zondag, december 30, 2007

 

Bedrijfsverzamelgebouw LvC

Miljoenenproject voor starters van de baan

Er komt vooralsnog geen verzamelgebouw voor startende ondernemers in het Land van Cuijk.

Het pand dat had moeten komen op industrieterrein Saxe Gotha blijkt veel duurder te zijn dan verwacht. Had de gemeente Boxmeer, voortrekker van het project, verwacht met 4,5 miljoen euro klaar te zijn, inmiddels is duidelijk dat het met minder dan 6,8 miljoen euro niet lukt. De eerste ideeën voor een verzamelgebouw, het Regionaal Business Centrum Land van Cuijk, borrelden in 2003 op. Het maakte onderdeel uit van een reeks van initiatieven om het bedrijfsleven in de regio een opkikker te geven. De investering van 4,5 miljoen euro kwam niet uit de lucht vallen, maar is in 2005 berekend door de stichting Eskan (Economische stimulering Knooppunt Arnhem Nijmegen). Voor dat geld zou er een gebouw met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter worden neergezet. Inmiddels is door het bedrijf PRC een geactualiseerde schatting van de kosten gemaakt, die 2,3 miljoen euro hoger uitvalt. Voor Boxmeer reden genoeg om de zoektocht naar een geschikte architect en een exploitant te staken. Boxmeer denkt er nog over het plan in afgeslankte vorm voort te zetten. Gelderlander 28 december 2007.

 

fietspendelboot


Supermarkten moeten fietspendelboot redden

Supermarkten in de gemeenten in het Land van Cuijk en in Gennep, Heumen en Mook moeten de fietspendelboot redden.

Uitbater Huub Niessen hoopt met gratis dagkaarten voor klanten van de winkels meer bezoekers voor zijn boot te trekken. In januari moet duidelijk zijn of het plan doorgaat. De pendelboot kwam dit jaar in nood, doordat de gemeenten na twee jaar de subsidie wilden stopzetten. Er zijn nog niet voldoende bezoekers om zelf rond te kunnen komen. Na overleg werd besloten de boot een derde jaar te subsidiëren, mits Niessen met een goed plan komt om het voortbestaan te garanderen. Streekmanager Twan Goossens helpt hem hierbij.Het plan is dat als mensen voor een bepaald bedrag boodschappen doen, ze een gratis dagkaart ter waarde van 15 euro krijgen. Ook kunnen ze er voor 7,50 euro een of twee kaarten bij kopen.

Tot nu toe werken vier supermarkten mee aan het plan. "Nog niet genoeg" , zegt Goossens, "maar we hebben de actie besproken met zeventien supermarkten. In de eerste week van januari geven zij meer duidelijkheid."De actie moet ook voor de supermarkten meerwaarde hebben. "Als het voor hen ook inkomsten genereert, willen ze het jaar daarop ook weer meedoen." Voor de pendelboot is het belangrijk dat de supermarkten meerdere jaren meewerken aan het plan. Streekmanager Goossens: "We werken aan een structurele oplossing, want aan een oplossing voor een jaar hebben we niets."Goossens heeft nog geen alternatief, mocht het plan mislukken. "Maar we hebben goede hoop dat het lukt.

Als de supermarkten meedoen, gaan we kijken of er nog andere ondernemers geïnteresseerd zijn. Maar dan moet wel eerst zeker zijn dat de boot volgend jaar vaart."De fietspendelboot vaart van 2 mei tot 30 september over de Maas op en neer tussen Grave en Boxmeer. Hij verbindt op deze manier verschillende fietsroutes. Op zijn reis doet de boot zeven verschillende Maasdorpen in de provincies Brabant, Limburg en Gelderland aan. Geldelander 29 dcember 2007.

zaterdag, december 22, 2007

 

Week 51

Maandag
Met een aantal personen heb ik gesproken over de mogelijkheden van een streekrekening "Groot Peel & Maas". Een streekrekening is een spaarrekening zoals iedere andere met dat verschil dat de financiële instelling die de rekening beheert een premie betaald aan een streekfonds. In het Groene Woud zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Het is een goed systeem om goede projecten die de leefbaarheid van het platteland bevorderen een financieel duwtje in de rug te geven als dat gewenst is. Vandaag ben ik op bezoek bij Imagro in Ottersum. Ze hebben ervaring met deze innovatieve stimuleringsmethode.

Bijeenkomst van MIC te Sint Hubert. Het doel is dat veehouders de krachten bundellen en gezamelijk ongeveer 200.000 ton mest gaan verwerken. In de afgelopen week is er een cooperatie opgericht en deze avond wordenbelangstellende veehouders hierover geïnformeerd.

Dinsdag
Streekmanagersoverleg

Donderdag
Voorbereiding van het eerste de starterscafe bijeenkomst die eind januari gehouden wordt. Het betreft een samenwerkingsverband van De Gelderlander het project Nieuwe Economische Dragers (Zaakversneller) en het streekhuis.

