zondag, februari 28, 2010

 

Masterclass Agrobiodiversiteit Schaijk

Succes eerste masterclass Agrobiodiversiteit

Duurzaam ondernemen, een term die bijna dagelijks in de krant staat, maar hoe geef je hier nou op een concrete manier invulling aan? In Schaijk zijn afgelopen vrijdag dertig melkveehouders en akkerbouwers aan de slag gegaan in de eerste Masterclass Agrobiodiversiteit. Gebruik maken van kennis en ervaring van collega boeren, die begrijpen hoe het werkt en wat in de praktijk mogelijk is. Meer informatie klik hier.

 

Megastal en de verkiezingen

Posters tegen vee-industrie op de verkiezingsborden

Actievoerders hebben in het Land van Cuijk op verkiezingsborden affiches geplakt tegen de vee-industrie. Met de actie willen de actievoerders tijdens de verkiezingscampagne aandacht vragen voor hun standpunten. De kiezers wordt opgeroepen te stemmen op partijen die tegen grootschalige veebedrijven zijn. 'Kies voor een mooie en gezonde leefomgeving, met respect voor mens en dier', zo staat te lezen op de website van de actie: Stem-wijzer.nl In Brabant woedt momenteel een discussie over het al dan niet toestaan van grote veestallen, ook wel megastallen genaamd. De actie sluit daar op aan. Gelderlander 28 februari 2010.

zaterdag, februari 27, 2010

 

Landwinkel Oss

Proeverij bij Landwinkel Spierings

Landwinkel Spierings aan de Oijenseweg 284 in Oss opent zaterdag 27 februari haar deuren voor publiek.Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de kalfjes, in de koeienstal, melkstal, de kaasmakerij en in de Landwinkel. Tevens kunnen ze een bezoekje brengen aan de sierviskwekerij op hetzelfde erf. In de Landwinkel laat een professionele kok u kennis maken met verschillende streekgerechten. U kunt ruiken, proeven en natuurlijk tips en ideeën krijgen van deze kok. Tevens kunt u meer informatie krijgen over kooklessen. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Kliknieuws 27 februari 2010.

vrijdag, februari 26, 2010

 

Eind goed al goed

hallo Twan,

lang niets gehoord van ons, maar ik wilde even wachten tot alles geregeld zou zijn.. we hebben het namelijk allemaal helemaal voor elkaar! Een milieuvergunning voor 54 honden/dag, de mensen mogen de honden op het perceel brengen, bestemmingsplan is aangepast (we staan vermeld onder hondenuitlaatplaats) en we mogen 80m2 bebouwing neerzetten!! wie had dat kunnen denken? Wij een aantal jaren geleden in ieder geval niet... we willen je nogmaals heel erg bedanken voor je inzet, zonder jou zouden we dit niet bereikt hebben! Bloed, zweet en tranen, maar het is het allemaal waard geweest! Zodra we de officiele opening hebben, ontvang je hier zeker een uitnodiging voor, we hopen dat je ons bedrijf dan weer wilt komen bewonderen. groetjes Anuska en Isabelle

Hondenuitlaatservice d'n Uutloathttp://www.hetbestevoorjehond.nl/

Naschrift:
Volgens het beleid van de provincie hoort een hondenopvang in het stedelijke gebied en is dus in het buitengebied niet gewenst. Vanwege het feit dat de gemeente er van overtuigd was dat de hondenopvang in het buitengebied beter op zijn plaats was en vanwege de vasthoudendheid van het Boxmeerse college en haar ambtenaren en overleg met provinciale ambtenaren kon deze aanvraag met een goed resultaat afgesloten worden (TG).

donderdag, februari 25, 2010

 

Vrijeteugel Uden

Plan Vrije Teugel niet haalbaar

In de gemeenteraad van Uden is te weinig draagvlak voor het plan een apart bestemmingplan te maken dat mogelijk maakt om aan de Oude Bosweg bij de Vrije Teugel zorgwoningen van Stichting Dichterbij te bouwen. Dit zou buiten de door de gemeenteraad vastgestelde 6000 vierkante meter zijn waarop de plannen van de Vrije Teugel gerealiseerd moeten worden en dat wil de meerderheid niet. ,,En daarmee is het hele plan niet haalbaar”, concludeerde wethouder Marnix Bakermans teleurgesteld. Meer informatie klik hier.

zondag, februari 21, 2010

 

Platform Toerisme & Recreatie gemeente Boxmeer


Klik hier voor informatie.

zaterdag, februari 20, 2010

 

Streekmanager roept ondernemers op bij plattelandsvernieuwing

Twan Goossens is sinds 1 februari streekmanager van de gemeenten Oss en Lith. Zijn eerste indruk: het ontbreekt niet aan ideeën voor projecten in deze regio. Goossens roept ondernemers en initiatiefnemers met nieuwe ideeën op contact met hem op te nemen.

