vrijdag, oktober 31, 2008

 

Bioraffinage: Groene Raffinaderij Haps


Groene Raffinaderij Haps
Voor informatie klik hier.

 

Natuur Boekel

'Vijf ton' voor natuur Boekel

Geld voor natuurontwikkeling, een afdakje op de begraafplaats, een groenzone tussen de Lage Schoense en naastgelegen kassencomplex, de gedachte om over te stappen op led-verlichting langs wegen in Boekel en een betere invulling van speelplekken: het waren enkele concrete punten die tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Boekel, gisterenavond, aan de orde kwamen. In een ontspannen sfeer werd de begroting voor 2009 behandeld door de raad en definitief vastgesteld.Er waren weinig felle woorden en de partijen waren het opvallend vaak eens. De begroting voor Boekel is over de komende jaren bezien, sluitend. Toch is er weinig financiële ruimte. Iets wat 'noopt tot behoedzaamheid', aldus burgemeester Haas.

Om de ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszone in Boekel aan te jagen, werd besloten een bedrag van vijf ton vrij te maken uit de algemene reserve, het spaarpotje van de gemeente. Dit op initiatief van de DOP. Dit betekent echter niet dat de gemeente daarmee die vijf ton meteen kwijt is, stelde wethouder Ketelaars. "Die vijf ton beschouw ik als werkkapitaal. Met het geld kan de gemeente grond aankopen voor de natuurontwikkeling." Later komt dan geld van de provincie binnen voor de ecologische verbindingszones, en kan het overgrote deel van de vijf ton weer terug naar de reserves. Belangrijk ander onderwerp was de ontwikkeling van de LOG-gebieden. Het college benadrukte dat de ontwikkeling financieel, maar ook qua gezondheid van omwonenden, verantwoord moet zijn.

Wethouder Ketelaars: "Pas als de risico's met betrekking tot budget en gezondheid verantwoord zijn, gaan we over tot inplaatsing." Omdat de provincie tot inplaatsing kan overgaan, als Boekel na twee jaar nog geen bedrijven heeft geplaatst, moet de provincie ook aan die voorwaarden voldoen, stelde Henri Timmers (Gemeenschapsbelang Venhorst). Wethouder Van Boxtel stemde daarmee in: "Die eis nemen we mee in de overeenkomst met de provincie."Toen de lichte stijging van de grondprijzen aan bod kwam, vroeg Jan van Duijnhoven zich af of dat wel zo verstandig is in het licht van de dreigende recessie. "Ik zeg, pas op de plaats voor alle kavels." Henri Willems (GBV): "De prijzen zijn in Boekel al aan de hoge kant." Coalitiepartijen CDA en DOP konden zich hier echter niet achter scharen, wat inhoudt dat de grondprijzen in Boekel komende jaren toch iets omhoog gaan. Brabatsdagblad 31 oktober 2008.

 

Regionaal crossterrein

'Doorgaan met opzet regionaal crosscircuit'

De vier gemeenten die een regionaal motorcrosscircuit willen realiseren bij Odiliapeel, moeten daarmee doorgaan. De opzet heeft de instemming van de gemeenteraad van Landerd.
Het plan is ontwikkeld door de gemeenten Landerd, Uden, Veghel en Boekel. Twee weken geleden werd het tijdens een informatie­avond in Odiliapeel bekendge­maakt aan omwonenden van het terrein aan de Volkelseweg en de Middenpeelweg. Dat stuk ligt in Landerd. Op die bijeenkomst uit­ten bewoners hun zorgen over de geluidsoverlast, die boven op andere overlast komt waar men in het dorp al mee te maken heeft."We kunnen begrijpen dat men­sen in Odiliapeel dat zeggen", zei raadslid Roel van Schaijk (Progres­sief Landerd), "maar het is wel zo dat we de aanleg van een regionaal crosscircuit altijd hebben onder­steund."

