zaterdag, februari 28, 2009

 

Kampioenschap Maasheggenvlechten


Zondag 8 maart is het 4e Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten


De Stichting Heg-en-Landschap organiseert dit evenement in samenwerking met de gemeente Boxmeer, Staatsbosbeheer en IVN de Maasvallei.

Dertig teams van twee of drie personen nemen een stuk heg onder handen. Onder het oog van het publiek en de jury strijden ze om de wisseltrofee, de Gouden Hiep. Daarnaast zijn er vlechters uit andere streken en landen, die hun eigen stijl laten zien.

Het kampioenschap is opgezet om het oude regionale ambacht heggenvlechten in ere te houden. Sinds mensenheugenis vormen de maasheggen de scheiding tussen kleine percelen weiland. De Maas, de weiden en de heggen bieden samen een uniek landschap met een ongekend rijke flora en fauna. Terecht wordt in de gemeente Boxmeer gesproken over het Oudste Landschap van Nederland. Om te laten zien hoe dit landschap verankerd is in de regionale historie, wordt het NK weer omlijst door tal van activiteiten die het publiek in de tijd terugvoeren, o.a. trekpaarden, brandrode runderen, schapen, troubadours en vendelaars.
Ook voor de kinderen is er veel te doen. Zij kunnen met klei en takjes vlechten, koeien melken, kalfjes aaien en een wagenspel bekijken.
Informatiestands en horecafaciliteiten in een grote tent completeren het programma.

Bezoekers komen naar Oeffelt en kunnen parkeren in de omgeving van het terrein. Men kan ook wandelen en fietsen in dit prachtige gebied. Kortom, meer dan voldoende redenen om op 8 maart naar het Brabantse Oeffelt te komen.

Datum: zondag 8 maart, 11.00-16.00 uur, 16.30 uur prijsuitreiking.
Locatie: Oeffelt (tussen Boxmeer en Cuijk, borden volgen).
Parkeren en toegang gratis
Inlichtingen: http://www.maasheggen.nl/ of 0485-520076

donderdag, februari 26, 2009

 

Effect megastal op gezondheid

Onderzoek naar gezondheidsrisico's van megastallen vooral in Brabant

Er komt een algemeen onderzoek in Nederland naar de gezondheidseffecten van intenseieve veehouderij op omwonenden. Op drie plaatsen in Oost-Brabant komt onderzoek naar het risico van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. Gemert en Boekel horen daar zeker bij. Een voorstel hiertoe gaat volgende week naar het ministerie van VWS en is afkomstig van vier gezaghebbende instanties op het gebied van volksgezondheid en milieuhygiëne.
"Wij meten de blootstelling aan fijnstof en bacteriën daarin bij traditionele veehouderijen en bij moderne nieuwe megabedrijven. Tegelijkertijd doen wij bij huisartsenpraktijken in de betreffende gemeenten onderzoek naar gezondheidsklachten die te maken hebben met luchtvervuiling" , vat Henk Jans van de GGD in Brabant het voorstel samen.Jans gaat er vanuit dat het twaalf maanden durende onderzoek er komt, al verwacht hij nog wel discussie over de verdeling van de kosten die een half miljoen euro belopen. Het provinciebestuur van Brabant heeft beloofd te willen mee­betalen, mits de ministeries van VWS en LNV de verantwoordelijkheid voor het onderzoek nemen. Een beslissing hierover is voorzien in april." Om een landelijk dekkend beeld te krijgen, willen we ook nog in Gelderland of Noord-Limburg een gebied bij de kop pakken", verklaart Jans.Over het gezondheidsonderzoek loopt een al maandenlange discussie tussen GGD, provincie en rijksoverheid. Die is gevoed door onrust die de kop opstak in met name Boekel, Venhorst en Gemert over de komst van grootschalige intensieve veehouderij in een groot aaneengesloten landbouwontwikkelingsgebied (log) tussen Elsendorp en Venhorst. Dit is in Europa het gebied waar de hoogste uitstoot van ammoniak uit dierlijke mest is gemeten. Het stinkt hier dus meer dan waar ook. Brabantsdagblad 26 februari 2009.

 

Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet bedreigt boeren

Vermoedelijk duizenden boeren in Brabant en daarbuiten dreigen hun veehouderij te moeten sluiten omdat zij geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet kunnen krijgen.Dat beeld doemde gisterochtend op bij de Raad van State naar aanleiding van bezwaren tegen twee verleende vergunningen rond de Deurnese Peel. In de gevarenzone verkeren met name boeren nabij Europees beschermde natuurgebieden (162 in Nederland waarvan 21 in Brabant) die hun bedrijf zonder Nb-wetvergunning hebben uitgebreid terwijl ze er wél één hadden moeten hebben. Deze veehouderijen moeten daardoor in hun volle omvang worden beoordeeld op grond van de strenge normen van de nieuwe Natuurbeschermingswet uit 2005, die zijn gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.Aangezien zij niet kunnen voldoen aan deze normen die zelfs de geringste toename van de ammoniakuitstoot rond de overbelaste Brabantse natuur uitsluiten, mogen deze boeren geen vee meer houden en moet de provincie hun bedrijf sluiten.

Deze ingrijpende consequentie die voortvloeit uit de gisteren geuite wetsinterpretatie van de Raad van State, gaat zelfs Werkgroep Behoud De Peel te ver. "Dit is onredelijk ten opzichte van boeren die in het verleden wél een Nb-wetvergunning tegen de toen geldende, minder strenge normen hebben gekregen", verklaarde bestuurslid Wim van Opbergen. De bezwaren van de milieuwerkgroep richten zich tegen de opstelling van de provincie die de hoeveelheid vee in milieuvergunningen van vóór 2005 als uitgangspunt neemt bij verlening van Nb-wetvergunningen, waarvoor zij sinds 2005 bevoegd gezag is. Dat het ministerie van LNV en gemeenten de wet in het verleden links lieten liggen, speelt voor de provincie geen rol. "Wij zijn niet in de positie om hun werk over te doen", verklaarde haar milieujurist Martin Uittenbosch.De Raad van State vindt dit niet acceptabel. "Omdat de twee veehouderijen bij de Deurnese Peel nog geen Nb-wetvergunning hebben, had u ze in totaliteit moeten beoordelen. Hun illegale situatie mag geen uitgangspunt zijn", betoogde staatsraad Mary-Lou Simons-Vinckx."Als je deze lijn volgt, kunnen bijna alle 10.000 veehouderijen in Brabant zo'n vergunning niet krijgen.