Streekmanager
Sinds een aantal jaren biedt de overheid aanzienlijk meer ontwikkelruimte op het platteland en die ruimte wordt volop benut. Individuele ondernemers maar ook samenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op de streekmanager om nieuwe plannen en projecten te realiseren.

Inspirerend
Goossens heeft vijf jaar ervaring als streekmanager in regio Peel & Maas. Meestal begint een kennismaking met de streekmanager aan de keukentafel. ‘Er zijn erg veel ondernemers met plannen’, valt hem op. ‘Ze vertellen over hun ambities en tegen welke knelpunten ze aan lopen. We bespreken bijvoorbeeld waarom een project niet verder gaat of waarom de vaart eruit is. Maar ook help ik met concretiseren van ideeën, zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners of subsidies als dat nodig is. Ik kom steeds in contact met ondernemers die iets nieuws willen. Dat is zeer inspirerend.’ Het uiteindelijke doel is het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van werkgelegenheid in het buitengebied. Gezien het huidige enthousiasme zijn de kansen daarvoor groot.

Ervaring
Voordat hij streekmanager werd, werkte Goossens bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Hij hield zich daar bezig met integrale ketenprojecten en plattelandsvernieuwing. Een ervaring die nu goed van pas komt.

Contactgegevens
Twan Goossens is te bereiken via telefoon [06] 516 316 47. Voorbeelden van werkzaamheden van de streekmanager zijn te vinden op zijn blog: http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/.
Bron: website gemeente Oss.

vrijdag, februari 19, 2010

 

Streekmanager van start in Oss-LithKlik hier voor de nieuws uitzending
en op de volgende link voor het intervieuw op zondag.
Focus uitzending 21 februari 2010

dinsdag, februari 16, 2010

 

Streven naar efficienter bedrijf

Van der Heijden heeft nu 6800 varkens, verspreid over 21 stallen op vier locaties. ‘Maar dat is niet meer te doen, elke keer die stal in en uit.’ In 2003 heeft hij de papierwinkel in gang gezet om alle stallen samen te voegen tot één moderne stal voor vijfduizend varkens. ‘Hopelijk staat die er midden 2010, eindelijk.
Het hele verhaal, klik hier.

 

Groene Raffinaderij start met proef

Biogas wordt nu meestal via warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit. Daarbij gaat veel energie verloren. Dat verdwijnt als warmte in de atmosfeer. De groengas-oplossing, waarbij biogas in het aardgasnetwerk wordt geïnjecteerd, daarentegen is zeer efficiënt. Het heeft een rendement van 90 procent, soms wel meer. Er is zeer veel organisch restmateriaal voorhanden wat we niet benutten. Door vergisting van deze biomassa kan over ongeveer 5 jaar 3% op aardgas bespaard worden. Dat lijkt weinig, maar Nederland is een enorme aardgaseconomie. Drie procent is behoorlijk veel. Dat is vergelijkbaar met vele duizenden windmolens. In 2025 kan deze onvermoede energiebron worden opgeschaald naar 10 procent van de Nederlandse behoefte. In 2050 kan de helft van het aardgasverbruik door biogas worden vervangen. Daarmee kan de gasketen haar uitstoot van broeikasgassen met 70 procent terugbrengen.

Op initiatief van het streekhuis zijn in samenwerking met de BOM en Agro & Co partijen bij elkaar gebracht. Aan de aanvoerkant zijn dat waterschap Aa & Maas (zuiveringsslib-slootmaaisel), Den Ouden groep (bermgras-snoeihout), zes samenwerkende gemeenten (GFT-restafval) en MIC een samenwerkingsverband van veehouders (ingedikte mest). Aan de technische kant zijn dat de samenwerkende bedrijven Rasenberg (Breda) en Maris (Schijndel). De komende maanden wordt er met een proefinstallatie gestart ter voorbereiding op een demo-installatie die in de tweede helft van dit jaar gebouwd wordt. Daarna volgt een fullscale Groene Raffinaderij.

Een Groene Raffinaderij is een onmisbare schakel voor een regio die streeft naar zelfvoorziening en het sluiten van energie- , organische- en anorganische (mineralen) kringlopen.

 

Steun voor stoppende veehouders


Intensieve veehouderijbedrijven bij natuurgebieden die stoppen met hun bedrijf krijgen financiële steun.

