zondag, juni 30, 2013

 

Nieuwe aanpak om innovaties te stimuleren

EIP – European Innovation Platforms

Europese innovatiepartnerschappen (EIP’s) maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen uit de praktijk, om brede maatschappelijke baten te realiseren en om industrieën snel te moderniseren. Deze aanpak maakt deel uit van de economische strategie voor de EU, het EU 2020-programma, dat de nadruk legt op innovatie. Bron: netwerkplatteland.nl Lees veder.


 

LEADER wordt CLLD

LEADER-werkwijze nieuwe stijl

Europa zet in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2014 sterk in op een bottom-up werkwijze intitiatieven van onderop: Community Led Local Development (CLLD). Er zijn overeenkomsten en verschillen met LEADER. CLLD volgt dezelfde bottom-up werkwijze als LEADER, een programma dat ingevuld kan worden door initiatieven vanuit de praktijk. LEADER startte in 1991 als een opzichzelfstaand programma. In 2007 werd de LEADER-werkwijze een als aparte ‘as’ geïntegreerd in het POP2. Maar CLLD is meer dan LEADER onder een andere naam. Onder het POP2 werd LEADER gecofinancierd vanuit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Omdat de methode tot succesvolle projecten leidt wil de EU dat ook een beroep kan worden gedaan op andere structuurfondsen. De bottom-up methode wordt dus uitgebreid. Bron: netwerkplatteland.nl Lees verder.


vrijdag, juni 28, 2013

 

Sociale inpassing is net zo belangrijk als landschappelijke inpassing

Marijke Nooijen van Vair Varkenshuis is een pionier in de transitie naar een duurzame veehouderij. Samen met haar man Michiel Nooijen bedacht ze een nieuw duurzaam concept, waarbij rekening is gehouden met de meest strenge eisen van de Dierenbescherming en Stichting Milieukeur.
De familie Nooijen heeft zich vanuit passie zelf duurzame doelen gesteld, zoals geen antibiotica, minder stank door een zogenaamd varkenstoilet, veel licht en frisse lucht voor de varkens, een transparante bedrijfsvoering voor ieder die daarin belangstelling heeft, afleiding voor de dieren, het bevorderen van nestelgedrag , het sluiten van natuurlijke kringlopen en smaakvol eten. Het is duidelijk dat bij Vair varkens verblijven die het naar hun zin hebben: naast de vergadertafel liggen achter glas in ruime hokken de biggen, met een lange krulstaart, op stro te slapen.

Maar het komt koud op je dak als je plannen, waar je je passie in legt, niet geaccepteerd worden door de omgeving, vertelt Marijke Nooijen aan de Regionale groep. Het oorspronkelijke plan met 250 zeugen en nieuwe stallen werd ondanks alle duurzame ambities niet geaccepteerd. Er was vooral onrust over de nieuwe stallen die in het zicht zouden liggen van een aantal buren. Toch is er bij de omwonenden een duidelijke kentering gekomen. Dit komt doordat Marijke met de buurt in gesprek is gegaan. In meerdere bijeenkomsten werden angst en bezwaren uitgesproken. Tijdens een fietstocht zijn alle naastliggende percelen bezocht en is er ter plekke met de omwonenden gekeken naar de bezwaren. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het concept toe te passen in de bestaande gebouwen, met 20 in plaats van 250 zeugen. Wel duurzaam. Met de tijd en transparantie van het bedrijf, groeide het begrip: de directe omwonenden zijn nu ambassadeurs voor Vair Varkenshuis. Bron: Nieuwsbrief Peelhorst. Lees verder.

 

Brabant wil prestaties veehouders op internet zetten

De provincie Noord-Brabant wil de prestaties van individuele veehouderijen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en omgeving openbaar maken om het vertrouwen van burgers in de veehouderij te vergroten.

Vanaf medio 2014 worden veehouders in Brabant getoetst op duurzaamheidsprestaties willen zij in aanmerking komen voor een bouwvergunning. Hiervoor wordt een nieuw toetsingssysteem gemaakt, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Projectleider Jan Buys van de provincie Noord-Brabant: "We willen de score van de BZV openbaar maken om transparant te zijn naar burgers toe. Boeren kunnen dan laten zien wat zij allemaal doen op het gebied van duurzaamheid en volksgezondheid. 'Be good and tell it', dat is ons uitgangspunt." ZLTO-bestuurder Herman van Ham is minder gelukkig met het voornemen van de provincie. "Brabant heeft behoefte aan een transparante veehouderij. Wij willen ook het draagvlak bij burgers herstellen maar of dit nu de manier is, kun je je afvragen." Bron: Boerderij. Lees verder.

