vrijdag, augustus 31, 2007

 

Nieuw merk voor streekproducten

Brabantse streekproducten onder het merk StreekSelecties in de super

De nieuwe onderneming StreekSelecties gaat vanaf januari 2008 onder dezelfde merknaam een aantal hoogwaardige Brabantse streekproducten via de supermarkten aanbieden. In de eerste fase zal de onderneming een assortiment van basisproducten (brood/banket, kaas/zuivel en vlees/vleeswaren) voeren. De definitieve selectie van producten en producenten vindt in de komende maanden plaats. Op termijn brengt StreekSelecties ook producten uit andere regio's op de markt. StreekSelecties komt tegemoet aan de groeiende behoefte van consumenten en supermarktketens aan hoogwaardige luxe producten uit de eigen regio.

Volgens onderzoek hebben streekproducten een omzetpotentieel van 1-1,5 miljard euro. Momenteel wordt daarvan slechts 120-180 miljoen euro verzilverd.Agro & Co Brabant is initiatiefnemer van de nieuwe onderneming. Deze ontwikkelmaatschappij voor de agrofoodsector kijkt al sinds 2005 hoe ze streekproducten een volwaardige plaats in het winkelschap kan geven. Daarbij zijn de wensen van consumenten en retailketens maatgevend, een breuk met het verleden toen producenten het assortiment bepaalden. Agro & Co heeft met de voltooiing van het businessconcept zijn taak als ontwikkelmaatschappij volbracht. In de persoon van Rogier Arntz (oprichter en medeaandeelhouder van de Boost Group) heeft de organisatie een ondernemer gevonden die de bouw en exploitatie van het merk voor zijn rekening neemt. Agro & Co participeert via haar Kapitaalfonds in de nieuwe onderneming. Overige aandeelhouders in Streekselecties B.V. zijn de ZLTO en de ondernemer.Agro & Co, 31/08/07

donderdag, augustus 30, 2007

 

Golfbaan Mill

"Plannen voor golfbaan Mill herzien"

Het zou een goede zaak zijn wanneer de eigenaren van landgoed Princepeel aan de Middenpeelweg in Mill hun plannen voor een golfbaan herzien. Dat stelt de commissie MER, de landelijke instantie die beoordeelt of bedrijven en overheden bij hun initiatieven genoeg rekening houden met de gevolgen voor het milieu. Volgens de commissie leidt een baan met 36 holes tot verkeersproblemen. Ze vindt verder, net als de provincie, dat ook onderzocht had moeten worden of op het perceel een kleinere golfbaan kan komen. Omroepbrabant 28 augustus 2007.

Reactie op dit bericht:

De eigenaren reageerde op het bericht hierboven dat de inhoud ervan niet klopt. Als je precies wilt weten hoe het zit ga dan naar:
www.eia.nl/mer/adviezen/a1672tsa.pdf

dinsdag, augustus 28, 2007

 

Landbouwontwikkelingsgebied Graspeel Langenboom


Langenboom vreest 'varkensflats'

Dorpsraad Langenboom is bang voor de gevolgen van de komst van landbouwontwikkelingsgebied Graspeel tussen Langenboom en Zeeland, waar intensieve veehouderij geconcentreerd wordt.

De grens van de Graspeel ligt ongeveer 250 meter van de bebouwde kom van Langenboom. De raad vreest stankoverlast voor de bewoners van de dorpskern en een 'optisch probleem' van velden vol grote bedrijven. Bovendien zou het voor Langenboom moeilijk worden een dorpshart te realiseren rond de kerk, omdat die vlakbij de grens van het landbouwontwikkelingsgebied staat. "Wanneer de zaken beslag krijgen, worden de mensen wakker", zo verklaart Paul Vogels, voorzitter van Dorpsraad Langenboom, de wat late reactie op de plannen. "Het is niet duidelijk wat op ons afkomt en de verhalen die we horen maken ons nogal ongerust." Piet Willems van de raad zegt zich vergist te hebben in het idee van een landbouwontwikkelingsgebied. "Ik dacht dat het zou gaan om koeien en kippen in de wei, verantwoord biologisch boeren.

Pas begin dit jaar is me duidelijk geworden dat er megastallen komen, varkensflats met twee etages. Dat kan toch niet waar zijn, dacht ik."Fractievoorzitter Albert de Maeyer van Dorpslijst Langenboom zegt de zorgen van de dorpsraad te begrijpen en heeft er bij verantwoordelijk wethouder Carel van Genugten op gewezen dat de inwoners van Langenboom beter geïnformeerd moeten worden. "Anders gaan we het zelf doen."De dorpsraad beraadt zich nu op maatregelen, hoe inspraak te krijgen in adviezen en beslissingen van de reconstructiecommissie en overheden over uitvoering van het reconstructieplan.

Allereerst wordt de streekmanager van de reconstructie, Twan Goossens, uitgenodigd voor meer informatie.De dorpsraad heeft onlangs voorlichting gekregen van de Brabantse Milieufederatie. Die heeft hun haarfijn uitgelegd hoe het zit met geurwetgeving en de 'odour- units', een Europese variant van de geureenheden. Volgens de Brabantse Milieufederatie zijn bewoners minder beschermd tegen stank vanuit intensieve veehouderijen, omdat de gemeente de norm beslist voor het landbouwontwikkelingsgebied. Gelderlander 28 augustus 2007.

zaterdag, augustus 25, 2007

 

Week 34

Maandag
Een uitgever is bereid om met een voorstel te komen hoe een reisgids "Duits Lijntje" uitgegeven kan worden. Met de ambassadeur van het project Karel van Genugten heb ik samen met de uitgever en nog een aantal personen in het gemeentehuis van Mill een overleg over inhoud en vorm.

Dinsdag
Twee onderneemsters hebben gedeputeerde Onno Hoes een brief gestuurd. Om hun plannen te realiseren zou de status EHS/GHS van een perceel gewijzigd moeten worden. Omdat ik bij het project betrokken ben en omdat mijn naam in de brief genoemd wordt doen provinciale ambtenaren een beroep op mij om mee te denken. Tijdens een overleg in den Bosch zetten we de wensen van de onderneemsters en de mogelijkheden op een rij.