Dat stellen Gedeputeerde Staten voor aan de Statencommissies Bestuur & Middelen en Ruimte & Milieu. Van 15 maart tot en met 26 april kunnen daarvoor aanvragen worden ingediend.
Voor deze tweede tranche van de Subsidieregeling Beëindiging intensieve veehouderijen (BIV) wil het provinciebestuur € 6,5 mln uittrekken. Daarmee verwacht Brabant 35 tot 40 bedrijfsbeëindigingen te kunnen ondersteunen. Als zich meer boeren aanmelden, bepalen GS welke bedrijfsbeëindigingen voorrang moeten krijgen. Boeren die met hun bedrijf stoppen, krijgen een vergoeding voor de economische waarde van hun stallen en een sloopkostenvergoeding.

Anderhalf jaar geleden werd de BIV-regeling voor het eerst opengesteld. Hiermee worden momenteel 25 intensieve veehouderijen met in totaal bijna 52.000 m2 aan stallen gesloopt. Daarmee is € 4,3 mln gemoeid.Regels en investeringenVeel veehouders beraden zich momenteel op hun toekomst: nieuwe wet- en regelgeving zoals de Algemene Maatregel van Bestuur-huisvesting (die maxima stelt aan de ammoniakuitstoot), welzijnseisen, luchtkwaliteit (fijnstof) en Natura 2000, maakt investeringen in milieumaatregelen of bedrijfsverplaatsing noodzakelijk. Afwaartse bewegingMet het stimuleren van bedrijfsbeëindiging van intensieve veehouderijen in of nabij natuurgebieden geeft de provincie invulling aan de zogenoemde afwaartse beweging: het terugdringen van intensieve veehouderij, het ‘ontstenen’ van het buitengebied en een vermindering van de ammoniakuitstoot in natuurgebieden. Bron: provincie Noord Brabant.

 

Inperken van het reconstructieplan door gemeenten


Een aantal gemeenten kiezen er voor het reconstructieplan in te perken door het aantal te vestigen bedrijven in een LOG te beperken of de oppervlakte van bouwblokken in een LOG te verkleinen. Dit druist in tegen belangen van de provincie zoals vastgelegd in het reconstructieplan. Om haar belangen te verdedigen heeft de provincie de volgende mogelijkheden.

Stap 1 Overleg
Eerst is er overleg tussen gemeente en provincie tijdens het voorontwerpstadium van een plan. In dat overleg worden de provinciale belangen duidelijk gemaakt. In het Reconstructieplan is gekozen voor een duurzame ontwikkeling van het platteland. Intensieve veehouderij wordt zoveel mogelijk geweerd bij natuurgebieden en ook in de zogeheten verwevingsgebieden is er beperkt ruimte voor ontwikkeling. Daarom moet er in de LOGs voldoende ruimte geboden worden voor intensieve veehouderij.

Stap 2 Zienswijze
Als naar de mening van de provincie die belangen onvoldoende zijn gewaarborgd in het uiteindelijke bestemmingsplan, dient zij een zienswijze in. Die belangen staan verwoord in de structuurvisie van de provincie en het Reconstructieplan. De provincie heeft de mogelijkheid dit te doen onder de Wet ruimtelijke ordening die in 2008 is ingegaan. De provincie keurt sinds die tijd geen bestemmingsplannen meer goed of af, maar beschikt, net als iedere inwoner, over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op een bestemmingsplan.

Stap 3 Reactieve aanwijzing
Gedeputeerde Staten kunnen een reactieve aanwijzing geven voor een deel van het buitengebied. Dat is een soort onthouding van goedkeuring achteraf. Dit kan geschieden als de zienswijze die de provincie heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied’ niet geleid heeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeente.

Stap 4 Inpassingsplan
Gedeputeerde Staten dragen met hun aanwijzing de gemeente op het bestemmingsplan aan te passen. Als de gemeenteraad daar geen gehoor aan geeft, kan de provincie zelf een inpassingsplan maken.
Met behulp van een inpassingsplan kan een bestemmingsplan worden overruled. Het is daarmee een juridisch middel waarmee belangen van deze hogere overheden toch door kunnen worden gevoerd, wanneer beleid van een lagere overheid deze belangen doorkruist. Beleid uit inpassingsplannen dient te worden doorgevoerd in bestemmingsplannen van lagere overheden, die hierdoor voor dit deel van hun bestemmingsplan worden uitgesloten van het maken van eigen beleid.