 

Ondernemen op het platteland

Noordoost-Brabant is ambitieus. Ze wil haar van oudsher sterke agro & food sector revitaliseren. Daarnaast wil zij de dynamiek tussen Stad en Platteland verder stimuleren. Om deze ambities waar te maken is een sterker economisch vestigings- en innovatieklimaat nodig. Een klimaat dat veelzijdig en uitnodigend is, maar ook eisen stelt aan kwaliteit en duurzaamheid. Welke opgaven moet het landelijk gebied stellen om aan deze ambities inhoud te geven?
De gemeenten Bernheze en Haaren hebben deze vraag namens 5-sterren Noordoost Brabant gesteld aan bureau Blaauwberg. Dit heeft een beleidsagenda opgeleverd met aanbevelingen voor het functioneren van het landelijk gebied, maar ook voor innovatie binnen de economische keten van agro & food. Belangrijke constatering is verder dat de aansluiting van de regionale arbeidsmarkt en beroepsbevolking op deze ambities, nadrukkelijk aandacht vraagt. Klik hier voor het volledige rapport. Bron: Nieuwsbrief 5*NOB.

donderdag, juni 27, 2013

 

Impuls van 475 miljoen voor Brabant

In ruime meerderheid hebben Provinciale Staten ingestemd met het instellen van 4 investeringsfondsen. Er komt een fonds voor innovatie (€ 125 mln), energie (€ 60 mln), breedband (€ 50 mln) en natuur (€ 240 mln). Het geld is afkomstig uit de verkoop van de Essent-aandelen.


Met deze investeringsfondsen zet de provincie € 475 miljoen in voor de toekomst van Brabant door te participeren in projecten van anderen, waarvoor investeringen van banken in deze economisch onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn. Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de projecten. De provincie stelt zich dus op als partner van private investeerders en is bereid tot het nemen van een zeker risico. Met uitzondering van het fonds voor natuur, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, dient het geïnvesteerde kapitaal te worden terugverdiend. Deze zogenaamde revolverende fondsen worden ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Bron: Brabant.nl Lees verder.

 

€ 70 miljoen voor Landschappen van Allure

Op 24 juni zijn 4 projecten uitgekozen voor de eerste investeringsronde van € 26,4 miljoen voor de Landschappen van Allure. De projecten zijn de Groene Corridor, het Kloppend Hart, de Zoom en de Landerij van Tosse. De 25 partners in de projecten brengen samen € 43,6 miljoen in, waarmee de totale investering € 70 miljoen bedraagt. Bron. Brabant.nl  Lees verder.


 

600 miljoen voor plattelandsontwikkeling

Europees landbouwbeleid ingrijpend hervormd

De Europese Unie heeft woensdag 26 juni 2013 een principeakkoord bereikt over een ingrijpende hervorming van het Europees landbouwbeleid voor de periode van 2014 - 2020. Het landbouwbeleid bestond tot nu toe uit vastgestelde quotaregelingen, maatregelen die ingrepen op de markt toestaan en inkomenssteun die breed werd verdeeld. Nu komen vergroening en marktoriëntatie meer centraal te staan.
Vergroening

Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, die samen met de Europese ministers van landbouw nauw betrokken was bij de onderhandelingen over dit principeakkoord, is tevreden met het bereikte resultaat: "Betalingen aan boeren worden in dit nieuwe beleid vooral verbonden aan de manier waarop je de vergroening van je bedrijf doorvoert. Dat is een belangrijke trendbreuk." Nederland heeft ervoor gezorgd dat in de lijst met vergroeningsmaatregelen meer groene maatregelen mogelijk zijn. Hierdoor worden nationale vergroeningsmaatregelen gestimuleerd. Nederland zal in de periode van 2014 – 2020 ongeveer €6 miljard voor landbouw van de Europese Unie ontvangen. Hiervan is €5,4 miljard bestemd voor directe betalingen en €0,6 miljard voor plattelandsbeleid. Bron: Rijksoverheid.nl Lees verder.

woensdag, juni 26, 2013

 

Antibioticadoelen veehouderij op schema

Het antibioticagebruik in de veehouderij is ten opzichte van 2007 met 56% gedaald. Ook de resistentieniveaus in dierlijke organismen namen af.

