donderdag, maart 29, 2012

 

Schoon & Zuinig rijden

Aankondiging: Symposium Schoon & Zuinig rijden

Op woensdag 16 mei organiseert het RMB, de regionale milieuadviesdienst voor Noordoost-Brabant, van 13.00 tot 17.00 u het symposium Schoon & Zuinig rijden voor overheid, bedrijfsleven en andere organisaties. Samen met u willen we kijken, ruiken, voelen en proeven aan duurzame mobiliteit. De nadruk daarbij ligt op gas en elektrisch vervoer voor personen én vrachtvervoer.

Tijdens deze middag ervaart u ook zelf hoe het is om te rijden met een stil en zuinig voertuig. Daarnaast maakt u kennis met bedrijven die al met succes aan de slag zijn gegaan met schoon en zuinig rijden. Zij vertellen wat hun ervaringen zijn en welke financiële voordelen het heeft!
We praten u bij over de laatste stand van zaken en zijn ook benieuwd naar hoe u al bijdraagt of bij wil dragen aan het realiseren van schoon & zuinig rijden in de regio. Als regionale overheid werken we graag met u samen om duurzame mobiliteit versneld van de grond te krijgen in Noordoost Brabant.

Noteer alvast in uw agenda:
Symposium Schoon & Zuinig rijden
Woensdag 16 mei. Van 13.00u tot 17.00u
Locatie: Boomkwekerij Ebben, Cuijk

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij het symposium Schoon & Zuinig rijden? Meldt u zich dan nu aan door een email te sturen naar info@brabantsgroen.nl Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en begin mei het definitieve programma. Voor vragen vooraf, kunt u contact opnemen met Arthur Hofstad of Marcel de Wagt van het RMB, via telefoonnummer 0485 – 338 300.

dinsdag, maart 27, 2012

 

Recreatie in en om de stad

'Low budget' manieren om recreatiemogelijkheden in en om de stad te realiseren

De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft en in samenwerking met bureau Buiten en Veelzijdig Boerenland de brochure 'De stad uit, het groen in' gemaakt. Hierin staan kansen voor ondernemers over 'low budget' manieren om recreatiemogelijkheden in en om de stad te realiseren. De brochure verspreid onder medewerkers van provincies, gemeentes en recreatieschappen, enkele ondernemers, provinciale politici, onderwijs en adviseurs. De gastvrijheidseconomie heeft een omvang van ruim 35 miljard euro. Dat is circa 3% van het bruto Binnenlands product, goed voor circa 447.000 banen, een aandeel van 4%. Het overgrote deel van de bestedingen (69%) is te relateren aan dagrecreatie.Multifunctionele boeren werken steeds professioneler en de omvang van de activiteiten neemt toe.

Dit leidt tot meer inkomsten per bedrijf. In 2009 waren er: 2200 agrarische bedrijven een toeristisch-recreatieve neventak, hun gemiddelde jaaromzet is circa 53.600 euro; 2250 bedrijven met boerderijverkoop, met een gemiddelde jaaromzet van 60.000 euro per bedrijf; Ongeveer 500 bedrijven die doen aan boerderijeducatie.Nabij de steden bieden vooral bestaande of voormalige agrarische bedrijven kansen voor recreatie. Zo bevinden zich in de zone van 5 kilometer ten westen van de agglomeratie Utrecht circa 400 agrarische bedrijfsvestigingen en circa 95 recreatieve bedrijven.
De brochure De stad uit, het groen in is te vinden op de site van het ministerie van EL&I.

zondag, maart 25, 2012

 

Alleen duurzamelandbouw heeft toekomst

Boerenvoorman Hans Huijbers ligt onder vuur en alweer zijn het de varkensboeren die boos zijn. Omdat Huijbers tijdens een bijeenkomst van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) in het Eindhovense Philips Stadion heeft gezegd – of beter: gezegd zou hebben – dat hij geen euro zou investeren in een varkensbedrijf dat niet duurzaam is en bulk produceert.
Een heldere uitspraak. Die niet vreemd klinkt uit de mond van Huijbers, die al jaren pleit voor een omslag in de intensieve veehouderij. Op de website van Boerderij.nl – die de gewraakte uitspraak citeerde – regende het reacties. En die logen er niet om. "Meneer Huijbers was toch een koeiboer? Dit is niet de eerste keer dat hij de varkenshouderij een klap in het gezicht geeft. Opdonderen met die klootzak", was er zo een. Naar gelang ieders eigen belang kregen de woorden van Huijbers, zelf melkveehouder in Wintelre, een heel nieuwe betekenis. De voorman van de Zuidelijke Land- en Tuinbouwbond zou met zijn uitspraak impliciet hebben toegegeven dat de intensieve vee- (lees: varkens)houderij geen toekomst meer heeft en dat ook hij het mega zat is. Erg kort door de bocht, op z'n minst. Maar er waren ook positieve reacties. "Huijbers heeft gelijk. Alleen duurzaam produceren kan de varkenshouderij overeind houden." Lees verder in Eindhovensdagblad.

donderdag, maart 22, 2012

 

