vrijdag, december 28, 2012

 

'Vlees straks duurzaam geproduceerd'

Daan van Doorn blijft de komende twee jaar verbonden aan het Verbond van Den Bosch.

De voormalige Vion-topman zet de koers naar volledig duurzaam geproduceerd vlees op 1 januari voluit voort via een stichting die volledig wordt betaald door het bedrijfsleven.

Dat verklaart Van Doorn in een interview met deze krant. Daarmee doorbreekt hij de stilte, ruim een jaar na het Verbond van Den Bosch dat onder zijn leiding tot stand kwam. Sinds begin 2012 werkt Van Doorn met een regiegroep op kosten van de provincie aan de uitvoering van het rapport waarin een commissie van prominenten de weg naar een rigoureuze omslag in de intensieve veehouderij schetst.

Megastallendiscussie

"Neem van mij aan dat de discussie over megastallen binnen drie jaar voorbij is. Want duurzame bedrijven zijn niemand tot last meer. Deze boeren leven in harmonie met hun buren. Ook mestfabrieken die niemand ruikt, zullen worden geaccepteerd", schetst hij het scenario voor het einde van de conflicten op het Brabantse platteland over de grootschalige veehouderij. Bron: De Stem. Lees verder.
Bekijk ook...
Roer gaat om in de veehouderij

vrijdag, december 21, 2012

 

Omgevingswet en plattelandsontwikkeling

Milieu en ruimtelijke ordening staan vaak op gespannen voet. Met de Omgevingswet moet daar verandering in komen. De wet beoogd dat belangen beter op elkaar afgestemd worden. Nu hebben beiden ieder hun eigen regels en als een initiatiefnemer zich meld dan blijken soms regels met elkaar in conflict te zijn. Door een integraal Omgevingsplan te maken waar milieu en ruimtelijke aspecten verbonden worden moeten problemen voorkomen worden. Het is dan op eenvoudige wijze mogelijk om aan te geven of een plan haalbaar is.

Zowel bedrijven als overheid hebben hier voordeel bij. Het is snel duidelijk wat de gebruiksmogelijkheden van een locatie zijn. Dat bespaard tijd en geld en niet onbelangrijk het heeft een positief effect op het ondernemersklimaat.

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. De nieuwe wet leidt tot minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over projecten en activiteiten sneller en beter wordt. Ook sluit de wet beter aan bij Europese regels en is er meer ruimte voor particulier initiatief.

De gevolgen:

1 Omgevingsverordening voor overheden
Nu hebben sommige gemeenten meer dan 100 bestemmingsplannen. Hiervoor in de plaats komt 1 gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang.

1 loket voor burgers en bedrijven
Als burgers of bedrijven een project of activiteit willen starten, hoeven zij voortaan nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Vervolgens neemt 1 bevoegd gezag (bijvoorbeeld gemeente of provincie) een beslissing over de aanvraag, ook wanneer meerdere partijen verantwoordelijk zijn. Dit betekent meer gebruiksgemak en kortere doorlooptijden.

Minder onderzoekslasten voor bedrijven
Bedrijven moeten onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek) om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Met de Omgevingswet worden de onderzoeksgegevens langer houdbaar en kunnen deze gemakkelijker opnieuw worden gebruikt. Sommige onderzoeksverplichtingen worden geschrapt. Dit betekent minder kosten.

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in 1 Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet.

De streekmanager heeft een aantal specialisten en belanghebbende partijen uitgenodigd en gevraagd zich te verdiepen in de VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) problematiek. Op dit moment moet steeds een procedure doorlopen worden, die enkele jaren duurt en vele tienduizenden euro's kost, om een agrarische locatie een nieuwe bestemming te geven. Dat is voor kopers een te hoge drempel. Het benutten van VAB's voor een nieuwe functie blijkt daardoor in de praktijk onmogelijk te zijn. De werkgelegenheid en leefbaarheid van het buitengebied komt hierdoor onder druk te staan. Het project BPAnalyse beoogt het probleem in beeld te brengen en een oplossing aan te dragen. Meer informatie klik hier en hier. 

Meerwaarde benadering provincie

De Structuurvisie van de provincie biedt sinds dit jaar de mogelijkheid om de planologische regels flexibel toe te passen bij projecten met een duidelijke meerwaarde voor een vitaler platteland.

De provincie wil, gebaseerd op het koersdocument ‘Transitie Stad en Platteland’, meer uitgaan van de ondernemerskracht van de Brabanders. Daarbij kunnen de algemene regels soms in de weg zitten. Bij aantoonbare maatschappelijke meerwaarde kan de provincie sinds dit jaar afwijken van de regels. 