Woensdag
SOIOS is een innovatief bedrijf in Maashees wat voertuigen bouwt die zich op zonne-energie voortbewegen. Omdat klandizie beter werkt dan subsidie denk ik met de ondernemer mee hoe zijn producten onder de aandacht van kopers te brengen. Een bijzondere koper heeft zich aangediend. Een kunstenares uit Den Bosch wil in drie jaar tijd in een zonnemobiel van SOIOS een reis rond de wereld maken. De provincie Brabant ziet hierin een uitgelezen kans om Brabant als innovatieve provincie te profileren dit eventueel in combinatie met de Floriade die als thema "Cradle to Cradle" (simpel vertaald: afval is voedsel) heeft. De kunstenares heeft mij gevraagd haar te adviseren hoe haar project te financieren. Een deel van deze dag besteed ik aan het leggen van contacten met als doel de top van het Brabantse bedrijfsleven bij het project te betrekken.

Donderdag
De gemeente Boekel heeft mij gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is lichaamswarmte van varkens te gebruiken om woningen te verwarmen. Vandaag heb ik een overleg met de projectontwikkelaar die in Boekel 40 woningen gaat bouwen. Het idee is gebaseerd op een warmtewisselaar in de varkensstal en warmtepompen in de woningen. De fasering blijkt nog een probleem te zijn. De woningen worden sneller gebouwd dan de nieuw te realiseren varkensstal. We kiezen er daarom voor om eerst na te gaan of een systeem met warmtepompen aangesloten op het grondwater rendabel is. Later kunnen we dan, als dat economisch een verbetering is, op de warmtewisselaar van de varkensstal aansluiten. We speken af dat ik een leverancier van warmtepompen vraag om met een voorstel te komen.

Vrijdag
Bijeenkomst van de PIO-Stuurgroep InDorp. Een denktank waarin enkele burgemeesters en wethouders uit het land van Cuijk en Noord Limburg en de directie van Pantein, Maasland, ROC de Leijgraaf en Dichterbij vertegenwoordigd zijn. We werken gezamenlijk aan het project "Vitale Regio". Deze bijeenkomst staat in het teken van een presentatie van de ateliermeester van Brabant Stad. Steden en het platteland zijn een twee-eenheid. Hoe waarborgen en verbeteren we de leefbaarheid van onze regio en hoe stemmen we zaken af op Brabant Stad, Knooppunt Arnhem Nijmegen en het Roergebied in Duitsland zijn zaken die besproken worden.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Crossen Sint Anthonis problematisch


Onzekerheid over doorgaan van crosswedstrijden

Het is allerminst zeker dat de Oploose Motorclub (OMC) op 1, 2 en 8 september wedstrijden mag houden op het Stevensbeekse Radiocircuit.

Bewoners van de Radioweg en de Milieuvereniging Land van Cuijk hebben bezwaar ingediend tegen de evenementenvergunning die de gemeente Sint Anthonis voor de drie crossdagen heeft afgegeven. Dinsdag neemt de gemeentelijke commissie voor de bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting de schriftelijke klachten onder de loep. Na de partijen te hebben gehoord adviseert de commissie het college om de toekenning van de evenementenvergunning wel of niet te heroverwegen. Daar de zitting pas enkele dagen voor het crossweekeinde van 1 en 2 september plaatsvindt, is het onzeker of de commissie op tijd het college kan adviseren. Voor OMC is het volgens bestuurder Frans Aben een flinke strop als de wedstrijden niet door mogen gaan. "Zowel financieel als sportief zou dat een kleine ramp zijn." Gelderlander 25 augustus 2007.
Enkele dagen later:
Crosswedstrijden van OMC Oploo op Radiocircuit mogen doorgaan

Vrijdag, 31 augustus 2007 - SINT ANTHONIS - De evenementenvergunning die OMC Oploo voor komend weekeinde heeft gekregen voor het houden van crosswedstrijden op het Stevensbeekse Radiocircuit, is terecht afgegeven door de gemeente Sint Anthonis.

Dat vindt de bezwaarschriftencommissie, die daarmee enkele omwonenden van het Radiocircuit en de Milieuvereniging in het ongelijk stelt. De bezwaarmakers stellen dat het crossen voor verkeer - , stof - en geluidsoverlast zorgt. Omdat de milieuvergunning van OMC is verlopen, had de vergunning niet afgegeven mogen worden. De bezwarencommissie stelt dat met een dergelijke vergunning ook crosswedstrijden op open terreinen mogen worden gehouden. Dan is het volgens de commissie ook geen bezwaar dat OMC gebruikmaakt van het Radiocircuit dat voor 80 procent is omzoomd met een aarden geluidswal. OMC - bestuurder Frans Aben is blij met het besluit. "We hebben voor de organisatie al 6000 euro aan kosten gemaakt. Niet doorgaan was een kleine ramp geweest."

vrijdag, augustus 24, 2007

 

Omvang varkenshouderij: wat is groot?

Varkensflat: zie foto.
Filmpje: http://www.vk.tv/trefwoord/varkensflat

Een jaar of zes geleden introduceerde het Innovatienetwerk Groene Ruimte in een rapport de term Agro Productie Park. Een van de varianten was het Delta Park Rotterdam (400.000 varkens, 3% Nederlandse veestapel). Door de pers werd dit al snel de "varkensflat" genoemd. De term "varkensflat" wordt vaak foutief gebruikt bijvoorbeeld in het volgende artikel over een voorbeeld in Reek. De laatste tijd wordt de term megastal ook gebruikt. Meestal wordt dan een varkensstal met meer dan 5000 varkens bedoeld. Op dit moment wordt door sommigen het "Gezinsbedrijf+" als ideale omvang gezien. Dit is een cluster van zes samenwerkende gezinsbedrijven met ieder 2500 varkens en 300 zeugen in totaal dus 15.000 varkens en 1800 zeugen. Meer informatie over omvang van varkensbedrijven en de voor en de nadelen hieronder.

Reekse varkensflat achterhaald door grootschalige veehouderij

De destijds spraakmakende varkensflat in Reek is nog steeds niet gebouwd, bijna twee jaar nadat de gemeente Landerd hiervoor bouwvergunning gaf aan de Smits Groep uit Wanroij.

Deze stal van twee etages voor 1140 varkens lijkt inmiddels te klein om economisch nog interessant te zijn. De schaalvergroting in de veehouderij leidt in Oost- en Midden-Brabant al tot stallen voor 6000 tot 10.000 varkens, zo blijkt uit aanvragen die bij verschillende gemeenten zijn ingediend. De inmiddels onherroepelijke vergunning voor de Reekse varkensflat blijft waarschijnlijk onbenut omdat de ondernemer inmiddels het oog heeft gevestigd op het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel langs de Midden Peelweg waar hij een veel groter bedrijf kan neerzetten. "Wij zijn hierover met Smits in onderhandeling.

