donderdag, mei 31, 2012

 

Streekmanagement na 1 juli 2012

Op 30 juni 2012 houden de reconstructiecommissies en gebiedscommissies op te bestaan. Deze naar aanleiding van de varkenspest ingerichte commissies waren een initiatief van de provincie. Per 1 juli 2012 komt het initiatief voor plattelandsontwikkeling bij de regio te liggen. Samenwerkende Noordoost Brabantse gemeenten en het waterschap Aa en Maas zijn doende een eigen initiatief te starten. De provincie ondersteunt dit programma met jaarlijks maximaal € 250.000,- en 1,5 fte. op voorwaarde dat de regio minimaal eenzelfde inspanning levert.  Lambert Verheijen (waterschap Aa &Maas), Gerard Daandels (vz RRC Maas &Meierij), Hendrik Hoeksema (wethouder gemeente Oss) en Jan van Burgsteden (wethouder gemeente Veghel) zijn aangesteld als kwartiermakers voor het nieuw op te richten regionale platform. Het streven is om naadloos aan te sluiten bij het zogenaamde RRO (Regionaal Ruimtelijk Overleg) om efficiënt te kunnen werken..

Streekmanagement na 1 juli 2012
Op dit moment is er Brabantbreed een netwerk van streekmanagers. Een initiatief wat door de reconstructie, gebiedscommissies en provincie Noord Brabant ondersteund werd. Het is na 1 juli een keuze van het bestuur van het nieuwe regionale platform of ze streekmanagement blijft ondersteunen.


woensdag, mei 30, 2012

 

Plattelandswoning

Kamer buigt zich over plattelandswoning

De Kamercommissie Infrastructuur en Milieu buigt zich volgende week maandag over het wetsvoorstel om in bestemmingsplannen voormalige boerderijen als plattelandswoningswoningen te kunnen aanwijzen.

Hierdoor houdt de boerderij voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kan toch door iemand anders worden bewoond. Tegelijkertijd hoeven agrarische bedrijven in de omgeving niet bang te zijn voor klachten van omwonenden over overlast.

Makelaarsvereniging NVM wil de regels voor plattelandswoningen zo snel mogelijk aanpassen. Met de aanpassing moet een einde komen aan de leegstand van boerderijen. Cobouw. Lees verder.

 

Hooiberg projectIn 2003 bedacht Jan Ottens (Vooroventje) dat er aan zijn boerderij een hooiberg ontbrak. Twee jaar later realiseerde hij zijn hooiberg die voor exposities e.d. gebruikt wordt. Vele anderen wilden ook een fraaie hooiberg plaatsen maar liepen tegen de grenzen van het bestemmingsplan op. Jan besprak het probleem met de streekmanager. In goed overleg met de gemeente Landerd en de provincie werden oplossingen bedacht. We zijn nu zes jaar verder en een twintigtal hooibergen zijn gerealiseerd of zijn in aanbouw. Voor een foto overzicht klik hier. Zoals je op het bijschrift van de foto's kunt zien worden ook enkele hooibergen in buurgemeenten gebouwd.

zondag, mei 27, 2012

 

Hergebruik stortplaatsen

In het verleden was storten de gangbare methode om van afval af te komen. Vandaag de dag wordt er nauwelijks nog gestort. Door hergebruik van materialen wordt het storten tot een minimum beperkt. De honderden oude stortplaatsen die er in Brabant zijn nemen ruimte in die schaars is. In het kader van zuinig ruimte gebruik wordt gezocht naar oplossingen om de oude stortplaatsen te hergebruiken. De drie belangrijkste projecten in Noordoost Brabant die steun van de provincie krijgen zijn:

Vlagheide, Schijndel
Onder de titel ‘Gastvrij Groen’ wordt sinds 2003 door de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, samen met de provincie, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de toekomstige invulling van een gebied van 1000 ha rondom de rondom de voormalige stortplaats. Doel is het gebied te ontwikkelen voor recreatie in een groene omgeving, met veel aandacht voor de rijke cultuurhistorie van het gebied. Op de stortplaats zelf is een grote natuurlijke 18-holes golfbaan van 70 hectare voorzien.