De aanpak is als volgt. Drie externe deskundigen beoordelen het plan wat in conflict is met de verordening ruimte en brengen een advies uit aan Gedeputeerde Staten. GS kan vervolgens medewerking verlenen aan het plan ook als het in conflict is met de verordening ruimte.


donderdag, december 20, 2012

 

Plan voor versmarkt in Paleiskwartier Den Bosch

Relatie stad-land

Het voormalige gebouw van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch (SM's) is in beeld voor een ambachtelijke versmarkt.
Eigenaar BV Paleiskwartier praat hierover met ondernemers, die op hun beurt zaken doen met de de Zuid-Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

Het idee voor de versmarkt is gebaseerd op het concept Eataly, dat onder meer in Turijn en Milaan is gevestigd. Hier zijn seizoensproducten uit de regio te koop, zoals verse vis, hammen, kazen, groenten en fruit. Ook kun je er in een restaurant eten of wijnflessen vullen uit grote wijnvaten. Brabantsdagblad. 

donderdag, december 13, 2012

 

Dorpswinkel Langenboom zoekt nieuwe ondernemer

Er zal worden gezocht naar een ondernemer die bereid is de dorpswinkel in Langenboom over te nemen.
Dat zegt wethouder Edwin van Schipstal van Mill en Sint Hubert. Van Schipstal zei het donderdagavond in antwoord op vragen van politieke partij AB'90. De wethouder waarschuwde voor al te hoge verwachtingen. "De eigenaar van het winkelconcept, Van Tol, beseft dat er eigenlijk te weinig mensen uit Langenboom boodschappen doen.". Van Schipstal sluit niet uit dat er een andere vorm van de onderneming komt. Een stichting bijvoorbeeld of een coöperatie.Bron: Gelderlander. Lees verder.

De dorpswinkel van Langenboom is een van de vele pogingen om voorzieningen terug te krijgen in een dorp. Een poging die niet meevalt. De hoop was dat meer inwoners in de nabijheid van de winkel gebruik van de diensten zouden gaan maken. Recent is bekend gemaakt dat ook de dorpswinkel van Sint Hubert, eveneens in de gemeente Mill & Sint Hubert,  vanwege de te beperkte belangstelling gaat sluiten.

zaterdag, december 01, 2012

 

Minimumafstand tussen veehouderij en woningen vraagt lokale afweging

Het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden gemeenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met minimumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn vandaag verschenen advies Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Er is veel maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij in ons land, die vaak in de nabijheid van woongebieden is gevestigd. De uitbraak van de Q-koorts heeft de ongerustheid over gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt van veehouderijen verder versterkt. Daarom hebben de minister van VWS en de staatssecretarissen van I&M en van EZ de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over deze gezondheidsrisico’s. Het gaat om de risico’s in de normale situatie, zonder dat er sprake is van een uitbraak van een dierziekte.

Volgens de raad zijn er aanwijzingen dat wonen in de buurt van veehouderijen gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Maar de aard en omvang van die risico’s zijn niet precies bekend. Er is bijvoorbeeld wel onderzoek naar fijn stof en de gezondheidsklachten die dat kan veroorzaken, maar die zijn gebaseerd op fijn stof in de stad, dat heel anders van samenstelling is dan op het platteland. Ook is er onderzoek dat uitwijst dat werknemers van veehouderijen door blootstelling aan endotoxinen chronische long- en luchtwegklachten kunnen krijgen. De veilige grens die voor werknemers geldt is echter niet toepasbaar op omwonenden.  Er is dus te weinig informatie om een wetenschappelijk onderbouwde norm vast te stellen voor een veilige afstand tussen een veehouderijbedrijf en woningen. Maar niet alleen harde gegevens zijn van belang, ook de zorgen van mensen tellen. Volgens de raad heeft de maatschappelijke onrust over de intensieve veehouderij behalve met gezondheidsrisico’s, ook te maken met risicopercepties en geurhinder. Geurhinder vermindert de kwaliteit van leven. Bovendien hebben omwonenden vaak het gevoel dat ze geen controle hebben over de situatie, wat de ongerustheid kan vergroten en stress kan veroorzaken. Aan de negatieve gezondheidseffecten ie hierdoor worden veroorzaakt, is wel degelijk iets te doen.

Publicatie (PDF, 365.84 KB)
Adviesaanvraag (PDF, 22.23 KB)
Samenvatting (PDF, 35.99 KB)
Persbericht (PDF, 38.61 KB)

 

Cuijk en Den Bosch azen op Europees Erfgoed Label


Brug

De gemeenten Cuijk en Den Bosch azen op het Europees Erfgoed Label. Ze willen hiermee een deel van hun ontstaansgeschiedenis beter onder de aandacht brengen.

Cuijk heeft grootse plannen rond de restanten van de Romeinse brug. Den Bosch zet in op een verdere exploitatie van de Vestingwerken. Cuijk en Den Bosch zijn de enige gemeenten in Brabant die een aanvraag hebben ingediend.


Europese Commissie velt oordeel
De Raad voor Cultuur bepaalt binnen een paar weken welke gemeenten namens Nederland worden voorgedragen. In 2014 neemt de Europese Commissie een besluit. Aan het label zit geen subsidie vast.

Beide gemeenten hebben een lijvig rapport ingesteld waarin hun verzoek wordt toegelicht. De gemeente Cuijk krijgt hulp van onder meer The Missing Link, een erfgoed-adviesbureau in Woerden. Ze denkt met haar Romeinse oorsprong een goede kans te maken en noemt de restanten van de brug een archeologisch monument van groot historisch belang. Het gaat om één van de twee bruggen die ons land in de Romeinse tijd heeft gekend.

Plaatsen van replica
Het maakte deel uit van een gebied, waarin ook een castellum (een soort legerplaats), tempels, villa’s, grafvelden en een Romeinse weg lagen. Cuijk wil dit onder meer laten herleven door het plaatsen van een replica van de Colussus van Barletta, een groot beeld. Verder wordt gewerkt aan een app en een onderwatersite om geïnteresseerden een idee te geven van het leven in de buurt van de brug.

Bron: omroep Brabant. Lees verder

De streekmanager is betrokken bij de aanvraag van de gemeente Cuijk. 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?