woensdag, november 30, 2011

 

Bistro Vlagheide wordt beperkt

Raad van State fluit Veghel terug om bistro op Vlagheide

De Raad van State heeft de gemeente Veghel teruggefloten als het gaat over het plan om bij het kampeerterrein op de Vlagheide in Eerde ook een bistro te bouwen.
Dit mag alleen doorgaan wanneer aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Burgemeester en wethouders willen eerst de uitspraak bestuderen voordat ze een reactie geven. Het Veghelse college hoopt nog dit jaar duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het standpunt van de Raad van State.

Beperkingen aan bistro
Het rechtsorgaan heeft onder meer bepaald dat de bistro bij het kampeerterrein niet meer dan dertig tafels mag tellen. Ook mogen er niet meer dan vier feesten per jaar plaatsvinden. In het kampeerseizoen moet de eetgelegenheid bovendien om elf uur ’s avonds dicht zijn en buiten dit seizoen zelfs om zeven uur. De gemeente Veghel heeft in het bestemmingsplan voor de Vlagheide ruimte gemaakt voor de komst van een camping die ruimte gaat bieden aan negentig tenten. Het terrein wordt ingericht als een natuurcamping. Omwonenden zijn bang voor de komst van de camping inclusief bistro veel overlast. Hun bezwaren zijn door de Raad van State dus gegrond verklaard. Bron: Omroep Brabant.

 

Varkensboer naar LOG in Uden

Uden helpt varkensboer nog snel het LOG in

Uden wil net voordat de provincie de deur op slot gooit voor verdere uitbreiding van megastallen, zorgen dat varkensboer Huijben in het LOG-gebied Odiliapeel toch nog kan uitbreiden naar 2,5 hectare. De gemeente heeft die aanvraag bij Gedeputeerde Staten snel ingediend toen begin november bleek dat de provincie het beleid aangescherpt had.
De gemeenteraad wordt nu gevraagd om die stap achteraf te bekrachtigen. Varkensboerin Lianne Huijben hield tijdens de raadscommissie een hartstochtelijk pleidooi voor de uitbreiding van 2,05 naar 2,5 hectare die volgens haar noodzakelijk is om te kunnen overleven. Door de uitbreiding groeit het bedrijf van 500 naar 1000 zeugen. Volgens Huijben komt dat het dierenwelzijn en de omgeving - er komen onder meer nieuwe luchtwassers en extra groen - ten goede. Lees verder.

 

Vlagheide laatste jaar voor gemeente Veghel

Veghel trekt nog één keer geld uit voor Vlagheide

Het gemeentebestuur van Veghel trekt nog één keer 75.000 euro uit voor project Vlagheide.Vanaf 2012 steekt de gemeente geen geld meer uit voor het samenwerkingsprohject. Met het geld dat nu beschikbaar komt kan 'gebiedsregisseur' Peter Prins komend jaar zijn werkzaamheden afronden en kan onder meer een 'fluisterkei' worden gekocht. Het gaat om een steen met geluidsinstallatie langs de wandelroute in het kader van de bevrijding in 1944. lees verder.

Aan het einde gaat het bericht de mist in. Het is geen 'fluisterkei' maar een 'luisterkei'. En een steen heeft geen geluidinstallatie. Wel kun je een nummer bellen met je mobiel of de QR code scannen. Je krijgt dan een hoorspel te horen en achtergrond informatie over een gebeurtenis tijdens de bevrijding in de omgeving van de betreffende steen. Het plaatsen van de luisterstenen is onderdeel van een Europees project wat de bevrijding van Normandie via Brabant en Gelderland naar Berlijn in beeld brengt. Het speelt in op het 'battlefield tourism' wat jaarlijks aan populariteit wint.

