dinsdag, juni 28, 2011

 

Herorientatie plattelandsontwikkeling 2012-2016

Ook in het nieuwe bestuursakkoord 2011-2015 kiest de provincie Noord-Brabant voor investeren in een vitaal platteland. De integrale aanpak van natuur, landschap, water, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, toerisme en leefbaarheid heeft zich bewezen. Economische dynamiek wordt gestimuleerd door ruimtelijke beleid met meer ruimte voor ondernemerschap en meer aandacht voor stad-land verbindingen. Maar ook plattelandsontwikkeling ontkomt niet aan de noodzakelijke bezuinigingsronde. Het jaarlijkse ondersteuningsbudget voor de 67 Brabantse gemeenten gaat terug van 6,6 mlj per jaar naar 2,2 mlj per jaar. De kaasschaaf werkt dan niet meer. Plattelandsontwikkeling zal zich opnieuw moeten organiseren. Gedurende de tweede helft van 2011 worden samenwerkende gemeenten uitgedaagd om met voorstellen te komen. In Noordoost Brabant bezinnen de betrokken recontructiecommissies en samenwerkingsverband Noordoost Brabant (20 gemeenten) zich op de toekomst.

Gedeputeerde Jules Iding licht al vast een tip van de sluier in de nieuwsbrief (juni 2011) van reconstructiegebied Maas & Meierij.

Als gebiedsgedeputeerde van Maas & Meierij is Jules Iding namens de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de plattelandsontwikkeling. Wie is hij? En hoe wil hij zijn nieuwe functie gaan invullen?

Jules Iding laat er geen gras over groeien: zijn hart ligt bij de plattelandsontwikkeling. 'Hoe belangrijk de plattelandsontwikkeling is in mijn portefeuille? Heel belangrijk! Als gedeputeerde Ecologie en Handhaving ben ik verantwoordelijk voor allerlei aspecten van de plattelandsontwikkeling: natuur, water, landschap en recreatie.'

Op het lijf geschreven
Hij heeft een functie die hem op het lijf geschreven is, vindt hij zelf. 'Ik ben van oorsprong landschapsarchitect en die oude liefde komt in mijn nieuwe functie goed van pas. Ik ben projectleider Ecologische Hoofdstructuur geweest en als wethouder in Oss was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Maashorst, een van de meest uitgestrekte natuurgebieden van Brabant. Dat laatste thema zal door zijn omvang ook in mijn nieuwe functie een prominente plaats innemen. Verder ga ik me richten op de ontwikkeling van en de overgang naar een toekomstbestendige manier van werken in de landbouw. En tot slot moeten we ons prachtige rivierengebied een impuls geven door er nog meer mensen van te laten genieten en er profijt uit te halen.'

Nieuwe koers
Behalve enthousiast is Jules Iding ook realistisch. 'De komende jaren zullen we meer dan ooit verstandig met geld moeten omgaan,' zegt hij. 'We moeten nieuwe wegen van financiering zoeken en bovendien meer aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven in plaats van allerlei nieuwe en dus kostbare projecten te starten. Als provinciebestuur hebben we aan de Reconstructiecommissie gevraagd om over die nieuwe aanpak advies uit te brengen. In het najaar zullen wij mede op grond daarvan een besluit nemen over de invulling van de plattelandsontwikkeling in de komende bestuursperiode.'

Meer informatie klik hier.

maandag, juni 27, 2011

 

Rest-O-Super

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden vestiging Rest-O-Super in Biezenmortel

Een Rest-O-Super is een nieuwe formule speciaal ontwikkeld voor kleine kernen tussen 1000 en 2000 inwoners. De formule wordt ontwikkeld met financiele steun van de provincie Noord Brabant en richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid van kleine kernen . De afgelopen maanden hebben kleine kernen uit heel Brabant zich kunnen aanmelden voor de eerste testwinkel. Uit de aanmeldingen is Biezenmortel als meest geschikte locatie geselecteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met streekmanager Twan Goossens tel. 06 51 63 1647.