Einde Reconstructie

Reconstructie zandgebieden geen Rijkstaak meer

In het kader van het decentralisatieakkoord zijn met de provincies ook afspraken gemaakt over de reconstructie zandgebieden. Er is gezamenlijk geconcludeerd dat reconstructie zandgebieden geen Rijkstaak meer is. Dit heeft ook consequenties voor de Reconstructiewet concentratiegebieden. Het kabinet zal een voorstel doen tot aanpassing van de wet om de verantwoordelijkheid van het Rijk te schrappen. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Deze wijzigingen worden meegenomen in het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget landelijk gebied dat naar verwachting na de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend. In de meeste van de andere reconstructieprovincies speelt momenteel een heroverweging en herziening van het reconstructiebeleid als onderdeel van het provinciale omgevingsbeleid. Afhankelijk van die heroverweging en het moment van wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden besluiten provincies over het intrekken van de reconstructieplannen.

Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft op 2 maart het besluit genomen om de reconstructieplannen, gebaseerd op de Reconstructiewet Concentratiegebieden, op termijn in te trekken. De provincie heeft haar reconstructiebeleid c.q. reconstructiemaatregelen opgenomen in andere plannen zoals de Verordening Ruimte en Provinciaal Waterplan. De intrekking zal volgens de provincie geen consequenties hebben voor lopende uitvoeringsprojecten. De provincie zal het besluit binnenkort ter goedkeuring aan de verantwoordelijk bewindspersonen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu voorleggen. Bleker zal het verzoek om ministeriële goedkeuring van de provincie Noord-Brabant toetsen in de geest van de toekomstige wetswijziging en dat reconstructie zandgebieden geen Rijkstaak meer is.

bron: Ministerie van EL&I, 22/03/12

vrijdag, maart 09, 2012

 

Biogasnext

Om de ontwikkeling van alternatieven voor fossiele brandstoffen te stimuleren heeft de overheid subsidie regelingen ingevoerd. In de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteit Productie) en SDE (Stimulering Duurzame Energie) regeling werden en worden naar schatting in totaal 18 miljard geïnvesteerd. Dit maakte o.a. de start van biovergisters op boerderijen mogelijk. De overheid vergoed het verschil tussen kostprijs (16 cent per Kwh) en de opbrengsten (6 cent per Kwh). De MEPsubsidie werd derhalve op ongeveer 10 cent per Kwh vastgesteld. Echter omdat de opvolger van de MEP subsidie, de SDE regeling, net iets meer subsidie uitkeerde stegen de grondstof prijzen. Daarnaast liet de overheid het bouwen van grote nieuwe kolen energiecentrales toe waardoor er een overcapaciteit ontstond. Het gevolg was dat de kostprijs met 1 cent per Kwh steeg en de inkomsten met 1 cent per Kwh daalde. En dat betekend dan weer dat een gemiddelde installatie van 1000 Kwh, ondanks de subsidie van €800.000,- per jaar €160.000,- per jaar verlies maakt. Om de MEP subsidie de incasseren moet er elektriciteit geproduceerd worden. Eigenaren zijn dus, als ze niet failliet gaan, gedwongen te blijven produceren en het verlies te incasseren tot het moment dat de subsidie termijn afloopt. Juli 2013 loopt voor de eerste installaties deze termijn af en in augustus 2016 voor de laatste. Ze kunnen dan hun installatie uit zetten.

De streekmanager Noordoost Brabant heeft een aantal specialisten uitgenodigd om oplossingen aan te dragen. Een van de oplossingsrichtingen is het produceren van CBG (compressed Bio Gas) en LBG (Liquified Bio Gas) of bio-LNG (Liquified Natural Gas). CBG kan bijvoorbeeld voor het eigenmachinepark gebruikt worden en LBG/bio-LNG is een goed verhandelbaar product wat gebruikt kan worden voor vrachtwagens en schepen met een gasmotor.

Omdat LNG (vloeibaar aardgas) sterk in opkomt is als transportvloeistof en omdat er een bijmengplicht is met bio-LNG zijn de vooruitzichten gunstig dat de biogasinstallaties na de MEP periode een doorstart kunnen maken zonder afhankelijk te zijn van subsidies.

 

Zuid Willemsvaart in beeld

Jacqueline de Heij gaat over de Zuid Willemsvaart een documantaire maken.

Ze stuurde het volgende bericht naar het streekhuis Peel&maas/Maas&Meierij:


"De Zuid Willemsvaart, verhalen van de waterweg" zal bestaan uit drie afleveringen (24 minuten per deel) en volgt het verloop van ‘de kanaal’, zoals de waterweg liefkozend genoemd wordt. We monsteren aan in Maastricht op een binnenvaartschip en varen stroomafwaarts naar het noorden. Onderweg meren we af bij markante plekken en personen die heden, verleden én toekomst van de Zuid-Willemsvaart markeren: bewoners en bedrijven langs de vaart, schippers, vissers, brugwachters, medewerkers van Rijkswaterstaat. In plaatsen als Maastricht, Lanaken, Maaseik, Weert, Helmond, Veghel, Schijndel, Den Dungen en Den Bosch.