Reconstructiecommissie vergadering

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, december 21, 2007

 

Megastal


Ministers in gesprek over megastallen

Om de ontwikkeling van megastallen te sturen gaan de ministers Cramer (Vrom) en Verburg LNV in gesprek met provincies en gemeenten.

Ook organiseren ze een congres. Hiermee reageren de beide ministers op de drie adviezen die ze hebben gekregen over de problematische vestiging van megastallen. Uit die adviezen rijst het beeld op dat de vestiging van deze bedrijven altijd lokaal beoordeeld moet worden.

Doel van het overleg is de randvoorwaarden te verkennen waaraan deze bedrijven moeten voldoen met betrekking tot locatie, ontwerp, vormgeving, landschappelijke inpassing, exploitatie, logistiek en duurzaamheid.

Cramer en Verburg zullen provincies en gemeenten vragen om locaties aan te wijzen die wel en niet geschikt zijn voor vestiging van megastallen.

Bron: Boerderij 20 december 2007


Lees ook:


'Grootschalige landbouw positief'

De schaalvergroting in de landbouw pakt over het algemeen goed uit voor landschap en milieu.

Door een concentratie van grootschalige veehouderijen op één locatie kunnen andere gebieden ontlast worden. Dat blijkt uit het onderzoek Megastallen in beeld dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Aan grotere bedrijven worden steviger maatregelen gesteld om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen te beperken. Om bijvoorbeeld 7500 varkens te kunnen houden, koopt een ondernemer varkensrechten van verouderde en vervuilende bedrijven. Door in de nieuwe stal moderne luchtverversers aan te brengen, wordt de uitstoot van ammoniak teruggedrongen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra. Het aantal megastallen is in Nederland tussen 2000 en 2005 toegenomen van 104 tot 184. De meeste zijn gevestigd in Noord-Brabant, Friesland en Limburg. Een megastal is een locatie met minstens 250 melkkoeien, 7500 vleesvarkens of 120.000 leghennen. Momenteel is in deze stallen twee procent van de Nederlandse veestapel gehuisvest, maar als de schaalvergroting doorzet, neemt de komende twintig jaar het aantal megastallen toe tot minimaal duizend. Daarin zal wellicht de helft van de veestapel leven, aldus Alterra. Onderzoeker Edo Gies van Alterra verwacht dat de schaalvergroting in de landbouw doorgaat. "Het zou niet goed zijn als de politiek zou besluiten dat er maximaal een X-aantal dieren op één locatie gehuisvest mag worden. De economische ontwikkelingen maken schaalvergroting min of meer onontkoombaar." Gies erkent dat schaalvergroting lokaal wel tot meer overlast kan leiden. Als in een regio kleine bedrijven wijken voor enkele grote, kan dat in een kleiner gebied leiden tot een concentratie van stank en vrachtvervoer en aantasting van het landschap. Hier moet, aldus Alterra, beter naar worden gekeken bij het aanwijzen van zogenoemde reconstructiegebieden. Maar met landschappelijke en architectonische maatregelen moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn de aantasting van het landschap te beperken. Het toelaten van de grootschalige veehouderijen staat ter discussie. Op verschillende plaatsen protesteren omwonenden tegen de komst van megastallen. Tegenstanders van deze intensievere vorm van veehouderij stellen dat de komst van megastallen leidt tot meer dierenleed en milieuvervuiling. Volgens onderzoeker Gies moet dit genuanceerd beoordeeld worden. Als megabedrijven ook de slacht in eigen hand nemen, wordt bijvoorbeeld het aantal kilometers waarover dieren worden getransporteerd, met tachtig procent gereduceerd. In Nederland telt de gemiddelde veehouderij circa honderd koeien. De grootste veehouderij staat in De Peel (1100 koeien). Volgens Alterra blijft de Nederlandse landbouw op het gebied van schaalvergroting echter nog steeds achter bij Italië, Frankrijk en Duitsland. Gelderlander 21 december 2007.

woensdag, december 19, 2007

 

Groen gas Haps

In het kader van het project Groene Raffinaderij Haps worden de mogelijkheden van de benutting van het gebruik van biomassa onderzocht. Een van de sporen is de productie van groen gas. De overheid streeft ernaar om in de nabije toekomst minder afhankelijk te worden van import van olie en aardgas uit het buitenland. Er zijn een aantal bronnen waaruit groen gas gewonnen kan worden.

Stortgas
Stortgas wordt gewonnen uit gesloten stortplaatsen. Op de locatie Haps bevind zich een grote stortplaats waaruit reeds stortgas gewonnen wordt. Het stortgas wordt nu verbrand in een gasmotor die de energie omzet in elektriciteit.

Afval- en rioolwaterzuiveringsinstallaties
Veel van het afval wat in het riool terecht komt is organisch. Het slib van een zuiveringsinstallatie bevat daarom energie. In Haps is een waterzuiveringsinstallatie aanwezig. Het slib wordt reeds vergist en het geproduceerde biogas wordt in een gasmotor verbrand en omgezet in elektriciteit.

