donderdag, januari 31, 2008

 

Starters Cafe

Ondernemers willen loket voor starters

Een loket in het gemeentehuis voor advies en begeleiding om startende ondernemers in de regio te helpen hun weg te vinden. Dit idee kwam gisteravond naar voren tijdens de eerste editie van het Starterscafe van ROC De Leijgraaf, Uitvoeringsteam reconstructiegebied Peel & Maas en de Gelderlander.

Roep om versnelling procedures voor startende ondernemers

Ondernemers in recreatie en toerisme in het land van Cuijk en Noord-Limburg willen graag vooruit, maar stuiten nog te vaak op trage procedures. Voor advies over het beginnen van een eigen bedrijf zouden starters bij een speciaal daarvoor toegerust loket bij gemeenten terecht moeten kunnen. Een loket voor Land van Cuijk zou ook kunnen. Dat is de wens van enkele startende ondernemers in recreatie en toerisme in de regio die gisteravond bij elkaar kwamen voor het eerste Starterscafé van ROC De Leijgraaf, Uitvoeringsteam reconstructie Peel & Maas en De Gelderlander. Zo'n dertig starters bezochten de avond in cafe Bos in Sint Anthonis. Hans Bos wethouder van de gemeente Grave en voorzitter toerisme van de vijf Land van Cuijkse gemeenten, geeft toe dat procedures soms langer duren dan gewenst. "Maar deze regio is absoluut ondernemersgezind en ik zie veel mogelijkheden op het gebied van toerisme. vanuit Europa is daar bovendien veel geld voor beschikbaar."

Elles van Loenen van huistheater De Steenakker in Haps ziet ook de mogelijkheden, maar loopt desondanks tegen langdurige processen aan. "De reacties vanuit de gemeente zijn goed, maar na een eerste gesprek blijft het maanden stil en dat bijt elkaar ontzettend." Van Loenen zou graag het besloten theater meer toeristisch maken door een combinatie met het Duits Lijntje. Ze denkt bijvoorbeeld aan tweetalige voorstellingen over de geschiedenis van de oude spoorlijn. Gelderlander 31 januari 2008.

zondag, januari 27, 2008

 

Duits Lijntje

Lied moet Duits Lijntje op kaart zetten

Met onder meer een spoorlied en een reizend festival zou het Duits Lijntje als natuur- en toerismeproject meer tot de verbeelding moeten spreken.

Dit zijn enkele ideeën die de komende maanden door ondernemers, gemeenten en andere betrokkenen bij deze voormalige spoorverbinding verder uitgewerkt worden. Basis hiervoor is een inspiratiedag die onlangs in Mill is gehouden. Het bijna 100 kilometer lange Duits Lijntje, in Duitsland bekend onder Boxteler Bahn, werd op 15 juli 1873 geopend en loopt van Boxtel via het Land van Cuijk en Gennep naar het Duitse Wesel. Gennep was een belangrijke spoorwegstad, waar internationale treinen stopten. De Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS) verhuisde zelfs haar hoofdkantoor van Rotterdam naar Gennep.Vanaf 15 mei 1881 reden over deze lijn sneltreinen tussen Londen en Berlijn. Gelderlander 25 januari 2008.

zaterdag, januari 26, 2008

 

Week 4

Maandag
Een onderneemster heeft medio 2007 een verzoek bij de gemeente ingediend met het verzoek om met B&B te mogen beginnen. De reactie van de gemeente was dat ze geen beslissing kunnen nemen omdat er een nieuwe geurwet op komst is. December 2007 kan ze een antwoord van de gemeente verwachten. De tussentijd benut ze om zelf het inpandig gastenverblijf in te richten. In januari heeft ze van de gemeente nog geen reactie ontvangen. Ze wil weten wat het risico is als ze, vooruitlopend op de beslissing van de gemeente, al vast gasten ontvangt.

Dinsdag
Met een aantal mensen bespreek ik de mogelijkheden van een streekrekening. Een streekrekening is een voorbeeld van themasparen. Door te sparen op een bepaalde rekening kunnen bedrijven maar ook particulieren een initiatief financieel steunen.

Woensdag
Bijeenkomst van Onderneemsterskrans Land van Cuijk. We treffen voorbereidingen voor het project "Kunst op het Platteland" wat dit voorjaar van start gaat.

Donderdag
laatste werkgroep bijenkomst van het position paper Groene raffinage Oost-Brabant.