Zie ook: www.restosuper.jouwweb.nl

dinsdag, juni 21, 2011

 

Weerstand tegen BIO woningen in Maashorst

De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in De Maashorst zijn tegen woningbouw in het natuurgebied.'Als de gemeenteraad niet luistert stappen we naar de Raad van State'

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landerd heeft de gemeente 35 locaties opgenomen voor de bouw van zogenoemde BIO-woningen. Tot grote onvrede van de gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in De Maashorst komen tien van deze woningen in de buitenste schil van dit natuurgebied. Middels een brief aan het college van B en W en de Landerdse gemeenteraad maken de strijdlustige verenigingen hun ongenoegen kenbaar. “Als de gemeenteraad niet luistert stappen we naar de Raad van State.”

BIO staat voor Buitengebied in ontwikkeling. Deze regeling stelt de gemeente in staat om nieuwe, veelal vrijstaande huizen te bouwen in het buitengebied. Tien van deze huizen staan gepland in natuurgebied De Maashorst. Vijf op de Tooverkamp en vier op de Zevenhuis in Zeeland en één op de Udensedreef in Schaijk. Volgens de gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen - Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Vogelwacht Uden, IVN-afdelingen Uden, Oss en Bernheze, Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Landschapsbeheer Oss en Stichting De Groene Zone Oss - passen deze woningen niet in het Maashorst Manifest, dat mede door de gemeente Landerd is opgesteld en ondertekend.

'Moeizame communicatie'
De organisaties laken het beleid van de gemeente. 'Burgers, omwonenden en organisaties worden tekort gedaan met een korte procedure en moeizame communicatie', schrijven zij. 'Dit blijkt uit het feit dat er geen informatieavond is belegd, omwonenden niet zijn geïnformeerd en het plan gedurende het eerste deel van de inspraakperiode niet terug te vinden was op de gebruikelijke websites. Wij achten dit onzorgvuldig.'

Percentage naar natuur
Jos van der Wijst, woordvoerder namens de gezamenlijke organisaties, zet vraagtekens bij de gang van zaken. “Aan dit plan is een structuurvisie voorafgegaan”, weet hij. “Daarin waren heel veel plekken gemarkeerd als potentiële bouwlocaties voor BIO-woningen. In dit plan zet de gemeente relatief weinig locaties door, slechts vijfendertig. Dan snap ik niet dat ze juist op de Tooverkamp en Zevenhuis negen woningen laten bouwen in De Maashorst. Dat gaat ten koste van de cultuurhistorische en ecologische waarden. Grote woningen in het buitengebied past niet in het beleid.”Het bouwen in De Maashorst is niet het enige wat Van der Wijst tegen de borst stuit. “Particulieren die een BIO-woning willen bouwen moeten de gemeente 140.000 euro betalen”, legt hij uit. “Dit levert Landerd een aardig bedrag op. In het vorige college is afgesproken dat een kwart van de opbrengst aan de natuur besteed zou worden. Dat is ruim een miljoen euro. Nu is dat percentage geschrapt, want het huidige college wil de gehele opbrengst gebruiken voor de ontwikkeling van het LOG. Dat begrijp ik niet.”Volgens wethouder Hetty Tindemans is het niet raar dat het percentage voor de natuur geschrapt is. “We schatten in dat de opbrengst van de BIO-woningen niet zo hoog wordt als vooraf geraamd, mede doordat de provincie de regeling heeft aangepast”, stelt ze. “Ondertussen hebben we wel al veel geld in het LOG gestoken. Als ik dan een kwart van de opbrengsten zou afhalen voor natuur, zou het tekort bij het LOG flink oplopen. De dekking was niet goed. Het doel verandert niet. We willen nog steeds een mooie, groene gemeente. Daarvoor ben ik bezig met een landschapsbeleidsplan. Hopelijk stelt de gemeenteraad een jaarlijks fonds beschikbaar omdat uit te voeren. In die zin lever ik wel in, want een miljoen euro voor natuur haal ik niet. Besef echter wel dat er ook minder binnenkomt.”