Ook het CDA is voor de ontwikkeling van het regionaal motorcrosscircuit. Volgens de VVD kan het circuit een nieuwe impuls zijn voor de verenigingen die er gebruik van gaan maken. Dat zijn er vijf uit de vier genoemde gemeenten. De fractie Zeelands Welzijn vindt wel dat die verenigingen erop moeten worden aangesproken dat ze het wildcrossen door hun leden aan banden leggen. Extra controles die de politie de laatste tijd uitvoert, hebben succes, zei burgemeester Doorn.Op de bijeenkomst in Odiliapeel zei een vertegenwoordiger van de ZLTO Uden dat de boerenbond tegen het regionale circuit is. Het 12 hectare grote circuit komt op grond die bestemd was als land­bouwontwikkelingsgebied. De afdeling Landerd is wel voorstander van het circuit mits dat niet ten koste gaat van de bedrijfsverplaatsingen. "Wij moeten als ZLTO ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen", aldus een zegsman van de lokale boeren. Gelderlander 31 oktober 2008.

donderdag, oktober 30, 2008

 

Masterplan Aa Veghel

De eerste fase van uitvoering van het Masterplan Aa zit erop.

In totaal werd de afgelopen jaren 6,2 miljoen euro geïnvesteerd in een mooiere, meer natuurlijke rivier op het grondgebied van Veghel. Bovendien werden fietspaden aangelegd om het beekdal toegankelijk te maken voor recreanten. Het dorp Keldonk plukt hier met name de vruchten van.
Er is onder andere een nieuwe fietsbrug aangelegd over de Aa, waardoor fietsers uit het dorp een kortere route naar Veghel kunnen nemen. Gistermiddag werd feestelijk stilgestaan bij de afronding van de eerste fase van het Masterplan bij die bewuste brug in het buitengebied van Keldonk. Wethouder Caroline van den Elsen en Jan Keijzers van waterschap Aa en Maas onthulden een informatiebord bij de brug. Tegelijk werd bekend gemaakt dat het fietspad dat naar de brug leidt 'D'n Baars' gaat heten. Dit verwijst naar een voormalige herberg die in Keldonk aan het begin van de route heeft gestaan.

Volgens Jan Keijzers, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, komt er voorlopig nog geen einde aan de werkzaamheden rond de Aa. "Wij zijn hier voorlopig nog niet klaar. We zijn al begonnen met de tweede fase van het Masterplan. Dat behelst met name de aanleg van een waterbergingsgebied ten zuiden van Veghel en de realisatie van ecologische verbindingszones rond de Hurkskeloop en de verbinding met de Leijgraaf. Verder willen we werken aan een verbetering van de vismigratie in de waterlopen." In de eerste fase van het Masterplan is al 20 hectare grond beschikbaar gekomen voor waterberging. Dat moet uiteindelijk 56 hectare worden, weet Keijzers. "Broodnodig, want anders houdt Veghel het niet droog bij hoogwater. Het is een paar jaar geleden al een keer bijna fout gegaan. Toen scheelde het nog maar tien centimeter of enkele wijken in Veghel liepen onder water. Toen konden we het nog oplossen door grote hoeveelheden water te lozen in de Zuid-Willemsvaart. Maar dat mag niet meer van Rijkswaterstaat. De oude sluizen kunnen dat niet aan. Laten we hopen dat we tot 2010 geen hoogwater meer hebben." Brabantsdagblad 30 oktober 2008.

 

Groespeel Mill

Positieve reacties op projectvoorstellen Groespeel

Maandagavond 27 oktober vond de informatiebijeenkomst van gebiedsprogramma Groespeel plaats voor grondeigenaren, burgers en overige belangstellenden. Tijdens de informatieavond kregen de bezoekers uitleg over het gebiedsprogramma; de plannen en projectvoorstellen voor de herinrichting van gebied Groespeel. Mede door de hoge opkomst van ruim 70 personen en de positieve reacties, was het een zeer geslaagde informatieavond. “Dat de herinrichting van het gebied Groespeel leeft onder burgers kun je hierdoor duidelijk zien”, aldus wethouder Van Genugten. De bezoekers konden met behulp van beeldmateriaal een impressie krijgen van de projectvoorstellen. Daarnaast konden zij hun zorgen, meningen en aanvullende ideëen kwijt in een levendige discussie. Deze input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen en projectvoorstellen. De avond werd georganiseerd door het Samenwerkingsverband Mill en St. Hubert.