GFT Vergisting
Op dit moment is GF(T) vergisting nog niet grootschalig mogelijk omdat de langjarige contracten met afvalverwerkers niet opengebroken kunnen worden vanwege de hoge strafpremie die erop staat. In 2012 dienen er nieuwe contracten afgesloten te worden. Haps zou dan een GFT ontvangst locatie voor de regio kunnen worden.

Co-Vergisting van mest
In mest zit niet veel energie meer. Het is wel een goede basis. Er dienen energierijke producten aan toegevoegd te worden voor een rendabele gasproductie. Dit wordt co-vergisten genoemd. Bij voorkeur zijn dit producten die ongeschikt zijn als voedsel. Bijvoorbeeld afvalproducten van de voedings- en levensmiddelen industrie, verteerbaar afval uit keukens (swill en putvet) maar ook het slib van de zuiveringsinstallatie en het GF(T) van huishoudens. In de nabije omgeving van Haps is ongeveer 1000.000 ton mest over voor verwerking. Een coöperatie van veehouders wil op korte termijn 200.000 ton gaan verwerken.

Snoeiafval
Vanwege een steeds strenger stookverbod is de aanvoer van snoeiafval van particulieren en bedrijven aanzienlijk. Op de locatie te Haps is een ontvangstdepot voor dit materiaal. In de toekomst kan dit materiaal vergast worden en in groengas omgezet worden. Op de kortere termijn kan de energie benut worden om de tanks waarin het vergistingsproces plaats vindt te verwarmen en de dikke fractie uit de vergister te drogen.

Meststof
Als de energie uit de biomassa gehaald is dan resteert water, onverteerdedelen, mineralen, metalen en spore-elementen. Door het water middels filtratie, persen etc te verwijderen ontstaat een dikke fractie. Als deze fractie drooggenoeg is kan deze door zuurstof in te brengen gecomposteerd worden. De temperatuur stijgt dan naar 70 graden. Door dit een uur te laten duren verkrijgt men een ziektekiem vrij product wat als bodem verbeteraar verkocht kan worden.

Ruimte
Om bovengenoemde ontwikkelingen mogelijk te maken is er ruimte nodig. De locatie Haps ligt aan de snelweg. Aan de ene zijde ligt de stortplaats, de zuiveringsinstallatie en het ontvangststation voor groenafval. Aan de andere zijde van de snelweg wordt een het nieuwe bedrijventerrein Laarakker ontwikkeld.

'Groen gas kan veel aardgas vervangen'

Over twaalf jaar kan in Nederland ruim 10 procent van het aardgas worden vervangen door zogeheten groen gas. Dit staat in het rapport Vol Gas Vooruit, dat vandaag is aangeboden aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Het gebruik van groen gas kan van 8 tot 12 procent in 2020 oplopen tot 50 procent in 2050, staat in de studie te lezen. Het gaat vooral om gas dat vrijkomt bij vergisting van organische reststoffen, zoals mest, van reststoffen bij afvalverwerking en waterzuivering en om gas dat vrijkomt bij het op hoge temperatuur brengen van biomassa.

Meer groen gas moet uiteindelijk leiden tot vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Nu is het nog duurder dan aardgas. Niettemin heeft Van der Hoeven voor het verkrijgen van groen gas geld gereserveerd in de aangekondigde subsidieregeling van duurzame energie.
Om productie van groen gas op termijn zonder subsidie rendabel te maken, zo weet de werkgroep, moet die op enige schaal tot stand worden gebracht. Bovendien moet de productie voldoen aan criteria rond duurzaamheid.

Op een aantal plaatsen wordt al groen gas ingevoerd in het distributienet van aardgas. Volgens de onderzoekers moeten belemmeringen worden weggenomen om hierbij alle betrokken partijen goed te laten samenwerken. Ook moet onderzoek naar vergassing van biomassa op gang komen om de productie van groen gas flink op te voeren.

Vervanging van aardgas door groen gas kan niet voor de volle 100 procent aangemerkt worden als vermindering van CO2-uitstoot. Bij het proces wordt energie verbruikt en zo wordt de netto-opbrengst geraamd op 70 procent. Volgens het rapport kan de wens van het kabinet om in 2020 het aandeel duurzame energie te verhogen naar 20 procent niet gehaald worden zonder inzet van groen gas. Staatscourant 19 december 2007.

Lees meerover dit onderwerp:
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Rapport%20VOL%20GAS%20VOORUIT%2019-12-2007_tcm24-250464.pdf
http://www.ez.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=151083&!dsname=EZInternet&isapidir=/gvisapi/
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Brochure%20Opwaarderen%20tot%20aardgaskwaliteit%20-%20Van%20biogas%20naar%20groen%20gas_tcm24-227638.pdf

zaterdag, december 15, 2007

 

Week 50

Maandag
Een echtpaar in Volkel wil een gastenverblijf in hun voormalige boerderij maken. We bespreken mogelijkheden en kansen. Volgens het huidige bestemmingsplan is een gastenverblijf niet toegestaan. Ze moeten nog een paar jaar geduld hebben totdat het bestemmingsplan aan het nieuwe beleid aangepast is. Tijd die ze gaan benutten om zich goed te orienteren.