Wanneer er in het kader van een plan een conflict ontstaat tussen een lagere en een hoger overheid over de juridische status van deze belangen, kan dit worden uitgevochten bij de Raad van State.
Meer informatie klik hier.

maandag, februari 15, 2010

 

Museumwinkel Rijkevoort gemeente Boxmeer


Kruidenierswinkel in originele staat

Het dorpshart van Rijkevoort wordt al sinds 1914 gesierd door het winkelpand van de ‘Erven Verbruggen’, gelegen aan Kapelstraat 20. In het pand bevond zich naast een winkel ook een bakkerij, een café en een woongedeelte. Het pand is in een zeer originele staat. De inrichting van de winkel dateert van de jaren ’30 van de 20e eeuw en evenals de buitenkant van de winkel is ook de binnenkant zeer gaaf bewaard gebleven. Door de jaren heen is er erg weinig aan veranderd en recent is de buitenkant van het pand in oude staat hersteld. In 1982 is de winkeldeur op slot gegaan, maar het winkelgedeelte is ongewijzigd gebleven . De heer Verberk (eigenaar) wil het unieke winkelpand en interieur niet verloren laten gaan voor het dorp Rijkevoort.

Na het groot onderhoud heeft Heemkundevereniging Rieckevorts Heem het beheer van het winkelinterieur op zich genomen. De in de winkel aanwezige artikelen en het meubilair (toonbank, vitrines, kasten) zijn geïnventariseerd en vervolgens geconserveerd. Sinds de opening (september 2009) zijn al veel groepen een kijkje komen nemen.
Graag bieden wij ook de schooljeugd de mogelijkheid eens een kijkje te komen nemen. Hoe deden opa en oma vroeger boodschappen ? Wat voor spulletjes kochten ze dan in zo’n dorpswinkeltje?
Voor schoolgroepen vragen wij geen vergoeding! Wel stellen we het op prijs, als U interesse heeft, zeer tijdig contact op te nemen.

Ter info; gezien de beperkte ruimte zijn groepen van 15-20 personen het maximale. Rekent U op ongeveer 30-45 minuten per groep. Voor grotere groepen zijn soms combinaties met bezoek aan de molen mogelijk, afhankelijk van dag en tijdstip.

Er is voldoende gratis parkeerplaats voor auto’s en ook fietsers zijn van harte welkom.
Voor info en afspraken; Arie Wijnen tel 0485-371911 (arie_rianwijnen@kpnmail.nl) of Harry Nabuurs 0485-371437.

Openingstijden: laatste zondag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur.

Meer informatie klijk hier

woensdag, februari 10, 2010

 

Megastallen Mill

Gemeenteraad Mill wil kleinere megastallen

ZLTO: geen verplaatsing Sint Hubertse bedrijven naar LOG

Onder de nieuwe voorwaar­den gaan ze niet. De twee onder­nemers uit Sint Hubert die hun veehouderij zouden verhuizen naar landbouwontwikkelingsge­bied (log) Graspeel bij Langen­boom, zeggen niet te verhuizen nu het plan veranderd is.

Dat zegt Hans Vermeulen, voorzitter van ZLTO-afdeling Mill en Grave. Bei­de ondernemers zijn lid van de landbouworganisatie.De Millse gemeenteraad besloot dinsdagavond dat bedrijven in het log tot maximaal 2 hectare mogen groeien, en niet tot maximaal 3 zo­als het college van B en W heeft voorgesteld. Oppositiepartij Alge­meen Belang’90 kwam met het voorstel deze maat te veranderen in afwachting van resultaten van onderzoek naar de gevolgen van grote intensieve veehouderijen. PvdA (coalitie) en Dorpslijst Lan­genboom (oppositie) gingen mee met dit voorstel en zorgden samen met AB’90 zo voor een raadsmeer­derheid. Coalitiepartijen CDA en VierKernenPartij stemden tegen het gewijzigde plan.

De Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten van Ruimtelijke Ont­wikkeling reageert verbaasd op het raadsbesluit van Mill: „Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Het is niet de bedoeling dat ge­meenten op eigen houtje beslui­ten nemen tegen het reconstructie­plan in. Ik ga het nieuwe bestem­mingsplan bekijken en daarna be­stuurlijk overleggen met Mill.”De gedeputeerde zet vraagtekens bij het raadsbesluit. „In verwe­vingsgebieden ( gebieden waar vee­houderijen niet mogen uitbreiden maar ook niet per se weg hoeven, MD) geldt ook een maximum van 1,5 tot 2 hectare. Het is al een hele opgave ondernemers naar een log te krijgen, bouwblokken verklei­nen in een log kan niet de bedoe­ling zijn.”Gedeputeerde Van Heugten: „ Dan is er het probleem van landschap­pelijke inpassing. 2 hectare is wat dat betreft aan de kleine kant. Groen, bredere wegen en maatre­gelen voor hygiene zijn verplicht en kosten ook ruimte.“