vrijdag, november 25, 2011

 

toekomst buitengebied Sint Anthonis

Mestverwerkers langs Middenpeelweg

In de gemeente Sint Anthonis moeten langs de Middenpeelweg één of meer agrarische bedrijventerreinen komen waar boeren hun mest kwijt kunnen. En de grote veeboeren moeten bij hun bedrijf een eigen biogasinstallatie kunnen bouwen. Dat advies gaf Wilbert Egelmeers, fractieleider van de CDA-afdeling Sint Anthonis, afgelopen week mee aan burgemeester en wethouders. Ad de Kort van Sint Anthonis Nu kan zich deels vinden in het CDA-standpunt. "Maar één terrein langs de Middenpeelweg waar geen overlast kan ontstaan lijkt ons voldoende." De twee plaatsten hun opmerking tijdens een bijeenkomst waarbij de vraag centraal stond hoe het buitengebied in Sint Anthonis er in de toekomst uit moet komen zien. Lees verder.

woensdag, november 23, 2011

 

Speciaalbierbrouwerij Oijen

Legalisatie en uitbreiding brouwerij Oijen

De Speciaalbierbrouwerij in Oijen wordt na dertien jaar gelegaliseerd.
De eigenaren, Carlette en PietKees Roeland, grijpen de gelegenheid aan om hun activiteiten uit te breiden met de bouw van tien chalets. Het echtpaar Roeland heeft aan de Oijense Bovendijk diverse activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Volgens Carlette Roeland is de gemeente Oss nu zo netjes een aantal zaken af te ronden die de gemeente Lith jarenlang heeft laten liggen. Lees verder.

De brouwerij is een mooi voorbeeld van nieuwe bedrijvigheid op een voormalige agrarische locatie.

zondag, november 20, 2011

 

Doorstroom

Het versnellen van procedures

Eind 2010 kwamen er op initiatief van de streekmanager een aantal personen bij elkaar om te brainstormen over het versnellen van procedures. Aanwezig waren een aantal ambtenaren van de gemeente Oss die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, een aantal externe planologen met veel praktijkervaring, de kwartiermaker van de stichting Maasmeanders en een medewerker van de provincie Noord Brabant. De conclusie was dat door een betere samenwerking en afstemming tussen initiatiefnemer en gemeente de doorloop van procedures versneld kan worden. De gemeente Oss heeft inmiddels een model ontwikkeld hoe de doorloop van een procedure te versnellen. Op 24 november wordt dit model gepresenteerd aan collega ambtenaren van de gemeenten in Noordoost Brabant. Begin 2012 volgt er een terugkoppeling naar externe planologen die de procedures van initiatiefnemers ondersteunen. Het doel van dit project wat de naam "Doorstroom" gekregen heeft is dat makkelijker en sneller aan plannen, die een bijdrage aan de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied leveren, medewerking verleend kan worden. Belangrijk onderdeel is dat initiatiefnemers zich met plannen melden die rekening houden met bestaand beleid, een bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit en voldoende uitgekristalliseerd zijn. Hierin kan de kwartiermaker en de streekmanager een belangrijke ondersteunende rol spelen.

woensdag, november 16, 2011

 

Plattelandswoning

Wetsvoorstel plattelandswoningen naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel maakt de transformatie van (delen van) het platteland van zuiver agrarisch naar meer gemengde functies gemakkelijker.

De planologische status van gebouwen is voortaan bepalend voor de mate van milieubescherming. Waarvoor een gebouw feitelijk wordt gebruikt, is niet langer van belang. Dat is de kern van het wetsvoorstel plattelandswoningen dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Planologische status
De planologische status bepaalt voor welke doeleinden een gebouw wel of juist niet gebruikt mag worden. Deze is vastgelegd in een bestemmingsplan, een beheersverordening of een omgevingsvergunning. De ruimtelijke en de milieukaders worden door het wetsvoorstel beter op elkaar aangesloten. Deze algemene regeling geldt voor plattelandswoningen, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijventerreinen. In de praktijk betekent het dat een gebouw alleen als woning beschermd wordt als dat gebouw op grond van de planologische status ook gebruikt mág worden als woning. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de bescherming van (bewoners van) gebouwen op grond van het feitelijk gebruik, ook als dat gebruik in strijd is met de planologische status. Denk hierbij aan gebouwen met bijvoorbeeld een kantoor- of bedrijfsbestemming die in de praktijk als woning worden gebruikt. Nu is het nog zo dat die bewoners, ook al mogen ze eigenlijk niet in een bedrijfspand wonen, toch beschermd worden tegen geluid en andere milieueffecten van een bedrijf in de nabijheid. Voor het bedrijf in kwestie betekent dat meestal een aanscherping van de milieueisen. Dit wetsvoorstel verandert dat: als mensen er eigenlijk niet mogen wonen, dan worden ze ook niet langer beschermd.

