dinsdag, mei 28, 2013

 

Stadslandbouw, vijf tips!


Stadslandbouw is booming. Pluktuinen, buurtmoestuinen: het ene na het andere groene initiatief wordt bedacht door particulieren enthousiastelingen. Doordat bewoners lokaal, in de stad, hun voedsel verbouwen, weten zij waar het gegroeid heeft, wat erin zit en hoe het bewerkt is. Maar daarnaast heeft het ook een sociale functie: mensen gaan samen aan de slag en ontmoeten elkaar.

Het bedenken van een buurtmoestuin is een, het idee ten uitvoer brengen is een tweede. Want gemeenten en ingewikkelde regelgeving doen de moed al snel in de schoenen zakken. Hoe zorg je ervoor dat jouw stadslandbouw-initiatief zonder frustratie van de grond komt? Uit onze ervaringen met bewonersinitiatieven hebben we vijf tips gedestilleerd.

1. Creëer draagvlak
Flyer in de buurt en houd een bewonersbijeenkomst. Er zullen altijd tegenstanders zijn, want mensen zien nu eenmaal snel beren op de weg, maar houd vertrouwen. Als het allemaal begint te lopen zullen de meesten wel bijdraaien.

2. Zorg voor een gevarieerde kerngroep
Je hebt een kartrekker nodig, maar ook iemand die goed is in communicatie en netwerken, iemand die met cijfers weet om te gaan, of die graag de handen uit de mouwen steekt. Zorg voor denkers en doeners.

3. Voor wie z’n oog heeft laten vallen op gemeentegrond: zoek steun bij de politiek
Spreek wethouders aan, of raadsleden. Zij zijn in staat om deuren te openen.

4. Wees niet bang voor wat burgerlijke ongehoorzaamheid bij tijdelijke initiatieven
Gemeenten willen wel graag meewerken aan groene plannen, maar zijn soms wat huiverig om braakliggende grond te laten gebruiken. Immers, als er straks wel een koper is, krijgen ze die tuinders dan nog wel weg? Voordat alle vergunningen rond zijn ben je zo driekwart jaar verder. Daarom: begin gewoon zodat er meteen resultaat zichtbaar is en stel de gemeente voor om een tijdelijk contract af te sluiten. Daarmee haal je de meeste angst wel weg. Het ergste wat je kan overkomen, is dat je de sla weer uit de grond moet trekken, maar dat hebben wij nog nooit meegemaakt.

5. Kijk het kunstje af bij anderen
Er zijn inmiddels duizenden initiatieven en mensen vinden het altijd leuk om tips te geven.

Advies?
Wil je advies bij het opzetten van een pluktuin, buurtmoestuin of ander project in jouw leefomgeving? Lees hier meer over wat KNHM voor jou kan betekenen.

Bron tekst en foto www.knhm.nl/stadslandbouw


maandag, mei 27, 2013

 

ZLTO wil biomineralen produceren in BBE Park Cuijk

Een consortium van agrarische partijen onder leiding van ZLTO werkt aan de ontwikkeling van een biomineralenfabriek op het BioBased Economy-park Cuijk. Dit maakt zij vandaag bekend. Het consortium gaat zich inspannen om voorgedroogde dierlijke mest op te waarderen tot een hoogwaardige Biomineralenkorrel. Zo wil ZLTO, samen met het consortium, de sector ondersteunen om de exportmogelijkheid van Biomineralen naar buitenlandse akkerbouw te benutten.

Naast de bouw van de biomineralenfabriek, moet ook zorg gedragen worden voor de aanvoer van mest en de afzet van de Biomineralen in het buitenland. Daarom zet ZLTO zich in om een consortium op te richten waar naast ZLTO ook andere betrokken (sector)partijen toetreden. Ook de betrokkenheid van veehouders, die uit eigen scheidingsinstallaties voorgedroogde mest kunnen aanvoeren, is cruciaal.
Daarnaast moet de levering van warmte, die nodig is voor het droogproces van de dikke fractie mest, voor de fabriek worden geregeld. Daarom heeft ZLTO met Essent een intentie tot samenwerking ondertekend. In deze samenwerking zal Essent zich richten op het beschikbaar stellen van ruimte voor de fabriek op het te ontwikkelen BioBased Economy-park Cuijk en het leveren van de benodigde warmte. De definitieve besluitvorming daarover volgt later dit jaar. Lees verder.

vrijdag, mei 24, 2013

 

Natuurpoort De Heksenboom organiseert Natuurpoorten-week

Natuurpoort De Heksenboom in Sint-Anthonis heeft het initiatief genomen om in juni een publiekslancering te organiseren. Van 15 tot en met 23 juni vinden er, in samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN, allerlei activiteiten op en rond de Natuurpoort plaats. Er worden onder meer verschillende soorten wandelingen, een fietstocht, mountainbiketocht en GPS-tochtgeorganiseerd. Ook is er een speciale vaderdagactie.

