vrijdag, november 04, 2011

 

Paarse krokodil in Oeffelt

Vanmorgen las ik in de Gelderlander van 4 november 2011 een opmerkelijk bericht. Het luide als volgt:

Kennisgeving Wabo, Autosloperij W. Broeren

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning weigeren voor een project gelegen aan de Urlingsestraat 23 te Oeffelt. Dit project betreft het vervangen van de kozijnen van de woning. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 november 2011 tot en met 19 december 2011 ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Boxmeer, van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met B. Driesen van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriele bedrijven (073) 680 84 76.

Tegen de beschikking kan tot en met 19 december 2011 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;

- het oneens zijn met wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepsschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van datum. Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een verleende beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht.

Aan deze procedure is het kenmerk C2026458 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, november 2011

Dit bericht wekte de nieuwsgierigheid van de streekmanager. Waarom zou iemand in Oeffelt geen nieuwe kozijnen mogen plaatsen? En waarom is dit van provinciaal belang?

Eerst de heer W. Broeren maar eens gebeld. Die vertelt dat zijn kozijnen rot zijn en vervangen moeten worden. Omdat hij in een oude boerderij woont heeft hij de gemeente gevraagd of hij een vergunning nodig heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn. De boerderij staat niet op de gemeentelijke monumentenlijst. Hij kan zo aan de slag. Echter de boerderij is gesplitst en de buurman wijst erop dat het een Rijksmonument betreft. Hij adviseert Broeren om toch nog maar een keer met de gemeente contact op te nemen. Nu krijgt W. Broeren te horen dat er wel een vergunning nodig is. Normaal zou hij hiervoor bij de gemeente terecht kunnen maar in dit geval wordt hij verwezen naar de provincie.

In het kader van de Wabo die recent ingevoerd is en die tot doel heeft zaken te vereenvoudigen heeft men afgesproken dat een initiatiefnemer met nog slechts een bevoegd gezag te maken heeft. Omdat W. Broeren een autodemontagebedrijf heeft, waarvoor strenge milieu eisen gelden, is de provincie het bevoegde gezag. W. Broeren dient daarom een verzoek bij de provincie in om de kozijnen van zijn woning te mogen vervangen. Omdat Broeren van het onderhoud af wil kiest hij voor kunststof kozijnen met een houtnerf structuur. Zijn aanvraag wordt door de provincie behandeling genomen. Voor deze medewerking wil verlenen wil de provincie eerst van de monumenten commissie van de gemeente Boxmeer weten of die willen instemmen met kunststof kozijnen in een Rijksmonument. Het antwoord is nee.

De provincie maakt een ontwerp beschikking en zorgt zoals dat wettelijk verplicht is voor publicatie. Iedereen die bezwaar heeft tegen het feit dat W. Broeren geen (kunststof) kozijnen mag plaatsen kan hiertegen bezwaar maken. Voor deze publicatie wordt het dagblad De Gelderlander gebruikt. Na de gebruikelijke periode dat er zienswijzen ingediend kunnen worden gaat de provincie over tot publicatie van de definitieve beschikking. Dit is de publicatie die ik deze ochtend gelezen heb in de krant.

Nieuwsgierig als ik ben bel ik ook nog even naar de advertentie afdeling van de Gelderlander. Die kunnen me vertellen dat de advertentie in de gehele oplage gestaan heeft en dat de kosten 3.390,- euro zijn. Hier gaat nog wel een korting af als de provincie hier afspraken over gemaakt heeft van max. 37%. Ook het nummer van de provincie wat in de advertentie staat maar eens gebeld. De heer Driessen geeft aan dat dit alles noodzakelijk is vanwege de Wabo procedure. Ook geeft hij aan dat W. Broeren naast de legeskosten (een percentage van de kosten van het vervangen van de kozijnen) maximaal 500,- euro van de publicatie kosten hoeft te betalen. Meerdere kosten zijn voor de provincie.

Hoe nu verder. W. Broeren geeft aan dat hij nu houten kozijnen wil gaan plaatsen. Hij zal opnieuw een Wabo aanvraag moeten indienen. Die zal opnieuw door de monumentencommissie beoordeeld moeten worden. De provincie zal tot publicatie van een voorontwerp over gaan en vervolgens een definitief ontwerp publiceren. Voor dat de kozijnen in de boerderij zitten is er t.z.t. vier keer gepubliceerd. Uitgaande van de kosten van de advertentie van 4 november is dat een kosten post van in totaal 13.561,24 euro. En dat is best veel om het iedereen mogelijk te maken om zienswijzen in te dienen over het plaatsen van nieuwe kozijnen in een monument.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?