Bewoning door niet-agrariërs
Voor (voormalige) agrarische bedrijfswoningen – ‘plattelandswoningen’ – zorgt het wetsvoorstel er voor dat bewoning door niet-agrariërs kan worden toegestaan zonder dat dat leidt tot een aanscherping van de milieu-eisen voor het nabijgelegen agrarische bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rustende boer die nog in zijn vroegere bedrijfswoning woont, terwijl hij zijn boerderij inmiddels heeft verkocht. De ruimere bewoningsmogelijkheid door niet-agrariërs vloeit niet automatisch uit de wet voort. Hiervoor is een ruimtelijk besluit van het gemeentebestuur nodig.

Het wetsvoorstel volgt op een wens van de Tweede Kamer om vrijkomende woningen op het platteland door anderen dan agrariërs te laten bewonen zonder dat de nabijgelegen agrarische bedrijven daarvan nadeel ondervinden. Het wetsvoorstel maakt de transformatie van (delen van) het platteland van zuiver agrarisch naar meer gemengde functies gemakkelijker.

Hier kun je volgen hoe het vervolg verloopt:
Offiiciele bekendmakingen
Tweede kamer
Eerste kamer

dinsdag, november 15, 2011

 

Vlagheide

Vlagheide is een van de grotere plattelandsontwikkelings projecten in Noordoost Brabant waarin ondernemers en overheid met elkaar samen werken om een gebied te revitaliseren. Klik hier voor de nieuwsbrief van deze maand.

maandag, november 14, 2011

 

Biomassa en EnergieLees verder.

 

Geslaagde 'Open Dak Dag'Op donderdag 10 november 2011 organiseerde het RMB/streekhuis Peel en Maas/Maas en Meierij de ‘Open Dak Dag’. Vier agrarische ondernemers uit Noordoost Brabant lieten deze dag aan bezoekers zien hoe de zonnepanelen op hun staldaken functioneren. Ondanks de mist, hebben naar schatting zo’n 150 mensen de bedrijven bezocht. We kunnen daarom toch spreken van een ‘zonnige Open Dak Dag’.

Deelnemende Bedrijven
Tijdens de ‘Open Dak Dag’ lieten vier agrarische ondernemers uit Mill, Beers, Wanroij en Zijtaart, die reeds zonne-energie opwekken via hun staldaken, hun bedrijf zien aan geïnteresseerden. De vier agrarische ondernemers waren: Laagriebroek Agro Mill, rose kalveren (specificatie panelen: 44 Kw/piek), het varkensbedrijf van Jan de Haas uit Beers (specificatie panelen 100 Kw/piek), het varkensbedrijf van Wilbert Egelmeers uit Wanroij (specificatie panelen 50 Kw/piek) en varkensbedrijf de Daltonhoeve van Eric van Zutphen uit Zijtaart (specificatie panelen: 300 Kw/piek). De ondernemer, en op enkele bedrijven ook de leverancier, waren deze middag op hun bedrijf aanwezig om uitleg te geven over hun zonnepanelen en de opbrengst die gehaald wordt. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur was er een ‘vrije aanloop’ en mochten geïnteresseerden langskomen bij deze bedrijven.

‘Open Dak Dag’
Onder de geïnteresseerden waren buurtbewoners, leveranciers, particulieren met interesse in zonne-energie en agrarische ondernemers die op zoek zijn naar een betrouwbare leverancier en een duurzaam paneel aanwezig. Het horen van praktijkervaringen en het met eigen ogen kunnen zien van een systeem in werking heeft de agrarische ondernemers een waardevolle aanvulling gegeven op algemene informatie die zij krijgen op onder andere landbouwbeurzen.Een veel gehoorde vraag deze dag was: “Wat kost het, en wat levert het op?” Het antwoord daarop is niet zo makkelijk te geven. Dat is afhankelijk van al dan niet verkregen subsidie, de fiscale ruimte van de ondernemer en het eigen stroomverbruik. Wilbert Egelmeers, agrarisch ondernemer uit Wanroij: “Je moet het niet alleen voor het geld doen, ook verantwoord ondernemen is voor mij belangrijk.”