Van Heug­ten wijst erop dat de provincie ge­stapelde stallen niet ziet zitten bij het houden van varkens ( bij kip­pen kan dit wel). Ondernemers kunnen zo geen ruimte winnen.Wethouder Carel van Genugten van Mill noemt het raadsbesluit ‘ondoordacht’. „De juridische en fi­nanciële consequenties zijn niet duidelijk. Ik vraag me af of de raad zich dat realiseert.”Het gemeentebestuur heeft, op ba­sis van eerdere plannen voor het log, ondernemers in contractbe­sprekingen toegezegd dat ze tot 3 hectare kunnen groeien. Het duurt 2,5 week voordat duidelijk­heid gegeven kan worden over de consequenties. Van Genugten: „ Als de ondernemers uit Sint Hu­bert niet verhuizen, zou ik dat het ergste vinden van alles. Zij kun­nen nu bovendien met claims ko­men omdat wij ons niet aan afspra­ken houden.” De gemeente heeft 3,2 miljoen euro voor de verplaat­singen gereserveerd. 11 februari De Gelderlander.

 

Revitalisering Beugen

Miljoen van provincie voor hart Beugen

Een miljoen euro. Dat bedrag stopt de provincie Noord-Brabant in de ontwikkeling van het centrum van Beugen. Het is een bijdrage in een miljoenenproject dat ervoor moet zorgen dat het dorp leefbaar blijft. Hart voor Beugen is de naam van het dorpsontwikkelingsplan dat het aanzien van Beugen flink zal veranderen. Bestaande seniorenwoningen worden gesloopt, net als het gemeenschapshuis. Ervoor in de plaats komen moderne huurwoningen en een nieuw gemeenschapshuis met daarboven appartementen. Een bedrijf wordt verplaatst, een speeltuin en een jeu-de-boulesbaan aangelegd. De subsidie van de provincie kan gestoken worden in de voorzieningen die het dorp leefbaar moeten houden. Dat zijn het gemeenschapshuis, de speeltuin, maar ook de winkel die in het plan Hart voor Beugen komt. Het dorp krijgt een winkel volgens de zogenoemde Shop-Court-formule. Inwoners kunnen onder andere (vergeten) boodschappen uit automaten halen. Met de pinpas kan worden betaald. Hart voor Beugen is een project van Maeselandt Projecten, Pantein Wonen en de gemeente Boxmeer. Volgens een woordvoerster van de gemeente Boxmeer wordt binnen afzienbare tijd begonnen aan de klus in Beugen. Gelderlander 10 februari 2010.

 

Ondersteunende en kleinschalige horeca in het buitengebied

Horeca bij de boer goed voor toerisme, extra regels vaak niet nodig

Kleinschalige en ondersteunende horeca op agrarische bedrijven is voor gemeenten redelijk eenvoudig te regelen in het bestemmingsplan, zonder bestemmingswijziging en vaak procedurevrij. Dit blijkt uit onderzoek dat Wageningen UR heeft verricht in opdracht van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en LTO Noord. Het platteland trekt steeds meer recreanten en agrarische ondernemers en hun gezinsleden spelen hierop in met onder andere campings, rondleidingen op het bedrijf, verkoop van streekproducten en kleinschalige horeca.

Goed voor toerisme
Gemeenten kiezen ervoor om ondersteunde horeca te stimuleren omdat deze bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. Zij dienen wel rekening te houden met de belangen van horecabedrijven. Gastvrijheid is het kernbegrip. Hierdoor blijven recreanten langer in de streek. Daar profiteren ook de recreatie- en horecaondernemers van.

Regelgeving
Horeca is een begrip dat breed of minder breed kan worden ingevuld. Een kopje koffie voor een excursie hoeft niet als horeca geregeld te worden; het schenken van melk en later een biertje aan overnachtende bezoekers wel. Knelpunt is dat zowel ondernemers als gemeenten vaak het idee hebben dat dit soort horeca volgens de regels niet kan en er daarom maar niet aan beginnen. Dat is een gemiste kans voor een vitaal landelijk gebied.

Platteland kan leren van bebouwde kom
Ook in de bebouwde kom neemt vermenging van functies met allerlei vormen van horeca toe. Denk bijvoorbeeld aan een koffiecorner in een broodjeszaak. Diverse gemeenten hebben beleid opgesteld voor ondersteunende en kleinschalige horeca met afgeleide regelgeving, bijvoorbeeld ten behoeve van detailhandel. Dit biedt veel overeenkomsten en aanknopingspunten voor horeca op agrarische bedrijven. Checklist voor gemeentenEen aantal voorbeelden van beleid voor kleinschalige en ondersteunende horeca (voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom) is bij dit onderzoek bekeken. Deze laten zien dat horeca op agrarische bedrijven redelijk gemakkelijk is te regelen in het bestemmingsplan, zonder bestemmingswijziging en soms zelfs procedurevrij.