In Graspeel kan hij beter vooruit dan aan De Steeg in Reek waar hij aan zijn plafond zit", verklaart de Landerdse wethouder Chris School.Tussen Boekel en Venhorst staat een varkensflat voor 10.000 dieren op stapel. Het gaat om een uitbreiding van een veehouderij aan De Zijp 2a en 4 van 4400 naar 17.000 varkens, die volgens de gemeente past in het bestemmingsplan omdat de nieuwe stal maar een halve hectare beslaat. Daarmee staat deze ontwikkeling los van het reconstructieplan Peel en Maas waarin eveneens langs de Midden Peelweg ruimte voor grootschalige intensieve veehouderij is gereserveerd ten zuiden van Venhorst (tot aan Elsendorp) en ter hoogte van Odiliapeel.

Het megabedrijf aan De Zijp zal door het gebruik van een luchtwasser bijna 3000 kilo ammoniak minder uitstoten dan de huidige vestiging, zo blijkt uit de milieu-effectrapportage die momenteel door het regionaal milieubedrijf in Cuijk wordt beoordeeld. De ondernemer kan pas vergunning voor de varkensflat krijgen als vast staat dat hij ook voldoet aan de plaatselijke normen voor stankhinder. Dat wordt eind dit jaar duidelijk.Concreter is de uitbreiding van een kleine varkenshouderij ten noorden van de vliegbasis Volkel nabij de Midden Peelweg van 2900 naar 17.600 dieren. Die worden gehuisvest in vier aan elkaar gekoppelde stallen met een oppervlakte van in totaal 1,3 hectare.

Het gemeentebestuur van Uden heeft ingestemd met vergroting van het bouwblok voor dit bedrijf aan de Voorpeel 5 naar 2,5 hectare en dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie. Ook deze locatie ligt buiten een aangewezen ontwikkelingsgebied voor grootschalige intensieve veehouderijl, maar is volgens de gemeente hiervoor wél geschikt. De provincie beslist ook over de milieuvergunning voor dit megabedrijf dat volgens de gemeente door het gebruik van luchtwassers een derde minder ammoniak zal uitstoten dan de huidige veehouderij. Stankhinder vormt evenmin een probleem.

De Oirschotse ondernemer Bert Rijnen is inmiddels ruim een jaar in de weer om aan de Van de Veldenweg bij Diessen een bedrijf van 13.000 varkens met drie stallen van in totaal 1,7 hectare uit de grond te stampen. Hij kreeg deze locatie toegespeeld van de provincie om een omstreden megabedrijf van 8600 dieren bij Westelbeers te verijdelen. Rijnen ergert zich aan de complexe regels en aan de vele negatieve publiciteit over varkensflats. ,,Volledig vergeten wordt dat ik met mijn moderne bedrijf het milieu een grote dienst bewijs." Brabantsdsagblad 23 augustus 2007.

donderdag, augustus 23, 2007

 

Ons Genoegen Rijkevoort
Kandidaten café Ons Genoegen haken af

Alle drie de kandidaten voor het voormalige café Ons Genoegen in Rijkevoort hebben afgehaakt. Dat betekent dat er vooralsnog geen pannenkoekenrestaurant in de café - zaal aan de Papenvoortsedijk komt.

Ook wordt het geen verblijfsaccommodatie voor groepen. Het idee om het grote pand in te richten als kunstenaarswerkplaats met atelierruimte en horecagelegenheid, is ook gesneuveld. De kandidaten zien om verschillende redenen af van hun plannen. De Gelderlander volgt de pogingen van de eigenaren om een nieuwe bestemming voor het pand te krijgen, op de voet. Mayan Boonen, met haar man Mart eigenaar van het voormalige café Ons Genoegen in Rijkevoort, zag ze deze zomer één voor één afhaken. Drie kandidaten hadden zich gemeld na de oproep in deze krant: welke beginnende ondernemer wil iets beginnen in het leegstaande café? "De eerste die afviel", zegt Boonen, "is een Boxmeerse kunstenares.

Ze wilde er een kunstenaarswerkplaats voor maken met expositieruimte. Uiteindelijk heeft ze het niet aangedurfd omdat ze dacht dat het exploiteren van het gebouw haar andere activeiten - schilderen en lesgeven - in de weg zou staan." Het echtpaar Boonen vond het kunstenaarsplan heel sympathiek. "Jammer dat het sneuvelde."Het tweede plan dat niet doorging was dat van een echtpaar uit Rijkevoort. Het stel wilde een groepsaccommodatie beginnen. Maar na een advies van een deskundige zagen ze er van af. "Je kunt hier hooguit dertig mensen laten slapen. Er moet voor minstens een ton verbouwd worden en die kosten haal je er volgens de deskundige met slechts dertig slaapplaatsen niet uit" , aldus Boonen.
De jonge Rijkevoortse kok (25) die in het pand een pannenkoekenrestaurant wilde beginnen, heeft nog de langste adem gehad. Die zou op termijn het pand ook wel hebben willen kopen. Uiteindelijk durfde hij de stap niet aan. "Misschien was hij nog net iets te jong" , zegt Mayan Boonen. "Het zou dag en nacht werken worden."Op advies van de streekmanager reconstructie, Twan Goossens, gaat het echtpaar het zoekgebied nu vergroten. Met behulp van een makelaar die gespecialiseerd is in horeca-objecten, zal bekeken worden of het zin heeft om het pand landelijk aan te bieden. Veel vertrouwen heeft Mayan Boonen niet. "Er staan heel erg veel cafés te koop", zegt ze. " Heel veel ondernemers op het platteland stoppen ermee." Gelderlander 23 augustus 2007.

woensdag, augustus 22, 2007

 

Groene Raffinaderij Haps

De "biobased Economy" is een speerpunt van de overheid. De basis gedachte is afval niet meer als afval te zien maar als een nieuw begin

MIC zoekt afzetmogelijkeden mestoverschot 150 veehouders

Het netwerk Mineralen initiatief Combinatie onderzoekt de mogelijkheden om voor een 150 veehouders uit het land van Cuijk een oplossing te zoeken voor hun mestoverschot. Hiervoor worden verschillende soorten oplossingen gericht onder de loep genomen. Een van de oplossingen waarnaar gekeken wordt is grootschalige mestvergisting. Een andere mogelijkheid is het omzetten van biogas in aardgas en dit aardgas leveren aan het aardgasnet. MIC is een netwerk dat mestverwerking en biovergisting op grote schaal gaat aanpakken. De veehouders willen echter het product uit de installatie verder opwaarderen en eventueel zelf raffineren, totdat er uiteindelijk een precisiebemesting mee uitgevoerd kan worden. Dit is nog geen techniek die praktijkrijp is, maar in het laboratorium wel is uitgetest. De groep veehouders willen een bedrijfsplan en een haalbaarheidsstudie maken naar deze nieuwe techniek.Verantwoorde Veehouderij - Wageningen UR, 20/08/07