Vrijdag
Een ondernemer twijfelt of hij zijn bedrijf moet verplaatsen naar een LOG of dat hij beter op de plaats waar hij nu zit kan blijven en zijn bedrijf moet verbreden met bijvoorbeeld een zorg taak. Hij gebruikt mij als klankbord.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Week 4

Maandag

Een onderneemster heeft medio 2007 bij de gemeente een aanvraag ingediend voor B&B. De reactie van de gemeente was dat er een nieuwe geurwet op komst is en dat ze haar in december zouden laten weten of er medewerking verleend zou kunnen worden. In januari 2008 heeft ze nog niets van de gemeente gehoord. Het afgelopen halfjaar heeft ze niet stil gezeten en heeft ze zelf een bijzonder fraaie gastenkamer met douce en toilet aangelegd. Ze vraagt aan de streekmanager wat het risico is om toch al vast aan de slag te gaan en vooruit te lopen op een beslissing van de gemeente.

Een recreatieondernemer loopt rond met een nieuw idee om op bijzondere wijze op campings te kunnen overnachten. Hij heeft mij gevraagd om als klankbord te fungeren. We bespreken het idee en maken afspraken hoe het idee verder uitgewerkt kan worden.

Een nieuwe medewerkster van ROC de Leijgraaf wordt betrokken bij de uitvoering van de "De zaakversneller". We maken kennis en bespreken de voortgang van het project. Met name de uitwerking van het Starterscafe idee, wat samen met De Gelderlander georganiseerd gaat worden, bespreken we grondig.

Dinsdag

Met een aantal personen bespreek ik de kansen van een streekrekening. Het idee sluit aan bij themasparen wat steeds populairder wordt. Een vergelijkbaar idee is "Boerderijfonds" waar aan gewerkt wordt door de Rabobank in samenwerking met het Monumentehuis en Pantein-wonen. We zien voor de streekrekening goede mogelijkheden om aan te sluiten bij het PIO-Indorp project "Vitale Regio" wat dit jaar zijn beslag gaat krijgen.

Woensdag

Met de leden van "Onderneemsterkrans Land van Cuijk" komen we op Landgoed de Barendonk in Beers bijelkaar en bespreken we de uitwerking van het project "Kunst op het Platteland" wat dit voorjaar van start gaat.

Donderdag

Overleg met wethouder en ambtenaar van de gemeente Boxmeer. We bespreken de resultaten van de streekmanager van het afgelopen jaar.

Laatste werkbespreking positionpaper Groene Raffinage Oost Brabant.

Vrijdag

Overleg met wethouder en ambtenaar van de gemeente Uden. We bespreken de resultaten van de streekmanager van het afgelopen jaar.

Adviesgesprek met een ondernemer in Volkel. Hij en zijn echtgenote zijn zoekende. Is het beter

Weekverslagstreekmanager


donderdag, januari 24, 2008

 

Verordening nieuw instrument provincie

'Rem zetten op megastallen'

De Brabantse natuur- en milieubeweging vindt dat de provincie de bouw van megastallen op verspreide locaties buiten de aangewezen varkensconcentratiegebieden bij verordening moet verbieden.

Ook dient verdere groei van de intensieve veehouderij nabij natuurgebieden en aan dorpsranden te worden tegengegaan.Dat schrijft de Brabantse Milieufederatie (BMF) namens Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vereniging Particulier Grondbezit in reactie op de provinciale structuurvisie die per 1 juli het streekplan gaat vervangen. Volgens deze organisaties verslechtert met deze visie de bescherming van natuur en landschap en ontbeert het provinciebestuur een krachtig beleid om het verrommelen en dichtslibben van de open ruimte tegen te gaan. Zij waarschuwen dat gemeenten zich op 1 juli als de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking treedt, niets meer hoeven aan te trekken van provinciaal beleid dat dan niet is verankerd in een verordening die dwingend voorschrijft hoe in bestemmingsplannen moet worden omgesprongen met de ruimte.

Of en wanneer zo'n verordening er komt en wat daarmee moet worden geregeld, is nog onderwerp van politieke discussie. Behalve het indammen van de intensieve veehouderij, vragen de natuur- en milieuorganisaties ook om glastuinbouw buiten de daartoe aangewezen concentratiegebieden een halt toe te roepen. Het gaat hierbij om 150 bedrijven in landschappelijk kwetsbaar gebied. Tevens verlangen zij dat aanleg van nieuwe bedrijventerreinen afhankelijk wordt van het opknappen van verouderde terreinen. Nationaal landschap Het Groene Woud en andere van de belangrijkste Brabantse landschapsparels dienen volgens de vijf organisaties eveneens bij verordening te worden beschermd. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) vreest dat als provincie en rijk niets ondernemen om ongewenste ontwikkelingen binnen de twintig nationale landschappen een halt toe te roepen, de grondgebonden landbouw (koeienboeren en akkerbouwers) als beheerder van het agrarisch cultuurlandschap dreigt te worden verdrongen door boomteelt, glastuinbouw en intensieve veehouderij. Oprukkende varkensstallen ziet het MNP in een maandag gepubliceerde studie vooral in Het Groene Woud als bedreiging. Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) ziet vooral heil in strikte bescherming van kwetsbare delen van nationale landschappen door ze aan te wijzen als Beschermd Landschapsgezicht.

