zaterdag, april 27, 2013

 

10 eerste Natuurpoorten van start

Op woensdag 17 april heeft Gedeputeerde Bert Pauli op feestelijke wijze het netwerk van Brabantse Natuurpoorten geopend. De eerste tien locaties werden in het zonnetje gezet bij De Drie Linden in Drunen, op steenworp afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten groeit de komende jaren naar circa dertig locaties in 2015.

Brabantse Natuurpoorten zijn herkenbare knooppunten in de natuur, waar de bezoeker altijd een vast aantal faciliteiten vindt. Zo is er altijd parkeergelegenheid, een horecavoorziening, een informatiebord met fiets- en wandelroutes en informatie over de natuur en cultuurhistorie in de omgeving aanwezig.
vrijdag, april 19, 2013

 

Varkensstal van de toekomst geopend in Beers

In Beers is de Varkensstal van de Toekomst geopend. De nieuwe stal van de familie Oosterlaken combineert tal van duurzame innovaties op het gebied van dierwelzijn, gezondheid, milieu en omgeving. De nieuwe stal laat zien dat Nederland koploper kan worden in de duurzame productie van varkensvlees zo stelde Onno van Eijk van Natuur & Milieu. “Maar daarvoor moeten uitdagingen wel integraal worden aangepakt. We moeten issues niet eenzijdig te benaderen. Duurzame voedselproductie is geen keuze tussen dierenwelzijn of milieu. Het gaat om optimale oplossingen op alle terreinen tegelijk. Oosterlaken laat zien dat dat kan.”

Optimale oplossingen
In haar Wegwijzer Duurzaam Voedsel zegt Natuur en Milieu dat het verduurzamen van de veehouderij veel uitdagingen kent. “De landbouwsector is belangrijk voor Nederland maar momenteel hebben veel agrarische bedrijven het financieel moeilijk. De sector legt nu al een druk op natuur, milieu en dierwelzijn terwijl de vraag naar voedsel in de toekomst alleen maar zal stijgen. Gezond en betaalbaar voedsel is volop voorhanden terwijl een groot deel van de bevolking te dik is of aan ziektes lijdt die het gevolg zijn van slecht eten. Tot nu toe is er te veel aandacht voor een eenzijdige discussie over het verbeteren van de productie van vlees. Gezonde en duurzame voedseloplossingen bieden vooruitgang op meerdere terreinen tegelijkertijd zoals een leefbare omgeving, de gezondheid van mens en dier, klimaat, energie, een eerlijke prijs, dierwelzijn, natuur en biodiversiteit. Zonder op andere terreinen achteruit te boeren. De nieuwe varkensstal van de familie Oosterlaken laat dat zien.” Bron: Plattelandspost. Lees verder.

dinsdag, april 16, 2013

 

Wandelroutenetwerk Land van Cuijk, Boekel en Veghel


In 7 NOB gemeenten wordt een wandelroutenetwerk gerealiseerd. Inmiddels zijn in alle gemeenten met lokale vertegenwoordigers op kaarten netwerken getekend en deze zijn door de vrijwilligers allemaal nagelopen om te bezien of deze begaanbaar zijn en of deze wegen ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Gelijktijdig wordt gestart met het maken van de bestekken om straks de aannemer het leeuwendeel van het werk te laten doen. Ook worden de vrijwilligers gevraagd voor het bevestigen van de knooppunten nummers op de paaltjes. De planning loopt iets achter op het schema, waardoor het wandelroutenetwerk in augustus 2013 wordt geopend. Bron: STeR Boxmeer.

 

Ondernemers verbinden met Liberation route


Hoe betrek je een ondernemer op lucratieve wijze bij de Liberation Route? Op verzoek van Vrijetijdshuis Brabant zijn tweedejaars studenten aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg met die vraag aan de slag gegaan. De resultaten hiervan worden half maart verwacht.
Liberation Route Brabant onderdeel van de overkoepelende organisatie Liberation Route Europe wil met luisterkeien met persoonlijke verhalen en hoorspelen de bevrijding van Brabant dichtbij de mensen brengen. Tot nu toe zijn er in Brabant 27 luisterplekken gerealiseerd met elk hun unieke verhaal.