 

Groene Raffinaderij Haps

De "biobased Economy" is een speerpunt van de overheid. Afval wordt niet meer als afval gezien maar als een nieuw begin. Mest wordt niet meer gezien als een probleem maar als een kans om grondstoffen en energie uit te winnen: mestraffinage. Een stap verder is de mest gebruiken om algen en wieren te laten groeien die dan vervolgens weer geraffineerd worden middels bioraffinage waardoor er waardevolle grondstoffen en brandstoffen ontstaan zoals biodiesel. De derde pijler onder het Groene Rafinaderij project is het raffineren van afval ook wel afvalmining genoemd. Deze techniek kan toegepast worden op vers afval zoals huisafval en GFT maar ook op oude stortplaatsen. Op dit moment wordt door de TU/e en Wageningen Universiteit in opdracht van de Stuurgroep LIB en de gemeente Cuijk een positionpaper geschreven met als titel "Groene Raffinaderij Haps". Doel is de economische haalbaarheid in beeld te brengen. In Haps doet zich de situatie voor dat er een aantal biomassastromen bij elkaar komen. Mest (zie het bericht hieronder), slib van een waterzuiveringsinstallatie, GFT en er is een grote stortplaats.

MIC zoekt afzetmogelijkeden mestoverschot 150 veehouders

Het netwerk Mineralen initiatief Combinatie onderzoekt de mogelijkheden om voor een 150 veehouders uit het land van Cuijk een oplossing te zoeken voor hun mestoverschot. Hiervoor worden verschillende soorten oplossingen gericht onder de loep genomen. Een van de oplossingen waarnaar gekeken wordt is grootschalige mestvergisting. Een andere mogelijkheid is het omzetten van biogas in aardgas en dit aardgas leveren aan het aardgasnet. MIC is een netwerk dat mestverwerking en biovergisting op grote schaal gaat aanpakken. De veehouders willen echter het product uit de installatie verder opwaarderen en eventueel zelf raffineren, totdat er uiteindelijk een precisiebemesting mee uitgevoerd kan worden. Dit is nog geen techniek die praktijkrijp is, maar in het laboratorium wel is uitgetest. De groep veehouders willen een bedrijfsplan en een haalbaarheidsstudie maken naar deze nieuwe techniek.Verantwoorde Veehouderij - Wageningen UR, 20/08/07

 

Grote stallen gewenst?


Ophef over megastallen is ongepast


door Paul Rüpp

Milieudefensie is een actie begonnen tegen de komst van megavarkensbedrijven. En passant wordt geconcludeerd dat de Reconstructiewet heeft gefaald. Alsof die wet was bedoeld om varkensbedrijven aan te pakken. Eerder het tegendeel.

Bij de reconstructie in deze zin onderscheiden we kort gezegd vier doelen: Een betere toekomst voor de landbouw, verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het water, natuurontwikkeling en leefbaarheid van het landelijk gebied. Natuurlijk, een van de hoofddoelen is het afbouwen van de milieudruk van de intensieve veehouderij op woon- en natuurgebieden. In de wet is vastgelegd dat we de intensieve veehouderij ruimte willen bieden om zich te ontwikkelen en tegelijkertijd kwetsbare gebieden willen beschermen. Om dat te bereiken is het buitengebied opgedeeld in drie zones. In de zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) komen meer en ook grotere bedrijven. Dat wilden we ook.

Door het verplaatsen van bedrijven enerzijds en het investeren in nieuwe technieken anderzijds, nemen de verspreiding van stank, ammoniak, stof en dergelijke in woongebieden af.Tien jaar na de varkenspest zijn veel bedrijven verdwenen, zoals er in de hele landbouw dagelijks bedrijven stoppen. Er zijn dus minder landbouwbedrijven, maar ze zijn wel groter. Dat is een economisch gegeven. Wie wil overleven moet investeren. De Reconstructiewet, die er na de varkenspest van 1997 kwam, heeft in vijf provincies (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant) een proces op gang gebracht dat een positief effect heeft voor het platteland. In Brabant zijn de plannen voor de herinrichting van het platteland in 2005 vastgesteld. Eigenlijk zijn we pas twee jaar bezig met de uitvoering, met het daadwerkelijk realiseren van projecten. Gemeenten zijn nog volop bezig reconstructieplannen te vertalen in hun bestemmingsplannen voor het buitengebied.

Dat laatste is van belang voor de intensieve veehouderijen die een nieuwe plek moeten krijgen.Aan de verplaatsingsregeling in Brabant doen 76 bedrijven mee. Er is sprake van een aantoonbare afname van bedrijven in zogenoemde kwetsbare gebieden. De helft van die bedrijven heeft (op papier) een nieuwe vestigingsplaats gevonden. Voor vijftien van deze locaties is de eigendomsakte gepasseerd. Drie bedrijven zijn verplaatst en van nog drie is de verplaatsing bijna afgerond. Dit betekent dat de verplaatsingen na een voorbereiding van een aantal jaren nu op gang beginnen te komen. Voor de buitenstaander mag dat weinig lijken, zes bedrijven verplaatst. Maar ze vergeten dan dat het verplaatsen van een bedrijf veel tijd kost.Los daarvan stel ik vast dat de reconstructie alle partijen bij elkaar heeft gebracht die zich met het buitengebied bezighouden. Iedereen weet elkaar nu te vinden, en dat is belangrijk. Daarnaast worden allerlei projecten uitgevoerd op het gebied van natuurontwikkeling tot en met het versterken van de leefbaarheid in de dorpen.Daarom vind ik het zo jammer dat sommigen zo negatief doen over de reconstructie en dat wederom de intensieve veehouderij met de vinger wordt nagewezen.