Want overal ligt wel een Europees beschermd gebied in de buurt", schetste Uittenbosch.Tot de 21 zogeheten Natura 2000-gebieden in Brabant behoren onder meer Kempenland- West (Landschotse Heide, Mispeleindse- en Neterselse Heide), Kampina, Strabrechtse Heide, Leenderbos, Regte Heide, Loonse en Drunense Duinen en de Gement/Bossche broek. Rond al deze gebieden hebben in totaal niet meer dan 200 veehouderijen een Nb-wetvergunning gekregen. Voorzitter Peter van Buuren sprak van een moeilijke materie. "Wij moeten met elkaar goed nadenken en veel overleggen. Daarom lukt het ons niet om binnen de gebruikelijke zes weken uitspraak te doen", besloot de staatsraad. Brabanstdagblad 25 februari 2009.

dinsdag, februari 24, 2009

 

Vlagheide

Komst theehuis bijna een feit

De uitvoering van twee projecten in de buurt van de voormalige vuilstort De Vlagheide in Schijndel komt een flinke stap dichterbij. Maandag worden in het gemeentehuis van Schijndel de realisatieovereenkomsten ondertekend voor de eendenkooi en de theeschenkerij.
De ontwikkeling van de eendenkooi is een initiatief van Gerard Gloudemans uit Eerde. Hij wil aan de Vlagheide, op twee hectare maïsgrond, zo'n kooi realiseren. Het plan past binnen de recreatieve doelstellingen van het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide en omgeving.
De eendenkooi wordt straks gebruikt voor het geven van lessen over deze oude jachtmethode. De theeschenkerij komt uit de koker van Jan Gloudemans, ook uit Eerde. Die wil zijn varkensbedrijf met tweehonderd zeugen verruilen voor een klein landgoed met een theeschenkerij De ontwikkeling van de schenkerij wordt gecombineerd met de aanleg van kleinschalige landschapselementen en fietsenverhuur.

Daarmee sluit ook dit initiatief goed aan op de uitgangspunten van het masterplan. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel trekken samen op in de herinrichting van het gebied rond de voormalige vuilstort Vlagheide en de aanwezige voormalige MOB-complexen van defensie in Schijndel.

Het gebied rond Eerde moet meer mogelijkheden voor recreatie krijgen. Daarnaast worden de ecologische verbindingszones Beeksche Waterloop en Biezenloop ingericht. De Vlagheide moet uiteindelijk een recreatieve poort vormen naar het nabijgelegen Groene Woud. Dat is het natuurgebied tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Brabantsdagblad 24 februari 2009.

zaterdag, februari 21, 2009

 

Bezwaar tegen meer varkens in Vortum

De uitbreiding van varkenshouderij Geven aan de Radioweg in Vortum-Mullem is alleen maar gunstig voor het milieu, zei de gemeentewoordvoerder van Boxmeer deze week bij de Raad van State. Buurman M. van der Hagen denkt daar heel anders over. Hij vreest hoe dan ook meer last van stank en vliegen als het bedrijf twee keer zoveel stallen en vier keer zoveel varkens krijgt.

De gemeentewoordvoerder en de raadsman van Geven benadrukten dat de leefomgeving Van der Hagen er alleen maar op vooruit zal gaan. Het bedrijf van Geven Holding zal fors worden gemoderniseerd. Alle stallen, zowel de nieuwe als de bestaande, worden aangesloten op een chemische luchtwasser. Ondanks de uitbreiding van het aantal varkens van achthonderd naar bijna drieduizend zou de stank- en geluidoverlast afnemen. Van Hagen gelooft er niets van en vindt dat de gemeente meer onderzoek naar de milieuoverlast had moeten doen. Staatsraad J. van Kreveld probeerde nog te achterhalen waarom Van der Hagen zeker weet dat de milieusituatie alleen maar verslechtert. Maar harde cijfers kon de raadsman van Van der Hagen niet overleggen. Uitspraak volgt over enkele weken. Gelderlander 21 februari 2009.

vrijdag, februari 20, 2009

 

Fraude bij sloop van veestallen

Zeker dertien boerenbedrijven in Brabant hebben de afgelopen jaren gefraudeerd met subsidie voor de sloop van oude varkensstallen. De bedrijven streken gezamenlijk 2,2 miljoen euro op aan sloopsubsidie, maar sloopten de stallen niet. De bedrijven kregen in 2000 en 2001 gemiddeld anderhalve ton subsidie voor de sloop, blijkt uit gegevens van de provincie Noord-Brabant. Door slechte samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, de provincie en gemeenten is nooit gecontroleerd of gebouwen ook echt tegen de grond gingen. De subsidies waren bedoeld om de intensieve veehouderij in Brabant te verminderen. Daartoe kregen bedrijven geld om te stoppen en geld om de stal te slopen.

In totaal is er voor 168 miljoen subsidie uitgekeerd. Niemand controleerde echter of bedrijven zich ook hielden aan de voorwaarden voor de subsidie. In negen gemeenten blijkt uit de dossiers dat er daadwerkelijk is gefraudeerd door bedrijven. Zo kregen bijvoorbeeld in de gemeente Landerd twaalf bedrijven per bedrijf gemiddeld 240.000 euro om te stoppen met veehouderij en 276.000 euro voor de sloop. Twee bedrijven streken wel het geld op, maar sloopten de stallen niet. Veel andere gemeenten kunnen niet zeggen of er daadwerkelijk is gesloopt, omdat ze niet over de juiste informatie beschikken. De provincie kwam de misstanden in oktober vorig jaar op het spoor. De gegevens van de frauderende boeren zijn opgestuurd naar het ministerie, zodat het geld wordt teruggevorderd. Algemeendagblad 19 februari 2009.

woensdag, februari 18, 2009

 

Minister niet bezorgd over BMF

Minister Verburg van Landbouw is niet bezorgd over de rol van de Brabantse Milieufederatie (BMF) in Brabant. Dat antwoordt ze op vragen van de Partij voor de Dieren.
De BMF wil niet meer meepraten over het maken van beheerplannen voor een aantal Brabantse natuurgebieden omdat de subsidie van de provincie ontoereikend is. Volgens Verburg blijft de milieugroepering via andere natuurgebieden voldoende betrokken. Ze vindt het ook prima dat de provincie de subsidie van de BMF wil intrekken als deze club procedures aanspant tegen plannen waar ze zelf bij betrokken zijn. Omroep Brabant 12 februari 2009.