Toekomst
Hoe ziet de toekomst van de zonnepanelen eruit in Nederland? Het afschaffen van subsidies lijkt de groei te vertragen. Daartegenover staat dat in de laatste 1,5 jaar de prijs van panelen meer dan gehalveerd is, aldus een leverancier. Daarnaast speelt natuurlijk ook de publieke opinie een rol. “Prachtig om te zien een groot dak vol panelen”, zegt een particuliere bezoeker met zelf drie panelen op zijn huis.

vrijdag, november 11, 2011

 

IDOP Haps en Beers

Cuijk steekt 2,5 miljoen in leefbaarheidsplannen

Er komt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor Cuijkse dorpsontwikkelingsplannen (idops). Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad donderdagavond besloten.De coalitie (VVD, ABC, PLC en D66) plus het CDA stemden voor, PvdA en GroenLinks stemden tegen. De afgelopen tijd is voor elk dorp uit de gemeente zo'n idop ontwikkeld. Voor enkele, zoals dat van Sint-Agatha en Vianen, heeft de provincie Brabant diep in de buidel getast. Nu is dat provinciegeld op. Omdat de plannen van Beers en Haps later zijn gemaakt, vissen zij achter het net. Daarom gaat er nu eigen geld in. Gelderlander. Lees verder.

 

leukste plattelandsbedrijf van 2011

Gisteren won belevingsboerderij De Nieuwenhof uit Mill de eerste prijs van de Brabantse plattelandsaward verkiezing. Vandaag eindigen twee andere Noord Oost Brabantse bedrijven als 1 en 3 in een landelijke verkiezing.

Ezelgasterij Groeningen leukste plattelandsbedrijf

Ezelgasterij Aan de Maasheggen heeft de eerste landelijke verkiezing van PlattelandVakantieland gewonnen. Daarmee zijn ze het leukste plattelandsbedrijf van 2011. Naast Bed & Breakfast 't Ezelhofke kunnen bezoekers bij het Groeningse bedrijf ook slapen in een wijnvat en wandelen met de ezels. De stemming liep van 1 juni tot 1 november. De prijs is een culinair weekendje weg en een half jaar lang een ereplekje op de site van PlattelandVakantieland. De tweede prijs is voor De Engelenweij. Bij deze monumentale boerderij in Zuidoost-Drenthe kunnen groepen een dag uit het verleden beleven. De Engelenweij verbouwt nostalgische groenten en kruiden, waarmee gasten op authentieke fornuizen zelf hun maaltijd bereiden. De derde prijs is voor de Brabantse sport- en spelboerderij Leekzicht uit Boerdonk, waar groepen allerlei activiteiten in agrarische sferen kunnen doen, zoals survival in de nok van een koeienstal. Bron Nieuwe Oogst.

donderdag, november 10, 2011

 

Plattelandsprijs

Plattelandsprijs voor Nieuwenhof Mill

Belevingsboerderij De Nieuwenhof in Mill, van Marianne van Heijningen, heeft donderdag de Plattelands-award toerisme 2011 gewonnen. Dat is een initiatief van onder meer de Kamer van Koophandel en Toeristisch Ondernemersplatform Brabant.
Ezelgasterij Aan de Maasheggen in Groeningen van Nicole Huibers, die eveneens was genomineerd, werd derde. Gelderlander. Lees verder.

