maandag, mei 06, 2013

 

De Dorpenmonitor, ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

Binnen het beleid van plattelandsontwikkeling is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het platteland. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun omgeving, is gewerkt aan economisch vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot woondorpen met een als uitstekend ervaren leefbaarheid, kampen andere dorpen met krimp en sociale achterstand. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben op enige wijze invloed op de leefsituatie van de plattelandsbewoners. Veel van deze veranderingen zijn al in een ver verleden ingezet, zoals de toegenomen automobiliteit, de verstedelijking en de schaalvergroting in de landbouw. Ook in het sociale domein is sprake van langlopende processen zoals de vergrijzing van de bevolking, de verhoging van het opleidingsniveau en de welvaart. Een aantal trends is van recentere datum. Als gevolg van de schuldencrisis is er sinds enkele jaren sprake van een stagnerende arbeidsmarkt en een vrijwel tot stilstand gekomen woningmarkt. In het afgelopen decennium is er lokaal ook een structurele bevolkingsdaling zichtbaar geworden, die voortkomt uit langdurige migratieprocessen in combinatie met een ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Ook beleidsmatige koerswijzigingen kunnen in de samenleving zichtbaar worden, zoals de toegenomen waarde die aan burgerparticipatie wordt gehecht. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?