Dat is een taak van de provincie. Daarnaast pleit het RPB in een eveneens maandag verschenen rapport, voor nationale wetgeving waarin de belangrijkste doelstellingen moeten worden vastgelegd voor de nationale landschappen zodat een einde komt aan vaag overheidsbeleid. Minister Cramer van Vrom wil dit beleid aanpassen, maar is door het provinciebestuur van Brabant gewaarschuwd geen verdere beperkingen aan woningbouw, aanleg van infrastructuur en bedrijvigheid in Het Groene Woud op te leggen. De Brabantse natuur- en milieubeweging vindt dat de provincie de bouw van megastallen op verspreide locaties buiten de aangewezen varkensconcentratiegebieden bij verordening moet verbieden. Ook dient verdere groei van de intensieve veehouderij nabij natuurgebieden en aan dorpsranden te worden tegengegaan. Brabantsdagblad 23 januari 2008.

 

Geld voor dorpen

30 miljoen voor dorpen in Brabant

Dorpen en kleine kernen krijgen de komende drie jaar samen dertig miljoen euro van de provincie.

Het geld is bedoeld voor grote en kleine projecten die de leefbaarheid en samenhang van de dorpen ten goede komen. De provincie bekijkt nog op basis van welke criteria het geld verdeeld wordt. De regels daarvoor worden op dit moment uitgewerkt. Een deel van het geld is bestemd voor ideeën die bewoners bedachten in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen (idops). Een groot aantal plaatsen in deze regio, zoals Sterksel, Neerkant, Vlierden, Someren-Heide, Hooge Mierde en Lage Mierde, diverse kernen van Cranendonck, Bergeijk en Oirschot, heeft zo'n plan opgesteld of is daar nog mee bezig. Bewoners zijn tijdens dorpsbijeenkomsten uitgenodigd problemen aan te kaarten, maar vooral ook om zelf met oplossingen te komen. Deze avonden werden met name in kleine kernen als Gastel en Sterksel druk bezocht.

Thema's waar veel dorpelingen zich zorgen over maken, variëren van tekorten aan starters- en seniorenwoningen tot overlast van hondenpoep en slecht onderhouden speelveldjes.Nu komt er dus financiële steun van de provincie voor ideeën om dergelijke problemen op korte termijn op te lossen. Een woordvoerder van de provincie: "Deelname en betrokkenheid van bewoners is daarbij belangrijk. We willen niet alleen geld steken in de stenen, maar ook in het cement." Het geld komt uit de provinciale pot Perspectiefrijk Brabant, waar negentig miljoen in zit. Negen miljoen daarvan is bestemd voor stadswijken. De rest van het budget gaat naar projecten op het gebied van zorg, ict, cultuurhistorie, bereikbaarheid van stad en platteland, sport, nieuwe woonvormen en jeugd en gezin. Eindhovensdagblad 24 januari 2008.

woensdag, januari 23, 2008

 

Bureaucratie bedreigt reconstructie

Veel boeren stoppen met agrarisch natuurbeheer vanwege bureaucratie

Boeren en natuurbeheerders hebben de afgelopen drie jaar 7,6 miljoen aan subsidie die zij ontvingen van het ministerie van LNV voor agrarisch natuurbeheer moeten terugbetalen. Daarbovenop kregen ze 2 miljoen euro aan boetes opgelegd omdat ze bijvoorbeeld niet voldoende verschillende planten op hun grasland hadden. Dat valt op te maken uit cijfers die de Dienst Regelingen van LNV heeft vrijgegeven. Voor veel boeren is het reden om met agrarisch natuurbeheer te stoppen. Tussen 2000 en 2006 blijkt eenderde van de boeren te zijn gestopt met agrarisch natuurbeheer. Het Gelders Landschap doet ook geen beroep meer op gelden uit het Programma Beheer.

De organisatie vond de administratieve romslomp en de controle en bezwaarprocedures te omslachtig. Bij Dienst Regelingen zijn 70 mensen betrokken bij het uitkeren van de circa 100 miljoen euro aan subsidiegelden voor natuur- en landschapsbeheer. Er wordt door 14.000 boeren en 2.400 natuurbeheerders een beroep op de regelingen gedaan. De uitvoeringsinstantie heeft tussen 2000 en 2006 in totaal 5.000 keer een sanctie opgelegd. Meestal werd de subsidie stopgezet maar in 500 gevallen moesten boeren en natuurbeheerders de subsidie met terugwerkende kracht terugbetalen met daarbovenop een boete. Volgens Jan Huizing, directeur uitvoering van de Dienst Regelingen is de organisatie daarbij nog soepel met de regels omgegaan.