 

Gemeentelijk verzuim

'Stallenherbouw verijdelen'

Het provinciebestuur (GS) van Brabant wil dit jaar nog ingrijpen om te voorkomen dat er weer varkens- en kippenstallen kunnen worden gebouwd op ongeveer 800 agrarische locaties waar dergelijke stallen eerder met vele miljoenen overheidssubsidie zijn afgebroken. Daarmee stapt de provincie in het gat dat 42 van de 68 gemeenten laten vallen omdat zij eind dit jaar niet beschikken over een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Zie ook:
Gemeenten die in 2009 geen nieuw plan buitengebied hebben

Daarin wordt onder meer hervestiging van intensieve veehouderij op de betreffende locaties voorkomen. Dat is in strijd met beloftes die de gemeenten in 2005 aan de provincie hebben gedaan. Op ongeveer 125 locaties wordt hervestiging vergemakkelijkt omdat daar de oude milieurechten niet zijn ingetrokken. In negen nalatige gemeenten is de situatie dermate ernstig dat zij dezer weken door gedeputeerde Paul Rüpp op het matje worden geroepen. Het gaat om Sint-Michielsgestel, Maasdonk, Waalwijk, Woudrichem, Geertruidenberg, Sint-Oedenrode, Woensdrecht, Rucphen en Halderberge. "Ik ga deze gemeenten vragen hoe en wanneer ze de problemen denken op te lossen", verklaart Rüpp. De meeste gemeenten kunnen evenmin aangeven of boeren die in 2000 en 2001 sloopsubsidie kregen hun stallen ook werkelijk hebben afgebroken.

Rüpp: "Dat is deels begrijpelijk omdat gemeenten niets wisten van subsidietoekenningen door het rijk." Boxtel, Best, Landerd, Heusden, Oirschot, Veldhoven, Heeze-Leende, Bergeyk en Breda hebben op basis van dossieronderzoek vastgesteld dat in een aantal gevallen niet is gesloopt. Dit wordt gemeld aan de uitkeringsinstantie, opdat het geld van deze frauderende boeren kan worden teruggevorderd.Het gaat hierbij om de zogeheten Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV), waarmee mestrechten zijn opgekocht en stallensloop is gesubsidieerd. In Brabant gebeurde dat laatste via Ruimte voor Ruimte. De provincie schoot 168 miljoen euro aan sloopkosten voor en krijgt dat geld stukje bij beetje weer terug door verkoop van bouwkavels voor landhuizen. In de nieuwe provinciale Verordening Ruimte wil Rüpp hervestiging van intensieve veehouderijen voorkomen via bindende voorschriften die van toepassing worden verklaard op de 800 bedreigde locaties, nadat de gegevens hierover zijn gecontroleerd. Dat is volgens Rüpp efficiënter en effectiever dan voor elke plek apart een beschermingsbesluit te nemen.

"Dan bevries je ter plaatse twee jaar lang ook activiteiten die wél zijn toegestaan en tref je boeren nodeloos in hun bedrijfsvoering."Bescherming vóór 2010 is cruciaal omdat dan de eerste termijn voor het aan de sloopsubsidies gekoppelde verbod op hervestiging afloopt.Rüpp kwam vorig najaar in actie na verontrustende geluiden over gemeentelijk verzuim. Brabantsdagblad 14 februari 2009.

 

Bestemmingsplan buitengebied

Gemeenten die in 2009 geen nieuw plan buitengebied hebben

Om de inhoud van de reconstructieplannen te effectueren hebben de gemeenten met de provincie afgesproken hun bestemmingsplannen buitengebied te actualiseren. Niet alle gemeenten gaat dat in 2009 lukken.

Brabantse gemeenten die volgens de provincie dit jaar geen nieuw bestemmingsplan buitengebied vaststellen: Aalburg, Alphen/Chaam, Bergen op Zoom, Bergeyk, Bernheze, Bladel, Breda (deels), Cuijk, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Geldrop/Mierlo, Gilze en Rijen, Grave; Halderberge, Helmond, Den Bosch (deels), Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill, Oisterwijk, Oss, Roosendaal (deels), Rucphen; Sint-Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen (deels), Tilburg (deels), Veldhoven, Vught, Waalwijk, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Brabantsdagblad zaterdag 14 februari 2009.

 

Nieuwe natuur Land van Cuijk-Maashorst

Nieuwe natuur ter waarde van 350.000 euro

Heggen die worden onderhouden dankzij subsidie van de Groenblauw-regeling.
Vorig jaar is er in de regio (Land van Cuijk en de Maashorst) voor 350.000 euro nieuwe natuur aangelegd op landbouwgrond. Boeren kregen in 2008 geld voor de aanleg en het onderhoud van hagen, poelen en bomen. In 2008 is 4,7 hectare houtwal aangelegd, er is 2.640 meter strekkende meter heg geplant en er zijn 446 bomen gepoot.

Nog eens 470 hoogstamfruitbomen kregen een plek. Ook werden er voor amfibieën vijftien poelen gegraven. Een klein deel van deze natuurelementen bestond al; de eigenaren daarvan hebben in 2008 subsidie gekregen voor het onderhoud.Bestaande poelen en hagen krijgen binnenkort een betaalde onderhoudsbeurt. Ook dat wordt uit de subsidieregeling 'Groenblauw stimuleringskader' betaald. Grondeigenaren kunnen sinds eind 2007 een beroep doen op de coördinator van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei als zij op hun grond natuurelementen willen aanleggen of willen laten onderhouden. De vergoedingsregeling is zes jaar geldig. Nieuwe aanvragen kunnen tot en met 2010 worden ingediend. Meer informatie op de site van ANV de Raamvallei . Gelderlander 16 februari 2009.

 

Dorpsraad Sint Agatha actief

Op advies van het streekhuis Peel & Maas neemt de dorpsraad van Sint Agatha zelf het initiatief om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. En dat was niet tegen dovemans oren.

Sint Agatha kent veel actieve verenigingen maar die hebben vaak geen eigen accommodatie of goede voorzieningen. De dorpsraad wil nu op een unieke manier zelf aan de slag om een multifunctionele voorziening te realiseren.

Dorpsraadleden Willy Thijssen en Marco Rose sloegen vorig jaar de handen ineen toen bleek dat het parochiehuis verbouwd wordt. “Veel verenigingen maakten sinds mensenheugenis gebruik van dat parochiehuis. Toen bleek dat we daar straks niet meer structureel terecht kunnen - en de school behoefte bleek te hebben aan een extra lokaal - hebben we het dorpsontwikkelingsplan van 2005 opgepakt. Reeds toen stond een multifunctionele voorziening in de top drie van wensen. Maar die plannen bleven liggen omdat er toen geen urgentie was”, legt Thijssen uit. Maar die urgentie is er nu wel.

“We hebben met een aantal dorpsgenoten, Mooiland, Pantein en de gemeente Cuijk de handen ineen geslagen om tot realisatie van die voorziening te komen en een werkgroep gevormd. We hebben toen besloten om zelf samen aan het werk te gaan. Op anderen wachten duurt altijd lang en op deze manier hebben we de regie zelf in handen. Bovendien hebben we de mensen in huis die dit ook kunnen.”

