zaterdag, april 06, 2013

 

Buurt-Taxi Noordoost Brabant


Komen er naast deze buurtbussen ook buurttaxi's?

De provincie Noord-Brabant zet in op vraaggericht, verbindend en verantwoord OV

Het gaat goed met het openbaar vervoer in Brabant. Dagelijks maken 208.000 reizigers gebruik van het Brabants OV. Dit aantal stijgt: sinds 2008 is het gebruik van het busvervoer in brabant met 27% gestegen. De klanttevredenheid ligt bovendien boven het landelijke gemiddelde. Toch is er aanleiding om de visie op het openbaar vervoer te herzien. Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het stedelijke netwerk in Brabant en aan een vitaal platteland. Deze bijdrage wordt vergroot als het lukt om meer reizigers aan te trekken en het aandeel van OV in de mobiliteit (nu: 9%) te vergroten. Door meer vraaggericht OV wordt een positieve spiraal in gang gezet: vraaggericht OV trekt meer reizigers, waardoor er meer middelen beschikbaar komen om het OV verder te verbeteren. Hierbij is het streven om de kostendekkingsgraad (nu 55%) te verhogen tot circa 65%.

De focus ligt op de ‘ruggengraat’ van het OV-netwerk: spoor, hoogwaardig openbaar Vervoer en doorstroomassen. Door zo veel mogelijk reizigersstromen via deze assen te vervoeren wordt hier snel, frequent en betrouwbaar vervoer geboden. Andere lijnen sluiten op knooppunten aan op deze ruggengraat. Voor lijnen met een structureel lage vervoervraag worden samen met gemeenten maatwerkoplossingen ontwikkeld.

Openbaar vervoer levert een bijdrage aan de Brabantse maatschappij: het houdt steden bereikbaar, het landelijk gebied leefbaar en vitaal en maakt heel Brabant duurzamer. Deze positieve impact wordt vergroot door het OV vraaggerichter te maken en meer reizigers aan te trekken.

Een belangrijke randvoorwaarde om bovenstaande ambities te bereiken is het slim organiseren van het openbaar vervoer. De provincie kiest voor een aansturingsmodel waarbij de ‘ontwikkelfunctie’ niet alleen bij de overheid of de vervoerder ligt, maar voor het samen ontwikkelen van het OV. Daarvoor worden ontwikkelteams opgericht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. in deze teams werken OV-autoriteit, vervoerder en gemeenten samen aan het continu verbeteren van het OV.

Als streekmanager ben ik betrokken bij het Buurt-Taxi initiatief. Het betreft het onderzoeken van de haalbaarheid om analoog aan het buurtbus systeem een systeem met vrijwilligers op te zetten om bewoners van het platteland van en naar opstapplaatsen van buurtbus, bus of trein te vervoeren als er geen betaalbaar alternatief voor handen is.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?