Hij erkent wel dat de regels zo gedetailleerd zijn beschreven dat ze vaak niet meer uitvoerbaar zijn. Omdat boeren opbrengsten van hun grond missen als ze kiezen voor agrarisch natuurbeheer is het stopzetten van de vergoeding of het terugbetalen daarvan een hard gelag. Vaak valt hen niet eens veel te verwijten, maar heeft de natuur zich bijvoorbeeld niet in voldoende mate ontwikkeld. Ook worden er vaak administratieve fouten gemaakt. Daarbij is meestal geen opzet in het spel, maar het heeft vooral te maken met onlogische voorschriften.bron: NRC, 19/01/08

dinsdag, januari 22, 2008

 

LOG Boekel

Boekel 'laakt' rol BMF

De gemeente Boekel vindt het een kwalijke zaak dat de Brabantse Milieu Federatie (BMF) zitting heeft in de stuurgroep Ceres en daarnaast, door in beroep te gaan, diezelfde Ceressusidie in gevaar brengt.

Wethouder Peter Ketelaars noemt dit 'laakbaar'.De gemeente Boekel heeft een subsidie van 1,6 miljoen euro toegekend gekregen uit het europees Ceres-programma voor het project 'Ontsluiting LOG's in Boekel. Die dreigt zij mis te lopen als het hele project niet voor 31 december afgerond is. Volgens Ketelaars is het raar dat de stuurgroep Ceres, waarin ook de BMF vertegenwoordigd is, eerst volmondig 'ja' zegt tegen het reconstructieplan en vervolgens in beroep gaat tegen de kap van honderden bomen die hiervoor nodig is. Brabantsdagblad 2 januari 2008.

maandag, januari 21, 2008

 

Nieuwe WRO

'Kans ongewenste bouwprojecten groeit na invoering nieuwe wet'
door Ron Lodewijks
19 jan 2008, 03:11 - DEN BOSCH - De kans op ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant neemt toe, als de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli in werking treedt.

Dat komt omdat Gedeputeerde Staten (GS) op dat moment hun goedkeuringsbevoegdheid van bestemmingsplannen verliezen en het streekplan wordt vervangen door de juridisch zwakkere structuurvisie, terwijl er nog geen nieuwe beschermende regels voorhanden zijn. Deze boodschap verkondigde hoogleraar bestuursrecht en lid van de Raad van State Peter van Buuren gistermiddag in het provinciehuis waar hij zijn visie gaf op de nieuwe wet tijdens een bijeenkomst met Statenleden, gemeentebestuurders, rijksambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.Verschillende Statenleden reageerden na afloop verontrust op Van Buurens waarneming over de overgangsperiode naar de nieuwe wet die een paar jaar kan duren. "Een wethouder die zich na 1 juli niets aantrekt van provinciale beleidsregels heeft minder kans om tegen de lamp te lopen of om te worden teruggefloten door GS dan nu. Belangengroepen en burgers die daartegen in het geweer komen, dreigen het af te leggen bij de rechter omdat deze regels niet bindend zijn", betoogde hij. Deze situatie is volgens de hoogkeraar alleen te voorkomen als GS de 'ondeugende wethouder' achteraf terugfluit door hun beleidsregels via een zogeheten reactieve aanwijzing te handhaven. "Maar dat kun je natuurlijk niet steeds doen." Gedeputeerde Paul Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling) verklaarde dat de Brabantse bestuurscultuur een intensief gebruik van deze bevoegdheid niet toelaat. "Alleen in ernstige gevallen zullen wij een aanwijzing geven." Volgens Rüpp houden zijn ambtenaren na 1 juli zicht op gemeentelijke plannen waarin vooraf het nodige is bij te sturen. Dit najaar wil hij een politieke discussie starten over welke ruimtelijke belangen de provincie nog wil gaan. Pas daarna kan volgens Rüpp worden bepaald welke regels geschikt zijn voor een provinciale verordening die gemeenten voorschrijft hoe zij hun bestemmingsplannen moeten inrichten. Zo'n verordening is volgens Van Buuren het juridisch sterkste middel dat de provincie kan inzetten. "Maar niemand weet nog hoe dat precies moet." De politiek is verdeeld of een verordening voor natuurbescherming en bedrijventerreinen een goed middel is.

 

Nieuwe WRO

'Kans ongewenste bouwprojecten groeit na invoering nieuwe wet'

De kans op ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant neemt toe, als de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli in werking treedt.