Thijssen schreef een plan van aanpak en zette een haalbaarheidsonderzoek op. Dat onderzoek werd afgelopen maandag aan alle verenigingen gepresenteerd. “Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen: de locatie een programma van eisen de kosten en hoe kunnen die gefinancierd worden de exploitatie en een voorstel voor toekomstig beheer. Als in maart ook de bewoners geïnformeerd zijn, weten we of we verder gaan of stoppen.” De combinatie van buitensport met cultuur, muziek, onderwijs, welzijn, zorg en Buiten Schoolse Opvang is uniek. Zo ook het feit dat de dorpsraad het hele plan zelf opgepakt heeft. "Zoveel mogelijk functies in één gebouw betekent meer en intensiever gebruik van ruimten, een hogere bezetting en dat is goedkoper. Op dit moment lijkt het ook allemaal bij elkaar te passen, maar zonder gemeente en vrijwilligers lukt het niet.” Cuijksweekblad 16 februari 2009.

 

Troefmarkt Venhorst

Behoud super is zaak van initiatief

Het wordt nog heel moeilijk om iets van de grond te krijgen, maar het is niet ónmogelijk.Dat was de strekking van het verhaal dat Twan Goossens gisteren in De Horst in Venhorst hield, naar aanleiding van de sluiting van de Troefmarkt, per 1 april. Goossens, streekmanager bij Peel & Maas, kwam op uitnodiging van Gemeenschapsbelang Venhorst praten over mogelijkheden om op de een of andere manier toch een dorpssupermarkt voor Venhorst te behouden, nu eigenaar Theo Rooijakkers heeft aangekondigd ermee te stoppen. Op de vergadering waren ongeveer vijfendertig Venhorstenaren afgekomen. Dorpsbewoners, die zich grote zorgen maken over het verdwijnen van de Troefmarkt.

Een ondernemer vinden die de dorpssuper over wil nemen, en onder dezelfde condities door gaat, dat is volgens Goossens erg moeilijk. "Want hoe overtuig je die ondernemer dat het hém wel gaat lukken?" Het punt met de Spar en Troefmarkt is volgens Goossens dat die ingericht zijn op een kern met ten minste 2500 inwoners. Venhorst, met 1670 inwoners, is dus eigenlijk te klein, wat nu ook blijkt: "Je zult dus naar alternatieven moeten kijken."Er was veel interesse in die alternatieven. Opties zijn volgens Goossens bijvoorbeeld dat de super een soort 'Zorgsuper' wordt, waarbij gehandicapten de winkel, onder begeleiding, gaan runnen. Ander idee is het realiseren van een resto-super, een combinatie van restaurant en supermarkt. "Op die manieren kun je bijvoorbeeld op meer tijden open zijn en je biedt het dorp meer, zoals warm brood op zondagochtend.

In Vianen, bij Cuijk, zijn we bezig met het opzetten van een bakker-cafetaria. Weer een andere optie zou kunnen zijn dat vrijwilligers de winkel mede gaan runnen. " Mogelijkheden zijn er dus zeker, maar Goossens stelde wel nadrukkelijk dat mensen uit het dorp zélf de kar moeten trekken, met initiatieven komen en voorstellen doen. Pas dán kunnen gemeenten, woningbouwverenigingen en andere partijen meedenken en eventueel geldschieter zijn. Tijdens de vergadering, gisteravond, leek het erop dat een aantal mensen de handschoen wel op wil nemen. Geopperd werd een projectgroep te formuleren. Die zou snel met concrete voorstellen moeten komen. Brabantsdagblad 18 februari 2009.

zondag, februari 15, 2009

 

De mogelijkheden van subsidie

Reconstructie is meer dan je ziet!

De kern van de reconstructie is een grondige opknapbeurt van het buitengebied. De aanleiding is de slechte ruimtelijke ordening van het platteland. De druppel die de emmer deed overlopen was de varkenspest in 1998. Het doel is om activiteiten die elkaar in de weg zitten te ontvlechten en ruimte te bieden voor gewenste ontwikkelingen. Zo wordt er ruimte geschept voor natuur, water, recreatie, agrarische bedrijvigheid en ondernemerschap in het algemeen. Dit alles om de leefbaarheid op het platteland te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De reconstructie is gestart in 2005 en loopt tot 2017. Het is het grootste project van de provincie Noord Brabant ooit in haar geschiedenis.

Meer dan 1000 projecten zijn op dit moment in Brabant in uitvoering. En veel projecten zijn al afgerond. Over voortgang en resultaat wordt u wekelijks op dit weblog geïnformeerd voor wat betreft het reconstructiegebied Peel & Maas.

Maar dat is niet alles. De reconstructie betrekt de inwoners bij de uitvoering. Inwoners kunnen op steun rekenen als ze een goed plan hebben wat de leefbaarheid of de economische slagkracht van de regio tengoede komt. Ze kunnen daarbij als dat nodig is een beroep doen op een aantal subsidie regelingen. De belangrijkste worden hierna kort beschreven.

Streekimpuls Peel & Maas (Leader)
Speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. De project omvang ligt tussen 30.000,- en 300.000,- euro. De maximale bijdrage is 50%. De andere 50% moet u zelf regelen maar dat kan bijvoorbeeld ook de inbreng van uren van vrijwilligers zijn. De eerste stap is het invullen van een kort formulier met enkele vragen. Stuur mail naar tgoossens@rmb.nl om formulier aan te vragen. Als het projectidee past dan wordt u uitgenodigd voor een korte mondelinge presentatie. Van de plaatselijke groep (een dwarsdoorsnede van de inwoners van het Peel & Maas gebied) krijgt u dan te horen of het zinvol is uw project nader uit te werken. Om een projectidee voor te bereiden kunt u een beroep doen op de streekmanager Peel & Maas tel 06 51 63 1647.

Kleine projecten Programma Landelijk Gebied
Voor de meeste subsidie regelingen geld een relatief hoge ondergrens. Dit heeft te maken met de hoge beheerskosten die aan de meeste regelingen verbonden zijn. Maar een goed project hoeft niet altijd veel te kosten. Om ook kleine projecten onder de 30.000,- euro te kunnen bedienen heeft de provincie het "kleine projecten programma" in het leven geroepen. Projecten die een bijdrage leveren aan de reconstructie doelen die niet voor een andere regeling in aanmerking komen en waarvan de totale omvang kleiner dan 30.000,- is komen in aanmerking. Ook hier is de start het invullen van een eenvoudig formulier met enkele vragen. Stuur mail naar tgoossens@rmb.nl om het formulier aan te vragen. De aanvraag wordt beoordeeld door enkele leden van reconstructie commissie Peel &Maas.

POP2
Tweede plattelandontwikkelingsprogramma gedurende de periode 2007-2013. Heeft tot doel het stimuleren van het behalen van door Europa vastgesteld beleid gericht op plattelandsontwikkeling. Het beleid kent vier zogenaamde assen.
As1 Concurrentie kracht van landbouw en bosbouw versterken.
As 2 Verbeteren kwaliteit natuur en landschap.
As 3 Verbeteren van leefbaarheid en diversificatie van de bedrijvigheid.
As 4 Leader aanpak (zie: Streekimpuls Peel & Maas hierboven).