Met een ondernemer bespreek ik de toekomst van energie voorziening. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de eerste brandstofcel voor huishoudelijk gebruik. Zo werd de eerste brandstofcel, waar de stofzuiger van de president van Amerika op werkte, blijkbaar ooit in Cuijk gebouwd. De knowhow werd vervolgens aan General Electric verkocht. De nieuwe uitdaging is om thuis waterstof te produceren doormiddel van een kleine unit die op zonne-energie werkt. De waterstof kan vervolgens onder hogedruk opgeslagen worden of nog beter met CO2 uit de lucht naar methanol omgezet worden. De methanol kan gebruikt worden om via een brandstofcel weer stroom op te wekken gedurende tijden dat de zonnecellen geen stroom leveren of als er veel stoom nodig is. De methanol kan ook gebruikt worden om de woning te verwarmen middels een warmtepomp en aardwarmte en als brandstof in de auto en de laptop. Wordt er meer methanol gemaakt dan je zelf nodig hebt dan kan deze verkocht worden. Zover zal het overigens niet komen want een computer die de regie heeft over het systeem zal voortijdig 'besloten' hebben om de electriciteit uit de zonnecellen rechtreeks op het net te zetten of gedurende piekbelasting van het net methanol om te zetten in electriciteit en deze tegen betaling op het net te zetten. De energie leverende woning is dan een feit. U krijgt dan van uw energiemaatschappij geen rekening meer maar een betaling. Daar staat tegenover dat de huisinstallatie aanzienlijk duurder wordt.

Motorcross. In Nia Domo te Boekel komen vertegenwoordigers van de gemeente Veghel. Uden, Boekel en Landerd bij elkaar voor een overleg met vertegenwoordigers van de motorcrossverenigingen uit deze gemeenten. Deze samenwerkende gemeenten werken aan de ontwikkeling van een centraal oefenterrein voor geluidssport ter hoogte van de Ferm-O-Feed fabriek aan de middenpeelweg. Uit het overleg blijkt dat de toekomst van de verenigingen staat of valt bij het organiseren van enkele locale wedstrijden per jaar. Als dat mogelijk blijft dan is het inrichten van een centraal oeffenterrein voor de verenigingen bespreekbaar. Het streven is dat de overheid gaat proberen de inrichtingskosten voor haar rekening te nemen. Het doel is dat daarna de verenigingen de exploitatiekosten dragen. Daarvoor moeten dan wel voldoende economischedragers ontwikkeld worden. Het streekhuis begeleid de verenigingen bij het maken van een exploitatieplan. Daarbij wordt samengewerkt met Motorsport Organisatie Nederland (MON) waarvan het hoofdkantoor in cuijk staat. De betrokken verenigingen zijn lid van de MON.

Dindag
Overleg met vertegenwoordigers van een vrachtwagen/bus importeur. Omdat diesel in de nabije toekomst te duur wordt werken fabrikanten van vrachtwagens aan de ontwikkeling van gasmotoren. In eerste instantie op aardgas maar met als streven naar biogas over te schakelen. We bespreken de mogelijkheden van de productie van groengas (biogas ontdaan van CO2 en andere ongewenste stoffen) in het kader van het project Groene Raffinaderij. Tevens bespreken we de mogelijkheden van een test met Greentec Oil bij een van de klanten van de importeur. Deze plantaardige smeerolie hoeft niet meer ververst te worden en de smering is beter waardoor er op brandstof bespaard wordt dit aldus de fabrikant van de olie. Besparingen tot 10% zouden mogelijk moeten zijn. De importeur geeft aan dat een besparing van 2% ook al spectaculair zou zijn. Bij een van zijn klanten zou dat een besparing zijn van 6000,- euro per week op de brandstof kosten. We spreken af dat er een vervolg bijeenkomst komt waarbij we proberen een veldtest te organiseren met een aantal vrachtwagens.

Woensdag
Overleg met een aantal supermarktondernemers. We bespreken de mogelijkheden om de fietspendelboot in de vaart te houden. We bedenken een aktie. Als er volodoende supermarktondernemers gaan meedoen dan is er een goede kans dat de fietspendelboot voor de regio behouden blijft.

Donderdag
Bespreking positionpaper Groene Raffinaderij. In het positionpaper wordt een doorkijk gegeven wat de mogelijkheden zijn van mestverwerking, bioraffinage en afvalmining. Het document is gebaseerd op de visie van experts van Universiteit Wageningen en de TU/e. Op dit moment geven enkele onafhankelijke experts hun commentaar op het resultaat. Op 15 februari wordt het resultaat openbaar gemaakt.

Overleg met enkele ondernemers. Samen werken we aan de ontwikkeling van een streekmerk. Het streekmerk moet de drager worden van een serie streekproducten.

Weekoverzichtstreekmanager

woensdag, december 12, 2007

 

Lichtjestocht

Kerstmarkt zonder tocht met stoomboot

De feestelijke tocht van stoomboten tijdens de kerstmarkten van Grave en Cuijk gaat komend weekeinde niet door.