Wat heeft de Zuid-Willemsvaart hen gebracht? Hoe bepaalt het water hun leven, in voor- en tegenspoed? Hoe ontwikkelde zich het transport over water? Wat betekende de aanleg van nieuwe sluizen, verbreding van het kanaal, omleggingen? Wat is de commerciële betekenis van de waterweg? Welke kansen liggen er in de toekomst voor de Zuid-Willemsvaart?
Vanuit zowel een maatschappelijk, sociaal als economisch perspectief geven de persoonlijke vertellingen een kleurrijk totaalbeeld van de Zuid-Willemsvaart en haar unieke rol in de vele levens eromheen.

De laatste aflevering van de serie, waar het de omleiding van de Zuid Willemsvaart betreft is op dit moment zeer actueel. Graag willen wij op korte termijn starten met de uitvoering van dit project, hoe eerder we de werkzaamheden van de omlegging van de Zuid Willemsvaart kunnen vastleggen, hoe waardevoller het beeldmateriaal zal worden.


Jacqueline is op zoek naar interressante verhalen en partners die de documantaire willen medefinancieren. Belangstelling? Haar gegevens staan hieronder.

06-53 330 675
http://www.vofprodukties.tv/


donderdag, maart 08, 2012

 

Speelboerderij een nieuw concept

Het gaat om boerderijen die volledig in functie zijn als agrarisch productiebedrijf, waarin veilig spelen volledig is geïntegreerd met voedseleducatie. Het concept is in dat opzicht nieuw voor Nederland. Het is de bedoeling dat kinderen spelenderwijs kennis maken met de moderne land- en tuinbouw. De speelboerderij is daarom aantrekkelijk voor bijvoorbeeld klasexcursies, schoolreisjes en kinderfeestjes, maar ook als uitje voor het gezin. Meer informatie vindt u op www.vkkl.nl.

woensdag, maart 07, 2012

 

Denken zonder grenzen volgens voorzitter ZLTO

'Starterswoningen in vrijgekomen varkensstal mooie inkomensbron'

Denken zonder grenzen en dan zien waar je uitkomt. Met die insteek sprak ZLTO-voorzitter Hans Huijbers dinsdagavond een ongekend volle raadszaal in Geffen toe. Ruim 130 belangstellenden waren daar aanwezig om te praten over en vooral te luisteren naar de toekomst van agrarische bedrijven in Maasdonk. In de zaal mannen en vrouwen, jong en oud. Lees verder.

Voor wat hoort wat is het nieuwe denken van de overheid. Als je starterswoningen in een oude varkensstal wil realiseren dan zul je een stevige tegenprestatie moeten leveren om medewerking van de gemeente te krijgen. Er zal een te kort aan starterswoningen moeten zijn, het grootste deel van de stallen zal afgebroken moeten worden en de bebouwing die overblijft moet een fraaie uitstraling krijgen en perfect landschappelijk ingepast worden. Niet iedere locatie zal geschikt zijn. De gemeente is als eerste aan zet om te oordelen of er voldoende maatschappelijke en landschappelijke meerwaarde in het plan aanwezig is en de provincie zal de beslissing van de gemeente kritisch volgen en zonodig een zienswijze indienen als de lat niet hoog genoeg ligt. Een goede voorbereiding is dus nodig. Voor informatie neem contact op met de streekmanager in uw regio.

 

Leefbaarheid platteland

‘Van mijn dorp naar ons Brabant’. Onder dat motto hield de provincie in het najaar van 2011 vier regionale bijeenkomsten om samen op zoek te gaan naar antwoorden voor de toekomst. Want leefbaarheid blijft de komende jaren een actueel thema waar de provincie, lokale bestuurders, organisaties, ondernemers, instellingen en inwoners mee bezig moeten zijn. Brabant krijgt met krimp te maken en daarmee komt het voorzieningenniveau in kleine kernen onder druk te staan, terwijl de behoefte eraan groot blijft. Na de afgelopen bestuursperiode, waarin de Integrale Dorpsontwikkelingsplannen in gang gezet werden, is het daarom tijd voor een volgende stap. We moeten op zoek naar regionale oplossingen. En daarvoor moeten we de kracht en de energie van de Brabanders zelf gebruiken. We hebben bij de Idops gezien dat dat succesvol is en tot nieuwe samenwerkingsverbanden leidt. Die lokale successen moeten we vertalen naar regionaal niveau. De provincie ziet zichzelf graag als de coach langs de zijlijn. Die aanmoedigt en er voor zorgt dat alle mensen die hier mee bezig zijn kennis kunnen uitwisselen en begrip voor elkaar krijgen en houden. Leefbaarheid is ook emotie, daar zijn we ons van bewust. Maar demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het niet langer mogelijk is om per kern alle voorzieningen te realiseren. We moeten realistisch zijn. En de handen ineen slaan. Doet u mee? (bron: nieuwsbrief leefbaarheid provincie Noord Brabant).

Voor ondersteuning van projectideeen kunt u contact opnemen met de streekmanager in uw regio.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?