Uutbloashuusken
De notitie bevat verder een 'checklist ondersteunende horeca' voor gemeenten en een voorbeeldovereenkomst van het Uutbloashuusken. Dat is een plekje bij een particulier waar recreanten laagdrempelig kunnen uitrusten en iets eten of drinken dat werd bedacht door het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. Gemeenten kunnen deze voorbeelden gebruiken bij het opstellen van hun eigen beleidsstukken. Voor agrarische ondernemers zijn ze nuttig om een beeld te krijgen van mogelijkheden en voorwaarden.
Zie voor meer informatie de notitie Mogelijkheden voor ondersteunende en kleinschalige horeca op agrarische bedrijven binnen de bestaande regelgeving op de site van het LEI.

dinsdag, februari 09, 2010

 

Oplaadpunt Land van Cuijk


Overal in Land van Cuijk fietsaccu opladen

Toeristen kunnen komende zomer overal in het Land van Cuijk de accu van hun elektrische fiets of scooter opladen. Als de ondernemers in de horeca en recreatie een beetje meewerken tenminste. Er komt een netwerk van oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische scooters bij ondernemers.Het is een initiatief van de Onderneemsterskrans Land van Cuijk, een club van vrouwelijke ondernemers die vooral in de horeca en recreatie actief zijn. Gelderlander 9 februari 2010.

 

Noordelijke Maasvallei

Noordelijke Maasvallei in naam toernooi

De ijver van Mills burgemeester Hans Verheijen werpt vruchten af: de organisatie van jeugdvoetbaltoernooi Easter Open wil de term Noordelijke Maasvallei in de naam van het toernooi opnemen.Dat schrijft Verheijen op zijn weblog. Sinds het verschijnen van het rapport Beeldenstorm 2025 waarin wordt geopperd het Land van Cuijk en Noord-Limburg aan te duiden als Noordelijke Maasvallei, pleit hij ervoor deze term vaker te gebruiken. Hij stelde al voor dat de Boxmeerse Health Campus en de Cuijkse Homburg Campus de naam zouden veranderen, maar beide gemeenten zien dat niet zitten. Verheijen op zijn weblog: 'Eén van de pijlers van de Noordelijke Maasvallei is het thema 'health'; dit fantastische toernooi vormt voor ons een prima visitekaartje, in Nederland maar ook ver daar buiten'. Easter Open is een jaarlijks jeugdvoetbaltoernooi in de regio. Ruim achtduizend jonge voetballers uit achttien landen doen mee. Gelderlander 9 februari 2010.

maandag, februari 08, 2010

 

Plattelandsmuseum Duinhove Uden
Informatie: http://www.duinhove.nl/

zondag, februari 07, 2010

 

Oplaadpunt Land Van Cuijk

Enkele jaren geleden stimuleerde het streekhuis enkele onderneemsters in het Land van Cuijk om met elkaar te gaan samenwerken. Onderneemsterskrans Land Van Cuijk was het resultaat. In 2008 presenteerde ze met veel succes "Kunst Op Het Platteland". In 2009 werden samen met leerlingen van ROC De Leijgraaf "Knapzak wandelroutes" ontwikkeld. In 2010 gaan de onderneemsters met "Oplaadpunt Land Van Cuijk" aan de slag. Het doel van de onderneemsters is een zo dicht als mogelijk netwerk te creëereen met oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische scooters. Bezoekers van het Land van Cuijk die hier van afhankelijk zijn ervaren zo de gastvrijheid van het Land Van Cuijk. Ondernemers in het Land Van Cuijk die willen participeren kunnen zich melden bij streekmanager Twan Goossens tgoossens@rmb.nl . Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor de ondernemers. Gedurende het eerste jaar worden de kosten gedragen door Streekimpuls Peel & Maas. Op de site http://www.landvancuijk.nl/ komt een overzicht met alle oplaadpunten en er wordt een folder gemaakt waar alle oplaadpunten in vermeld staan. Het enige wat er van de deelnemers gevraagd wordt is dat ze de stroom gratis beschikbaar stellen. Voor een laadbeurt van een fiets is dat ongeveer 5 cent en voor een laadbeurt van een scooter is dat ongeveer 30 cent. Ondernemers die willen deelnemen kunnen zich tot 8 maart aanmelden. Pasen is "Oplaadpunt Land Van Cuijk" operationeel. Voor informatie neem contact op met een van de leden van de onderneemsterskrans of met streekmanager Twan Goossens 06 51 63 1647.