Ontwikkeling Brabantse Natuurpoorten
Er zijn momenteel diverse Natuurpoort-locaties in ontwikkeling en daarnaast is een groot aantal locaties in een verkennende fase. Één van de projectdoelstellingen van Brabantse Natuurpoorten is een provinciale spreiding van het netwerk, waarbij poorten aan de belangrijkste natuurgebieden worden gerealiseerd. Daarnaast streven we ernaar dat er voor elke inwoner in Brabant een goed bereikbare Natuurpoort in de regio te vinden is.

Voor de regio’s waar nog geen poortlocatie is aangewezen onderzoeken we momenteel, samen met natuurbeherende organisaties, de mogelijkheden. Mede door het gelimiteerde aantal van 30 locaties en de gewenste provinciale spreiding zijn we terughoudend bij initiatieven voor nieuwe Natuurpoorten in regio's waar reeds meerdere Natuurpoorten zijn beoogd of gerealiseerd.

donderdag, mei 23, 2013

 

Akkoord over verduurzaming varkensvlees

Maarten Rooijakkers, voorzitter vakgroep varkenshouderij van LTO, noemt het akkoord met de supermarkten en de Centrale organisatie voor de Vleessector (COV) over verdere verduurzaming van varkensvlees een kans voor de sector. Hij maakt zich geen zorgen dat boeren er financieel bij inschieten. "Dat komt goed. Supermarkten zullen voldoende moeten betalen, anders krijgen ze niet geleverd. Varkenshouders zijn niet verplicht te leveren. Ik hoop wel dat het op termijn zover komt dat varkenshouders een meerprijs beuren, boven de gemaakte meerkosten." Spil in het akkoord tussen de drie partijen, aangevuld met de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu vormen inkoopcriteria op het gebied van dierenwelzijn, veiligheid en milieu. De meeste voorwaarden gelden vanaf 2015. Vanaf 2020 is de hele set eisen van kracht voor leveranciers van vers varkensvlees aan de retail. Lees verder.

 

Vlees vergt verhaal, geen keurmerk'

Boeren, vleesproducenten en vleesverkopers twijfelen eraan of meer informatie via keurmerken of herkomstetiketten leidt tot een bewuster aankoopgedrag. Open en eerlijk zijn is de basis voor vertrouwen. Dat was een van de conclusies van de AgrichatNL gisteren, geleid door Nieuwe Oogst-redacteur Caroline van der Plas. In AgrichatNL praten boeren, burgers, bestuurders, wetenschappers en andere agro-belangstellenden via Twitter (@AgrichatNL en #AgrichatNL) wekelijks volop mee over een bepaald onderwerp. De chat van gisteravond ging over transparantie en keurmerken in de (rund)vleesketen. Ruim veertig deelnemers wisselden in een uur tijd een paar honderd tweets met elkaar uit over dit onderwerp. Lees verder.

dinsdag, mei 21, 2013

 

Mogelijkheden leegstandswet voor wonen en werken

Leegstandswet
De wetgever heeft ingezien, dat voor het bevorderen van tijdelijke transformatie van leegstaand vastgoed het niet voldoende is om wetgeving te vereenvoudigen en besluitvorming te versnellen. Het moet ook mogelijk zijn om woonruimte in leegstaande kantoren ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen tijdelijk te verhuren zonder direct verstrikt te raken in de huurbeschermingsbepalingen. Bij de invoering van de Leegstandwet is het mogelijk gemaakt om in deze gebouwen woonruimte te verhuren voor een periode van vijf jaar met uitsluiting van de huurbeschermingsbepalingen. De periode van vijf jaar bleek te kort om de kosten voor tijdelijke transformatie terug te verdienen. Om deze belemmering weg te nemen heeft de Tweede Kamer recentelijk ingestemd met verlenging van de maximale periode voor verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren en niet-woongebouwen van vijf jaar naar tien jaar. Bovendien wordt bij tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan de vergunning in één keer voor de hele duur van de vergunning verleend. Naar verwachting zullen deze wijzigingen per 1 juli 2013 in werking treden.