De boten kunnen niet aanleggen in Cuijk, omdat de Maasboulevard nog niet klaar is. Zaterdag had een lint van oude, verlichte stoomboten de kerstmarkt van Grave en Nightlightshopping in Cuijk moeten verbinden. Bezoekers konden dan tussen de twee kerstmarkten op en neer reizen. Door de vertraging in de oplevering van de kade in Cuijk is dit echter onmogelijk.In Grave is dit jaar een grote kerstmarkt. Komend weekeinde staat het Maasstadje in het teken van Anton Pieck. Figuranten in oude klederdracht verzorgen oud-Hollandse spelen, als kegelen, hoepelen en zaklopen. Ook is er een speciale 'Anton Pieck Courant' verkrijgbaar en rijden er paardenkoetsen door de stad. De winkels zijn het hele weekend open.In het Palazzo theater is op zondag een trouwbeurs. Tijdens deze beurs is onder meer een bruidsshow te zien.Van 14 tot en met 28 december ligt in de binnenstad voor het eerst een ijsbaan. De schaatsvloer heeft een totale oppervlakte van 180 vierkante meter. Een uur schaatsen kost 3,50 euro.De organisatie wil van de 'Anton Pieck-kerstmarkt' een jaarlijks terugkerend evenement maken. Gelderlander 12 december 2008.

 

Geurnormen gemeente Mill en Sint Hubert


De gemeenteraad van Mill en Sint-Hubert beslist morgenavond over de geurnormen voor landbouwontwikkelingsgebied (log) Graspeel.

In het gebied, tussen Langenboom en Zeeland, worden intensieve veehouderijen geconcentreerd. Langenboom maakt zich zorgen over de komst van het log, zeker nu morgen een besluit valt over de geuroverlast. In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen 'stedelijke kern' Mill en 'landelijke kern' Langenboom en zou het in Langenboom simpel gezegd meer mogen stinken dan in Mill. Dat de Langenbomenaren dat niet zomaar laten gebeuren, laten ze blijken door protestborden die in het dorp hangen.
Politiek laat 'stankenquête' links liggen

Omdat voor het einde van dit jaar de vijf Land van Cuijkse gemeenten de nieuwe geurverordening moeten vaststellen, was de Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) benieuwd hoe bekend de in totaal 32 raadsfracties met het onderwerp zijn. De MLvC stuurde daarom alle fracties een vragenlijst.
Zeven namen de moeite om de vijf vragen te beantwoorden. Dat waren SP uit Boxmeer, PvdA en GroenLinks uit Cuijk, VVD uit Grave, PvdA en Vier Kernen Partij (VKP) uit Mill en Sint-Hubert en WVI uit Sint Anthonis."Een teleurstellend aantal", vindt Wim Verbruggen van de MLvC. "Of de partijen vinden het onderwerp te onbelangrijk of misschien wel te moeilijk, of de organisatie is zodanig dat de enquêteformulieren ergens zijn blijven liggen." MLvC vindt het onderwerp, dat alles te maken heeft met meer of minder stankoverlast in de nabije toekomst, belangrijk genoeg om de mening van de verschillende politieke partijen daarover te peilen. De Wet Geurhinder en Veehouderijen die per 1 januari van dit jaar van kracht is geworden, geeft de gemeenteraden de kans om zich te beraden over de nieuwe normen die elke gemeente afzonderlijk voor zichzelf kan vaststellen. Wat de nieuwe normeringen zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan is een ingewikkeld en technisch verhaal.
Het komt er in elk geval op neer dat het aan de wensen en de beslissingen van de verschillende raden ligt of de stankoverlast van veebedrijven op burgerwoningen toe- of af- zal nemen.Ondanks het tegenvallende aantal reacties waren er voor Verbruggen wel enkele opvallende antwoorden bij. "Opvallend was dat bijna geen enkele partij wist dat het aantal geurgehinderden in het reconstructieplan Peel en Maas ongeveer 21 procent bedraagt. 2 tot 3 procent zit zelfs elke dag letterlijk in de stank. En iedereen vindt dat de doelen van de Reconstructie (de herinrichting van het platteland red.) de uitgangspunten moeten zijn bij het vaststellen van de nieuwe geurverordening." Enkele gemeenten staan op het punt om de nieuwe verordening vast te stellen. Sint Anthonis (de raad beslist maandag 17 december) wil op 12 procent geurgehinderden of minder uitkomen. "Dat gaat niet lukken met het nieuwe beleid", zegt Verbruggen. "Mill (de raad beslist daar morgenavond over red.) haalt dat ook niet. Boxmeer deels. Van Cuijk en Grave weet ik het nog niet." Gelderlander 12 december 2007.

dinsdag, december 11, 2007

 

Brabantse Plattelandsaward


Om andere ondernemers/initiatiefnemers te motiveren en te stimuleren zich op het gebied van kleinschalig toerisme en recreatie te onderscheiden heeft de Stuurgroep Plattelandstoerisme Brabant besloten jaarlijks de “Plattelandsaward” uit te reiken. Door ondernemers of samenwerkende ondernemers voor hun (bijzondere) activiteiten in het zonnetje te zetten, hoopt de Stuurgroep nieuwe en bestaande ondernemers te inspireren om meer kwaliteit en diversiteit in het plattelandstoerisme te krijgen.