Uit de jongste Maran rapportage blijkt dat de verkoop van antibiotica voor de veehouderij sinds 2009 met bijna de helft is gedaald, van 495 ton in 2009 naar 249 ton in 2012. De doelstelling om de verkoop ten opzichte van 2009 in 2013 te halveren, is in 2012 al vrijwel gehaald. Bron: Vlees.nl Lees verder.

 

Edelhert terug in Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft maandag geld beschikbaar gesteld voor de herintroductie van het edelhert in het Groene Woud. Er komen ongeveer 20 edelherten in een gesloten gebied van 250 hectare bij Best en Boxtel.

De terugkeer van het edelhert ligt gevoelig in de Brabantse politiek. In Provinciale Staten is er tot dusver geen meerderheid voor te vinden. De coalitiepartijen CDA en VVD en oppositiepartij PVV zijn tegen. De PVV rekende uit dat het plan 30.000 euro per hert kost. De partij vindt dat in een tijd van crisis niet uit te leggen. Bron: Telegraaf. Lees verder.

 

Ecoson start bouw biofosfaatfabriek

Ecoson start met de bouw van de biofosfaatfabriek. Medio mei 2014 zal de fabriek in werking treden. In een korte periode is er massaal ingetekend voor de benodigde 100.000 ton mest. Deze nieuwe activiteit die resulteert in de duurzame productie van groen gas en organische droge meststof is hiermee één van de eerste concrete initiatieven dat doorgang vindt. Door een combinatie van vergisten, drogen en hygiëniseren van varkensmest ontstaat een droge organische biofosfaatkorrel. Deze biofosfaatkorrel wordt geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen vanuit de toekomstige mestwetgeving. Fosfaat uit dierlijke mest zal buiten de Nederlandse landbouw afgezet moeten worden om zo de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen. Bron: Plattelandspost. Lees verder.

vrijdag, juni 21, 2013

 

Provincies willen af van quotering vee

De provincies met de grootste veestapel zeggen op termijn af te willen van het stelsel van dierrechten dat het aantal stuks pluimvee en varkens reguleert in de concentratiegebieden. Een cocktail van nieuwe regels maakt het sturen op dieraantallen overbodig.

Zij reageren daarmee op het kabinetsbesluit van vorige week. Gemeenten en provincies krijgen meer mogelijkheden om de veehouderij te begrenzen. Met de nieuwe regels kunnen provincies grenzen stellen aan het aantal dieren op bedrijfsniveau, aan de veedichtheid per hectare en het aantal dieren per gebied.De nieuwe regelgeving voor provincie en gemeenten om grenzen te stellen aan de groei van de veehouderij maakt het huidige stelsel van dierrechten en eventuele invoering van koerechten, overbodig. Dat blijkt uit een rondgang langs de verantwoordelijke provinciebestuurders van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Deze provincies huisvesten het gros van het aantal pluimvee- en varkens in Nederland. Bron: Boerderij. Lees verder.

dinsdag, juni 18, 2013

 

Luchtwassers nemen ammoniak goed weg

Winst luchtkwaliteit door inzet luchtwassers

De lucht kan in landbouwgebieden schoner worden als boeren bij het ventileren van de stallen luchtwassers gebruiken. Onderzoek in het landbouw ontwikkelingsgebied De Rips laat zien dat het niveau van ammoniak en fijn stof in de lucht mede dankzij luchtwassers gelijk bleef, terwijl de veestapel toenam. Uit eerder RIVM-onderzoek blijkt de landbouw in 2010 4,5 procent minder ammoniak had kunnen uitstoten als luchtwassers aanwezig waren, aan stonden en goed werden gebruikt.