Dat komt omdat Gedeputeerde Staten (GS) op dat moment hun goedkeuringsbevoegdheid van bestemmingsplannen verliezen en het streekplan wordt vervangen door de juridisch zwakkere structuurvisie, terwijl er nog geen nieuwe beschermende regels voorhanden zijn. Deze boodschap verkondigde hoogleraar bestuursrecht en lid van de Raad van State Peter van Buuren gistermiddag in het provinciehuis waar hij zijn visie gaf op de nieuwe wet tijdens een bijeenkomst met Statenleden, gemeentebestuurders, rijksambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.Verschillende Statenleden reageerden na afloop verontrust op Van Buurens waarneming over de overgangsperiode naar de nieuwe wet die een paar jaar kan duren. "Een wethouder die zich na 1 juli niets aantrekt van provinciale beleidsregels heeft minder kans om tegen de lamp te lopen of om te worden teruggefloten door GS dan nu. Belangengroepen en burgers die daartegen in het geweer komen, dreigen het af te leggen bij de rechter omdat deze regels niet bindend zijn", betoogde hij. Deze situatie is volgens de hoogkeraar alleen te voorkomen als GS de 'ondeugende wethouder' achteraf terugfluit door hun beleidsregels via een zogeheten reactieve aanwijzing te handhaven. "Maar dat kun je natuurlijk niet steeds doen." Gedeputeerde Paul Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling) verklaarde dat de Brabantse bestuurscultuur een intensief gebruik van deze bevoegdheid niet toelaat. "Alleen in ernstige gevallen zullen wij een aanwijzing geven." Volgens Rüpp houden zijn ambtenaren na 1 juli zicht op gemeentelijke plannen waarin vooraf het nodige is bij te sturen. Dit najaar wil hij een politieke discussie starten over welke ruimtelijke belangen de provincie nog wil gaan. Pas daarna kan volgens Rüpp worden bepaald welke regels geschikt zijn voor een provinciale verordening die gemeenten voorschrijft hoe zij hun bestemmingsplannen moeten inrichten. Zo'n verordening is volgens Van Buuren het juridisch sterkste middel dat de provincie kan inzetten. "Maar niemand weet nog hoe dat precies moet." De politiek is verdeeld of een verordening voor natuurbescherming en bedrijventerreinen een goed middel is. Brabantsdagblad 19 januari 2008.

zaterdag, januari 19, 2008

 

Week 3

Maandag
Met een aantal ondernemers spreek ik over het stimuleren van huisverkoop. Het zijn grotere bedrijven die producten telen zoals tomaten, komkommers, asperges en paddestoelen. Consumenten zien de voordelen van aankoop van producten van locale ondernemers. De producten zijn verser en dus lekkerder en gezonder en men stimuleert de locale economie.

Met een medewerker van supermarktketen Jan Linders bespreek ik de ambitie van een aantal ondernemers om tot een streekmerk te komen. Er zijn nogal wat randvoorwaarden maar als daar aan voldaan kan worden dan is Jan Linders bereid om met de ondernemers mee te denken en ze te adviseren tot een goed concept te komen. Een vervolg overleg met de locale ondernemers en medewerkers van Jan Linders wordt gepland.

Met uitgeverij De Winter uit Uden onderzoek ik de mogelijkheden om streekcommunicatie te stimuleren. ideeën zijn een streekmagazine of streekkrant maar ook streekTV, streekwebsite of combinaties behoren tot het aandachtsgebied. Met een aantal organisaties zijn oriënterende gesprekken gepland. Deze middag is er een overleg met de directievoorzitter van Pantein.

Dinsdag
Een ondernemer heeft een plan om cultuur en natuur te verbinden. Het plan heeft wel ruimtelijke consequenties die volgens het huidige bestemmingsplan niet toelaatbaar zijn. We bespreken welke elementen uit het plan volgens het huidige bestemmingsplan reeds toegestaan zijn. Het idee is om daar dit voorjaar mee te starten. De overige wensen worden aan de gemeente kenbaar gemaakt met het verzoek om er bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan, als dat mogelijk is, rekening mee te houden.

Woensdag
Molenproject overleg met de studenten van de NHTV.

Donderdag
Projectvolumeoverleg in het provinciehuis. De beschikbare budgetten voor de reconstructie en het aantal projecten wat uitgevoerd kan worden is enorm. Dat vergt een zorgvuldige afstemming. De uitvoering van de reconstructie komt nu op stoom. Daardoor zijn steeds meer mensen betrokken bij uitvoering. Het gevaar dreigt dat er onvoldoende nieuwe projecten gestart worden. Met een aantal mensen bespreken we de mogelijkheden om de continuïteit van uitvoering en dus ook het besteden van beschikbare budgetten te waarborgen.

Inspiratiebijeenkomst Duitslijntje. Het Duitslijntje project kent naast ecologische doelstellingen sociaal-economische doelstellingen. Voor ondernemers, verenigingen en organisaties wordt het een 'trein' waar ze bij kunnen aanhaken. De bijeenkomst heeft als doel nieuwe ideeën en samenwerking te stimuleren. Op korte termijn komt er een projectleider waar de initiatiefnemers een beroep op kunnen doen om plannen en ideeën te realiseren.

Vrijdag
Overleg met wethouder Jos Janssen over het positionpaper Groene Raffinaderij.

Overleg PIO stuurgroep InDorp. Het project Vitale Regio gaat, zo ziet het ernaar uit, spoedig van start. De basis is een breed debat over de toekomst van de regio met de bewoners. Het resultaat is een Roadmap (routekaart) voor de komende twintigjaren om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en doelen te realiseren.