Padbroek, Cuijk
De wijk Padbroek is toe aan een opknapbeurt en een nieuw gemeenschapscentrum waarin 2 scholen en een kinderopvang worden ondergebracht. De locatie voor dit centrum wordt de huidige school dat aan een kleine voormalige stortplaats grenst. Het is de bedoeling om de stortplaats als schoolplein in te richten.

De Kater, Boxmeer
In de noordelijke uiterwaarde van de Maas tegen de rivierkade ligt een stortplaats van 2,3 hectare. Hier is tot in de jaren ‘70 afval en puin gestort. In de plannen voor een grotere gebiedsontwikkeling van het Waterfront Boxmeer zal de stortplaats als openbaar park met een uitzichtheuvel worden ingericht.

In het verleden zijn er kleinere projecten door het streekhuis ondersteund. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van een kleine stortplaats in Oeffelt die nu als hondenopvangcentrum gebruikt wordt. 


vrijdag, mei 25, 2012

 

Erfgoedambitie Noordoost Brabant


Op 9 maart 2012 heeft de Commissie voor Cultuur en Samenleving van de provincie Noord-Brabant haar akkoord gegeven op het uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015. Dit houdt in dat de erfgoedsector aan de slag kan gaan met het uitvoeringsprogramma en dat er € 9,6 miljoen uit het Bestuursakkoord beschikbaar wordt gesteld om dit mogelijk te maken.

Het doel van het uitvoeringsprogramma
 • Kennis over erfgoed opbouwen;
 • Erfgoed toegankelijker maken voor Brabanders en bezoekers in Brabant;
 • Erfgoed behouden;
 • Erfgoed nieuwe economische functies toebedelen.
Actielijnen
De Brabantse erfgoedsector heeft in haar uitvoeringsprogramma vier actielijnen benoemd:
 • Kenniscentrum Erfgoed: opbouw en bundeling van kennis
 • Erfgoed Media: ontsluiting en toegankelijkheid
 • Gebiedsontwikkeling: onderscheidende kwaliteit, identiteit
 • Erfgoedtoerisme en Vrijetijdseconomie: versterking verdienvermogen  
Het uitgangspunt is als volgt: Vergaarde kennis wordt laagdrempelig ontsloten en is de basis/aanzet voor ontwikkeling van nieuwe concepten en allianties, die uiteindelijk leiden tot economische en sociale meerwaarde.
Beoogde effect
De erfgoedsector wil met het uitvoeringsprogramma onderstaande effecten teweegbrengen:
 • Meer Brabanders zijn actief met erfgoed in hun omgeving;
 • Meer participatie, betrokkenheid en financiële inzet in erfgoed van burgers en ondernemers;
 • Meer zorg voor erfgoed vanuit samenwerkingsverbanden uit de maatschappij en vanuit overheden;
 • (Re)vitalisering erfgoed.
Het streekhuis onderzoekt samen met adviesbureau The MissingLink (Boudewijn Goudswaard, Olav Reijers) de provincie Noord Brabant (Martin Meffert) de gemeente Oss (Richard Jansen) en gemeente 's-Hertogenbosch (Ronald van Genabeek) wat de mogelijkheden zijn voor regio Noordoost Brabant om de erfgoed ambities van de provincie en de erfgoed ambities van de regio op elkaar af te stemmen en te bundelen met als doel de effectiviteit per geïnvesteerde euro en de uitstraling te verhogen.

Ambitie
Wat dat laatste betreft wordt geprobeerd aansluiting te vinden bij het Europese Erfgoedlabel.
Voor informatie zie:
Adviesaanvraag
Plaatsen van herinnering

Financiën
In het kader van de 'Malta' afspraken is vastgesteld dat de verstoorder van de bodem de archeologische onderzoekskosten betaald. Een deel van dit budget mag besteed worden aan het ontsluiten en toegankelijk maken van erfgoed voor een breed publiek en sluit derhalve goed aan bij de hierboven verwoorde ambities. Een gecombineerde provincie-regio aanpak kan derhalve uitgevoerd worden met budget wat gemeenten al ter beschikking hebben of ter beschikking krijgen.

Betrokken
Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners en organisaties in Noordoost Brabant betrokken worden. Dat zijn o.a. de twintig Noordoost Brabantse gemeenten, heemkunde/cultuur verenigingen, onderwijsinstellingen en ondernemers. Naast culturele en Europese gemeenschap vormende doelen zijn economische doelen van belang.