Iedere ondernemer die een bijzonder bestaand aanbod of concreet uitvoerbaar idee heeft in plattelandstoerisme in Brabant dat als voorbeeld kan dienen voor nieuwe en/of bestaande ondernemers, kan in aanmerking komen voor de Plattelandsaward toerisme en recreatie in de provincie Noord-Brabant. Ook samenwerkende ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de award. De award bestaat uit publiciteit en een symbolisch cadeau. Op donderdag 27 maart 2008 zal tijdens de eerste grote Plattelandstoerisme Brabant-dag voor de eerste keer de Award uitgereikt worden.

lees verder: http://www.plattelandstoerismebrabant.nl/www/brabantse_plattelandsaward.htm

 

Geld voor boeren om landschap te verfraaien


Half november is een nieuw initiatief in het leven geroepen dat het natuur- en landschapsbeheer moet stimuleren in de Raamvallei (gemeenten Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert) en de Maashorst (gemeente Oss, Bernheze, Uden en Landerd).

"Deze nieuwe regeling heet het Groenblauw stimuleringskader en is opgezet door de gemeenten en de provincie", licht Gerald Willemsen uit Langenboom toe. "De gemeenten hebben een budget beschikbaar gesteld en dit bedrag is verdubbeld door de provincie. Op dit moment is er een bedrag van ongeveer 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld dat ingezet kan worden voor natuurbeheer en -aanleg en de natuurlijke verfraaiing van het landschap." Willemsen is als lid van de agrarische natuurvereniging Raamvallei gevraagd veldcoördinator van het Groenblauw stimuleringskader te worden voor de regio Land van Cuijk.

Ondernemers en grondbezitters uit het buitengebied kunnen bij hem een aanvraag indienen voor de vergoeding van aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen. "Je kunt hierbij denken aan het aanleggen van een bebloeide akkerrand, het creëren van een poel of de aanleg van een natuurwandelpad."De aanvrager wordt door Willemsen geadviseerd over het voorgestelde project en de mogelijkheden die er zijn. Daarna zorgt Willemsen voor het invullen van de formulieren en regelt hij de aanvraag. "Het gaat erom dat de aanvrager niet met alle rompslomp wordt opgezadeld. De drempel om initiatief te nemen op het gebied van natuurbeheer en -aanleg moet zo laag mogelijk zijn."Ook tijdens de uitvoering van het project blijft veldcoördinator Willemsen als adviseur in gesprek met de initiatiefnemer. De hoogte van de vergoedingen voor ieder project zijn marktconform. "Er worden bedragen uitgekeerd die kostendekkend zijn voor de aanleg en het onderhoud van het project.

Ook inkomstenderving die ontstaat doordat bijvoorbeeld een akkerbouwer een bloemenrand heeft aangelegd en hierdoor enkele meters minder van zijn landbouwgewas kan telen, wordt vergoed." Naast een vergoeding voor aanleg, onderhoud en inkomstenderving wordt ook de waardedaling voor de ondergrond van vaste elementen zoals poelen, bosjes en heggen vergoed.- Heeft u een subsidieaanvraag of wilt u meer weten over het Groenblauw stimuleringskader? Dan kunt u contact opnemen met Gerald Willemsen van het Veldloket van ANV Raamvallei: tel. 0486-432070 of 06-2246.8228 of info@areal-agro.nl.- http://www.raamvallei.nl/

maandag, december 10, 2007

 

Rapport Hapse belt in februari

In februari komt er meer duidelijkheid over de vraag of de stortplaats bij Haps afgegraven kan worden.

De gemeente Cuijk verwacht in die maand het verslag van een onderzoek naar de haalbaarheid te ontvangen. Dat onderzoek wordt in opdracht van Cuijk en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) opgesteld. Provinciale Staten van Brabant hebben eerder besloten dat stortplaatsen afgraven – afvalmining genoemd – hoge prioriteit moet krijgen. De Staten hebben het dagelijks bestuur, GS, opdracht gegeven op zoek te gaan naar proeflocaties. De provinciale commissie Ruimte en Milieu brengt mede om die reden een bezoek aan de belt. Dat is waarschijnlijk op 15 februari. Misschien wordt het rapport op die dag gepresenteerd. Veel inwoners van Haps hopen dat de afvalmining doorgaat zodat er vervangende ruimte komt voor industrie. Dan hoeft die niet zo dicht bij het dorp te komen. Gelderlander 10 december 2007.