 

Geld voor Idops in Beers en Haps

Cuijk steekt 2,5 miljoen in leefbaarheidsplannen

Er komt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor Cuijkse dorpsontwikkelingsplannen (idops). Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad donderdagavond besloten.De coalitie (VVD, ABC, PLC en D66) plus het CDA stemden voor, PvdA en GroenLinks stemden tegen. De afgelopen tijd is voor elk dorp uit de gemeente zo'n idop ontwikkeld. Voor enkele, zoals dat van Sint-Agatha en Vianen, heeft de provincie Brabant diep in de buidel getast. Nu is dat provinciegeld op. Omdat de plannen van Beers en Haps later zijn gemaakt, vissen zij achter het net. Daarom gaat er nu eigen geld in.

woensdag, november 09, 2011

 

Oud nieuws uit 2000

Van Geel verwacht dat slechts de helft van de varkensboeren zal overleven. Daarnaast zullen 'enige honderden' bedrijven van locatie veranderen. Na vijf tot tien jaar blijven in de speciale ontwikkelingsgebieden ongeveer drieduizend grootschalige varkensbedrijven over, met samen vier miljoen varkens. Van Geel: 'Die bedrijven moeten wel alle mogelijkheden krijgen. Niemand mag dan nog zeuren over het aantal varkens.' De Volkskrant. Lees verder.

 

Nieuw Voor Oud

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s).
De komende jaren zal een fors deel van de veehouders stoppen met het houden van dieren. De reden zijn lage en wisselende prijzen, strenge eisen financiering, kredietcrisis, te weinig eigen vermogen, bestaande plek voldoet niet voor veehouderij, wettelijke milieueisen en gebrek aan opvolging. Volgens het LEI zullen binnen enkele jaren 30-50% van de intensieve veehouderijbedrijven stoppen. Het advies van de cie Van Doorn zal ertoe leiden dat er nog meer bedrijven zullen gaan stoppen. N.B: naast stoppende veehouders zijn er ook andere agrariërs die hun activiteiten zullen staken. Meedoen aan Van Doorn biedt zicht op betere prijzen maar een fors deel van de veehouders zal toch de pijp aan Maarten geven. In Noord-Brabant zijn ca 11.000 bedrijven met vee waarvan 2.700 gespecialiseerd zijn in intensieve veehouderij (varkens, pluimvee) , 4.200 gespecialiseerd zijn in extensieve veehouderij (melkvee, paarden of schapen) en er zijn 3.900 gemengde bedrijven. In tabel 2 is aangegeven hoe de veehouderij er uit zou zien in 2020 indien alle veebedrijven qua omvang ingericht zijn conform het advies Van Doorn. In deze situatie zijn er geen gemengde bedrijven meer maar alleen gespecialiseerde bedrijven.

Tabel 1: alle veebedrijven in Brabant conform Van Doorn anno 2020
Diersoort Aantal bedrijven
Melkvee 1.250
Vleeskalveren 120
Melkgeiten 50
Varkens 850-950
Pluimvee 150
Totaal circa 2.500

Indien alle Brabantse veehouders meedoen aan Van Doorn en zich toeleggen op gespecialiseerde
bedrijven, zal op 8.000 plekken geen vee meer worden gehouden. Als de helft van de veehouders meedoet en een deel van de gemengde bedrijven zal blijven bestaan, zullen op circa 4.000 plekken bedrijfsgebouwen vrijkomen. Dat betekent dat tot 2020 op gerekend mag worden dat op circa 4.000-8.000 locaties bedrijfsgebouwen kunnen gaan vrijkomen.
Lees verder

Om deze enorme aantallen op te vangen volstaat passief beleid (conserverend bestemmingsplan) van gemeenten niet meer. Nu is het zo dat er voor iedere nieuwe ontwikkeling een bestemmingsplan wijziging nodig is. Dat vraagt enkele tienduizenden euro's aan procedure kosten en kost 3 tot 5 jaar aan proceduretijd. Niet echt een stimulans om een locatie te gaan herontwikkelen. Gemeenten zullen een VAB visie moeten maken en vervolgens een nieuwe bestemming voor alternatieve bedrijvigheid in het bestemmingsplan moeten opnemen. Middels een binnenplanse wijziging kan er dan vlot en tegen beperkte kosten medewerking verleent worden aan plannen die een bijdrage aan economie, leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit leveren. Het slopen van een groot deel van de stallen en het landschappelijk inpassen geschied dan op kosten van de nieuwe ondernemer.

