarische bedrijven met hun activiteiten. De redenen zijn divers. Van natuurlijke beëindiging wegens leeftijd en geen opvolging tot gedwongen beëindiging omdat het bedrijf niet voor voldoende inkomsten zorgt. Dat laatste is voor boeren een emotionele gebeurtenis. De stap naar iets nieuws is daarom groot. Een stap waar ze wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Van 1999 tot 2003 stopten veel boeren met hun bedrijf vanwege de toenmalige bedrijfsbeëindiging stimulering programma's van de overheid. De Stichting Wijken & Winnen heeft toen veel ervaring opgedaan met het helpen van agrarische ondernemers aan een nieuwe toekomst. Van de 128 deelnemers hadden na drie maanden ruim 100 deelnemers de zaken op een rij en begonnen enthousiast aan een nieuwe fase in hun leven. Door de reconstructie worden agrarische bedrijven gestimuleerd om over hun toekomst na te denken. Maak ik gebruik van de verplaatsingsregeling en verhuis ik naar een Landbouw Ontwikkelings Gebied of kan ik beter op mijn huidige locatie verder door te verbreden en er een tak bij te nemen? Of stop ik helemaal met mijn bedrijf en zoek ik een baan? Samen met Stichting Wijken & Winnen onderzoekt het streekhuis of er behoefte is aan begeleiding op dit gebied. Als dat het geval is zal er een projectplan gemaakt worden.

 

Andere Overheid Regionaal

De overheid gaat zich beperken tot wat haar kerntaken zijn en deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever.

Tegelijkertijd krijgen burgers meer mogelijkheden om naar eigen inzicht en met minder directe overheidsinmenging hun leven in te richten. Ook zullen burgers, individueel en georganiseerd, meer zelf moeten doen en minder op de overheid kunnen leunen.

Deze vernieuwing van het openbaar bestuur en het verbeteren van de publieke prestaties zijn een zaak van rijk, uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten en andere overheden samen.

Dat zijn de belangrijkste elementen van het actieprogramma Andere Overheid, waarmee de ministerraad op voorstel van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) heeft ingestemd. Hiermee geeft het kabinet het startschot voor ingrijpende veranderingen in de verhouding tussen overheid en maatschappij en de wijze waarop de overheid haar taken uitvoert.

Met dit bericht ging het project Ander Overheid december 2003 van start. Dit Rijksinitiatief is inmiddels gestopt. Samen met de provincie Noord-Brabant is het streekhuis Peel & Maas een project gestart om deze nieuwe wijze van denken en handelen in de praktijk te brengen. De gemeenten Cuijk en Boxmeer zijn uitgenodigd om een bestuurlijke en een ambtelijke praktijkkring van koplopers te formeren die het gedachtegoed van Andere Overheid gaan uitdragen. Provinciale en gemeente ambtenaren werken in de praktijkkring samen om lastige ogenschijnlijk niet oplosbare problemen op te lossen. Over enkele maanden wordt deze aanpak geevalueerd. Indien succesvol dan gaan andere gebieden in Brabant eigen praktijkkringen inrichten.


 

NuFuture

De huidige samenleving is gebaseerd op overvloed aan olie, aardgas en kolen. Daar moeten alternatieven voor komen maar het is ook zaak om efficiënter met de schaarser wordende middelen om te gaan. Op het gebied van energie en wonen zijn er een reeks aan innovaties. Denk aan microwindmolens, zonnecellen, warmtepompen, microWKK's, LED verlichting, passiefwoning etc. etc. Particulieren gebruiken deze technieken al om een energienul woning te bouwen. Ook zijn er voorbeelden van grote nieuwbouw projecten van duizenden woningen waar zelfvoorziening na gestreefd wordt. Het streekhuis onderzoekt de mogelijkheden van de bouw van een energienulwijk van tussen de 100 en 1000 woningen. Gesprekken met bedrijven met een ambitie op dit gebied zijn lopende. De werktitel van het projectidee is "NuFuture".

 

Kunst op het Platteland

Een van de vele doelstellingen van de reconstructie is het stimuleren van samenwerkingsverbanden op het platteland. Het streekhuis Peel & Maas bracht zeven onderneemsters bij elkaar die zich verenigde in "Onderneemsterskrans Land Van Cuijk". In 2008 werd als thema gekozen voor "Kunst op het Platteland". De onderneemsters gingen een samenwerkingsverband aan met een locale kunstenaar die zijn of haar werk op hun locatie exposeerd. Een aantal van de locatie's zijn nog te bezoeken tot het einde van deze maand. Welke dat zijn kun je achterhalen door hier te klikken.

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank Land Van Cuijk-Maasduinen, de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer en Mill & St. Hubert.

woensdag, september 03, 2008

 

Versomaat

In maart van dit jaar troffen een aantal telers uit de regio en de streekmanager elkaar. Ze zochten naar een oplossing om groente en fruit thuis te verkopen zonder dat dat de bedrijfsvoering te veel belaste. Er waren een aantal redenen om dit te doen. Door producten aan huis te verkopen kregen ze rechtstreeks van hun klanten te horen wat die van de producten vonden. Bij het maken van teelt keuzes kan daar vervolgens rekening mee gehouden worden. Ook waren ze van mening dat hun producten lekkerder waren dan in de reguliere supermarkt. In het reguliere kanaal van teler naar supermarkt is het product dagen onderweg voor het in het schap ligt. Dat komt de kwaliteit niet tengoede. De gedachte was dat als consumenten weten dat verse producten, als ze echt vers zijn, lekkerder zijn dat ze dat aan de supermarkt eigenaar zullen melden en dat deze vervolgens beter op kwaliteit zal selecteren. We zijn nu een half jaar verder en de Versomaten zijn een succes. De eerste supermarkt eigenaar heeft zich bij de initiatiefnemers gemeld en bied hun producten in zijn winkel aan.