Weekoverzichtstreekmanager

donderdag, januari 17, 2008

 

Eerdse molen


Eerdse Molen wil beginnen met restauratie

Stichting Eerdse Molen wil dit voorjaar starten met het volledige herstel van het gelijknamige rijksmonument.

De stichting heeft bij de gemeente Veghel een bouwvergunning aangevraagd, maar de procedure blijkt langer dan verwacht. "Nu blijkt dat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en dat zorgt voor vertraging", verklaart Elize Janssen namens de stichting. Ze stelt dat het bestuur goede hoop houdt dat de werkzaamheden in de eerste helft van dit jaar kunnen beginnen. Dit ondanks dat het volledig benodigde budget nog niet bij elkaar is. "Het is van groot belang dat we nu daadwerkelijk aan de slag gaan. Het publiek zit daar ook echt op te wachten. We denken dat als we eenmaal aan het werk zijn ook makkelijker de laatste sponsors kunnen vinden." Het Veghelse bouwbedrijf Van de Ven gaat de klus klaren onder zeer schappelijke voorwaarden, aldus Janssen. Brabantsdagblad 17 januari 2008.
Alleen vrijstelling nodig voor molen Eerde
Voor de restauratie van de Eerdse molen is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig, alleen een vrijstelling daarop.

Zo corrigeert Elize Janssen van Stichting Eerdse Molen de berichtgeving eerder in deze krant. Bouwbedrijf Van de Ven is sponsor en zal naar verwachting eerste helft dit jaar samen met molenbouwer J. de Jongh en andere sponsoren de restauratie ter hand nemen. Brabantsdagblad 19 januari 2008.

Zie ook http://www.eerdsemolen.nl/

Begin januari zijn acht studenten van de NHTV Breda begonnen met het "Molen Project". Het doel is om een kansenkaart te maken voor molens zodat ze zich beter kunnen handhaven door het benutten van geschikte economische dragers. Zie:http://molenproject.blogspot.com/

woensdag, januari 16, 2008

 

EETNL Veghel-Uden

EETNL zoekt investeerders en participanten

Voor het eerste leisurecentrum in Nederland dat zich concentreert op de beleving van voeding EETNL, zoeken de initiatiefnemers investeerders en participanten die het concept concreet invulling helpen geven. Zij denken daarbij aan foodproducenten en ondernemers uit de wereld van retail, horeca, entertainment en leisure. Daarnaast zijn ook ondernemers uit foodgerelateerde branches en onderwijsinstellingen welkom. EETNL hoopt in 2010 open te gaan.

EETNL is een initiatief van Octus Beheer en Agro & Co Brabant, in samenwerking met de stedelijke regio Uden-Veghel. De organisatie bestaat in de aanloopfase uit een stuurgroep en een realisatieteam. EETNL moet een belangrijk podium voor vernieuwende aanbieders van food, entertainment en leisure worden waar de nieuwste trends, ontwikkelingen en technieken tot uiting komen. Daarnaast moet het een facilitair platform gaan bieden voor initiatieven op het gebied van innovatie, educatie en training in food. Het centrum moet ook ruimte bieden voor directe communicatie met de consument. Voor elk formuleonderdeel wordt door de stuurgroep en het realisatieteam gezocht naar specifieke belangstellenden. Zo bestaat er het plan voor een Fusion Markt. Daarvoor wordt gezocht naar ondernemers die vanuit hun eigen achtergrond en cultuur de gewenste invulling kunnen geven aan deze wereldkeuken.

Trend Plaza is bedoeld voor entertainmentaanbieders, horecapartners en ondernemers met food- en foodgerelateerde concepten. Dutch Taste moet een open platform worden voor producenten van oer-Hollandse merken. Voor de Future Store zoekt EETNL een partner die in staat is op spectaculaire wijze invulling te geven aan de winkel van de toekomst. Verder is er Luilekkerland dat ruimte biedt voor een ondernemer in leisure die in staat is om een kinderparadijs te realiseren, waarbij voeding wordt verheven tot een feestje. Een van de ambities van EETNL is het vergroten van de bewustwording rond voeding. Daar passen ook allianties met het onderwijs bij.Daarvoor liggen er mogelijkheden voor het ontwikkelen van lesprogramma’s en bijvoorbeeld het aanbieden van stageplaatsen aan studenten van opleidingen op het gebied van foodtechnologie, logistiek, fooddesign, horeca en detailhandel.
bron: Nieuwsbrief EETNL, januari 2008

 

Dassenzone Cuijk

'Boomteelt dassenzone toestaan'

Het dagelijks bestuur van de provincie Brabant vindt dat boomteelt in een dassencorridor mogelijk moet zijn.