ILG
Investeringsbudget Landelijk Gebied. Voor een periode van zeven jaar heeft de provincie Noord Brabant 440 miljoen van het Rijk beschikbaar gekregen om de reconstructie doelen te realiseren. Dit zijn budgetten die beschikbaar zijn voor waterschappen en gemeenten die plannen indienen om reconstructie doelen te realiseren.

Wenst u nadere informatie over de mogelijkheden dan kunt u een afspraak maken met Twan Goossens streekmanager Peel & Maas tel. 06 51 63 1647.

zaterdag, februari 14, 2009

 

Tempo reconstructie moet omhoog

Provincie versnelt reconstructie

De provincie Noord-Brabant wil dat de reconstructie van het platteland sneller gaat. De afgelopen 4 jaar zijn meer dan 1000 projecten gestart. Toch moet het tempo omhoog om de doelen te halen.

Filmpje: › Video voor Windows Media Player

LOG Gedeputeerde Staten gaan door middel van een actief grondbeleid versnelling brengen in de uitvoering van de reconstructie. Het belang van stevige grondposities, afgezet tegen de huidige kredietcrisis, maakt dat Gedeputeerde Staten juist door het nu kopen van grond een versnelling aanbrengen in de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en de ontwikkeling van Landbouwontwikkelingsgebieden. De reconstructie is bedoeld om het platteland zo in te richten dat landbouw, natuur, recreatie, economie en leefbaarheid allemaal een goede plek hebben en houden. De provincie gaat zich nu richten op grootschalige projecten. Daarnaast worden boeren nog meer gestimuleerd om te verhuizen naar zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's).

1000 projecten
In 2005 zijn de reconstructieplannen na een lange aanloop vastgesteld. Hieruit vloeien ruim 1000 projecten voort met een groot draagvlak in de reconstructiegebieden. Veel van de projecten richten zich op het lokale belang en worden op een goede manier aangestuurd door de reconstructiecommissies. Hier verandert niets. Wel gaat de provincie zich meer richten op bovenlokale, provinciale belangen: de landbouwontwikkelingsgebieden en Ecologische HoofdStructuur.

Landbouw
De provincie gaat actief met gemeenten samenwerken aan de totstandkoming van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). De LOG’s zijn nodig om ook de nodige verplaatsingen van veehouderijen tot stand te brengen. Tot nu toe zitten procedures en een tekort aan nieuwe inplaatsingslokaties dat in de weg. Een kernteam van specialisten gaat daarom gemeenten ondersteunen bij de realisering van LOG’s, de provincie neemt niet de verantwoordelijkheid van gemeenten over in dit proces. Daarnaast gaat de provincie risicodragend participeren, inclusief een actief grondbeleid. Gedeputeerde Paul Rüpp: “Juist nu moeten we als overheid laten zien vertrouwen te hebben in de markt, dat doen we door zelf in te stappen.” De sector toont inmiddels volop belangstelling hiervoor.

Ecologische hoofdstructuur
Ook bij de EHS is de grondverwerving het grootste knelpunt. Reden voor de provincie om over te gaan tot “verwerving via minnelijk overleg”. Een groter gebied van Brabant wordt aangemerkt als “prioritair gebied” waarbij hogere prijzen in combinatie met sterkere juridische middelen worden geboden. Daarnaast gaan GS hoge druk zetten op het proces om doorlooptijden te verkorten, dit kan onder andere door enige flexibiliteit te betrachten bij de begrenzing van de EHS. Doel is om eerder en meer over te gaan tot feitelijke inrichting van de EHS.

Barometer Programma Landelijk Gebied
Om beter en tijdig te kunnen sturen op de voortgang is een barometer landelijk gebied ontwikkeld. Met behulp van deze barometer wordt in een oogopslag zicht gegeven op de voortgang van de belangrijkste reconstructie-acties en -doelen afkomstig uit het Provinciaal meerjarenprogramma (pMJP). Op basis van dit inzicht kan de provincie met de reconstructiepartners besluiten of, en zo ja, welke bijsturingsacties nodig zijn. De barometer geeft via 30 indicatoren de doelstelling, beschikbare middelen en voortgang weer. In de loop van dit jaar krijgen de 9 revitaliseringsgebieden ieder een gebiedspecifieke barometer.

De afspraken uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en provinciale belangen zijn leidend bij de afwegingen die Gedeputeerde Staten maken over de versnellingsprojecten. De versnelling heeft geen effect op de uitvoering van projecten onder regie van de reconstructiecommissies. Met de uitvoering van de reconstructie is tot 2013 een bedrag van 1,2 miljard euro gemoeid in Noord-Brabant (geld van Rijk, Europa, provincie, waterschappen, gemeenten en private partijen). Bron: http://www.brabant.nl/

woensdag, februari 11, 2009

 

Koerswijziging reconstructie

Herinrichting platteland dreigt te verzanden in details

De provincie gaat de reconstructie van het Brabantse buitengebied heel anders aanpakken. Zij wil daarmee voorkomen dat deze grootste operatie uit haar geschiedenis verzandt in details en honderden miljoenen rijkssubsidie voor het buitengebied worden verspeeld.
Het provinciebestuur (GS) wil zich drastisch beperken tot verwezenlijking van de vier hoofddoelen van de reconstructie: structurele verbetering van de veehouderij, natuur, landschap en waterhuishouding.

De uitvoering hiervan is vertraagd en wordt nu versneld aangepakt in 50 projecten, waarbij de provincie onder meer een aantal landbouwontwikkelingsgebieden (log's) zelf gaat exploiteren. Hieronder bevinden zich naar verluidt de log's Venhorst (gemeente Boekel), Graspeel bij Zeeland, StilleWille bij Moergestel en Chijnsgoed bij Maarheeze. De provincie wil ook de Brabantse bevolking duidelijker gaan vertellen waar het bij de reconstructie van het buitengebied om gaat. Gedeputeerde Rüpp: "Het is ons tot dusver onvoldoende gelukt om te laten zien waar we mee bezig zijn." Veel aandacht trekt wél het verzet van burgers tegen megastallen in hun woonomgeving. De SP-Statenfractie wil vrijdag van de gedeputeerde weten hoe het staat met onderzoek naar effecten van grote concentraties dieren in de log's op de gezondheid van omwonenden. Gelderlander 11 februari 2009.

 

Onderzoek megastal

Provincie eist duidelijkheid van minister

Provinciebestuurder Paul Rüpp vraagt deze week van minister Verburg (LNV) een duidelijke toezegging wanneer het onderzoek naar de risico's voor de gezondheid van omwonenden van veehouderijen van start gaat. "Ik ga er inmiddels vanuit dat zo'n onderzoek er komt maar ik wil nu een datum horen.Het is ook van groot belang dat over dit gevoelige onderwerp in Den Haag helder en open wordt gecommuniceerd zodat burgers en gemeenten weten waar ze aan toe zijn bij plannen voor grootschalige veehouderij in landbouwontwikkelingsgebieden", verklaart Rüpp. Hij wordt vrijdag in Provinciale Staten door de SP aan de tand gevoeld over het gezondheidsonderzoek waarover al maanden wordt touwgetrokken tussen GGD's, provincie en de ministeries van LNV en VWS.