Door de aandacht die gaat naar zogenoemde megavarkensbedrijven, zonder uit te leggen wat dat precies zijn, worden veel mensen en veel initiatieven te kort gedaan.Het is goed om met elkaar te bepalen wat er precies onder een megastal moet worden verstaan en wanneer een grens wordt overschreden. Te denken valt aan milieubelasting, dierwelzijn, landschappelijke inpassing, verkeersdruk etcetera. Dát moet het criterium zijn: past een bedrijf in zijn omgeving? Dat is een zinvollere discussie dan te spreken over varkensflats, die overigens nergens in Nederland staan of zijn aangevraagd. Of noemen we twee verdiepingen tegenwoordig al een flat? Dan telt Nederland negen miljoen mensenflats.- Paul Rüpp is gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling en landbouw in Noord-Brabant. 22 augustus 2007 diverse kranten.

zaterdag, augustus 18, 2007

 

Week 33


Maandag
Overleg met Johan Becker. Johan is directeur van MON (Motorsport Organisatie Nederland) waarvan het hoofdkantoor in Cuijk gevestigd is. Johan werkt samen met motorsportvereningen uit Veghel, Uden, Boekel en landerd en andere belangstellenden aan het ontwerp van een modern motorsport centrum. Het doel is de kans die het reconstructieplan bied, om in landerd een nieuw oefenterrein te vestigen, te benutten. De eerste stap is het inventariseren van de wensen van de verenigingen.

Dinsdag
Overleg met de Regio VVV en de Kamer van Koophandel. Op initiatief van de KvK komen we bij elkaar. We wisselen van gedachte hoe in Noordoost Brabant te streven naar een betere structuur om initiatieven van onderop te stimuleren en vanuit de KVK, RVV en de streekhuizen te kunnen begeleiden. We proberen daarbij te leren van de structuur zoals die in Zuidoost Brabant opgezet is middels een netwerk van LTA's (Locaal Toeristische Adviesraden). Ook zien we kansen om te leren van de zogenaamde Leader+ aanpak. De KvK neemt het voortouw om een voorstel op papier te zetten.

Woensdag
Overleg met Onno Hoes. Onno is gebiedgedeputeerde van Peel & Maas. Samen met mijn collega's van het streekhuis team praten we Onno bij over kansen en problemen die we in het veld tegen komen.

Donderdag
Bezoek gebracht aan een boerderij met minicamping die te koop staat. De huidige eigenaar vraagt zich af of de camping door de nieuwe bewoners voortgezet mag worden. Formeel is er in het verleden medewerking verleend vanwege de verbreding van activiteiten van het agrarische bedrijf. Bij monde van de wethouder heeft de gemeente de eigenaar laten weten het op prijs te stellen dat de camping gecontinueerd wordt. De vraag is of de provincie hier akkoord mee gaat. De streekmanager wordt door de eigenaar gevraagd uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de camping te behouden.

Vrijdag
Overleg met Ingrid van den Boogaard. Ingrid is een kunstenares die in Den Bosch woont. Haar werk richt zich op film en fotografie. Ze treft voorbereidingen voor haar nieuwste project een reis rond de wereld in een Zonnemobiel van SOIOS uit Maashees. Ingrid maakt van haar reis HDTV breedbeeld opnames welke in 2008 t/m 2010 via satelliet uitgezonden worden. Ingrid is op zoek naar support om haar project te financieren. Tijdens het gesprek met Onno Hoes van afgelopen woensdag concludeerden we dat hier een unieke kans ligt voor het bedrijfsleven uit Noord Brabant om zich middels het project te profileren als ondernemende innovatieve provincie.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Speurtocht naar geschikte locatie


Stichting Ecopark Gaia is op zoek naar een geschikte locatie om hun plan te realiseren. De kern van het plan ziet er als volgt uit.

Een Ecopark kent diverse functies zoals wonen, werken, leren, ontspannen, creëren en recreëren. Een Ecopark wordt grotendeels door jongeren gebouwd en is toegangkelijk voor publiek. Het gehele project rust op drie hoofdpeilers:

1 Ontwikkelen van nieuwe natuur
2 Aanbieden van leer- en werkprojecten voor jongeren
3 De voetafdruk van de mens op aarde verkleinen

Ecopark Gaia zal in ieder geval op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze gerealiseerd en geëxploiteerd worden om zo de voetafdruk op aarde te verkleinen. Daarnaast zijn doelen:
1 Het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de negatieve milieueffecten als gevolg van onze welvaarteconomie en wat we hier tegen kunnen doen.

2 Het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de mogelijkheden als het gaat om gebruik van nieuwe energiebronnen, hergebruik van water, alternatieve bouwconcepten, hergebruik van afvalmaterialen, etc.
De toepassing van nieuwe energiebronnen, hergebruik van water, alternatieve bouwconcepten, hergebruik van afvalmaterialen, etc. te stimuleren.

3 Bewustzijn voor te leven in de context van de exploitatie van de aarde teneinde de voetstap van de mens op aarde te verkleinen.

Denk je een geschikte locatie te kennen. Neem dan contact op met Andre van de Veerdonk. Voor informatie http://www.ecoparkgaia.nl/

 

Burgers Haps en Rijkevoort bang voor LOG

Buurt wil vluchten voor landbouw

Negen gezinnen uit Rijkevoort en Haps die in een gebied wonen waar grote landbouwbedrijven zich in de toekomst mogen vestigen, overwegen te vertrekken als die plannen werkelijkheid worden.
De gemeenten Boxmeer en Cuijk, die voorstander zijn van de concentratie van grootschalige landbouw, moeten dan wel met geld over de brug komen. In een brief aan de gemeente Boxmeer maken de bewoners duidelijk dat ze niet op nog meer bedrijvigheid in het landelijke gebied zitten te wachten. "We hebben nu al overlast", zegt Martien Arts uit de Rijkevoortse Hoekstraat.

Hij komt middenin een zogenoemd landbouwontwikkelingsgebied te wonen. Bestaande boerenbedrijven krijgen daarin de ruimte om te groeien, nieuwe grote bedrijven kunnen zich er vestigen. "Ze vergeten alleen dat er ook mensen wonen", stelt Arts.
"Dertien gezinnen", weet hij. In een brief aan de gemeente Boxmeer geven negen van die gezinnen te kennen de grootschalige landbouw niet te zien zitten. "In dit landbouwontwikkelingsgebied wonen meer mensen dan dat er bedrijven zijn. De meeste bedrijven zijn kleinschalig, daar hebben we geen last van. De enkele die op een intensieve manier werkt, veroorzaakt wel veel overlast." Stank is de belangrijkste klacht. Overlast die volgens Arts en de anderen alleen maar toeneemt bij de komst van andere grote bedrijven. Er wordt onder meer gevreesd voor vervuiling van het landschap, toename van het verkeer, uitbraak van ziektes onder dieren en als gevolg daarvan afsluiting van het gebied. "We weten niet wat ons boven het hoofd hangt. Het kan in ieder geval nooit beter worden. En nu is het al niet goed."Het probleem is te voorkomen door de inwoners uit te kopen. "De gemeenten moeten dat serieus overwegen." Doel van het landbouwontwikkelingsgebied is niet alleen om de agrarische sector voordelen te bieden. Op plekken waar de bedrijven vandaan komen, ontstaat ruimte die gebruikt kan worden voor woningbouw of natuurontwikkeling." Maar wij worden vergeten." Over de afhandeling van de schade die de bewoners oplopen, wordt met geen woord gerept, zegt Arts. Volgens hem zoeken de buurtbewoners juridische bijstand.