In het landbouw ontwikkelingsgebied De Rips in Noord-Brabant is de veeteelt uitgebreid. Veeteelt heeft luchtverontreiniging tot gevolg, met name door de uitstoot van ammoniak en fijn stof. Om de uitstoot van ammoniak en fijn stof (PM10) te verminderen, worden onder andere gecombineerde luchtwassers gebruikt, die de ventilatielucht met ammoniak en fijn stof uit stallen schoonmaken.
Luchtkwaliteit gelijk bij intensievere veeteelt

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant van 2008 tot en met 2011 concentraties van ammoniak en fijn stof rondom het landbouw ontwikkelingsgebied gemeten. Mede door het gebruik van luchtwassers zijn de huidige grenswaarden voor fijn stof niet overschreden. De luchtwassers blijken de uitstoot van ammoniak zo ver te verminderen dat, ondanks toename van veeteeltactiviteiten, de luchtkwaliteit niet verslechtert. Bron.

woensdag, juni 12, 2013

 

Vier miljoen voor innovatie agrofood

Provincie wil impuls voor innovatie landbouw

Robots, gps-applicaties, 3D foodprinting, export van kennis en eiwit uit bietenblad. Voorbeelden van innovaties in de landbouw die de provincie wil gaan stimuleren. Ze staan in een programma waarvoor de provincie 4 miljoen euro beschikbaar heeft.

Het programma is onderdeel van de plannen van de provincie om de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te worden. Om dit te realiseren heeft de provincie samen met een groot aantal partners een uitvoeringsagenda opgesteld die de samenhang tussen ruimtelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid en ecologie bevordert.

Brabantberaad
Deze aanpak bouwt voort op de acties van het Verbond van Den Bosch en de besluiten om te komen tot een transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Mede in aansluiting op het Economisch Programma Brabant 2020 is een innovatieprogramma vastgesteld voor het brede agrofoodcluster. Bij de discussie in het Brabantberaad concludeerden de deelnemers begin dit jaar al dat verduurzaming van de agrarische sector de beste oplossing is voor het herstellen van de balans tussen boeren en hun omgeving. In 2011 hadden de ondertekenaars van het Verbond van Den Bosch onder het motto ‘Al het vlees duurzaam’ ook al geconstateerd dat de hele keten van grond tot mond duurzamer moet. De uitvoeringsagenda is een samenhangend pakket van een ontwikkelingsgerichte, stimulerende en belonende aanpak, gecombineerd met regelgeving en goede handhaving.

Impuls van € 4 miljoen voor innovatieprogramma
Onderdeel van de uitvoeringsagenda is een innovatieprogramma. Om de rijksmiddelen voor innovatie optimaal te benutten - en in overbrugging naar de nieuwe Europese programma’s - heeft de provincie het voornemen om € 4 miljoen te investeren tot 2016, in aanvulling op de provinciale fondsen. Dit moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. De provincie wil dit geld inzetten om proeftuinen/living labs te stimuleren, innovaties in de agrofoodsector financieel en met menskracht te ondersteunen en netwerken voor kennisdeling te ondersteunen.

De provincie werkt hiervoor nauw samen met regionale intermediaire organisaties en kennisinstituten in Noord-Brabant, met de topsector Agri&Food en met partners binnen en buiten de provinciegrenzen. Het innovatieprogramma richt zich op vijf thema’s: klantwaarde, voeding en gezondheid, duurzame technologie, biobased economy en ondernemen in lokale netwerken. Voorbeelden van dit soort innovaties zijn GPS-applicaties en robotica in de landbouw, 3D foodprinting, verwaarding van reststromen zoals eiwit uit bietenblad en export van kennis over geïntegreerde systeempolossingen bijv. veehouderij-systemen.

Belangrijke stappen
Op een aantal onderdelen hebben de provincie en maatschappelijke partners al belangrijke stappen gezet in het realiseren van de uitvoering. Afgelopen mei heeft het Verbond van Den Bosch de inkoopspecificaties bekend gemaakt die bepalen aan welke duurzame eisen varkensvleesproducten moeten voldoen. Verder hebben Gedeputeerde Staten enkele besluiten van Provinciale Staten over de zorgvuldige veehouderij uitgewerkt. Dit betreffen een aantal aanpassingen van de Verordening ruimte, de voorbereidingen voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de verplichting tot maatschappelijk dialoog bij bedrijfsontwikkelingen.

De verlenging van de bouwstop voor geitenhouderijen met maximaal 1 jaar en het opnemen van een bouwblok met een maximale omvang van 1,5 hectare voor alle typen veehouderij zijn al verwerkt in een spoedwijziging van de Verordening ruimte. Bron: website prov. Brabant.

zaterdag, juni 01, 2013

 

Voorbeelden Stadslandbouw


This page is powered by Blogger. Isn't yours?