Gedeputeerde Staten (GS) schrijven dat in een brief aan de gemeente Cuijk. Op 26 april 2007 heeft de Cuijkse raad een voorlopige zone vastgesteld die tot dassencorridor moet worden bestempeld. Daarin moeten dassen zich zonder belemmeringen kunnen verplaatsen. Uitbreiding van de boomteelt zou, volgens een advies van de Dienst Landelijk Gebied, in die corridor verboden moeten worden. Volgens GS gaat zo'n verbod veel te ver. Met telers in het gebied zijn ook afspraken te maken over het grondgebruik, aldus GS. De provincie is zeker niet van plan schade te vergoeden aan kwekers die zich benadeeld voelen. Gelderlander 15 januari 2008.

zaterdag, januari 12, 2008

 

Week 2

Maandag
Met iemand van ROC de Leijgraaf bespreek ik de voortgang van het project Rest-O-Super. Ze willen graag weten wanneer de pilot van start gaat. Dit is weer nodig om de inzet van studenten te kunnen plannen.

Dinsdag
30 januari wordt het eerste Starters Cafe gehouden in samenwerking met De Gelderlander en ROC de Leijgraaf. Met een locale ondernemer, met een media bedrijf, bespreek ik de mogelijkheden om de bijeenkomsten op video vast te leggen en via Internet te publiceren.

Jaargesprek met wethouder Blokland en ambtenaar Peter Broekmans van de gemeente Cuijk. Aan de hand van mijn jaarverslag 2007 bespreken we de resultaten van 2007 en kijken we vooruit naar 2008.

Woensdag
Eerste werkoverleg met de studenten van de NHTV Breda die zich het komende half jaar gaan richten op het stimuleren van economische dragers t.b.v. wind- en watermolens in het gebied Meijerij, Maas & Meijerij en Peel & Maas.. De afgelopen maand hebben de acht studenten die in een team werken ieder een eigen deelproject geformuleerd waar ze aan gaan werken. Daarnaast werken ze samen aan een koepelproject.

Donderdag
Een ondernemer werkt aan ambitieus plan om zijn huidige tuincentrum met een zorgtak te verbreden. Mei 2007 was er een bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en zorginstelling aanwezig waren en het plan gepresenteerd werd. Het enthousiasme onder de aanwezigen was groot. De gemeenten gaat de wensen van de ondernemer, waar dit aansluit bij de visie van de gemeente, verwerken in het nieuwe op te stellen bestemmingsplan. Om niet jaren te moeten wachten bespreek ik met de ondernemer welke beperkte activiteiten hij nu reeds kan starten binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan.

Vrijdag
In een eerder overleg met de IVN afdeling van Cuijk heb ik met ze afgesproken dat ze een lijst maken met projecten die we in het kader van de reconstructie op zouden kunnen pakken. Ze zijn maar liefst tot ruim tien projecten gekomen. Deze ochtend bespreken we met welk project we het beste het eerst aan de slag kunnen gaan.

De afgelopen weken heb ik contact gehad met supermarktondernemers in de regio met als doel een actie op poten te zetten om de inkomsten van de Fietspendelboot te verhogen. Dat is nodig om deze aantrekkelijke toeristische attractie voor de regio te behouden. Met supermarkt ondernemer Piet Verbeeten en de eigenaar van de boot Huub Niessen bespreek ik de stand van zaken. Het doel is dat de Fietspendelboot zowel als de ondernemers voordeel bij de aktie hebben.

Een boomkweker zit pal tegen een natte natuurparel. Boomkwekers gebruiken bestrijdingsmiddelen en het grondwater stroomt van de kwekerij naar de natuurparel. De ondernemer gaat op de locatie fors investeren door een loods te bouwen en over enkele jaren een woonhuis. Hij maakte zich zorgen of hij in de toekomst niet moet gaan verplaatsen. Vanuit het streekhuis hebben we daarom contact gezocht met de gemeente de provincie en het waterschap. Voor het waterschap aanleiding voor een locatieanalyse. Het resultaat is dat men geen problemen ziet dat het bedrijf zich op deze locatie verder ontwikkelt. Ik breng de ondernemer van het resultaat op de hoogte.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, januari 11, 2008

 

Gemeentes krijgen meer ontwikkel ruimte

Ik denk dat de gemeente – en dus eigenlijk initiatiefnemers voor concrete ruimtelijke ontwikkelingen, dus ook burgers – de grote winnaar van dit nieuwe systeem is. Op dit moment moet een gemeente haar bestemmingsplannen afstemmen op het streekplan van de provincie en eventueel ook nog met de daarachterliggende PKB’s. Het streekplan is net als de PKB een breed en gemengd document, dat visionaire, beleidsmatige én kaderstellende teksten bevat. Net als het rijk zal de provincie in het nieuwe systeem duidelijk onderscheid moeten maken en eventuele kaders veel preciezer moeten omschrijven. Op die manier wordt het voor de gemeente duidelijker waar zij écht rekening mee moet houden en waar zij ‘slechts’ kennis van kan nemen. Aangezien structuurvisies formeel alleen de opsteller ervan bindt, hoeft de gemeente strikt juridisch genomen zich weinig aan te trekken van de structuurvisies van anderen.