dinsdag, november 08, 2011

 

Camping Vlagheide

Raad van State kritisch over camping op Vlagheide Eerde

De Raad van State wil opheldering over de plannen om bij het kampeerterrein op de Vlagheide in Eerde ook een bistro te bouwen.De gemeente Veghel heeft in het bestemmingsplan ruimte geschapen voor de komst van een camping die ruimte gaat bieden aan negentig tenten. Het terrein wordt ingericht als een natuurcamping voor mensen die rust zoeken. De camping kent alleen 'basale voorzieningen' zonder 'toeters en bellen', zo verzekerde een woordvoerster van de gemeente maandag in Den Haag. "Het wordt geen kermisattractie." Ze reageerde op de bezwaren van omwonenden, die vrezen dat de camping veel overlast gaat veroorzaken. Brabantsdagblad. Lees verder.

Vlagheide is het gebied op en rond de oude stortplaats van 's-Hertogenbosch gelegen in de drie gemeenten Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel. Deze gemeenten hebben een stimulerende visie gemaakt en ondernemers uitgenodigd met plannen te komen om het gebied recreatief te ontwikkelen. Vele tientallen plannen zijn ingediend en worden op dit moment tot uitvoering gebracht. Een van de plannen is een natuurcamping met bistro in een oude ligboxenstal.

 

Initiatief dorpsraad Sint Agatha

Vrijdag hoogste punt van mfa in Sint Agatha

De bouwvakkers die bezig zijn aan de multifunctionele accommodatie (mfa) in Sint-Agatha bereiken vrijdag het hoogste punt. Het moment van 'pannenbier' schenken wordt door iedereen die betrokken is bij het project feestelijk gevierd. Gelderlander. Lees verder.

Uit het IDOP van Sint Agatha kwam een aantal wensen naar voren o.a. een mfa (multifunctionele accomodatie). De streekmanager Peel en Maas adviseerde de dorpsraad naar analogie van Velp (gemeente Grave) het heft in eigen handen te nemen en zelf de ontwikkeling te regiseren. Ze gingen aan de slag en hoe! In no time werden plannen uitgewerkt en een procedure doorlopen. Nog enkele maanden en dan is het zover dat het gebouw geopend kan worden.

 

'Connection' Cuijk

Fototentoonstelling in winkelstraten Cuijk

Stichting Zibra ‘Zicht op Brabant’, platform voor hedendaagse fotografie, is in februari 2011 gestart met het project ‘Connection’ in Cuijk. De projecten van Stichting Zibra stellen de mens en hun omgeving centraal. Voor dit fotografieproject over Cuijk en omstreken heeft Stichting Zibra gezocht naar inspirerende verhalen van bewoners.

Doel project
Doel van het project is met behulp van foto’s meer over de ontwikkelingen en veranderingen in de regio te weten te komen. Er wordt een educatief programma aangeboden aan de basisscholen. De scholen kunnen zelf het programma en de uitvoering plannen. Aan de hand van informatie kunnen de leerlingen op onderzoek naar de historie van de streek.
Lees verder.

zondag, november 06, 2011

 

Rurbanisatie

Rurbanisatie is de ontwikkeling waarbij het rurale (platteland) gebied onderdeel wordt van urbanisatie (verstedelijking).

Brabant participeert in Rurban stadteland-project

Brabant wordt meegenomen in het “Rurban”-project dat zich richt op de duurzame ontwikkeling van stad en land in onderlinge samenhang. Dat kregen Brabantse bestuurders van Europees Commissaris Johannes Hahn (regionale ontwikkeling) te horen tijdens een bezoek aan Brussel.

De combinatie van een stedelijk netwerk, het feit dat die steden hun rol nemen bij de regionale ontwikkeling en de samenwerking met de provincie, maakt Brabant in Europa uniek.
De burgemeesters van de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s Hertogenbosch), de Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, gedeputeerde Bert Pauli en de stuurgroep BrabantStad brengen een werkbezoek aan Brussel. Naast de ontmoeting met Europees Commissaris Hahn ontmoeten de bestuurders leden van het Europees Parlement, het bedrijfsleven en de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de EU, de heer De Gooijer. Tijdens het bezoek staat de rol van Europa en de Europese programma's voor regionale ontwikkeling centraal.