Doel van de opdracht is om met creatieve en makkelijk toepasbare concepten het aanbod van de vrijetijdsondernemers op een lucratieve manier te verbinden aan de huidige Liberation Route. Nu gebeurt dit al op kleine schaal met diverse arrangementen, wandel- en fietsroutes. In een traject van tien weken verdiepen de studenten zich in het merkconcept van de Liberation Route en kijken of deze voldoende bij de tijdsgeest aansluit. Met die informatie worden begin februari de eerste concepten gepresenteerd. Twee daarvan worden verder uitgewerkt.

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Katell Vierstraete:
katell.vierstraete@vrijetijdshuis.nl. Bron: Nieuwsbrief STeR Boxmeer.

maandag, april 15, 2013

 

Euro Land Art in Het Groene Woud

Het platteland in Europa en de stad-land-relatie staan voor nieuwe opgaven. Nieuwe inzichten zijn hard nodig. Over: voedsel, land, mensen, cultuur. Eat land man art. Alleen een opschuiving in denken en paradigma’s biedt uitzicht op een andere (betere?) toekomst. Kunst en kennis kunnen grenzen verleggen en opinies laten bewegen. De conferentie maakt deel uit van deze zoektocht met landkunst in Nederland (Brabant), Duitsland, Frankrijk en Kroatië. Praktisch en theoretisch, project en idee, uitvoering en ontwerp, beleving en beschouwing. Het Groene Woud neemt met Euro Land Art deel in het Europese Netwerk voor toegepaste land art. Met steun van het EU-Cultuur programma wordt een zomermanifestatie georganiseerd, zie hieronder. Onze conferentie geeft de aftrap. Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni zijn de kerndagen van de conferentie. 20 en 23 juni zijn dagen voor bezoek, presentaties en publiekworkshops. En voor bezoek van land art werk.

Voor informatie: Helmer Wieringa, vertegenwoordiger Euro Land Art en Het Groene Woud info@eurolandart.nl / hwieringa@landco.nl  0031 653 44 7770

Update van het conferentieprogramma kunt u volgen op www.eurolandart.nl en www.landkunst.nl


vrijdag, april 12, 2013

 

Task Team FosfaatSinds de jaren 60 van de vorige eeuw was fosfaat in Nederland vooral bekend als een probleem van te veel, een verontreinigingsprobleem in de vorm van overbemesting van water en bodem. Op afzienbare termijn gaat het om het probleem van te weinig: het op termijn uitgeput raken van de minerale bronnen. Als een dergelijk tekort optreedt, zal dit voor de landbouw - en daarmee voor de wereldvoedselvoorziening - enorme consequenties hebben. Fosfaat is namelijk een essentiële voedingsstof voor planten en dieren; er is geen alternatief. Fosfaat is een eindige grondstof, in die zin dat rijke fosfaatertsen opraken, en de stof na gebruik in de landbouw uiteindelijk niet of nauwelijks meer beschikbaar is. Kort gezegd: op is op, of is althans met de huidige technologie niet meer beschikbaar. Het wordt opgehoopt in landbouwgrond, komt terecht in zuiveringsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties dat grotendeels wordt verbrand en aan de agrarische kringloop wordt onttrokken, en komt voor een groot deel door erosie terecht op de bodem van meren, kustzeeën en de oceaan. Naast een dreigend absoluut tekort aan fosfaat is er ook het probleem dat een groot deel van de voorraden slechts in een paar landen is geconcentreerd. Nog voordat er een fysiek tekort zal zijn ontstaan, zal dit er toe leiden dat fosfaat onderwerp wordt van geopolitiek, met internationale spanningen en ernstige onevenwichtigheden in de beschikbaarheid als gevolg. Voor de gehele notitie Fosfaat van te veel naar te kort klik hier.

Routes voor Fosfaatwinning uit Mest
De Nederlandse landbouw, de industrie, waterschappen, de rijksoverheid en het Wageningens onderzoek slaan de handen ineen om via innovatieve technieken fosfaten uit reststromen terug te winning (voornamelijk uit dierlijke mest afkomstig van de veehouderij en andere organisch afval afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie, GFT van huishoudens, zuiveringsslib en riool- en afvalwater van de waterschappen). Een werkelijke win-win situatie. Omdat het mineralenoverschot in de Nederlandse landbouw hierdoor afneemt waardoor de veehouderij kan voldoen aan EU-regelgeving en daardoor kan blijven ondernemen, omdat hiermee de kwaliteit van het oppervlaktewater en drinkwater zal toenemen en omdat gerecycled fosfaat nuttig kan worden toegepast in een wereld waar fosfaat – als cruciaal element voor de voedselproductie – steeds schaarser wordt en onvervangbaar is. Tenslotte krijgt de industrie, die fosfaaterts als grondstof gebruikt voor kunstmest en andere hoogwaardige chemische toepassingen, de beschikking over een alternatieve grondstof waardoor hun afhankelijkheid van de import van primaire fosfaaterts uit een gering aantal (minder politiek stabiele) landen verminderd wordt.

