woensdag, december 19, 2007

 

Groen gas Haps

In het kader van het project Groene Raffinaderij Haps worden de mogelijkheden van de benutting van het gebruik van biomassa onderzocht. Een van de sporen is de productie van groen gas. De overheid streeft ernaar om in de nabije toekomst minder afhankelijk te worden van import van olie en aardgas uit het buitenland. Er zijn een aantal bronnen waaruit groen gas gewonnen kan worden.

Stortgas
Stortgas wordt gewonnen uit gesloten stortplaatsen. Op de locatie Haps bevind zich een grote stortplaats waaruit reeds stortgas gewonnen wordt. Het stortgas wordt nu verbrand in een gasmotor die de energie omzet in elektriciteit.

Afval- en rioolwaterzuiveringsinstallaties
Veel van het afval wat in het riool terecht komt is organisch. Het slib van een zuiveringsinstallatie bevat daarom energie. In Haps is een waterzuiveringsinstallatie aanwezig. Het slib wordt reeds vergist en het geproduceerde biogas wordt in een gasmotor verbrand en omgezet in elektriciteit.

GFT Vergisting
Op dit moment is GF(T) vergisting nog niet grootschalig mogelijk omdat de langjarige contracten met afvalverwerkers niet opengebroken kunnen worden vanwege de hoge strafpremie die erop staat. In 2012 dienen er nieuwe contracten afgesloten te worden. Haps zou dan een GFT ontvangst locatie voor de regio kunnen worden.

Co-Vergisting van mest
In mest zit niet veel energie meer. Het is wel een goede basis. Er dienen energierijke producten aan toegevoegd te worden voor een rendabele gasproductie. Dit wordt co-vergisten genoemd. Bij voorkeur zijn dit producten die ongeschikt zijn als voedsel. Bijvoorbeeld afvalproducten van de voedings- en levensmiddelen industrie, verteerbaar afval uit keukens (swill en putvet) maar ook het slib van de zuiveringsinstallatie en het GF(T) van huishoudens. In de nabije omgeving van Haps is ongeveer 1000.000 ton mest over voor verwerking. Een coƶperatie van veehouders wil op korte termijn 200.000 ton gaan verwerken.

Snoeiafval
Vanwege een steeds strenger stookverbod is de aanvoer van snoeiafval van particulieren en bedrijven aanzienlijk. Op de locatie te Haps is een ontvangstdepot voor dit materiaal. In de toekomst kan dit materiaal vergast worden en in groengas omgezet worden. Op de kortere termijn kan de energie benut worden om de tanks waarin het vergistingsproces plaats vindt te verwarmen en de dikke fractie uit de vergister te drogen.

Meststof
Als de energie uit de biomassa gehaald is dan resteert water, onverteerdedelen, mineralen, metalen en spore-elementen. Door het water middels filtratie, persen etc te verwijderen ontstaat een dikke fractie. Als deze fractie drooggenoeg is kan deze door zuurstof in te brengen gecomposteerd worden. De temperatuur stijgt dan naar 70 graden. Door dit een uur te laten duren verkrijgt men een ziektekiem vrij product wat als bodem verbeteraar verkocht kan worden.

Ruimte
Om bovengenoemde ontwikkelingen mogelijk te maken is er ruimte nodig. De locatie Haps ligt aan de snelweg. Aan de ene zijde ligt de stortplaats, de zuiveringsinstallatie en het ontvangststation voor groenafval. Aan de andere zijde van de snelweg wordt een het nieuwe bedrijventerrein Laarakker ontwikkeld.

'Groen gas kan veel aardgas vervangen'

Over twaalf jaar kan in Nederland ruim 10 procent van het aardgas worden vervangen door zogeheten groen gas. Dit staat in het rapport Vol Gas Vooruit, dat vandaag is aangeboden aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Het gebruik van groen gas kan van 8 tot 12 procent in 2020 oplopen tot 50 procent in 2050, staat in de studie te lezen. Het gaat vooral om gas dat vrijkomt bij vergisting van organische reststoffen, zoals mest, van reststoffen bij afvalverwerking en waterzuivering en om gas dat vrijkomt bij het op hoge temperatuur brengen van biomassa.

Meer groen gas moet uiteindelijk leiden tot vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Nu is het nog duurder dan aardgas. Niettemin heeft Van der Hoeven voor het verkrijgen van groen gas geld gereserveerd in de aangekondigde subsidieregeling van duurzame energie.
Om productie van groen gas op termijn zonder subsidie rendabel te maken, zo weet de werkgroep, moet die op enige schaal tot stand worden gebracht. Bovendien moet de productie voldoen aan criteria rond duurzaamheid.

Op een aantal plaatsen wordt al groen gas ingevoerd in het distributienet van aardgas. Volgens de onderzoekers moeten belemmeringen worden weggenomen om hierbij alle betrokken partijen goed te laten samenwerken. Ook moet onderzoek naar vergassing van biomassa op gang komen om de productie van groen gas flink op te voeren.

Vervanging van aardgas door groen gas kan niet voor de volle 100 procent aangemerkt worden als vermindering van CO2-uitstoot. Bij het proces wordt energie verbruikt en zo wordt de netto-opbrengst geraamd op 70 procent. Volgens het rapport kan de wens van het kabinet om in 2020 het aandeel duurzame energie te verhogen naar 20 procent niet gehaald worden zonder inzet van groen gas. Staatscourant 19 december 2007.

Lees meerover dit onderwerp:
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Rapport%20VOL%20GAS%20VOORUIT%2019-12-2007_tcm24-250464.pdf
http://www.ez.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=151083&!dsname=EZInternet&isapidir=/gvisapi/
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Brochure%20Opwaarderen%20tot%20aardgaskwaliteit%20-%20Van%20biogas%20naar%20groen%20gas_tcm24-227638.pdf

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?