De discussie hierover laaide vorig jaar op in de veedichte gemeenten Boekel en Gemert-Bakel, waar een bovengemiddeld aantal longaandoeningen voorkomt. Daar zijn ook de log's Venhorst-Zuid, Elsendorp en De Rips in ontwikkeling.Het provinciebestuur (GS) maakte gisteren duidelijk dat niet alle 48 aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden (log's) in Brabant worden benut. De provincie concentreert zich vooralsnog op elf gebieden die zij samen met de gemeenten wil ontwikkelen. Zij koopt daar ook grond aan. Naast de log's in Boekel en Gemert-Bakel gaat het om Chijnsgoed (Maarheeze), Graspeel (Zeeland), Odiliapeel, Deurne-Oost, oostflank Baarle-Nassau, Stille Wille (Moergestel), Bladel-Eersel, De Driehoek (Stevensbeek) en Overloons Vlak. Brabantsdagblad 11 februari 2009.

dinsdag, februari 10, 2009

 

Actieprogramma Land van Cuijk en Maasduinen

Land van Cuijk en Maasduinen pakken samen economische ontwikkeling aan

Regionaal actieprogramma moet regio economisch opstuwen

Bedrijfsleven en gemeenten gaan concreet aan de slag om de regionale economie in het Land van Cuijk en Maasduinen een impuls te geven. Hierover hebben zij concrete afspraken gemaakt tijdens een aantal bijeenkomsten waarin de resultaten van een economische SWOT-analyse van de regio zijn besproken. Deze analyse van de economische kansen en bedreigingen van de regio, is de basis geweest voor de Economische Beleidsagenda Land van Cuijk en Maasduinen inclusief een economisch actieprogramma.

De Economische Beleidsagenda Land van Cuijk en Maasduinen is opgesteld in opdracht van de KvK Brabant en KvK Limburg. In het rapport worden de sterke en zwakke punten alsmede de kansen en bedreigingen van de regio in kaart gebracht. Hierbij hebben de opvattingen en signalen van de lokale bedrijven een belangrijke rol gespeeld. Het bedrijfsleven en de gemeenten hebben de resultaten van de analyse in enkele bijeenkomsten besproken. Hier zijn zeven thema’s uit voortgekomen waarmee beiden aan de slag gaan en die volgens hen een impuls kunnen geven aan de lokale economie en het economische klimaat. Een belangrijke sturende rol is hierbij weggelegd voor het Platform Integraal Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg (PIO). Een voor Nederland bijzonder overlegorgaan waar zowel bedrijfsleven als gemeentebestuurders uit twee provincies met elkaar om tafel zitten.

Zeven thema’s

Een belangrijk thema is de wens om het lokale bedrijfsleven voldoende ontwikkelingskansen te bieden binnen de regio. Naast het opstellen van een regionaal bedrijventerreinbeleid, wordt ook de mogelijkheid voor een regionale ontwikkelingsmaatschappij onderzocht. Een tweede thema is aandacht voor voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten. Hier ligt een taak voor de onderwijssector waarbij onder meer gedacht wordt aan het aantrekken van een dependance HBO-opleiding. Voorts moet een verbeterde infrastructuur het gebied beter ontsluiten, gaan de acht gemeenten intensiever samenwerken, moet er een detailhandelsvisie komen en hebben de gemeenten en ondernemers de ambitie om de toeristisch-recreatieve potenties verder te ontwikkelen. Tenslotte wil de regio zich nadrukkelijker op de kaart zetten middels een promotiecampagne.

Belangrijke stappen in 2009

Voor 2009 zijn er al een aantal actiepunten geformuleerd om de diverse doelstellingen van de thema’s te bereiken. Vrij concreet is de uitgave van een Regiomagazine om de regio economisch nadrukkelijker op de kaart te zetten. De hechtere samenwerking tussen de acht gemeente moet zijn beslag gaan krijgen in een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Verder gaat de regio zich sterk maken voor "Route 77" om de A77 te verbinden met de A50.

De basis is nu gelegd

Namens het regionaal bedrijfsleven overhandigde de regiomanager Chris de Kok van de Kamer van Koophandel Brabant, het rapport aan de heer Karel van Soest, voorzitter PIO en tevens burgemeester van Boxmeer en de heer Jan van Raaij, voorzitter Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en locatiedirecteur Intervet/Schering-Plough Animal Health.
De heer van Soest: "De vitaliteit van onze regio is gebaseerd op de intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de onderwijssector. En dat maakt de regio succesvol".
"De infrastructuur van de regio geeft geweldige kansen voor een groei van de economie.", aldus de heer van Raaij, "Hierbij is de Maas de verbinding tussen Land van Cuijk en Noord- Limburg en ligt de poort open naar Duitsland en Oost-Brabant wat mogelijkheden biedt voor het uitbuiten van de in de economische regio agenda genoemde kansen".

maandag, februari 09, 2009

 

Streekimpuls

Streekimpuls zet platteland Peel en Maas op de kaart

Heeft u een idee om het platteland waar u woont en/of werkt een nieuwe impuls te geven? Streekimpuls kan u daar wellicht bij helpen. Deze subsidieregeling, ook wel de Leader-regeling genoemd, ondersteunt kleinschalige, vernieuwende en duurzame initiatieven die de leefbaarheid vergroten in het landelijke Peel en Maasgebied. De uitvoering en coördinatie van deze subsidieregeling is in handen van Streekimpuls Peel en Maas. Hun missie: het platteland beter en mooier maken, via de uitvoering van projecten die zich op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland richten.

Impuls voor Peel en Maas landschap
Streekimpuls Peel en Maas bestaat uit een groep enthousiaste mensen met veel ervaring en expertise en een groot netwerk in het gebied van Peel en Maas. Onder hen bevinden zich agrariërs, een kunstenaar, wethouders van gemeenten, recreatieondernemers, natuur- en milieu en ondernemers. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Streekimpuls Peel en Maas moet het initiatief betrekking hebben op de dynamiek in het Peel en Maas landschap, sociale economie, cultuurhistorie, kunst, natuur en/of recreatie. De uitvoering en coördinatie is in handen van Streekimpuls Peel en Maas, onder voorzitterschap van Jan Kerkhof en projectleider Francien Westendorp.