 

Subsidie zonnepanelen ongewenst

Zonnepanelenverkopers niet blij met subsidie

Voor de zonne-energiesector zit er een leuk subsidiecadeautje in de pijplijn, blijkt uit het Kunduz-akkoord. Maar daar is de branche helemaal niet blij mee. Op het congres’ ’The Solar Future’ zijn de subsidieplannen van de Kunduz-coalitie het gesprek van de dag. Dennis Gieselaar (Oskomera) is niet zo blij met de nieuwe plannen die boven de markt hangen. “Het is heel aardig dat er over de zonne-energiebranche wordt nagedacht, maar dit is het laatste wat we kunnen gebruiken.”.  “We zijn in een marktsituatie gekomen waarbij zonne-energie gewoon kan concurreren met normale elektriciteit en het is helemaal niet meer nodig om daar subsidie voor te verstrekken.” Gieselaar legt uit dat de branche nu met de situatie zit dat mensen wachten met aanschaffen in afwachting van een mogelijke subsidieregeling waar nog niks bekend over is. “De vraag is wat er boven de markt hangt, waarom en hoe lang deze blijft bestaan. Het is allemaal onduidelijk, maar het belangrijkste is dat het gewoon niet nodig is, omdat mensen gewoon zonnepalen kopen.” Lees verder.

Voor meer informatie over "alstublieft geen subsidie" klik hier.

Het streekhuis ondersteund het initiatief Brabantsolar. Voor informatie klik hier.

donderdag, mei 24, 2012

 

Verordening ruimte geeft ondernemers buitengebied weer meer ruimte

Sinds de reconstructie van het platteland is er meer ruimte gekomen voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Een deel van deze ontwikkelingen is met het ingaan van de Verordening Ruimte (maart 2011) geblokkeerd. Door een aanpassing van de verordening per 11 mei j.l. wordt opnieuw meer ruimte geboden aan nieuwe ontwikkelingen. De BMF maakt zich hierover zorgen.

Verordening Ruimte verder uitgekleed
Provinciale Staten hebben op 11 mei 2012 de Verordening Ruimte zodanig aangepast, dat er meer ontwikkelingsruimte ontstaat voor verblijfs- en dagrecreatie. Bood de verordening eerst nog enige bescherming tegen grootschalige recreatie-ontwikkelingen in het landelijk gebied, nu zijn de regels zodanig versoepeld dat deze ontwikkelingen, ook in gebieden met natuur- en landschapswaarden, mogelijk zijn. De BMF betreurt deze zoveelste bedreiging van de ruimtelijke kwaliteit in Brabant. Eerder boden de reconstructieplannen nog de nodige ruimtelijke sturing. Daarin waren in het kader van recreatieve zonering een aantal projectlocaties opgenomen. Uitsluitend op die plekken konden er grootschalige ontwikkelingen plaats vinden. Maar nu kunnen de ontwikkelingen voor recreatie ongebreideld in de gebieden met waarden plaatsvinden. Onder de oude regeling in de Verordening Ruimte was er voor voormalige agrarische bedrijfslocaties en voor verblijfsrecreatiebedrijven de mogelijkheid om af te wijken van de maximummaat van 5.000 m2 bestemmingsvlak tot maximaal 15.000 m2 bestemmingsvlak. De oppervlakte gebouwen hierbinnen was gebonden aan bouwblokken. In de nieuwe regeling kan er voor verblijfs- en dagrecreatie via afwijking tot 15.000 m2 aan gebouwen worden gebouwd. Dat is ongeveer gelijk aan 3 voetbalvelden ofwel er passen makkelijk 75 woningen. Aan het bestemmingsvlak wordt geen bovenmaat meer gesteld. Lees verder.

Meer informatie over de aangepaste verordening klik hier.

donderdag, mei 17, 2012

 

Natuurpoorten Brabant

Overleg met ondernemers

De provincie Brabant wil de natuur in Brabant ontsluiten middels een groot aantal natuurpoorten.
Een Natuurpoort vormt de ingang van een bos- of natuurgebied waar de bezoeker de auto kan parkeren en vervolgens te voet, per fiets of te paard het gebied kan gaan recreëren. Om in aanmerking te komen voor Brabants netwerk van Natuurpoorten moet de locatie tenminste aan de volgende 5 basiscriteria voldoen:
De uitvoering is uitbesteed aan het Vrijetijdshuis te Tilburg. Het Vrijetijdshuis doet op haar beurt een beroep op de streekmanagers om de meest geschikte locaties in beeld te krijgen en vervolgens afspraken te maken met ondernemers.