Procederen
De natuur- en milieuorganisaties hebben nog niets teruggehoord van het college. “Ik ben heel benieuwd wat ze met onze zienswijze doen”, zegt woordvoerder Van der Wijst. “De provincie schaft de BIO-regeling per 1 juli af. Dan moeten de aanvragen binnen zijn. Als de gemeenteraad donderdag 30 juni niet luistert stappen we naar de Raad van State. Dan ben ik heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Het is aan de rechter om te beslissen, maar de aanvraag gaat dan over de deadline heen. Het is de vraag hoe de provincie daartegenover staat.” Arenalokaal 19 juni 2011.

maandag, juni 20, 2011

 

Groenblauwe diensten

Eerste aanleg Groenblauwe diensten gemeente Boekel

Ruud Gijsbers is de eerste agrariër die in de gemeente Boekel nieuwe landschapselementen op zijn bedrijf heeft aangelegd. De ondernemer uit Venhorst was er als de kippen bij toen het Groenblauw Stimuleringskader in Boekel van start ging vorig jaar. Aan de Noordstraat is het landschap verfraaid met een amfibiënpoel en bloemrijk grasland. Ook de slootkanten hebben nu een natuurlijker verloop en voor wandelaars is er een struinpad aangelegd. ‘’Het perceeltje was eigenlijk te klein voor maïs. Nu is het mooi ingericht waarvoor we een prima vergoeding kregen. Ik wandel er iedere met plezier dag door,’’ aldus Gijsbers.

Eerlijke regeling met faire vergoedingen
Het uitgangspunt voor het Groenblauw stimuleringskader is dat aanvragers aanspraak kunnen maken op reële vergoedingen. Dat wil zeggen dat vergoedingen voor aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen marktconform zijn. Ook het niet kunnen telen van landbouwgewassen wordt vergoed, evenals de waardedaling voor de ondergrond van vaste elementen als poelen, bosjes en heggen. Het Groenblauw stimuleringskader biedt diverse aantrekkelijke pakketten per gebied. De vergoeding voor onderhoud en inkomstenderving loopt zes jaar en geldt alleen in de door de gemeenten aangewezen gebieden. De regeling is opengesteld tot en met 2013.

Geïnteresseerd?
Bij het Veldloket Raamvallei en Oost-Brabant draait alles om agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarom past de veldcoördinatie ook perfect bij deze organisatie. Verantwoordelijk en betrokken. De veldcoördinator Gerald Willemsen gaat grondeigenaren en gebruikers begeleiden met de aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer vanuit het Groenblauw stimuleringskader.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gerald Willemsen
Veldloket Oost-Brabant en Raamvallei
Maurikstraat 27,
5453 NA Langenboom

[tel] 0486-432070
[m] 06-22468228

Ruud Gijsbers is recent gestopt met zijn pluimveebedrijf en is een van de vele bedrijven die gebruik maakt van de diensten van de streekmanager in de zoektocht naar een passende nieuwe functie voor de Agrarische Bestemming die rust op zijn locatie.

zaterdag, juni 18, 2011

 

Genieten van het platteland per e-scooter

Initiatief samenwerkende Brabantse vrijetijds en horeca ondernemers
Met de wind in de haren het fraaie Brabantse platteland ontdekken. Dat is wat een aantal ondernemers voor ogen staat. Maar dan wel op een duurzame wijze zonder overlast te veroorzaken. Ze kozen daarom voor een trendy elektrische scooter voorzien van 'Brabant look'. Op dit moment zijn er acht ondernemers met serieuze belangstelling om in de stichting Solbike i.o. te participeren. In de stichting werken de ondernemers cooperatief met elkaar samen. Het streven is om meer en nieuwe bezoekers naar Brabant en de locaties van de deelnemers te trekken.


Er zijn nog diverse regio's waar ondernemers kunnen participeren. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de streekmanager in uw regio. http://www.solbike.jouwweb.nl/ 

Energie neutraal en toch gezond bouwen

Gemeenten of woningbouwcooperaties gezocht als participant

De overheid realiseert zich dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen over een dertigtal jaren over is en bezint zich op maatregelen. Een van de genomen maatregelen is de EPC norm voor gebouwen en woningen. EPC staat voor Energie Prestatie Coefficient. Als deze "0" is dan gebruikt een standaardhuis onder standaard omstandigheden geen externe energie meer. Afgelopen 1 januari scherpte de overheid de norm aan van "0,8" naar "0,6". En een woning die in 2020 gebouwd wordt moet aan de norm EPC "0" voldoen en moet derhalve zijn eigen energie opwekken.