Naschrift: een wat verwarrend bericht. 15 februari worden de resultaten van een positionpaper gepresenteerd. Hierin worden de kansen van bioraffinage en afvalmining beschreven. Om te weten wat de kosten van saneren van de belt in Haps zijn is nader onderzoek nodig. De kosten van dit onderzoek worden geschat op 150.000,- euro wat in een eerder bericht in de Gelderlander te lezen was. TG

zaterdag, december 08, 2007

 

Grondstofpiek- en Vlinderdasmodel

Figuur 1. Oliepiekmodel (bron: http://www.cato-projects.org/ArLivre/PeakOil.htm )

In het plaatje hierboven staat de zogenaamde "Olie Piek" uitgebeeld. Voor dat de piek bereikt is, is er nog steeds en toename van de productie capaciteit. Wat betreft olie zitten we nu op 85 miljoen vaten per dag. Dit kan nog stijgen naar ongeveer 110 miljoen vaten per dag. Dit punt wordt naar verwachting over ongeveer 5 a 10 jaar bereikt. In de aanloop naar de piek beginnen grondstof prijzen langzaam te stijgen. We merken dat nu bijvoorbeeld aan de prijs per vat die de afgelopen paar jaren met 400% gestegen is. Wat er met de prijs gebeurd nadat de piek gepasseerd is laat zich raden. Vergelijkbare patronen zijn er voor andere grondstoffen die eindig zijn bijvoorbeeld goud, koper maar ook een meststof als fosfaat. Komt tijd komt raad luidt het spreekwoord en dat zal ook nu het geval zijn. Door het stijgen van de grondstofprijzen worden alternatieven zoals zonne-energie, blue-energy, windenergie, raffinage van biomassa en afvalmining rendabel. Voor de overheid ligt er een belangrijke taak om deze overgang soepel te laten verlopen.
Figuur 2. Vlinderdasmodel

In de aanloop naar de piek, als de bestaande grondstofprijzen nog relatief goedkoop zijn, is het voor het bedrijfsleven niet rendabel om te investeren in alternatieven. De maatschappij heeft er groot belang bij dat dat wel gebeurd. Want zouden we wachten tot het breakevenpunt bereikt is dan laten we kostbare tijd verloren gaan. Om ontwikkelingen te stimuleren kent de overheid stimuleringsmaatregelen. Bijvoorbeeld de MEP (Milieukwaliteits Electriciteits Productie) van de afgelopen jaren en SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) voor de komende jaren. Door bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan wordt de zogenaamde 'leercurve' naar voren gehaald en zal het breakeven punt van de alternatieve technologie naar voren gehaald worden.

 

Week 49

Maandag
Overleg met wethouder Ketelaars over lopende zaken in de gemeente Boekel. Aan de orde komt bedrijfsverplaatsing uit extensievering rood, de haalbaarheid om lichaamswarmte van varkens te benutten om woningen te verwarmen, Food From Boekel en de verplaatsing van een paintball terrein.

Dinsdag
Samen met Hans van Dommelen en Mario Graat ontvang ik een groep studenten van Wageningen Universiteit. We informeren ze over de resultaten van de revitalisering van het buitengebied.

Overleg met ambtenaren van de gemeente Boxmeer. De slepende kwestie rond een hondenopvang wordt voor de zoveelste keer besproken. Na drie jaar zijn we door tussenkomst van de provincie weer bij af. "Ja, mits" en "decentraal wat kan" zijn tot heden loze kreten. In de praktijk is het streekplan heilig en geen spelt tussen te krijgen. En nu maar hopen dat de nieuwe Wro dat beetje ruimte biedt wat we nodig hebben om zaken goed te kunnen regelen.

Woensdag
Overleg met firma Den Ouden. Den Ouden heeft in het verleden Ferm-O-Feed gekocht. Deze fabriek maakt kippenmest export klaar. Meer dan 20 landen over de hele wereld hebben dit waardevolle product inmiddels ontdekt en zijn klant van Den Ouden. We bespreken de toekomstige ontwikkelingen en de kansen voor de regio. Met name fosfaat gaat een hoofdrol spelen. Het is een van de meest beperkende grondstoffen waar de wereldeconomie in de toekomst tegen aanloopt. Belangrijkste leveranciers op dit moment zijn Zuid Amerika en Noord Afrika. Maar deze bronnen zijn eindig. Mogelijk kunnen intensieve veehouderij gebieden deze rol straks overnemen door fosfaat te winnen uit dierlijke mest.

Donderdag
Overleg met N+P recycling Group uit Nieuw-Bergen. Een specialist op het gebied van het benutten van afval. Een bedrijf wat de tijd mee heeft want door Al Gore en de bedenkers van Cradle to Cradle is recycling volop terug op de agenda. En nu niet voor het goede gevoel maar vanwege noodzaak en omdat er geld mee te verdienen valt.

Vrijdag
In februari komt gedeputeerde Hoes met een aantal statenleden naar Haps. Ze laten zich dan informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen rond het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, de kansen van afvalmining en het project Groene Raffinaderij. In Den Bosch bespreek ik met een aantal personen de mogelijkheden om het positionpaper "Groene Raffinaderij Haps" aan te bieden aan deze delegatie. In dit document worden de kansen van bioraffinage en afvalmining besproken.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, december 07, 2007

 

LOG Veghel

Veghel scherpt geurnorm voor 'LOG' Jekschotse Heide aan

Het Veghelse gemeentebestuur heeft besloten tot een strengere norm voor geurhinder in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Jekschotse Heide.