Zie: http://www.versomaat.nl/

 

Bijzonder Noordoost Brabant

De provincie Brabant, de Regio VVV en locale VVV's doen er veel aan om toeristen naar onze regio te halen. De campagne Bijzonder Noordoost Brabant is hier een voorbeeld van. Tijdens een informatie bijeenkomst, gehouden om de resultaten van de campagne terug te koppelen naar recreatie ondernemers en gemeente bestuurders, sprak ik een camping eigenaar. "Dan moeten wij er wel voor zorgen dat we ook bijzonder zijn" zo vertelde hij. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De campingeigenaar had al een idee om mee aan de slag te gaan. De streekmanager benaderde een tweede partij die nodig is om het projectidee te realiseren. Een plan wordt geschreven en een subsidie aanvraag wordt voorbereid.

http://www.bijzonderbrabant.nl/

 

Dorpsdeelauto

Op uitnodiging van Mooiland-Maasland, de vereniging van kleine kernen in Noord-Brabant en de streekmanager onderzoekt de organisatie Greenwheels de mogelijkheden van deelauto's voor kleine kernen.

Autodelen is letterlijk het delen van een auto. Handig en goedkoop voor mensen die niet elke dag een auto nodig hebben, die zich financieel geen (eigen) auto kunnen veroorloven en voor mensen die het milieu hoog in het vaandel dragen. Waarom zou je eigenlijk iets kostbaars kopen dat je gemiddeld één uur per dag gebruikt? Een deelauto is een uitkomst. Het concept is bedacht in de late (“groene”) jaren tachtig en in Nederland schoorvoetend gestart begin jaren negentig. Dankzij de informatierevolutie met internet, mobiele telefonie en SMS-technieken is het uitgegroeid tot een interessant concept dat vooral in binnensteden is aangeslagen.

En dat laatste is jammer want juist in kleine kernen is men vaak verstoken van diensten en voorzieningen en het openbaar vervoer op het platteland staat onder druk. Autodelen voorziet naar verwachting ook daar in een behoefte. Daarnaast kunnen afhankelijk van de behoefte creatieve oplossingen voor problemen bedacht worden. Kunnen gehandicapten niet meer in de kleine kern blijven wonen omdat het reguliere vervoer ontoereikend is dan kunnen vrijwilligers een hulpdienst in het leven roepen. Zijn er senioren zonder rijbewijs die gedwongen worden om naar een grotere kern te verhuizen dan kunnen ze 'meeliften' met een deelauto die een pendel naar een supermarkt onderhoud. Een regulier greenwheel gebruik behoord natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Informatie zie: http://www.greenwheels.nl/ of klik hier.

Juni 2012
In 2008/2009 bleek de tijd nog niet rijp te zijn voor een autodeel systeem om het platteland. Wheels4all ontwikkelde in 2011 'Mywheels' een nieuw systeem gebaseerd op het delen van auto's in bezit van particulieren. In juli 2012 onderzoekt het streekhuis of voor dit nieuwe systeem belangstelling is in Noordoost Brabant. Lees verder.

 

De Andere Aanpak

Juristen bij gemeente anders te werk met bezwaarschriften
Pilot "De Andere Aanpak" succesvol


Ambtenaren van het team Juridische Zaken gaan sinds de pilot "De Andere Aanpak" anders met bezwaarschriften van burgers om. De pilot heeft een half jaar geduurd en had als doel sneller duidelijkheid geven of en hoe de bezwaren opgelost kunnen worden. De resultaten zijn succesvol. Veertig procent van de bezwaarschriften zijn afgehandeld zonder dat ingewikkelde juridische procedures zijn doorlopen. De gemeente gaat daarom verder op de ingeslagen weg.

"Wanneer burgers problemen hebben met een bouwplan in de gemeente, dan kunnen zij bezwaar tegen de bouwvergunning indienen. Het gevolg is dat een kostbare en tijdrovende formele bezwaarprocedure wordt gestart. Dat kan anders", licht wethouder Johan van den Hout (bestuurlijke vernieuwing) de nieuwe werkwijze toe. "Onze juristen zijn onlangs getraind in het zoeken naar een informele oplossing, samen met de bezwaarmakers en de vakdiensten. Bezwaarmakers blijken positief verrast te zijn door de andere manier van werken. We proberen hiermee nadrukkelijk niet om bezwaarprocedures te voorkomen. We willen de problemen van de bezwaarmakers serieuzer nemen. We zijn er als gemeente immers voor de burger, en niet andersom."

Mediation

De juristen van de gemeente hebben een training gekregen op het gebied van mediationvaardigheden. Zij leren hoe een bezwaarschrift na binnenkomst het beste kan worden behandeld, om te komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. Snel telefonisch contact is één van de belangrijkste onderdelen van de training. "De persoonlijke benadering werkt positief en stimuleert inwoners op zoek te gaan naar een oplossing, samen met de gemeente", aldus van den Hout. "En het geeft een duidelijker beeld van de rol die de gemeente heeft." Wanneer bezwaarmakers overigens aangeven geen behoefte hebben aan "De Andere Aanpak", dan wordt alsnog de formele bezwaarprocedure gestart.

Achtergrond

Het team Juridische Zaken van de gemeente behandelt jaarlijks zo'n 400 bezwaarschriften van inwoners. Op dit moment worden de verschillende vakdiensten benaderd die met de nieuwe vorm van bemiddeling te maken gaan krijgen. Bron website gemeente Tilburg.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?