 

Cleanergy Wanroij

Provincie Brabant betaalt voor mestvergister

De provincie Noord-Brabant vergoedt alle kosten die een groep veehouders heeft gemaakt voor een plan om een biogasinstallatie te bouwen in Wanroij. De provincie gaf een vergunning maar die werd twee keer vernietigd door de Raad van State. Toen de coöperatie de vergunning in 2009 kreeg, bleek de bouw vanwege veranderde marktomstandigheden niet meer haalbaar.
,,Initiatieven om het mestprobleem op te lossen zijn welkom, maar soms lukt het ook weleens niet’’, reageerde SP-gedeputeerde Johan van den Hout woensdag. Over de hoogte van de schadevergoeding worden geen mededelingen gedaan.
Bron: ANP


Een mestvergister kan het beste op een plaats gebouwd worden waar ook de warmte benut kan worden en de overlast gering is. Bijvoorbeeld naast een kassencomplex. Echter door regelgeving moeten mestvergisters van een bepaalde omvang op een bedrijventerrein geplaatst worden. Een terrein waar ze feitelijk niet thuis horen. Het gevolg is weerstand bij omwonenden en dus langdurige procedures. Procedures die vervolgens zo lang duren dat subsidies niet meer beschikbaar zijn. Zonder subsidie kan geen enkele mestvergister geëxploiteerd worden. De overheid voelt zich verantwoordelijk voor de 'onhandige' regelgeving waar initiatiefnemers de dupe van geworden zijn.

zaterdag, mei 12, 2012

 

Insecten verwerken mest

Nieuwe methode om hoogwaardig voer te producerenEind vorig jaar heeft het streekhuis, samen met het SRE en het RMB, een groot aantal partijen bij elkaar gebracht met als doel de mogelijkheden om mest met insecten te verwerken te onderzoeken. Gezien de positieve ervaringen met de Black Soldier Fly (zwarte soldatenvlieg) in de V.S. en China werd besloten de kwaliteiten van deze vliegensoort onder Nederlandse omstandigheden nader te onderzoeken. Het betreft namelijk een tropische vlieg die in ontwikkelingslanden al vaak gebruikt wordt om organisch afval om te zetten in waardevolle poppen die gebruikt worden als voedsel voor kippen en kweekvis. De eerste fase van het project ‘BSF for Bioconversion’ is het ontwikkelen van een micro kweek installatie door Wageningen Universiteit. De micro installatie wordt vervolgens gebruikt om runder, varkens en kippen mest om te zetten in poppen. Kort na de zomervakantie komen de eerste resultaten beschikbaar. We weten dan hoe effectief de maden de diverse mestsoorten omzetten in poppen en wat de voedingswaarde is van de poppen.

De volgende fase is het ontwikkelen van een grotere installatie bijvoorbeeld voor de verwerking van de mest van 5000 vleesvarkens. Deze maken op jaar basis 5000 ton mest. Dat is 500 ton kg drogestof. Het streven is hier 50 ton hoogwaardig eiwitrijk voer uit te maken.

Voor meer informatie klik hier.

De eerste fase van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SRE, Vijfsterrenregio en LIB.

 