Het feit dat Brabant wordt meegenomen in het Rurban-project vindt de Brabantse Commissaris van de Koningin “een opsteker en een erkenning van de Europese roots: Brussel is immers onze oude hoofdstad! Het kan betekenen dat er op termijn Europese middelen voor de regionale ontwikkeling van Brabant beschikbaar kunnen komen. Wij kunnen werk maken van onze ambities het Brabantse stadteland duurzaam te ontwikkelen.” De Europese Commissie is zeer geinteresseerd in de Brabantse samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (triple helix).

 

Kans voor kwaliteit

Kwaliteit is een element waar de overheid op wil koersen. Slechte plannen moeten tegen gehouden worden en goede plannen moeten ruimte krijgen. Echter door strenge en ingewikkelde regelgeving worden ook goede plannen vaak in de kiem gesmoord. Ook voor kleine projecten zijn de kosten voor een procedure al gauw 20 tot 30.000,- euro en de wachttijd vier tot vijf jaar. Initiatiefnemers haken daardoor af. De overheid is zich bewust van dit probleem en is doende wet en regelgeving te vereenvoudigen. De notitie "Kans voor Kwaliteit" geeft een oplossingsrichting aan. Doel is te komen tot een geheel nieuwe alles omvattende Omgevingswet.

vrijdag, november 04, 2011

 

Paarse krokodil in Oeffelt

Vanmorgen las ik in de Gelderlander van 4 november 2011 een opmerkelijk bericht. Het luide als volgt:

Kennisgeving Wabo, Autosloperij W. Broeren

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning weigeren voor een project gelegen aan de Urlingsestraat 23 te Oeffelt. Dit project betreft het vervangen van de kozijnen van de woning. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 november 2011 tot en met 19 december 2011 ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Boxmeer, van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met B. Driesen van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriele bedrijven (073) 680 84 76.

Tegen de beschikking kan tot en met 19 december 2011 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;

- het oneens zijn met wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepsschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van datum. Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een verleende beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht.

Aan deze procedure is het kenmerk C2026458 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, november 2011

Dit bericht wekte de nieuwsgierigheid van de streekmanager. Waarom zou iemand in Oeffelt geen nieuwe kozijnen mogen plaatsen? En waarom is dit van provinciaal belang?

Eerst de heer W. Broeren maar eens gebeld. Die vertelt dat zijn kozijnen rot zijn en vervangen moeten worden. Omdat hij in een oude boerderij woont heeft hij de gemeente gevraagd of hij een vergunning nodig heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn. De boerderij staat niet op de gemeentelijke monumentenlijst. Hij kan zo aan de slag. Echter de boerderij is gesplitst en de buurman wijst erop dat het een Rijksmonument betreft. Hij adviseert Broeren om toch nog maar een keer met de gemeente contact op te nemen. Nu krijgt W. Broeren te horen dat er wel een vergunning nodig is. Normaal zou hij hiervoor bij de gemeente terecht kunnen maar in dit geval wordt hij verwezen naar de provincie.

In het kader van de Wabo die recent ingevoerd is en die tot doel heeft zaken te vereenvoudigen heeft men afgesproken dat een initiatiefnemer met nog slechts een bevoegd gezag te maken heeft. Omdat W. Broeren een autodemontagebedrijf heeft, waarvoor strenge milieu eisen gelden, is de provincie het bevoegde gezag. W. Broeren dient daarom een verzoek bij de provincie in om de kozijnen van zijn woning te mogen vervangen. Omdat Broeren van het onderhoud af wil kiest hij voor kunststof kozijnen met een houtnerf structuur. Zijn aanvraag wordt door de provincie behandeling genomen. Voor deze medewerking wil verlenen wil de provincie eerst van de monumenten commissie van de gemeente Boxmeer weten of die willen instemmen met kunststof kozijnen in een Rijksmonument. Het antwoord is nee.