Problemen
In de praktijk verloopt dit niet zonder problemen. De eerste maatregelen verliepen goed. Door een betere isolatie van de woning kon men eenvoudig aan de norm voldoen. Met de invoering van EPC "0,8" ging het mis. Met alleen isoleren kon men niet meer aan de norm voldoen. De standaard werd om warmte terug te winnen waar dat mogelijk was. De uitgeblazen opgewarmde ventilatielucht warmt de binnenkomende koude lucht op (balansventilatie). Omdat er door de overheid alleen op het reduceren van energiegebruik gestuurd werd en niet op gezondheid ging het fout. Ontwikkelaars en bouwbedrijven kozen om economische redenen voor de goedkoopste oplossing en verwaarloosde de gezondheidsaspecten. Het resultaat is dat bijna 95% van de laatste miljoen in Nederland gebouwde woningen een ongezond binnenklimaat hebben waardoor ze feitelijk onbewoonbaar verklaard zouden moeten worden. Zie KRO Brandpunt uitzending.

Voor het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij was dit begin dit jaar aanleiding om 4 koploper architecten en 4 koploper bouwbedrijven uit Noordoost Brabant uit te nodigen en ze te vragen om model woningen en gebouwen te ontwerpen die op de eerste plaats gezond zijn. Bovendien moeten deze gebouwen voldoen aan de strenge EPC "0" (2020) norm. En om de lat nog hoger te leggen mogen de woningen niet duurder zijn dan anders gerekend over een periode van 15 jaar. Met andere woorden prijsverhogende maatregelen moeten zich minimaal binnen 15 jaar terug verdienen door een lagere maandelijkse energierekening. De eerste 15 jaar zijn de woningen dus maximaal even duur als traditioneel en na deze periode zijn de energiekosten vrijwel nihil. Bedenk daarbij dat het de verwachting is dat in 2025 de energiekosten voor een huurwoning groter zijn dan de huurkosten!

De architecten/bouwbedrijven gaven aan dat dit mogelijk is maar dat er dan niet meer op een traditionele wijze gewerkt kan worden waarbij de architect een ontwerp maakt en het bouwbedrijf en installatiebedrijf zich vervolgens in bochten moet wringen om aan de eisen te voldoen. Er zal aan het begin van het traject een integraal ontwerp gemaakt moeten worden waarbij alle kennis en kunde van architect, bouwbedrijf en installateur vooraf gedeeld moet worden om zo tot een optimaal ontwerp te komen.

Na een voorbereiding van 6 maanden zijn de eerste ontwerpen klaar voor het onderdeel "sociale woningbouw". De kern van het concept is gebaseerd op de "Brabant woning".

Belangstellende gemeenten of cooperaties in Noordoost Brabant die willen participeren kunnen zich bij streekmanager Twan Goossens melden Tel. 06 51 63 1647.

Voor de thema's "stapelbouw", "renovatie" en "vrijstaande woning" wordt nog aan concepten gewerkt. De verwachting is dat na de vakantieperiode de eerste ontwerpen gereed zijn. Belangstellende potentiele opdrachtgevers kunnen zich melden bij de streekmanager.

Voor meer informatie: http://www.nufuture.jouwweb.nl/

woensdag, juni 15, 2011

 

Brabants Boeren Diploma

Kennis opdoen tijdens de koe-weetjeswandeling

Benieuwd hoeveel liter melk er nodig is om een kilo kaas te maken? Of hoeveel kilo een koe per dag poept? Het is kennis die je op kunt doen als je de koe-weetjeswandeling loopt bij de Buitenhorst aan de Franse Baan in Schaijk. De koe-weetjeswandeling is een van de activiteiten die deel uitmaken van het Brabants Boeren Diploma.Vijf bedrijven kunnen door bezoekers met een bezoek worden vereerd, waarna ze een stempel krijgen. Bij vijf stempels ontvangen mensen een diploma.Naast de Buitenhorst in Schaijk doen ook De Brabantse Hoeve en De Steltenberg uit Volkel, De Speciaalbierbrouwerij uit Oijen en Hoeve Baerlo uit Keldonk mee aan het Brabants Boeren Diploma. Brabantsdagblad 15 juni 2011.