Gebiedsprogramma Groespeel
De Groespeel is een gebied gelegen in de gemeente Mill en St. Hubert, ten zuidwesten van de kern Mill. De plannen van het gebiedsprogramma Groespeel richten zich op de uitvoering van reconstructiedoelen, zoals verhogen leefbaarheid en recreatie. Ook doelen en wensen van de diverse organisaties die vertegenwoordigd zijn in de het Samenwerkingsverband Mill en St. Hubert worden hierin meegenomen. Dit alles komt tot uiting in een aantal concept projectvoorstellen. Deze projectvoorstellen richten zich met name op de onderwerpen landbouw, natuur en landschap, recreatie en cultuurhistorie. Voorbeelden van projectvoorstellen zijn het verbeteren van het uitloopgebied van Mill (het dorpslandschap), de aanleg van natte en droge ecologische verbindingszones, het aanleggen van groenstroken, maar ook de uitbreiding van recreatieve mogelijkheden zoals fiets- en wandelroutes. Daarnaast zal het gebied Groespeel onderzocht worden op waterbergingsmogelijkheden.

Voortgang
In december 2008 wordt het gebiedsprogramma definitief gemaakt en wordt uit de concept projectvoorstellen een keuze gemaakt met welke in 2009 verder gegaan wordt. Tijdens de bijeenkomst is nadrukkelijk naar voren gekomen dat uitvoering van de projectvoorstellen in het gebied Groespeel, dat veel landbouwactiviteiten herbergt, op vrijwillige basis zal gebeuren. Landbouw is en blijft namelijk een belangrijke drager in het gebied. Het instrument vrijwillige kavelruil zal in 2009 ingezet worden om gronden op de juiste plek te ruilen voor alle functies en doelen, waarna inrichting kan plaatsvinden.

Over de informatieavond
De informatieavond werd ingeleid door Wethouder Van Genugten, ook voorzitter van het Samenwerkingsverband Mill en St. Hubert. Daarna gaf Rob Christiaans, projectleider van Gebiedsprogramma Groespeel vanuit de Dienst Landelijk Gebied een korte toelichting op de projectvoorstellen. Met behulp van kaarten werd dit visueel verduidelijkt. Tijdens de bijeenkomst konden burgers hun mening en aanvullingen geven op het gebiedsprogramma.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Gebiedsprogramma Groespeel maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn deze verenigd in de Reconstructiecommissie Peel en Maas.

 

Regenboog Schaijk

Mooiland Maasland ontvangt € 150.000 subsidie

Realisatie unieke multifunctionele accommodatie een feit!

De provincie Noord-Brabant en de Europese Unie (EU) geven Woningcorporatie Mooiland Maasland 150.000 Euro subsidie voor de realisatie van de Regenboog in Schaijk, een unieke multifunctionele accommodatie. Het project is van grote betekenis voor de leefbaarheid in de regio; verschillende groepen, zoals kinderen, mensen met een beperking en senioren zullen in harmonie met elkaar gaan samenleven. In de multifunctionele accommodatie komen een school met schoolwoning, huurappartementen voor senioren, een woongebouw voor kinderen met een verstandelijke beperking van Woongroep Dolfijn en een kantoor voor Thuiszorg Pantein. Daarnaast zal het gebouw komen te beschikken over een halfverdiepte parkeerkelder. De Regenboog is de eerste voorziening in haar soort in de omgeving van Schaijk.