Ruimte voor Ruimte modelwoning volgens Nufuture principe

Architect, bouwbedrijf en makelaars werken samen


Veghelsbuiten ontwerp Leenders Architecten

In de negentiger jaren leken de bomen tot in de hemel te rijken. Veel  publiek geld werd geïnvesteerd om overtollige stallen in het buitengebied te saneren. Geld dat in de jaren die komen zouden terugverdient moest en nog steeds moet worden. Om in het buitengebied stallen te saneren kunnen we niet meer rekenen op een overheid die de portemonnee trekt. Als een veehouder stopt en zijn stallen wil saneren dan kan hij wel nog van de ruimte voor ruimte regeling gebruik maken. Voor iedere 1000m2 stal die afgebroken wordt en 3.500kg aan fosfaatrecht die uit de markt gehaald wordt geeft de overheid een bouwtitel als beloning. Deze bouwtitel mag verzilverd worden op passende locaties zoals kernrandzones en bebouwingslinten. Het moge duidelijk zijn dat het ‘verzilveren’ gezien de marktomstandigheden niet meevalt. Er staan in Brabant honderden ruimte voor ruimte kavels te koop.  Het gevolg is dat het saneren van overtollige stallen stagneert.  Om hier wat aan te doen heeft het streekhuis Leenders Architecten uit Veghel en bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk gevraagd een Ruimte voor Ruimte Modelwoning te ontwerpen. Geen gewone woning maar een woning die ontworpen is volgens het Nufuture principe en past op een ruim perceel in het buitengebied. Het Nufuture principe wil zeggen dat de woning energieneutraal is én gezond. Dat laatste is van belang. In een poging woningen energiezuinig te bouwen hebben de meeste huizen die de afgelopen 10 jaar gebouwd zijn een ongezondbinnenklimaat gekregen.  Deze week  werd het conceptontwerp van de RvR Modelwoning met een zestal makelaars besproken die samen een groot aantal RvR kavels in de verkoop hebben.  Naar verwachting is na de zomervakantie het ontwerp gereed en kan een eerste  woning gerealiseerd worden. In de modelwoning liggen bepaalde keuzes vast. Aan materiaal keuze, isolatiewaarde, ventilatie, verwarming/koeling en basisvorm worden geen concessies gedaan.  Neemt niet weg dat er nog heel veel te kiezen overblijft. Vergelijk het met de moderne auto industrie. Aan stroomlijn, kooiconstructie en kreukelzone valt niet te tornen. Een koper kan wel kleur, bekleding, inhoud motor, accessoires e.d. kiezen. Door de woning integraal te ontwerpen waarbij architect en bouwbedrijf kennis en kunde delen moet de woning niet alleen beter worden maar ook nog eens goedkoper. 

 

Biogasnext: LNG en bio-LNG hebben de toekomst

Bio-LNG als tweede leven voor een mestvergister

Aardgas kan vloeibaar gemaakt worden door het naar -163 graden Celsius te koelen.  Het volume wordt dan met een factor 600x kleiner. We noemen het dan LNG (Liquified Natural Gas). Al gedurende de zestiger jaren varen er over de wereldzeeën tankers die vloeibaar aardgas transporteren naar gebieden die  geen aardgas hebben en niet aan een aardgasnetwerk gekoppeld zijn.  Om begrijpelijke redenen hebben wij daar in Nederland geen gebruik van gemaakt. Omdat ‘Slochteren’ leeg raakt is daar verandering in gekomen. Ook Nederland heeft recent zijn terminals waar vloeibaar aardgas (LNG) aangevoerd, vergast en in het aardgasnetwerk geïnjecteerd wordt. LNG is bijzonder aantrekkelijk om als transport vloeistof te gebruiken.  Het is schoon, stil en goedkoop. Ook is de energiedichtheid (energie/kg) hoog. De grote vrachtwagenleveranciers spelen hier op in en ze hebben vrijwel zonder uitzondering LNG trucks in de aanbieding. Grote energie maatschappijen reageren op hun beurt en passen hun tank stations aan of hebben plannen dit te doen. Wereldwijd zijn er op dit moment 193 tankers die LNG vervoeren. Ook rederijen zitten niet stil en spelen in op de verwachte toenemende vraag en hebben maar liefst 140 tankers in bestelling. Een nadeel van LNG is dat het in dure tanks, met de isolatiewaarde van een thermosfles, bewaard moet worden. Gedurende stilstand verdampt dan per dag zelfs nog ongeveer 0.1% van de brandstof. LNG is daarom alleen geschikt voor voertuigen zoals vrachtwagens, bestelbussen, taxi’s, en scheepvaart  die intensief gebruikt worden. Personenauto’s die gemiddeld maar 1 uur per dag gebruikt worden kunnen daarom beter op CNG (Compressed Natural Gas) of bio-CNG rijden.