Samen aan zet
Initiatieven kunnen worden ingediend bij de projectleider van Streekimpuls Peel en Maas, Francien Westendorp: ‘’Van belang is dat er samen gewerkt wordt aan het platteland en dat de initiatiefnemers hun eigen netwerk en expertise inzetten om het voorgestelde initiatief uit te voeren. Daarnaast vinden we het van belang dat de initiatieven van de mensen komen die met het gebied te maken hebben. Eén van de reeds ingediende ideeën komt bijvoorbeeld van het IVN. Zij willen voor basisscholen een lespakket ontwikkelen met betrekking tot de oude spoorlijn ‘Duits Lijntje’. In afwachting van de formele besluitvorming kunnen mensen nu al met hun initiatieven en eventuele vragen bij ons terecht.’’

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Streekimpuls Peel en Maas maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas. Streekimpuls is voor deze commissie een belangrijk instrument bij het behalen van de sociaal-economische doelstellingen van de reconstructie.

Zie: http://www.streekimpulspeelenmaas.nl/

Bij de opstart van Streekimpuls projecten kunt u een beroep doen op streekmanager Peel & Maas Twan Goossens tel 06 51 63 1647.

 

Kippenstal Gassel

PvdA Brabant bezorgd over kippenfarm Gassel

De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Brabant maakt zich zorgen over een kippenfarm in Gassel. Het bedrijf moet vanwege de reconstructie van het platteland weg van de huidige plek, de Torenstraat.

Het plan is om aan de Heihoekseweg een nieuwe grote kippenfarm te beginnen. De buurt en de milieuvereniging zien dat niet zitten. Het gekozen perceel ligt in een zogenaamd verwevingsgebied. Eigenlijk is afgesproken dat intensieve veehouderijen worden verplaatst naar landbouwontwikkelingsgebieden (log's). In verwevingsgebieden zijn alleen locaties te gebruiken die als 'duurzaam' zijn aangemerkt. De PvdA vraagt Gedeputeerde Staten waarom het bedrijf niet naar het log Graspeel gaat. Het gebied van de Heihoekseweg, aldus de PvdA, heeft bijzondere natuurwaarden.

Het wordt gebruikt door dassen om voedsel te zoeken en zich te verplaatsen naar andere dassenleefgebieden. De PvdA zegt dat het erop lijkt dat zo'n beetje elke locatie in een verwevingsgebied het stempel 'duurzaam' krijgt. De ondernemer, Classens, heeft eerder aangegeven niet naar een log te willen omdat hij denkt dat concentratie van bedrijven eerder tot veeziekten leidt. Gelderlander 10 februari 2009.

 

Heemschuur Oploo

Veehouder : 'We laten de bouw zeker stilleggen'

Van Tilburg mag dan wel geen bezwaar in hebben gediend tegen de kapvergunning, bij de Bossche rechtbank ligt wel een klacht van de Oploonaar tegen de door de gemeente verleende bouwvergunning voor de heemschuur.

"Daarmee kunnen we de bouw laten stilleggen", zegt de Oploose rundveehouder, "en dat gaat zeker gebeuren. Het is daarom pure geldverkwisting van de heemkundekring als straks de schuur moet worden afgebroken. Ik denk dat we bij de rechtbank schorsing van de bouw aanvragen als de muren er staan."

Volgens een woordvoerster van de gemeente kan Van Tilburg via de rechter inderdaad de bouw stil laten leggen. "Het bezwaar dat Van Tilburg in december heeft aangetekend wordt dan sneller dan normaal door de rechtbank in behandeling genomen. Gebruikelijk is dat dat een half tot driekwart jaar na indiening van het bezwaar gebeurt."

Van Tilburg heeft ook nog een procedure lopen tegen de gemeente Sint Anthonis met betrekking tot een geweigerde vergunning van een door hem illegaal gebouwde sleufsilo. Gelderlander 9 februari 2009.

 

Maasheggen Boxmeer-Cuijk

Website voor Integraal Gebiedsprogramma Maasheggen

Het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Maasheggen heeft sinds begin februari een eigen website. De site houdt betrokkenen van het project, zoals grondeigenaren, grondgebruikers, omwonenden of andere geïnteresseerden op de hoogte van de plannen voor het gebied. Ook informatie over subsidiemogelijkheden is op de site te vinden. Ook worden bezoekers met ideeën en suggesties opgeroepen om via de website contact op te nemen met de werkgroep.

De Maasheggen liggen in de uiterwaarden van de Maas. Als een parelsnoer slingeren ze langs de rivier, van Cuijk en Oeffelt in het noorden via Boxmeer tot aan Maashees in het zuiden. Het is een uniek gebied omdat er nog veel oeroude heggen bewaard zijn gebleven. Het Integraal Gebiedsprogramma Maasheggen is opgezet om de cultuurhistorische, agrarische, ecologische, recreatieve en hydrologische waarden van dit prachtige gebied te behouden en te versterken.

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever voor IGP Maasheggen. De werkgroep IGP Maasheggen is opdrachtnemer. In de werkgroep zijn diverse partijen uit het gebied vertegenwoordigd. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is de coördinator en begeleider van het project en zal een groot deel van de werkzaamheden uitvoeren.Meer informatie is te vinden op http://www.gehegdaanmaasheggen.nl/

zondag, februari 08, 2009

 

Beeldenstorm 2025


 

De Vilt Beugen

Brabant schenkt informatiepaneel voor De Vilt Beugen

Er komt een informatiepaneel bij natuurgebied De Vilt in Beugen.Woensdag komt de Brabantse gedeputeerde Onno Hoes dat bord onthullen. Het is een cadeau van de provincie aan het Brabants Landschap (BL), eigenaresse van het natuurgebied. Die organisatie bestaat 75 jaar.De provincie beschouwt De Vilt als een aardkundig monument. Het is een van de veertig gebieden die de provincie representatief acht voor het ontstaan van Noord-Brabant. De Vilt, nu nog een drietal plassen met wei en bos eromheen, is een voormalige bocht in de Maas die in de loop der tijd is dichtgeslibd. Het gebied is zo'n vijftienduizend jaar geleden ontstaan. De komende jaren knappen BL en waterschap Aa en Maas De Vilt op. Slib wordt verwijderd, zodat helder kwelwater weer een kans krijgt. Gelderlander 7 februari 2009.

vrijdag, februari 06, 2009

 

Oploo & Gassel in de race

Presentatie Gassel en Oploo bij Dorpen Derby

De dorpen Gassel en Oploo presenteren zaterdag in het Bossche provinciehuis hun projecten bij de aftrap van de finale van de Brabantse Dorpen Derby. In totaal worden tien projecten voorgedragen die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in het dorp.