Kortom, bij ruimtelijke transformaties is het raadzaam dat partijen en belanghebbenden zich goed verdiepen in de nieuwe wet- en regelgeving. Het zou een gemiste kans zijn wanneer de geboden juridische ruimte en flexibiliteit onvoldoende wordt gebruikt bij de herontwikkeling en transformatie van vastgoed. Lees verder.

Voor informatie over twee projecten klik op 'Twee Vliegen' of 'Tussenstapwoning'.

zaterdag, mei 18, 2013

 

Brabant begrenst bouwblok melkveehouderij

Brabantse melkveehouders kunnen bij nieuwbouw of uitbreiding niet meer groter bouwen dan 1,5 hectare bouwblok. Ook zullen zij – net als de overige veehouderijsectoren – getoetst gaan worden duurzaamheid- en milieueisen.

De Brabantse Staten heeft vrijdagmiddag unaniem ingestemd met de begrenzing van het bouwblok voor de melkveehouderij. Net als de intensieve veehouderij worden ook bouw- en uitbreidingsmogelijkheden van melkveehouderijbedrijven beperkt. De maat van een bouwblok voor de melkveehouderij is maximaal 1,5 hectare, exclusief voerplaten. De varkenshouderij was al gebonden aan deze bouwblokomvang. Lees verder.

 

Oproep om samen te werken in foodbranche

In deze turbulente tijd is de food sector als vanouds een stabiele factor. De directe volumes worden
nauwelijks geraakt, maar margedruk is wel een groot thema. Grondstofprijsontwikkeling enerzijds en een fel concurrerende food retail creëren grote druk op food bedrijven. Hoe hierin alert te ondernemen? Het verbinden van de eigen belangen met die van de afnemer is een antwoord. Hoe? Zeer gecommitteerde samenwerking tussen foodbedrijven en afnemers kan een unieke waardepropositie opleveren voor de eindconsument.

Visie op food sector update 2013

vrijdag, mei 17, 2013

 

Peelhorst pakt koe bij de hoorns


 

Operation Market Garden 2014 verwacht 1 miljoen bezoekers


donderdag, mei 16, 2013

 

Vereenvoudigde regelgeving voor gewenste ontwikkelingen


bodemwarmtewisselaar

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen op 1 juli 2013 in werking

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is op 29 maart 2013 gepubliceerd in Staatsblad 2013, nummer 112. Met dit besluit wil de overheid het gebruik van bodemenergie stimuleren. Het besluit vereenvoudigt de procedures voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem en zorgt voor uniforme regels. Het wijzigingsbesluit zal op 1 juli 2013 in werking treden en wijzigt een aantal bestaande besluiten, waaronder het Activiteitenbesluit. Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels voor het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen.
Het besluit maakt onderscheid tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De open systemen circuleren grondwater en zijn ook wel bekend als ‘warmte koude opslagsystemen' (WKO). De gesloten systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond. Een veel gebruikte naam voor deze systemen is 'bodemwarmtewisselaar'. Voor meer informatie klik hier.

Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen worden er wetten en regels gemaakt. Probleem is vaak dat daardoor ook gewenste ontwikkelingen gehinderd kunnen worden. Om daar aan tegemoet te komen wordt er 'reparatiewetgeving' toegepast. Het 'activiteitenbesluit', waardoor ingewikkelde vergunning verlening overbodig wordt,  is daar een voorbeeld van. Per 1 juli wordt dit toegepast voor bodemenergiesystemen.