Wethouder Hermien van den Brand van de gemeente Boxmeer ziet niets in uitkopen van de gezinnen die in het toekomstige landbouwontwikkelingsgebied komen te wonen. "Dat is wel heel erg kostbaar. Ik vraag me ook af of dat nodig is.
Volgens haar moet er goed uitgezocht worden wat wel en wat niet kan in het nieuwe domein voor boeren. "Ik kan me voorstellen dat mensen voor hun belangen opkomen, maar het lijkt me duidelijk dat we bedrijven die stank produceren niet tegen bestaande woningen aan laten bouwen." Gelderlander 18 augustus 007.

zondag, augustus 12, 2007

 

Leefbaarheid en omvang


Niet minder, maar juist meer gemeenten

Een lokaal bestuurder heeft in de ogen van burgemeester Driek van de Vondervoort (Boekel) in ieder geval één belangrijke taak: zorgen voor de leefbaarheid in zijn gemeente. Hoe kleiner een gemeente, hoe beter dat lukt. Pleidooien voor grotere gemeenten legt hij daarom naast zich neer. ‘Er moeten niet minder maar juist meer gemeenten komen.’
Van de Vondervoort arriveert iets te laat op zijn werkkamer voor de afspraak met VNG Magazine. Hij verontschuldigt zich, een huisbezoek liep uit. ‘Een oude vrouw sprak me onlangs op straat aan. Zij en haar zoon konden niet naar het stadhuis komen. Vandaar dat ik zojuist bij hen op de koffie ben geweest.’Daar neemt de burgemeester altijd ruim de tijd voor. Al sinds zijn benoeming in het dorp, negen jaar geleden. En ook voor festiviteiten in Boekel maakt Van de Vondervoort doorgaans tijd vrij.

Daardoor kent inmiddels vrijwel iedereen in de gemeente hem. ‘Dat is van het grootste belang. Besturen doen we immers voor de burgers, ik wil dus weten wat er speelt.’Dat heeft volgens de burgemeester niets te maken met de omvang van Boekel, met ruim negenduizend inwoners een kleine gemeente. Ook met de inwoners van Veldhoven (43.000 inwoners), waar hij zeventien jaar wethouder is geweest, had Van de Vondervoort een hechte band. ‘Net als nu gold toen: wat inwoners willen, probeer ik te bereiken.’

Hoe groter, hoe anoniemerDoor zijn gerichtheid op burgers en leefbaarheid wekt het geen verbazing dat hij niet zo veel op heeft met andere overheden. ‘Die zorgen vooral voor meer regels en verantwoordingsplicht voor gemeenten en burgers.’ En van discussies over herindelingen moet Van de Vondervoort helemaal niets hebben. Hij hekelt het recente pleidooi van de VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet (commissie-Van Aartsen) voor opschaling van gemeenten: ‘Hoe groter een gemeente, hoe anoniemer. Grotere eenheden maken het land kapot.’Nee, dan heeft de burgemeester meer waardering voor het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV: ‘Dat ziet tenminste de waarde van leefbaarheid. En die gedijt het best in een kleinschalige omgeving.’ Schaalvergroting van gemeenten gaat naar zijn oordeel ten koste van de leefbaarheid. ‘Kijk maar naar sommige wijken in de grote stad. Het is er anoniemer, dus voelen mensen zich minder verantwoordelijk voor hun leefomgeving.’

Opdelen

In plaats van minder gemeenten moeten er volgens hem daarom meer gemeenten komen. Dat kan door grotere gemeenten op te delen in kleinere. ‘Met een eigen burgemeester, eigen wethouders en een eigen budget.’ Min of meer als deelgemeenten dus. ‘Daar komt het wel op neer, maar ik zou ze niet zo noemen.’ Alleen dan komt de nadruk te liggen op leefbaarheid. En daar gaat het burgers volgens Van de Vondervoort om. ‘Werkt het riool goed, brandt de straatverlichting, is er voldoende gezondheidszorg, is de gemeente veilig? Dergelijke vragen houden burgers bezig. Die bepalen de leefbaarheid.’

Wirwar van regelingen

Een kleine gemeente kan niet alles zelf doen en werkt daardoor meestal samen met andere gemeenten. Dat op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Er is daardoor een wirwar van regelingen ontstaan, met meer overleg, ondoorzichtigheid en minder democratische controle als gevolg, meent de commissie-Van Aartsen. Zij zoekt de oplossing niet alleen in fusies van gemeenten maar ook in opheffing van de Wgr. Met dat laatste is Van de Vondervoort het eens. Boekel kent nog wel een paar gemeenschappelijke regelingen, maar gaat geen nieuwe Wgr-overeenkomsten meer aan. ‘We willen af van die bureaucratische organen met hun ambtelijk apparaat. Ze kosten alleen maar geld en je komt er moeilijk vanaf.’ Dat wil niet zeggen dat Boekel voortaan alles maar zelf doet. ‘Het is een verkeerd dogma van Van Aartsen dat dat moet. Het is ook niet meer van deze tijd.’ Vandaar dat Boekel bijvoorbeeld de inzameling van huisvuil heeft uitbesteed aan een regionaal milieubedrijf en de gemeente haar backoffice sociale zaken samen doet met de gemeente Gemert-Bakel. En Boekel is bezig zijn ICT-apparatuur met Bernheze op één plek te krijgen. ‘Het is volstrekt achterhaald dat iedere gemeente een eigen ICT-afdeling moet hebben. Voor mijn part staat de apparatuur in Hong Kong. Als het maar werkt.’ Contracten vormen de juridische basis voor dergelijke dienstverlening. ‘Die zijn wel democratisch gelegitimeerd en dat kun je van gemeenschappelijke regelingen niet zeggen.’Wat er ook te zeggen is voor kleine gemeenten, het valt niet te ontkennen dat zij al jaren in de verdrukking zitten. Dat speelt met golfbewegingen al ruim dertig jaar.
Het rapport van Van Aartsen laat daarom geen nieuw geluid horen. Van de Vondervoort merkt dat aan de aanwas van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, waarvan hij voorzitter is. Negen jaar geleden trof hij ‘een slapende vereniging’ aan. Inmiddels zijn er 1400 dorpen bij aangesloten, verdeeld over elf provinciale afdelingen. Alleen Noord-Holland heeft nog geen afdeling, maar die is inmiddels ook in oprichting. ‘Dat duidt erop dat mensen iets willen betekenen voor hun omgeving, bijvoorbeeld in dorpsraden. Het is dus belangrijk dat elke dorpskern een belangenvereniging heeft, die ook een stem heeft in het kapittel.’ Dat allemaal ten bate van de leefbaarheid die Van de Vondervoort zo hoog in het vaandel heeft staan.
Overbodige bepalingenMaar er is meer waarvoor hij strijdt: opheffen van overbodige regels. ‘Mensen moeten regels begrijpen. Vaak zijn die bedacht aan de hand van incidenten in het verleden.’ Hij noemt wat voorbeelden uit zijn gemeente. Zo verbood de algemene politieverordening op het plantsoen te lopen. ‘We hebben niet eens een plantsoen, dus waar slaat dat op?’ Ook mogen inwoners van Boekel geen uitritten maken aan de zijkant van hun huis. ‘Waarom niet? Als mensen maar zelf beoordelen of dat veilig is.’