Bewoners van dit gebied, dat verdeeld ligt over de gemeenten Sint-Oedenrode, Laarbeek en Veghel, hadden dit in een inspraakreactie op de nieuwe geurverordening bepleit. Met de aanpassing hanteert Veghel straks dezelfde geurnormen als de andere twee gemeenten die gaan over de Jekschotse Heide. Wethouder Christ van Bree denkt met de aanpassing tegemoet te zijn gekomen aan de bezwaren van buurtbewoners. "Dit geeft een hogere bescherming voor de omwonenden."In maart dit jaar kwamen een 13-tal gezinnen uit de Jekschotstraat en omgeving in het geweer tegen de mogelijke komst van een megavarkenshouderij. De buurtbewoners vreesden een sterke aantasting van hun woongenot en stankoverlast. De vestiging van dergelijke grote veehouderijen werd mogelijk omdat dit gebied in het provinciale reconstructieplan is aangeduid als landbouwontwikkelingsgebied. De aangescherpte geurnorm betekent volgens Van Bree niet dat dergelijke bedrijven nu geen kans meer maken zich in deze omgeving te vestigen. "Er zijn tegenwoordig allerlei technische mogelijkheden om te voldoen aan deze norm. Het vergt alleen een extra investering van de ondernemer." De wet waarin het hele stelsel van stankcirkels was geregeld werd eind vorig jaar veranderd. De gemeenten werden verantwoordelijk voor het gebiedsgewijs vaststellen van hindercirkels. Op 20 december stelt de Veghelse gemeenteraad de lokale geurverordening vast. Brabantsdagblad 7 december 2007.

zaterdag, december 01, 2007

 

Week 48

Maandag
voor het project Back-2-Energy inventariseer ik de mogelijkheden om swill uit middelgrote keukens te benutten als biobrandstof voor biogasinstallaties. Ter voorbereiding naar een Innofocus project heb ik enkele interviews met marktpartijen gepland. Deze ochtend spreek ik een ontwerper van grootkeukens in Uden.

S'avonds is er in Boxmeer de bijeenkomst "Levend landschap". De ecologische aspecten van de reconstructie worden met partijen uit het gebied besproken. Waterkwaliteit en -kwantiteit, landschappelijke, aardkundige en cultuurhistorische waarden, biodiversiteit en milieukwaliteit komen aan de orde. De aanwezige vertegenwoordigers van terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, gemeenten en heemkundekringen worden aangezet om met aansprekende plannen te komen die in het kader van de reconstructie uitgevoerd kunnen gaan worden. De bijeenkomst is een initiatief van de provincie samen met het IVN Consulentschap Brabant.

Dinsdag
Een onderneemster wil op een nieuwe locatie haar plannen realiseren. De aanwezige camping wil ze vergroten en voorzien van een slechtweeraccommodatie en in een nieuw te bouwen hooiberg wil ze naschoolse opvang realiseren. Ik geef aanwijzingen hoe tot een bedrijfsplan te komen.

Samen met de projectleider van het project "Zaakversneller" heb ik een afspraak met De Gelderlander in Boxmeer. We bespreken de mogelijkheden om te komen tot een "Starters Cafe" in 2008. Doel is een aantrekkelijke bijeenkomst voor recent gestarte ondernemers en particulieren die over de start van een eigen bedrijf nadenken te houden. Voor de aanwezigen op de bijeenkomsten die daar belang bij hebben kunnen we maatwerkondersteuning bieden middels het project "Zaakversneller".

Woensdag
Streekhuisoverleg in het gemeentehuis te Mill

Een aantal onderneemsters hebben zich verenigd in "Onderneemsterskrans Land van Cuijk". Tijdens een bijeenkomst in de Theemuts in Rijkevoort treffen we voorbereidingen voor het project "Kunstophetplatteland" wat voorjaar 2008 van start gaat.

Donderdag
Onlangs hebben we met een aantal personen gesproken hoe de verkoop van streekproducten te stimuleren. De kern van het project moet een sterk streekmerk worden. Met een communicatie adviseur uit Horst maak ik een houtskoolschets voor een plan van aanpak.

Overleg met directievoorzitter Jan Claassen van Rabobank land van Cuijk-Maasduinen. Ik informeer hem over het project Boerderijfonds. Verder bespreken we de kansen van een streekrekening en de toekomst van de fietspendelboot.

Vrijdag
Bijeenkomst van de PIO-stuurgroep InDorp waar we o.a. geïnformeerd worden over de voortgang van het project Vitale Regio.

Afspraak met een ondernemer. Hij wil een van zijn varkensstallen omzetten in een boerderijhotel. We bespreken de mogelijkheden om samen te werken met een ondernemer in de nabije omgeving. Beide projecten zouden elkaar kunnen versterken.

Weekoverzichtstreekmanager

This page is powered by Blogger. Isn't yours?