Verbeteren leefbaarheid
Mooiland Maasland heeft gezamenlijk met Gemeente Landerd en subsidieadviesbureau Hezelburcht de subsidie bedongen voor de realisatie van de Regenboog. De woningcorporatie bracht de bijzondere eigenschappen van het project onder de aandacht bij de provincie en de EU die graag willen investeren in de leefbaarheid van het platteland, vooral als het gaat om ouderen en gehandicapten. Een multifunctioneel gebouw waar deze groepen gemakkelijk in contact komen met andere groepen uit de samenleving krijgt daarom steun van deze overheden. De EU heeft een subsidie van 75.000 Euro toegezegd en ook de provincie subsidieert het plan met nog eens hetzelfde bedrag. In het totaal kan de realisatie van het plan dus op een bijdrage rekenen van 150.000 Euro.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Het verbeteren van de leefbaarheid is een van de speerpunten uit de Reconstructie, ook wel de herinrichting van het platteland genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties én blijven dorpen leefbaar. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn deze verenigd in de Reconstructiecommissie Peel en Maas.

woensdag, oktober 29, 2008

 

LOG Sint Anthonis

Vaart achter verplaatsen bedrijven Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis trekt 100.000 euro uit om meer vaart te kunnen zetten achter het verplaatsen van intensieve veehouderijen naar landbouwontwikkelingsgebieden (log's). Op dit moment hebben drie bedrijvende stap naar een van de vijf log's in Sint Anthonis gemaakt.
In totaal komen een kleine twintig bedrijven in aanmerking voor plaatsing in een log. Een vijftiental veehouders (varkens- en pluimveehouders en een enkele nertsenhouder) hebben ook belangstelling om hun bedrijf naar een log over te hevelen. "Door personeelsgebrek kunnen we ze daar onvoldoende bij helpen", zegt wethouder Pierre Bos. "Met het geld huren we extra personeel in dat zich specifiek met het verplaatsen van bedrijven moet zullen gaan bemoeien." Gelderlander 29 oktober 2008.

dinsdag, oktober 28, 2008

 

De Vilt Beugen

Baggeren De Vilt in Beugen wordt uitgesteld

Komende winter verschijnen er geen baggermachines in natuurgebied De Vilt in Beugen. Waterschap Aa en Maas stelt de werkzaamheden uit. In de voormalige Maasarm zou binnenkort begonnen worden met het weghalen van slib. In de loop der jaren is in de plas veel slib terechtgekomen en dat houdt kwelwater tegen. Dat schone water is echter hard nodig om de plas zuiver te houden. Het baggeren wordt uitgesteld omdat het waterschap de vergunning niet op tijd rond krijgt. Volgens een woordvoerder heeft dat niet te maken met het feit dat omwonenden bezwaar hebben tegen een tijdelijke opslag van het slib.In het voorjaar en de zomer is baggeren uit den boze omdat vogels, vissen en amfibieën dan niet gestoord mogen worden. Het gevolg is dat er pas in de winter van 2009/2010 gebaggerd kan worden. Omdat de kosten van het baggeren ook duurder uitvallen dan begroot, gaat het waterschap met de gemeente Boxmeer en Brabants Landschap, de eigenaresse van De Vilt, overleggen of er andere, goedkopere manieren zijn. Gelderlander 28 oktober 2008.

 

Starterscafe krijgt vervolg in 2009

Ook in 2009 avonden starters

De starterscafé-bijeenkomsten van ROC de Leijgraaf, dagblad De Gelderlander en streekhuis Peel & Maas krijgen volgend jaar een vervolg. Dit jaar zijn tot nu toe zeven bijeenkomsten gehouden, volgend jaar zullen er nog drie of vier volgen.
De avonden, die voor beginnend ondernemers gelden als informatie- en netwerkbijeenkomsten, worden per keer door zo'n veertig geïnteresseerden bezocht. De bijeenkomsten in 2009 zullen net als die in 2008 verspreid over het Land van Cuijk en Noord-Limburg worden gehouden. Welke thema's worden behandeld is nog niet bekend. De organisatie komt in handen van ROC de Leijgraaf en Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Zie: www.vitaleregio.nl

 

Opvolger Pierre Bos

Jeroen Willems nieuwe wethouder Sint Anthonis

Jeroen Willems uit Sint Anthonis volgt Pierre Bos op als wethouder van de gemeente Sint Anthonis.Bos wordt volgend jaar burgemeester van de gemeente Boekel.Willems bezet een van de zeven CDA-zetels en is aan zijn eerste periode als raadslid van Sint Anthonis bezig. Ondanks Willems' gebrek aan politieke ervaring, vindt CDA-fractieleider Pierre Reijnen de geboren Oploonaar een geschikte kandidaat. "Hij is snel van begrip en dringt snel tot de kern van de zaak door. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ik ben blij dat de CDA-fractie de vacature intern heeft kunnen oplossen.