Van de Vondervoort voert een permanente strijd tegen dergelijke overbodige bepalingen van de gemeente.Met diverse successen. Zo heeft zijn gemeente als eerste in Nederland de welstandscommissie geheel afgeschaft. Er zijn al wel gemeenten die hun dorpen welstandsvrij hebben gemaakt, maar waar een welstandscommissie nog wel toeziet op het centrum van de gemeente.‘De welstandscommissie was overbodig. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid voor wat ze bouwen.’ Zij moeten zich uiteraard wel houden aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit, dat regels bevat voor bouw en verbouw van huizen.Een bouwvergunning krijgen inwoners van Boekel tegenwoordig binnen een kwartier. De zogeheten baliebouwvergunning kost ongeveer de helft van wat een bouwvergunning gemiddeld kost in andere gemeenten. ‘En mensen krijgen ook nog een kopje koffie.’ De gemeente controleert twee keer: tijdens de bouw beoordeelt zij bouwtechnische constructies en aan het eind controleert ze of het werk is uitgevoerd volgens tekeningen en bestemmingsplan. De werkwijze doet nu anderhalf jaar opgeld in Boekel en Van de Vondervoort is tevreden: ‘Er zijn sindsdien ongeveer vijftig woningen ge- en verbouwd op grond van de baliebouwvergunning.

Daarbij is nog nooit afgeweken van de plannen. En protesten van buren hebben we ook niet ontvangen.’Andere gemeenten hebben al lang lucht gekregen van de afschaffing van de welstandscommissie in Boekel. ‘Er zijn hier al tientallen gemeenten komen kijken hoe het er hier uitziet zonder die commissie.’ Het zal nog wel even duren voordat op grote schaal de stekker gaat uit de welstandscommissies, verwacht Van de Vondervoort. ‘Vergeet ook niet dat heel wat ambtenaren daar de kost aan verdienen.’

Het Boekelse model

Eigen verantwoordelijkheid geven, loont dus in Boekel. Minister-president Jan Peter Balkenende verwees er eens naar tijdens een Kamerdebat. Hij sprak van het Boekelse model. Dat model indachtig liet de gemeente drie jaar geleden ook toe dat ouderen hun intrek namen in omgebouwde stallen, schuren en garages van bijvoorbeeld hun kinderen. In 2002 verbood het ministerie van VROM dat nog, maar later gaf de toenmalig minister Henk Kamp toestemming voor een speciale gedoogregeling, die haar weerslag kreeg in bestemmingsplannen in Boekel. Ook daarin diende de Brabantse gemeente als voorbeeld.Driek van de Vondervoort kennen ze daardoor wel in Den Haag, maar ook elders in het land. Maar dat is wel het laatste wat de burgemeester voor ogen had. ‘We, ik dus niet alleen, doen het voor de inwoners, niet voor de publiciteit.’ Desondanks vroeg zijn partij, het CDA, hem zich kandidaat te stellen voor de meest recente Tweede Kamerverkiezingen. Van de Vondervoort heeft geen gehoor gegeven aan die roep: ‘Ik wil direct resultaat hebben van mijn werk. Maar zo werkt dat niet in de Kamer. Daarnaast voel ik er niet voor drie of vier dagen in de week van huis te zijn.’ Een vertrek uit Boekel speelt sowieso niet bij de burgemeester. Sinds zijn komst naar de gemeente heeft hij nooit gesolliciteerd op andere burgemeestersposten. Zijn tweede termijn loopt af in 2010. Van de Vondervoort is dan 61 jaar. ‘Zo als het er nu naar uitziet maak ik die in ieder geval vol. Want ik voel me hier, zo dicht bij de burgers, als een vis in het water.’ Bron vng.nl

 

Maashorst krijgt geld


Miljoen subsidie voor Maashorst

Stuurgroep de Maashorst, die projecten in het natuurgebied initieert, heeft een miljoen euro aan Europese subsidie gehad uit het Leader-fonds. Dat fonds stimuleert de ontwikkeling van het landelijk gebied en is de opvolger van het Ceres-fonds. Dat geld is inmiddels allemaal besteed.

Het programma dat Leader voor ogen heeft in Zuid-Nederland wordt binnenkort bekendgemaakt op haar site. Nu al kondigde de Landerdse wethouder Chris School aan dat voor de Maashorst een miljoen euro is gereserveerd vanuit het Europese fonds. Het natuurgebied was aangedragen voor een subsidie van een miljoen en heeft dat geld dus ook gekregen. "Het is een deel van de pot die voor heel Europa bedoeld is en dat bedrag is dus voor het hele ontwikkelingsplan Maashorst-Herperduin."De precieze projecten waar het geld in wordt gestoken, zijn nog niet bekend.

Het geld komt in de totale pot van de Maashorst erbij en wordt dan verdeeld over verschillende projecten die er in het gebied lopen. Wel is een voorwaarde dat ook de gemeenten een bedrag aan natuurgebied de Maashorst besteden. Dat is geen probleem, want voor natuurgebied de Maashorst komt nu één pot met geld van alle betrokken partijen. Daar maken ook alle vier de betrokken gemeenten - Oss, Uden, Landerd en Bernheze - geld aan over. Wethouder Chris School van de gemeente Landerd: "We hebben ingestemd om daarin een vast jaarlijks bedrag van 27.500 euro te storten om daarvan projecten in het gebied uit te voeren. Dat bedrag is voor alle gemeenten hetzelfde." De provincie doet hieraan niet mee, die steunt de projecten op een andere manier.

