donderdag, maart 22, 2012

 

Einde Reconstructie

Reconstructie zandgebieden geen Rijkstaak meer

In het kader van het decentralisatieakkoord zijn met de provincies ook afspraken gemaakt over de reconstructie zandgebieden. Er is gezamenlijk geconcludeerd dat reconstructie zandgebieden geen Rijkstaak meer is. Dit heeft ook consequenties voor de Reconstructiewet concentratiegebieden. Het kabinet zal een voorstel doen tot aanpassing van de wet om de verantwoordelijkheid van het Rijk te schrappen. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Deze wijzigingen worden meegenomen in het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget landelijk gebied dat naar verwachting na de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend. In de meeste van de andere reconstructieprovincies speelt momenteel een heroverweging en herziening van het reconstructiebeleid als onderdeel van het provinciale omgevingsbeleid. Afhankelijk van die heroverweging en het moment van wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden besluiten provincies over het intrekken van de reconstructieplannen.

Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft op 2 maart het besluit genomen om de reconstructieplannen, gebaseerd op de Reconstructiewet Concentratiegebieden, op termijn in te trekken. De provincie heeft haar reconstructiebeleid c.q. reconstructiemaatregelen opgenomen in andere plannen zoals de Verordening Ruimte en Provinciaal Waterplan. De intrekking zal volgens de provincie geen consequenties hebben voor lopende uitvoeringsprojecten. De provincie zal het besluit binnenkort ter goedkeuring aan de verantwoordelijk bewindspersonen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu voorleggen. Bleker zal het verzoek om ministeriƫle goedkeuring van de provincie Noord-Brabant toetsen in de geest van de toekomstige wetswijziging en dat reconstructie zandgebieden geen Rijkstaak meer is.

bron: Ministerie van EL&I, 22/03/12

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?