Het Brabants Boeren Diploma is een initiatief van Plattelandskring Toerisme regio Oss-Uden-Veghel. Dit samenwerkingsverband van plattelandsondernemers werd in 2010 opgericht op initiatief van streekhuis Maas & Meierij.
Zie: http://plattelandskring-toerisme.jouwweb.nl/

dinsdag, juni 14, 2011

 

Prat Op nummer 8

Prat Op: hét regiomagazine van de Noordelijke Maasvallei

Prat Op wordt samen met weekblad De Maas Driehoek en Stadskrant Grave huis-aan-huis verspreid in de regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Het magazine is tevens verkrijgbaar bij gemeenten en publieke instellingen. De totale oplage bedraagt 60.000 exemplaren.

‘Prat Op’ staat voor trots en passie. Met het magazine willen de initiatiefnemers dan ook met passie laten zien hoe trots zij zijn op hun regio. In deze zomereditie laten zij u wederom kennismaken met verrassende omgevingen, bijzondere talenten en mooie initiatieven binnen de Noordelijke Maasvallei.

Het magazine is het resultaat van de samenwerking tussen De Winter media groep en het Platform Noordelijke Maasvallei. Het magazine wordt daarnaast mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert, Mook en Middelaar, Sint Anthonis, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Provincie Noord-Brabant, Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Mooiland Maasland, Elzendaal College, Metameer Stevensbeek/Boxmeer, Merlet College, MBO College De Maasvallei, Pantein en Dichterbij.

Het magazine is een initiatief van de samenwerkende gemeenten in het gebied en het streekhuis Peel & Maas. De streekmanager Peel & Maas zit in de adviesraad van de redactie. Hebt u goede ideeen voor het magazine die een bijdrage leveren aan plattelandsontwikkeling dan kunt u die bij hem aanleveren. Stuur daarvoor een mail naar tgoossens(at)rmb.nl

zaterdag, juni 11, 2011

 

Land van Cuijk, Veghel en Boekel sluiten aan op wandelnetwerk

Met 800 kilometer aan nieuwe wandelroutes in het Land van Cuijk, Boekel en Veghel worden de laatste 7 gemeenten aangesloten op het Brabantse wandelnetwerk. Dat netwerk heeft nu al een lengte heeft van 6.100 kilometer. Ondanks dat de bezuinigingen het Land van Cuijk in een ijzeren greep houden, maken de gemeenten daar toch geld voor vrij.

Het gaat volgens Wout Janssen van RMB, het regionaal milieubedrijf dat de gemeenten hielp met de voorbereidingen, om 'enkele tonnen'. Sint Anthonis reserveert alleen al ruim 55.000 euro voor de wandelroute. Het idee achter het knooppuntennetwerk is dat wandelaars zonder kaart hun routes uit kunnen stippelen. Zo'n netwerk is er ook voor fietsers. "De voorbereidingen vergen veel tijd", zegt Janssen. "Er is vooral veel overleg met eigenaren van grond waarover de routes komen.

Met natuurverenigingen, heemkringen en wandelclubs overleggen we hoe de routes het beste kunnen lopen. Het is niet de bedoeling dat er compleet nieuwe paden worden aangelegd. Ook moet er duidelijkheid zijn over het onderhoud van de route. Pas dan kan de aanleg worden opgepakt." Na de zomer zetten de gemeenten naar alle waarschijnlijkheid de seinen op groen. Anderhalf jaar later moet het nieuwe wandeltraject in de zeven gemeenten af zijn. Gelderlander 10 juni 2011.

dinsdag, juni 07, 2011

 

Zonnepanelen op varkensdak in ZijtaartMeer informatie over de Daltonhoeve klik hier en hier.

In het kader van de reconstructie met als doel Noord-Brabant mooier en leefbaarder te maken werden en worden intensieve veebedrijven verplaatst naar locaties die beter geschikt zijn. Het bedrijf van de familie van Zutphen is hiervan een voorbeeld.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?