De andere betrokken partijen kunnen een aangepast bedrag storten.De stuurgroep beheert de pot en bepaalt waarvoor het geld bestemd is. Zij informeert dan op haar beurt weer de verschillende gemeenten hoe het geld wordt ingezet. School verklaart de keuze voor één geldpot voor het natuurgebied. "We moeten telkens geld voor verschillende zaken vrijmaken. Dat gaat dan steeds om duizend of vijfduizend euro. Die hele cyclus van vier gemeenten waar alles ingediend en goedgekeurd moet worden, maakt het lastig en is veel te omslachtig. Daar willen we vanaf." Het bedrag was al voor dit doel gereserveerd in de Landerdse begroting, maar wordt nu ineens overgemaakt.School: "De stuurgroep heeft een ambitieus programma. Denk aan de verbindingszone met Herperduin en de recreatieve poorten. We zijn dus allemaal erg blij met het bedrag." Brabantsdagblad 9 augustus 2007.

donderdag, augustus 02, 2007

 

Verplaatsing Vortum Mullem

Woningbouw Vortum dichterbij

Alleen varkensboer Ebbers wil zich nog niet laten uitkopen.

Er gloort wat licht aan de horizon als het gaat om de woningbouw waar Vortum-Mullem al jaren naar smacht.De gemeente Boxmeer heeft inmiddels met vier van de vijf betrokken boeren, waarvan de stankcirkels woningbouw belemmeren, een overeenstemming tot ‘uitkoop’ bereikt. Met de vijfde komt de gemeente er nog niet uit. Wethouder Jos de Graaf wil niet zeggen om wie het gaat, maar volgens ingewijden gaat het hier om W. Ebbers aan de Sint Cornelisstraat, dezelfde straat waaraan Boxmeer zeventien woningen wil bouwen.Ebbers streed ook al tot aan de Raad van State tegen de verbouwing van de voormalige Rabobank tot jeugdhuis. Dat gebouw ligt tegenover zijn bedrijf en valt binnen Ebbers’ stankcirkel.De gemeente heeft de Vortumse varkenshouder tot eind augustus de tijd gegeven om op een laatste bod in te gaan. Doet hij dat niet, dan volgt een onteigeningsprocedure.Vortum-Mullem wordt ook wel het Olympisch dorp genoemd, vanwege de elkaar overlappende stankcirkels die woningbouw al jaren in de weg staan.

Het zevenhonderd inwoners tellende dorp is daardoor niet in staat om aan de woningbehoefte van de eigen bevolking te voldoen.Zit het nu, voor de gemeente althans, mee, dan kan volgens De Graaf naar verwachting eind 2008 begin 2009 begonnen worden met het ontwikkelen van het voormalige sportveldje aan de Sint Cornelisstraat.Tot 2014 kunnen er in Vortum negentien woningen gebouwd worden: zes in de sociale sector, vier goedkope koopwoningen, vier middeldure koopwoningen en vier dure koopwoningen. Het gaat bij de bouw onder meer om twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen.Dat de gemeente nu zaken heeft kunnen doen, komt aldus De Graaf omdat er op dit moment voldoende geld in kas is, om de betrokkenen een aantrekkelijk aanbod te doen. „Dat geld was er voorheen eenvoudigweg niet.“Op 27 september beslist de raad over het geld dat nodig is om de plannen uit te voeren. Hoe hoog dat bedrag is wil De Graaf niet zeggen. „Maar dat het daarbij om miljoenen gaat, mag duidelijk zijn.“ Gelderlander 2 augustus 2007.

 

Tags

Tags: dirt bike electric elektrisch niels marton emx e-mx mx1 mx2 mx3 50cc 65cc 85cc cross crossen mon knmb geluidloos quantya ekrad oset jeffrey herlings trial yamaha honda suzuki ktm fmx mud dirt red bull eneco maico huskvarna kawasaki gemert halle rhenen oss emmen berghem heerde mill jumbo onk 2008 2009 2010 2011 2012 arenacross championship kampioen contest wedstrijd fim imba motocross motorcross motorcycle motorsports mx netherlands nederland race racer racing pitbike pitbikes supercross amateur prof 2-stroke 4-stroke innovation mxo mxo.nl nieuws uitslagen rijdersinfo circuit circuits kalender contact e-mail gp bastemeijer romviel roelants swanenberg roos eggens v vijfeijken schroter salaets saris martens van uden lindstrom roelants bobryshev v horebeek larsen leytens brakke coldenhoff august justs teilet motocrossplanet putoline vhm wlm jtx racing gasgas haan wheels stickerset stickersets mx shirt zero super supermoto accu batterij management systeem lader volt ampere weerstant opladen electric clean energy vehicle exhibition current 12 24 36 48 72 watt 2009 Beijing China the 5th International Electric Vehicle & Clean Energy Vehicle Exhibition Traffic Harmony Environmental protection Development Complete vehicle: Electric coach, electric cars, electric bus, electric sightseeing vehicle, electric passenger vehicle and truck, solar electric vehicle, electric golf kart, electric forklift, electric elevating truck, electric cleaning cart, electric motorcycle, electric tricycle, hybrid vehicles driven by hydrogen energy, natural energy and various new energies and clean fuels, vehicles of low emission and environment-friendly cars Parts and components: Control and drive system for electric vehicles, fuel cell, storage battery, energy-saving engine with low emission and relevant technology, beste idee van nederland sbs6 electrisch motocross elektrich motocross elektrisch motorcross electrisch motorcross de bergen wanroij quantya park eldorado parken emx demoteam emx school emx center emx centrum emx week emx certificaat emx diploma zonneenergie zonnepanelen stroom batterij management systeem lithium li-ion VRLA, NiCd, NiMH, Lithium Li-Ion batteries power battery bus car e-bike biobase economy future young niels van der duijn testpilot nielton team rtl4 essent niels van der duyn niels van de duijn niels van de duyn tooske Tooske Ragas Henkjan Smits veronica uitvinder bril crossbril schoonmaken sproeien water plug-in connector powerbus motor control center mcc contactor motor controller wired overload protection wiring control switches switch engineering engineered ac dc torque electrodynamic powertrain overcurrent ev electric vehicle electric car battery electric vehicle bev ev1 kilowatt nimh plug-in co2 reduction all electric hybrid wheely elektrisch crossen brandstofcel senternovem

This page is powered by Blogger. Isn't yours?