Dat dit niet altijd opgaat blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld de regelgeving rond beschermde vogels zoals de huismus juist verscherpt is.

woensdag, mei 15, 2013

 

De unieke kenmerken van samenwerking

Sommige mensen kunnen genieten van het werken in een samenwerkingsverband. Ze genieten van de verschillen, kunnen prima (zelfs beter) uit de voeten zonder een baas, zien de meerwaarde van verschillen tussen de partners, vinden het interessant om iets nieuws tot stand te brengen en ‘raken niet van de leg’ als de context (weer een keer) verandert. Sommigen floreren daarin. Andere mensen vinden het heel onplezierig. Ze geloven dat er alleen iets tot stand kan komen als er een duidelijk machtscentrum is en zien nauwelijks meerwaarde in verschillen en variëteit. Ze willen het liefst iets kunnen regelen met of via een duidelijke baas en duidelijke klant-leverancierrelaties. Juist waar het (een begin van) samenwerken betreft, vinden deze mensen dat maar gedoe waar niets uitkomt. In het begin is het ook niet altijd gemakkelijk, maar juist dan heb je mensen nodig die in die onduidelijkheid kunnen werken.

Dit is de wereld van streekmanagers en alliantiemakelaars. Wie zich hierin wil verdiepen kan ik de 'bestseller' "Leren samenwerken tussen organisaties - allianties - netwerken - ketens - partnerships" van de auteurs Edwin KaatsWilfrid Opheij van harte aanbevelen.

Voor informatie over dit boek klik hier.

 

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Particuliere initiatieven in het personenvervoer

Bezuinigingen zorgen voor steeds minder publieke middelen om onrendabele openbaar vervoerlijnen overeind te houden. Het schrappen van deze lijnen betekent dat reizigers te maken krijgen met een schraler vervoersaanbod. In dergelijke ‘dunne’ gebieden worden door burgers steeds vaker eigen initiatieven ontplooid om mensen te ondersteunen in hun vervoersvraag.Vanuit sociale betrokkenheid wordt heel kleinschalig maatwerk georganiseerd dat veel beter aansluit bij deze vervoersvraag dan een overheid ooit zou kunnen.
In dit rapport vindt u ruim 150 initiatieven.
Bekijk document

Zie ook het project Buurt-Taxi.

vrijdag, mei 10, 2013

 

Sneller ondernemen

Bent u als ondernemer actief in de vrijetijdssector? Dan grijpt u nieuwe kansen het liefst snel aan. U wilt groeien, mogelijkheden benutten. Toch doet u dit niet van de ene op de andere dag. Gaat het om uitbreiding van de bestaande locatie of een nieuwe vestiging? Dan betekent dat, dat u te maken krijgt met het plaatselijke bestemmingsplan. En dus van de gemeente toestemming nodig heeft om uw toekomstplannen te realiseren.

Doorlooptijd planologische procedure kan sneller
Helaas duurt het doorlopen van een planologische procedure nu gemiddeld zes tot zeven jaar. Een lange periode, die vernieuwing in de sector bijna onmogelijk maakt. En niet één duidelijke oorzaak kent. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant, Midpoint Leisure Boulevard en TOP Brabant blijkt dat de vertraging komt door een complex samenspel van factoren. De oorzaken liggen zowel bij de ondernemer als bij de gemeente. Denk aan een te onduidelijke visie, of aan een te strikte handhaving van regels.

Maar het hele proces kan sneller: binnen circa twee tot drie jaar. Hoe? Lees het in de brochure: Vrije tijd in een hogere versnelling.

Documenten planologische procedure
Tijdens een planologische procedure krijgt u als ondernemer of gemeente te maken met meerdere documenten. Zo dient de ondernemer tijdens de eerste fase een principeverzoek in. Later volgt een afsprakendocument, als leidraad voor een soepele samenwerking tussen initiatiefnemer en gemeente. Ook is het verstandig om de omgeving in een vroegtijdig stadium in te lichten over uw plannen. De communicatieleidraad vormt hiervoor een handig document. Op deze pagina’s vindt u een uitleg van deze drie formulieren. Wilt u ermee aan de slag? Download ze gratis.

Het principeverzoek

Het afsprakendocument

De communicatieleidraad

woensdag, mei 08, 2013

 

€ 3.318.240 in Brabant beschikbaar voor saneren asbest op stallen

Stimuleringsregeling: Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Een kernteam vanuit het Interprovinciaal Overleg heeft de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” uitgewerkt en aangeboden aan alle provincies. Via deze regeling kunnen agrarische bedrijven subsidie voor het saneren van asbestdaken ontvangen, mits dit gecombineerd wordt met plaatsing van zonnepanelen. Per provincie beslist Gedeputeerde Staten binnenkort hoe zij de voorgestelde regeling in hun provincie willen hanteren. Lees verder.