Oploo presenteert het Graancirkelproject, Gassel probeert de hoofdprijs van 50.000 euro in de wacht te slepen met het Dorpsservicepunt. Inmiddels heeft Omroep Brabant van de projecten een impressie gemaakt. Van die twee minuten durende filmpjes is zaterdag de premiëre. Vanaf 5 april zijn de filmpjes regelmatig bij Omroep Brabant te zien. De tien finalisten (de overige acht komen uit Spoordonk, Neerloon, Drimmelen, Hoogeloon, Borkel en Schaft, Woudrichem, Reusel en Esbeek) zijn al verzekerd van 10.000 euro. Zaterdag 13 juni wordt de winnaar tijdens een grote manifestatie bekendgemaakt. Gelderlander 6 februari 2009.

woensdag, februari 04, 2009

 

PIO bijeenkomst

In het Land van Cuijk en Noord-Limburg hebben acht gemeenten samen met het bedrijfsleven, zorginstellingen en scholen afgesproken om intensief te gaan samenwerken met als doel de leefbaarheid en de economische slagkracht van deze regio te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren. Ze werken daarvoor samen in het PIO (Platform Integraal Overleg). Medio vorig jaar heeft het PIO Steven Slabbers, de ontwerper van Brabantstad, de opdracht gegeven om een aantal scenario's te maken volgens welke lijn de regio zich kan gaan ontwikkelen. Hiervoor heeft Slabbers de hulp ingeroepen van inwoners uit de regio. Een eerste tussenstand van dit project "Beeldenstorm 2025" werd afgelopen vrijdag gepresenteerd.

Deze bijeenkomst had als doel om de leden van het PIO te informeren over de voortgang van het project tot nu toe. De bijeenkomst begon met de presentaties van de scholieren van drie verschillende scholen waarvan twee middelbaar onderwijs en één voortgezet onderwijs. De presentaties schetsten een goed beeld over de mening van de jongeren wat betreft de toekomst van de twee regio's. Het Merlet College en het Stevensbeek College hadden een powerpoint presentatie gemaakt en het ROC had een filmpje opgenomen. De leden van het PIO waren erg verrast door de ideeen die de scholieren aan hen voordroegen. Sommige ideeen waren erg goed maar sommige ook niet realistisch. De presentaties hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de discussie weer op gang kwam. Na een korte pauze nam Steven Slabbers het woord over. Hij vertelde in een uur tijd zijn bevindingen tot nu toe. Daarin legde bij de leden van het PIO drie scenario's voor:
- Koester de luwte
- Symbiose met de buren
- Wonen en werken in het web

Na het verhaal van Steven Slabbers was er gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
Gezegd kan worden dat het een geslaagde en informatieve ochtend was.

Voor de presentatie van de scholieren van het Merlet College en het Stevensbeek College kunt u hier klikken

Voor de film van het ROC kunt u hier klikken.

Voor de presentatie van Steven Slabbers kunt u hier klikken.

 

Gassel succesvol in Dorpenderby

Provinciaal initiatief leefbaarheid

Dorpsservicepunt Gassel is finalist De provincie Noord-Brabant organiseert een zogenaamde Dorpenderby. Dat houdt in dat zij inwoners uit de provincie uitnodigen om voorstellen in te dienen die de leefbaarheid in hun buurt of dorp bevorderen. De initiatiefnemers van het Dorpsservicepunt Gassel zijn doorgedrongen tot de 10 finalisten; zij dingen mee naar de hoofdprijs van EUR 50.000,--, ontvangen een aanmoedigingsprijs van EUR 10.000,-- en begeleiding bij het uitvoeren van hun idee. De hoofdprijs gaat naar het dorp dat de meeste stemmen krijgt van de jury én stemmers op de website. Zaterdag 7 februari worden de finalisten en hun achterban, samen met wethouder H. Opsteegh, op het Provinciehuis ontvangen.

Daar ontvangt elke finalist de aanmoedigingsprijs van EUR 10.000,--; verder wordt van elk genomineerd project een filmpje gepresenteerd en verdere uitleg gegeven over het vervolg van de finale. Stem op Gassels Dorpsservicepunt Tussen 7 februari en 13 juni werken de finalisten hun project verder uit met de EUR 10.000,-- die ze ontvangen hebben. Op 13 juni maakt de jury bekend wie de uiteindelijke winnaar van de Dorpenderby wordt. U kunt daarbij ook uw stem laten horen vanaf 7 februari op www.brabant.nl/dorpenderby. Een combinatie van het aantal internet stemmen en het oordeel van de jury bepalen wie de uiteindelijke winnaar wordt. Meer informatie Voor meer informatie over het Gassels project kunt u kontact opnemen met de Stichting Dorpsservicepunt Gassel, dhr. T. van Maanen, secretaris, (0486) 47 29 97; algemene informatie over de Dorpenderby vindt u op www.brabant.nl/dorpenderby

 

Waterschap druk met reconstructie in Veghel

Masterplan Aa gaat tweede fase in

Op 9 februari vindt in het stadhuis van Veghel een informatieavond plaats over de tweede fase van Masterplan Aa. De plannen rondom waterberging staan centraal op deze avond. De tweede fase startte feitelijk in 2008 met het instemmen met het ontwerpinrichtingsplan voor waterberging door beide partijen. Dit ontwerpplan is met grondeigenaren en belangengroeperingen in het plangebied besproken. Inmiddels ligt het inrichtingsplan ter visie en zal de bestemmingsplanprocedure in gang gezet worden. De eerste stappen op weg naar uitvoering.

In de tweede fase ligt de nadruk op het inrichten van het waterbergingsgebied Ham – Havelt, direct ten zuiden van Veghel. Het inrichtingsplan is in februari 2009 de inspraak in gegaan. Het plan moet komen tot een volledig operationele gestuurde waterberging, die mogelijke wateroverlast in Veghel bij piekafvoeren in de Aa moet voorkomen of verkleinen. Hiervoor moeten een aantal ingrepen gedaan worden zoals het ophogen van bestaande kades en het aanleggen van een extra kade langs de Aa. Ook wordt een noodpomp geplaatst en worden afsluitbare duikers aangelegd. In een later stadium worden vistrappen aangelegd in de Aa om vismigratie te bevorderen. Ook worden een ecologische verbindingszones tussen de Leijgraaf en de Aa en langs de Hurkse Loop, tussen natuurgebied het Hurkske en de Aa, aangelegd.

De ecologische verbindingszones worden, waar mogelijk, gecombineerd met een wandel- en fietsroute. Voor Veghel wordt hiermee een belangrijke kwaliteitsverbetering van het buitengebied aangebracht die samen met het waterschap Aa en Maas en met financiële ondersteuning van de provincie Noord Brabant de komende jaren gerealiseerd wordt. Het project Masterplan Aa Veghel is voortgekomen uit de ambitie van de gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas om gezamenlijk een toekomstvisie en een uitvoeringsplan te maken voor het beekdal van de Aa op het grondgebied van de gemeente Veghel. De Aa loopt daar vanuit Boerdonk door Erp richting Veghel. Het Masterplan kent een aantal doelen waaronder waterberging, ontwikkeling van natuur en recreatie en een agrarisch onderdeel. Het plan bestaat uit drie fasen.bron: Waterschap Aa en Maas, 03/02/09

This page is powered by Blogger. Isn't yours?