Nationaal bezien is het meeste fosfaat te halen uit de reststroom dierlijk mest. De afgelopen twee jaar is door Wageningen UR in opdracht van het ministerie van EL&I nagegaan via welke innovatieve technieken een bijdrage kan worden geleverd aan het verminderen van het “mestoverschot” dat jaarlijks ontstaat doordat niet al het geproduceerde mest in de landbouw geplaatst kan worden als gevolg van de effecten voor milieu. Een tweede grote stroom voor fosfaat is het rioolafvalwater dat door de waterschappen wordt gezuiverd. Zij gaan onder de vlag van de Green Deal en het Ketenakkoord Fosfaat 3 tot 5 grootschalige terugwinlocaties realiseren. Voor de volledige notitie klik hier.

Task Team Fosfaat
Bedrijven, organisaties of ondernemers die aan de slag gaan met het terugwinnen van fosfaat en tegen hinderende regelgeving aan lopen kunnen een beroep doen op het "Task Team Fosfaat". Dit Task Team is opgericht door ODBN (Omgevings Dienst Brabant Noord) in samenwerking met 5*NOB. Voor informatie kunt u contact opnemen met Joost van Katwijk (ODBN) tel. (0485) 338 300 of Twan Goossens (5*NOB) tel. 06-51631647.

zaterdag, april 06, 2013

 

Provincie wil geen medewerking verlenen aan verplaatsing

Gemeente wil verplaatsing Boxtelse varkenshouderij afdwingen

Zowel de gemeente Boxtel als de Boxtelse varkenshouder Jan Welvaarts willen dat de Raad van State de provincie Noord-Brabant gaat dwingen mee te werken aan verplaatsing van Welvaarts' varkensbedrijf van de Kleinderliempde naar De Oorsprong. Bron: Brabantsdagblad . Lees verder.


 

Buurt-Taxi Noordoost Brabant


Komen er naast deze buurtbussen ook buurttaxi's?

De provincie Noord-Brabant zet in op vraaggericht, verbindend en verantwoord OV

Het gaat goed met het openbaar vervoer in Brabant. Dagelijks maken 208.000 reizigers gebruik van het Brabants OV. Dit aantal stijgt: sinds 2008 is het gebruik van het busvervoer in brabant met 27% gestegen. De klanttevredenheid ligt bovendien boven het landelijke gemiddelde. Toch is er aanleiding om de visie op het openbaar vervoer te herzien. Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het stedelijke netwerk in Brabant en aan een vitaal platteland. Deze bijdrage wordt vergroot als het lukt om meer reizigers aan te trekken en het aandeel van OV in de mobiliteit (nu: 9%) te vergroten. Door meer vraaggericht OV wordt een positieve spiraal in gang gezet: vraaggericht OV trekt meer reizigers, waardoor er meer middelen beschikbaar komen om het OV verder te verbeteren. Hierbij is het streven om de kostendekkingsgraad (nu 55%) te verhogen tot circa 65%.

De focus ligt op de ‘ruggengraat’ van het OV-netwerk: spoor, hoogwaardig openbaar Vervoer en doorstroomassen. Door zo veel mogelijk reizigersstromen via deze assen te vervoeren wordt hier snel, frequent en betrouwbaar vervoer geboden. Andere lijnen sluiten op knooppunten aan op deze ruggengraat. Voor lijnen met een structureel lage vervoervraag worden samen met gemeenten maatwerkoplossingen ontwikkeld.

Openbaar vervoer levert een bijdrage aan de Brabantse maatschappij: het houdt steden bereikbaar, het landelijk gebied leefbaar en vitaal en maakt heel Brabant duurzamer. Deze positieve impact wordt vergroot door het OV vraaggerichter te maken en meer reizigers aan te trekken.