Zie ook het 5*NOB project BrabantSolar

maandag, mei 06, 2013

 

De Dorpenmonitor, ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

Binnen het beleid van plattelandsontwikkeling is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het platteland. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun omgeving, is gewerkt aan economisch vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot woondorpen met een als uitstekend ervaren leefbaarheid, kampen andere dorpen met krimp en sociale achterstand. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben op enige wijze invloed op de leefsituatie van de plattelandsbewoners. Veel van deze veranderingen zijn al in een ver verleden ingezet, zoals de toegenomen automobiliteit, de verstedelijking en de schaalvergroting in de landbouw. Ook in het sociale domein is sprake van langlopende processen zoals de vergrijzing van de bevolking, de verhoging van het opleidingsniveau en de welvaart. Een aantal trends is van recentere datum. Als gevolg van de schuldencrisis is er sinds enkele jaren sprake van een stagnerende arbeidsmarkt en een vrijwel tot stilstand gekomen woningmarkt. In het afgelopen decennium is er lokaal ook een structurele bevolkingsdaling zichtbaar geworden, die voortkomt uit langdurige migratieprocessen in combinatie met een ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Ook beleidsmatige koerswijzigingen kunnen in de samenleving zichtbaar worden, zoals de toegenomen waarde die aan burgerparticipatie wordt gehecht. Lees verder.

 

Personenvervoer kleine kernen

Tweede auto belangrijk voor mobiliteit plattelandsbewoners 

Heeft in de stad 28% van de huishoudens twee auto’s, in de dorpen loopt dat op tot 50%. Dat blijkt uit het rapport ‘De Dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van Dorpsbewoners‘ die het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gepubliceerd.

Aan de hand van diverse statistische bronnen schetst het rapport een beeld van veranderingen in de leefsituatie van 5,3 miljoen Nederlanders op het platteland in grofweg het afgelopen decennium. Het platteland omvat twee derde van het Nederlandse grondoppervlak en 32% van de Nederlandse bevolking.

Oudere vrouwen autoloos
Hoewel veel dorpelingen kunnen beschikken over een auto, heeft in de kleine afgelegen dorpen 7% van de bewoners niet de beschikking over een auto. Hoewel ouderen qua autobezit in het afgelopen decennium een inhaalslag hebben gemaakt, gaat autoloosheid op het platteland vaak samen met een hogere leeftijd, zeker bij vrouwen. Meer dan de helft van de autoloze bewoners van kleine afgelegen dorpen is 70 jaar of ouder, terwijl dit landelijk gezien maar 26% is. De meeste mannen blijven tot op hoge leeftijd over een eigen auto beschikken; voor veel vrouwen komt het moment waarop ze het zonder moeten stellen wanneer ze in de zeventig zijn. De aanleiding zal vaak het verlies van de partner zijn, want zowel in de stad als op het platteland heeft omstreeks een kwart van de vrouwen in de 70 en de helft van de vrouwen boven de 80 geen rijbewijs. Onder mannen ligt dit aandeel veel lager. Bron: Verkeersnet.nl Lees verder.

Zie ook het 5*NOB project Buurt-taxi.

donderdag, mei 02, 2013

 

Uitvoeringsorganisatie Noordoost Brabant

Roel Schutten, kwartiermaker per 1 mei

Roel Schutten, afkomstig van de ZLTO, start per 1 mei als kwartiermaker bij 5-sterren Noordoost Brabant. Zijn belangrijkste taak is het in de juiste vorm gieten van de 3-O samenwerking in de regio, zodat er per 1 november een slagvaardige uitvoeringsorganisatie staat die de ambities in deze regio kan gaan realiseren. Hiermee breekt een nieuwe fase aan voor het samenwerkingsverband.
Schutten: "Wanneer we met z’n allen er in slagen om zaken goed te organiseren, heeft de economie van Noordoost-Brabant alles in zich om zich verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Met daarbij de agro en foodsector als motor voor groei en innovatie in vele sectoren, in dorpen en steden en in onderwijs en onderzoek. ‘We’ zijn dan de overheden, de ondernemers en onderwijsinstellingen, maar bovenal personen die ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid deze ambities delen en waar willen maken. Die vormen wat mij betreft samen het fundament voor een succesvolle samenwerking."


This page is powered by Blogger. Isn't yours?