De evenknie van LNG is bio-LNG. LNG heeft als oorsprong aardgas en bio-LNG wordt middels een vergister uit biomassa, bij voorkeur reststromen, gemaakt.  Bio-LNG is net als LNG schoon de motoren worden er stiller van en de energiedichtheid is hoog maar het is niet goedkoop. Bio-LNG heeft wel als extra voordeel dat het CO2 neutraal is in tegenstelling tot LNG. Bio-LNG kan op prijs niet concurreren met LNG. Echter de overheid heeft hier in voorzien door een ‘bijmeng’ plicht in te stellen.  Niet dat er fysiek gemengd hoeft te worden.  Op ieder 9 delen LNG die een brandstof handelaar inkoopt en verkoopt moet hij ook 1 deel bio-LNG inkopen en verkopen of hij moet een equivalent aan groencertificaten aankopen.  De vraag naar bio-LNG zal daarom de komende jaren enorm toenemen. Om de lucratieve LNG markt te betreden moeten handelaren bio-LNG aankopen.Voor veehouders met een biovergister is dat goed nieuws. De subsidie periode loopt voor veel vergisters over enkele jaren af. Mogelijk dat bio-LNG een rendabele oplossing is en hoeven de installaties niet in de motteballen.

Slochteren gas bevat veel stikstof en is derhalve slecht van kwaliteit. Omdat in Nederland alle apparaten op deze slechte kwaliteit afgesteld zijn moet goed LNG of goed bio-LNG eerst slecht van kwaliteit gemaakt worden door er kunstmatig stikstofgas aan toe te voegen voor het in het aardgasnetwerk ingevoed mag worden.  Dit is slecht voor de motoren van voertuigen en de actieradius wordt aanzienlijk minder als dit gas vervolgens als transportvloeistof gebruikt wordt. Bio-LNG is daarom een duurzamere en betere oplossing dan het invoeden van groengas in het netwerk. Het is onbegrijpelijk waarom de Nederlandse overheid de slechtere methode middels miljarden aan subsidie (SDE+) wil gaan stimuleren. Beter zou het zijn om dit geld te besteden aan het stimuleren van het betere bio-LNG. Nog beter zou het zijn om helemaal geen subsidie te geven en de ontwikkeling van een betere oplossing niet te verstoren. 

Het streekhuis heeft een brandstof leverancier en een leverancier van een zogenaamde SSL (Small Scale Liquifaction) installatie uitgenodigd om een businesscase uit te werken voor een biogasinstallatie die 500m3 biogas per uur produceert.  Dit is vergelijkbaar met de productie van 1000 KWh of 1 MWe. De verwachte bio-LNG productie is ongeveer 10.000 liter per dag.

17 voordelen van bio-LNG

vrijdag, mei 04, 2012

 

Glasvezel Boekel

Glasvezel Boekel rond met partijen

BoekelNet, de initiatiefgroep die zich inzet voor de aanleg van glasvezel in héél Boekel, tekent volgende week contracten met drie partijen. De drie leggen zich daarmee vast om bij voldoende animo het Boekelse netwerk aan te leggen en te beheren. Lukt het om vijftig procent van de Boekelaren enthousiast te krijgen, dan krijgt Boekel eind 2012, begin 2013 daadwerkelijk een gemeentebreed glasvezelnetwerk. Hans van Zutven van BoekelNet: "We zijn eruit met drie partijen. E-Fiber gaat de vezel aanleggen, aQuestora gaat de programmatuur beheren en het bedrijf Glashelder biedt straks de diensten internet, radio/tv en telefonie aan. Volgende week worden de contracten getekend." Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

Er wordt steeds intensiever van de huidige kabels gebruik gemaakt. De voorspelling is dat binnen afzienbare tijd communicatie via de traditionele kabels vastloopt. Belangrijke ontwikkelingen als domotica (zorg op afstand) kunnen dan niet uitgevoerd worden met alle gevolgen van dien.

dinsdag, mei 01, 2012

 

Motorsportmuseum Boekel

Hans Laurense zal de buurt binnenkort betrekken bij zijn plannen voor een motorsportmuseum aan de Bovenstehuis. Hans Laurense wil het museum volgend jaar openen Laurense: "Over een paar weken zal ik een informatiebijeenkomst houden voor omwonenden. Ik wil dat zij eerst weten wat de plannen precies inhouden." De gemeente staat positief tegenover het plan voor het museum en heeft toestemming gegeven om deze uit te werken in een voorontwerpbestemmingsplan. Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

De informatiebijeenkomst met de buren wordt door Laurense gehouden op advies van en in samenspraak met de streekmanager.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?