Een belangrijke randvoorwaarde om bovenstaande ambities te bereiken is het slim organiseren van het openbaar vervoer. De provincie kiest voor een aansturingsmodel waarbij de ‘ontwikkelfunctie’ niet alleen bij de overheid of de vervoerder ligt, maar voor het samen ontwikkelen van het OV. Daarvoor worden ontwikkelteams opgericht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. in deze teams werken OV-autoriteit, vervoerder en gemeenten samen aan het continu verbeteren van het OV.

Als streekmanager ben ik betrokken bij het Buurt-Taxi initiatief. Het betreft het onderzoeken van de haalbaarheid om analoog aan het buurtbus systeem een systeem met vrijwilligers op te zetten om bewoners van het platteland van en naar opstapplaatsen van buurtbus, bus of trein te vervoeren als er geen betaalbaar alternatief voor handen is.

 

Leegstand: wat kunnen we ermee

Over leegstand wordt veel gepraat, maar doorbraken zijn er nog te weinig. De Kamer van Koophandel Midden-Nederland maakte daarom een publicatie met inspirerende verhalen en meningen over leegstand, getiteld ‘Leegstand is geen stilstand. Wie pakt de handschoen op?

Gouden tijd komt niet meer terug
De tijd van wachten tot het goed komt is definitief voorbij. De vastgoedmarkt vraagt om ‘anders denken’. Leegstandspijn wordt door de verschillende partijen anders gevoeld, maar is er wel. Er zijn individuele partijen die afboeken. Het zou echter pas echt een groot verschil maken als meerdere partijen zouden volgen. Dat betekent dat marktpartijen intensiever betrokken moeten worden.

Groot denken, klein doen
Het oplossen van leegstand is om een aantal redenen cruciaal voor de regionale economie. Omdat het onder andere ook het leefklimaat negatief beïnvloedt. Noodzakelijke renovatie en hergebruik komen maar moeilijk opgang als er teveel plannen voor nieuwbouw op de teken tafel liggen. Het vertrouwen van investeerders en beleggers neemt snel af bij hoge leegstand. En banken zijn inmiddels afgeschrikt door leegstand, waardoor nog maar weinig plannen worden gefinancierd.

Bron: KvK Midde4n-Nederland

Als streekmanager ben ik bij een tweetal projecten betrokken met als doel leegstaande gebouwen weer te benutten. Het project Tussenstapwoning beoogt in woonruimte te voorzien voor jongeren die tussen het wal en het schip vallen. Het project 2-Vliegen streeft ernaar om leegstaande gebouwen te benutten voor starters. Eigenaren van leegstaande gebouwen in Noordoost Brabant die graag iets nuttigs met hun gebouwen willen doen kunnen hiervoor met mij contact opnemen. Tel. 06 51 63 1647.

 

Boeren in Haps leggen natuur aan op eigen grond

Uniek in Nederland: zeven boeren in Haps hebben op hun eigen grond natuur aangelegd 

Het gaat om een vijf kilometer lange strook langs de beek de 'Laarakkerse Waterleiding'. Bijzonder is dat de boeren eigenaar blijven van de grond. Vrijdag werd de nieuwe natuur feestelijk opgeleverd.

De provincie wil in Brabant nog meer dan duizend kilometer ecologische verbindingszone aanleggen. Daarnaast moet er nog 6500 hectare natuur bij komen. Vrijdag kreeg de provincie daarvoor 23 miljoen euro van het Rijk, maar dat is lang niet genoeg om alle ambities waar te maken.

Provinciebestuurder Johan van den Hout wil dan ook dat het voorbeeld in Haps navolging krijgt. Dus boeren niet meer uitkopen, maar samenwerken. Volgens Johan van den Hout is dat wel spannend: "We zijn gewend dat onze ecologen de natuur inrichten. Nu doen de boeren dat." Bron: Omroep Brabant. Lees verder.maandag, april 01, 2013

 

Wetenschappelijke verklaring van "Ja Maar"

Medewerkers van de Universiteit van St. Andrews bedachten een experiment om "Ja maar" gedrag ook wel het "bloempje van Catharina" genoemd wetenschappelijk te verklaren. Ze gebruikten hiervoor vier meerkat (aapsoort) groepen in het wild die twee soorten behandelde mais te eten kregen. Het experiment toonde aan hoe vast primaten zitten aan geleerde routines ook al kennen ze hier de oorsprong niet meer van en zijn ze volstrekt nutteloos of zelfs schadelijk. Lees verder.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?