 

Nieuw werkgebied streekmanager

Per 1 januari j.l. heeft de gemeente Boekel besloten wegens budgettaire prioriteiten geen streekmanager meer beschikbaar te stellen om inwoners te ondersteunen met het uitwerken en realiseren van plannen in het buitengebied met een positief effect op de leefbaarheid. Gezien de ambities van de gemeente Oss en de gemeente Lith en het feit dat de functie van streekmanager geruimte tijd vacant was is Twan Goossens per 1 januari j.l. aangesteld als streekmanager voor deze twee gemeenten. Hij combineert deze functie in het reconstructie gebied Maas & Meijerij met het streekmanagement voor de gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Mill & Sint Hubert, Landerd, Uden en Veghel in reconstructie gebied Peel & Maas.

Voor een overzicht van alle kernen waarvan de inwoners een beroep op de streekmanager kunnen doen klik hier.

zaterdag, februari 06, 2010

 

Bouwen in eigen beheer Odiliapeel


Geduld wordt beloond

De jongeren in Odiliapeel zijn opgetogen over het feit dat er nu 'eindelijk' starterswoningen gebouwd gaan worden. Dat zegt de 21-jarige Jesse Zwanenburg, voorzitter van de jongerenraad. "Ook ik ben geïnteresseerd, maar het komt net wat te vroeg. Omdat er lang niet is gebouwd in Odiliapeel, zijn er veel jongeren naar andere dorpen verhuisd." Donderdag was er een informatieavond, waarin werd uitgelegd dat er vijftien tot achttien starterswoningen aan de Spechtenlaan komen. Die worden in collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) gebouwd. Over hoe de woningen eruit komen te zien, is nog niks bekend. Dorpsraadvoorzitter Leo Rooijmans denkt, kijkend naar de rest van het dorp, dat 'tweekappers' of vrijstaande woningen het best passend zijn. Maar ook rijtjeswoningen behoren nog tot de mogelijkheden. Wethouder René Peerenboom verwacht dat over zo'n twee jaar het terrein aan de Spechtenlaan bouwrijp gemaakt kan worden. "De meeste inschrijvingen zullen komen uit Odiliapeel zelf, maar ook jongeren uit andere plaatsen mogen meedoen." Zes van de starterswoningen vallen onder de koopgarantregeling, Hier zal SVUwonen partner in zijn. Brabantsdagblad 5 februari 2010.

vrijdag, februari 05, 2010

 

Infotainmentstal met 32.000 koeien


 

Wat mag?

Wat mag er in de multifunctionele landbouw?

Steeds meer agrarische bedrijven doen meer dan vee houden of gewassen verbouwen. Zij houden bijvoorbeeld een camping op het erf of bieden kinderopvang aan. Dat wordt multifunctionele of verbrede landbouw genoemd. De door het ministerie van LNV ingestelde Taskforce Multifunctionele Landbouw onderscheidt zes andere activiteiten die een agrarisch bedrijf erbij kan doen:
--verkoop van streekproducten
--zorglandbouw
--kinderopvang
--recreatie
--natuureducatie
--natuur- en landschapsbeheer


De handreiking ‘Wat mag ik?’ van de Taskforce Multifunctionele Landbouw vertelt hoe agrarische ondernemers moeten omgaan met wetgeving en de regels van die andere activiteiten.
Meer informatie
Wat mag ik? (handreiking over regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw)
Website Taskforce Multifunctionele Landbouw


woensdag, februari 03, 2010

 

LOG Graspeel


Nieuwe actie tegen 'log' uit Langenboom

Beneden alle peil en misleidend, zo noemt wethouder Carel van Genugten van Mill en Sint Hubert de flyer die sinds deze week wordt verspreid in Langenboom.De flyer is een actie van Dorpsraad Langenboom, die niet wil dat de Millse gemeenteraad deze maand een besluit neemt over landbouwontwikkelingsgebied (log) Graspeel.De flyer laat mensen met gasmaskers zien in een landschap met vliegende varkens (zie hiernaast). Achterop wordt in cijfers uitgelegd hoe de stankoverlast nu is en na de komst van het log."Er zijn onrust en zorgen over het log maar het is de dorpsraad in hoge mate verwijtbaar dat dat nu erger wordt", vindt wethouder Van Genugten. De voorkant van de flyer. Gelderlander 3 februari 2010.