De provincie maakt een ontwerp beschikking en zorgt zoals dat wettelijk verplicht is voor publicatie. Iedereen die bezwaar heeft tegen het feit dat W. Broeren geen (kunststof) kozijnen mag plaatsen kan hiertegen bezwaar maken. Voor deze publicatie wordt het dagblad De Gelderlander gebruikt. Na de gebruikelijke periode dat er zienswijzen ingediend kunnen worden gaat de provincie over tot publicatie van de definitieve beschikking. Dit is de publicatie die ik deze ochtend gelezen heb in de krant.

Nieuwsgierig als ik ben bel ik ook nog even naar de advertentie afdeling van de Gelderlander. Die kunnen me vertellen dat de advertentie in de gehele oplage gestaan heeft en dat de kosten 3.390,- euro zijn. Hier gaat nog wel een korting af als de provincie hier afspraken over gemaakt heeft van max. 37%. Ook het nummer van de provincie wat in de advertentie staat maar eens gebeld. De heer Driessen geeft aan dat dit alles noodzakelijk is vanwege de Wabo procedure. Ook geeft hij aan dat W. Broeren naast de legeskosten (een percentage van de kosten van het vervangen van de kozijnen) maximaal 500,- euro van de publicatie kosten hoeft te betalen. Meerdere kosten zijn voor de provincie.

Hoe nu verder. W. Broeren geeft aan dat hij nu houten kozijnen wil gaan plaatsen. Hij zal opnieuw een Wabo aanvraag moeten indienen. Die zal opnieuw door de monumentencommissie beoordeeld moeten worden. De provincie zal tot publicatie van een voorontwerp over gaan en vervolgens een definitief ontwerp publiceren. Voor dat de kozijnen in de boerderij zitten is er t.z.t. vier keer gepubliceerd. Uitgaande van de kosten van de advertentie van 4 november is dat een kosten post van in totaal 13.561,24 euro. En dat is best veel om het iedereen mogelijk te maken om zienswijzen in te dienen over het plaatsen van nieuwe kozijnen in een monument.

 

Partnerbericht Plattelandsontwikkeling

Middels een nieuwsbrief brengt de provincie relaties van plattelandsontwikkeling op de hoogte. Lees verder.

 

Stadteland

Nieuwe koers voor Brabantse platteland

De Staten bepalen 9 december een nieuwe koers voor het Brabantse landelijk gebied, inspelend op talloze veranderingen: landbouw en samenleving groeien uit elkaar, gezondheidsdiscussies, afnemende biodiversiteit, verslechterde economie, kortingen van het rijk en de leeftbaarheid staat onder druk.

Daarnaast heeft de commissie Van Doorn advies uitgebracht over de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant en heeft staatssecretaris Bleker zijn bezuinigingen op het natuurbeleid bekend gemaakt. Maar ook de rol van de provincie is veranderd en veel fundamenteler geworden op het gebied van Ruimtelijke Ordening, landelijk gebied en economie.

Vitaal Brabants stadteland
Het document ‘De transitie van het Brabantse Stadteland – Een nieuwe koers’ is het moederdocument. Hier staat de visie op een vitaal Brabants stadteland. We spreken van stadteland omdat in het dichtbevolkte Brabant stad en platteland nauw verweven zijn en elkaar nodig hebben.

Die visie betekent het volgende:
Er moet een betere samenhang komen tussen de economie, de leefbaarheid en gezondheid en een rijke natuur en een mooi landschap. Het gaat om de combinaties.
Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen maken en uitvoeren. Dat betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken.
In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop staan. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter worden van bedrijven is geen vanzelfsprekendheid meer, het gaat om bedrijven die rendement koppelen aan een vitaal Brabant.

De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Tegelijkertijd komen er mogelijkheden om voor een echt duurzaam plan af te wijken van die regels.
De komende tijd werkt de provincie deze visie uit in een groot aantal documenten. De eerste daarvan vindt u al in de voorstellen. Dossier platteland
Spoorboekje naar Vitaal Platteland Bron: website provincie Noord Brabant.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?