Lees het hele verhaal:
http://ruimteforum.vrom.nl/index.cfm?vid=DD2E743E-C09F-296A-619B72C30000CE62&containerid=537415FF-C09F-296A-61DB669427684C99&objectid=632EF9B9-1438-5103-71DE3864AB6ED975&displaymethod=displaydefault

donderdag, januari 10, 2008

 

De Vilt Beugen


De Vilt beste van Nederland

Familie- en groepsaccommodatie De Vilt in Beugen is door Vekabo, de vereniging van kampeerboeren, verkozen tot de beste accommodatie van Nederland.

Op de vakantiebeurs in Utrecht won De Vilt van vijf andere genomineerden. Eerder werd De Vilt al verkozen tot nummer één in Brabant, nadat het bedrijf door bezoekers was genomineerd."De prijs is voor ons heel belangrijk", zegt Arno Gerritsen, van De Vilt. "We moeten het toch hebben van mond-tot-mondreclame. Als bezoekers tevreden zijn, komen er ook anderen, soms zelfs beroemdheden. Laatst was Ruud van Nistelrooij hier bijvoorbeeld nog."De jury roemde vooral de gastvrijheid, de kwaliteit van de voorzieningen en de goede prijs-kwaliteitverhouding van De Vilt. Gelderlander 10 januari 2008.

zaterdag, januari 05, 2008

 

Week 1

Donderdag
Overleg met wethouder Kerkhof van de gemeente Veghel en Paul Bleumink. Paul is trekker van het vijfsterren REAP project om de regio Noord Oost Brabant te profileren. Een van de speerpunten is 'Food'. We bespreken de ontwikkelingen in de Uden-Veghel regio en de mogelijkheden om vanuit REAP ondersteuning te bieden.

Vrijdag
Twee onderneemster hebben een plan ingediend om een kleine natuurcamping te starten gericht op bezoekers met belangstelling voor spiritualiteit. De bedoeling is een klein natuurveldje te maken waarop enkele gasten hun tentjes kunnen plaatsen. De vervallen schuur die naast de woonboerderij staat willen ze verbouwen t.b.v. sanitaire voorzieningen en een gastenverblijf. De gemeente is enthousiast over het plan. Echter de provincie is minder enthousiast. In het beleid van de provincie wordt niet gesproken over een natuurcamping maar over het stimuleren van Landschapscampings. Dat wil zeggen dat er ook nieuwe natuur ontwikkeld moet worden. De onderneemsters zouden dan bijvoorbeeld een hectare landbouwgrond moeten bijkopen en die tot nieuwe natuur moeten transformeren. Dat is echter een kostenpost van al gauw 50.000,- euro, waar geen inkomsten tegenover staan, wat het plan niet kan dragen. Het huidige plan is dus voorlopig niet te realiseren. De onderneemster dienen daarom een verzoek bij de gemeente in om bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan rekening te houden met hun wensen. Om toch al aan de slag te gaan overwegen ze om binnen de grenzen van een 'beroep aan huis' al vast van start te gaan. De plannen voor de mininatuurcamping en de verbouwing van de vervallen schuur volgen dan hopelijk over enkele jaren als het nieuwe bestemmingsplan meer ruimte biedt dan nu.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Boerderijenstichting Noord Brabant


De drie organisaties in Brabant die zich inzetten voor het behoud van historische boerderijen gaan samen in een nieuwe Boerderijenstichting Noord-Brabant. Het gaat om het Platform Behoud de Brabantse Boerderij, de Commissie Boerderijzorg van Brabants Heem en de Boerderijenstichting Noord-Brabant.
Ook zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt met overheden en reconstructiecommissies en is een cursus voor eigenaren van boerderijen opgezet. Dit allemaal met als doel boerderijen te behouden of verantwoord te restaureren. Omroepbrabant 4 januari 2008.


In de loop van 2007 heeft het streekhuis Peel & Maas contact gezocht met het monumenten
huis Brabant/Boerderijstichting Noord-Brabant, Pantein wonen en Rabobank Land van Cuijk Noord Limburg. Doel is na te gaan of het mogelijk is een Boerderijfonds te starten. Beleggers kunnen een aandeel kopen in het fonds. Met het belegde bedrag worden monumentale boerderijen gekocht die een nieuwe functie krijgen en verpacht worden aan innovatieve ondernemers met een goed bedrijfsplan om de boerderij te exploiteren. Het rendement op het geinvesteerde vermogen komt uit de pachtvergoeding en de eventuele waardevermeerdering van het vastgoed.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?