 

Bedrijfsverplaatsing Gassel

De verplaatsing van een enorme pluimveehouderij binnen Gassel is nog geen gelopen koers. De Raad van State heeft hier voorlopig een stokje voor gestoken, omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben ten onrechte een besluit goedgekeurd van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave, waar Gassel onder valt. De Raad van State heeft dit bepaald in een zaak die was aangespannen door de Milieuvereniging Land van Cuijk.Pluimveehouder Classens wil zijn bedrijf verhuizen van de Torenstraat naar de Heihoekseweg. De milieubeweging en een aantal omwonenden zijn hierop tegen, zij zijn bang voor aantasting van landschappelijke en archeologische waarden. Ook zouden B en W van Grave de gemeenteraad te laat hebben ingelicht over het besluit om het licht voor Classens op groen te zetten. Gelderlander februari 2010.

 

Vianen gemeente Cuijk

Vianen blij met complimenten

De Dorpsraad Vianen is heel blij met de complimenten van de gemeenteraad van Cuijk. De raad gaf vorige week tijdens een raadsvergadering pluim op pluim aan de dorpsraad vanwege het vele werk dat die voor het dorpsontwikkelingsplan heeft verzet. "We zijn zeer tevreden dat het dorpsontwikkelingsplan ongewijzigd door de gemeenteraad is vastgesteld", zegt Rob van Etten, secretaris van de dorpsraad, in een reactie. De dorpsraad zegt echter ook te beseffen dat de uitvoering van veel plannen sterk afhangt van de bereidheid van de provincie om subsidie te verstrekken. Gelderlander 3 februari 2010.

Het project Rest-O-Super, opgestart door het streekhuis, maakt onderdeel uit van het dorpsontwikkelingsplan. Na een lange tijd van voorbereiding is het de bedoeling nog dit jaar de eerste testwinkel dit jaar te realiseren.

 

5-sterrenregio: nieuwe projecten

Economisch samenwerkingsverband steunt innovatieve initiatieven

Drie nieuwe projecten in 5-sterrenregio

De 5-sterrenregio heeft drie initiatieven aan de lijst met projecten toegevoegd. Deze projecten krijgen een financiële steun in de rug tijdens de startfase. Het gaat om een centraal boekingssysteem voor Het Groene Woud, een samenwerkingsverband van ondernemers binnen natuurgebied De Maashorst en de opzet van een expertisecentrum voor Voeding en Allergie.Het economische samenwerkingsverband 5-sterrenregio ondersteunt innovatieve projecten in Noordoost-Brabant. Het betreft dan gezamenlijke initiatieven van bedrijven, kennisinstellingen en organisaties binnen vijf sterke sectoren in de regio. Deze sectoren zijn Food, Health & Farma, Machines & Systemen, Logistiek en Toerisme. Daarbij heeft de 5-sterrenregio een speciaal programma om de synergie binnen de sectoren Food, Health & Farma te stimuleren.

Food, Health & Farma

De opzet van een expertisecentrum voor Voeding en Allergie past binnen dit laatstgenoemde programma voor Food, Health & Farma, kortweg FHF. Het initiatief komt uit het bestaande samenwerkingsverband van Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) , Avans Hogeschool, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO, HAS Den Bosch en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De relatie tussen voeding en het afweersysteem biedt voor het bedrijfsleven kansen die onvoldoende benut worden. Een expertisecentrum gaat ondernemers hierover informeren en bij activiteiten op dit terrein ondersteunen.

Toerisme

Vanuit de toeristische sector worden twee projectvoorstellen voortaan door de 5-sterrenregio ondersteund. Op de eerste plaats gaat het om de opzet van een boekingssysteem voor Het Groene Woud. Het aanbod voor verblijf en vermaak in het gebied is volgens de initiatiefnemers te versnipperd. Via een centraal systeem kan dit aanbod gebundeld worden. Dit biedt voor zowel bezoekers als ondernemers voordeel. Binnen natuurgebied De Maashorst tonen ondernemers steeds meer de wens om samen plannen en producten te ontwikkelen. Het platform Toerisme Landerd wil binnen deze ontwikkeling een centrale rol spelen door projecten aan te jagen en te ondersteunen. Deze projecten zijn volgens de Taskforce 5-sterrenregio een nuttige aanvulling voor de projectenlijst die het samenwerkingsverband intussen heeft opgebouwd.


maandag, februari 01, 2010

 

Streekimpuls

Geld Streekimpuls na jaar alweer op

De subsidie van Streekimpuls Peel en Maas is na ruim een jaar alweer op. Het fonds gaf geld aan projecten die het platteland in de regio beter en mooier maken.
Van de 1,2 miljoen euro die de provincie Noord-Brabant eind 2008 gaf, worden nu alleen nog een aantal lopende projecten geholpen. Voor vijftien andere ideeën wordt getracht een andere subsidieregeling te vinden. Gelderlander 31 januari 2010.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?