"Voor Willems (42), die een eigen informatietechnologiebedrijf heeft, was snel duidelijk dat hij een belangrijke kandidaat was. Toen Reijnen aangaf niet beschikbaar te zijn voor de wethoudersfunctie, werden alle ogen op Willems gericht. Zondagmiddag hakte hij de knoop door. "Pierre Reijnen heeft natuurlijk veel meer ervaring. Maar er is nu ook vooral naar de toekomst gekeken." Daarmee wil Willems zeggen dat hij niet alleen de laatste anderhalf tot de volgende verkiezingen het wethouderschap wil vervullen, maar ook de periode daarna. Wie Willems in de raad vervangt, is nog niet bekend. Gelderlander 28 oktober 2008.

zaterdag, oktober 25, 2008

 

Nieuwe website: Vitale Regio

Vitaleregio.nl is een initiatief van de stuurgroep Nieuwe Economische Dragers onder voorzitterschap van wethouder Pierre Bos van de gemeente Sint Anthonis. In het kader van het project "Zaakversneller" wordt samen met dagblad De Gelderlander een aantal starterscafe bijeenkomsten gehouden. Deze website heeft als doel de starterscafe bijeenkomsten onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Tevens worden andere initiatieven, die de leefbaarheid in het land van Cuijk en Maasduinen bevorderen, onder de aandacht gebracht. De site wordt beheerd door Han van Hees reclame en bedrijfscommunicatie in samenwerking met CYBOX internet & communicatie en streekmanager Peel & Maas Twan Goossens.

Klik hier om der site te bekijken.

 

Fietspendelboot

Doek valt voor fietspendelboot

Fietspendelboot De Drie Provinciën vaart volgend jaar niet meer. Volgens ondernemer Huub Niessen uit Cuijk is het schip niet rendabel te krijgen en moet hij er flink geld bij leggen.
Niessen heeft het schip inmiddels verkocht. De fietspendelboot ging drie jaar geleden van start met financiële steun van de Maasgemeenten in het Land van Cuijk, Gennep, Heumen en Mook en Middelaar. Het was de bedoeling dat de ondernemer volgend jaar zonder overheidssteun verder zou gaan. Onmogelijk, concludeert Niessen nu. Gelderlander 25 januari 2008.

dinsdag, oktober 21, 2008

 

Regionaal crossterrein

Ook Mill verwacht overlast van nieuwe regionaal crossterrein

Op een druk bezochte informatiebijeenkomst in Terra Victa in Odiliapeel zijn de eerste kritische geluiden geuit op de aanleg van een regionaal motorcrosscircuit bij dat dorp.De scherpste kritiek kwam van de ZLTO. Die wil niet dat het circuit ten koste gaat van het landbouwontwikkelingsgebied. Het plan voor het regionale circuit wordt gesteund door de gemeenten Landerd, Uden, Veghel en Boekel. Vijf motorcrossverenigingen in deze gemeenten moeten er gebruik van gaan maken. Hun eigen crossterreinen zijn vanwege milieueisen niet meer in gebruik, op dat in Boekel na. Maar dat moet per 1 januari 2012 dicht. Het gebrek aan trainingsbanen voor motorcrossclubs veroorzaakt toenemend wildcrossen. Dat is een van de redenen dat de vier gemeenten het plan hebben opgevat voor het regionale circuit, zei wethouder Chris School van Landerd.

Ook de provincie steunt dit initiatief. Het circuit komt bij Odiliapeel, op grondgebied van Landerd. Omwonenden, ook uit het naburige Mill, lieten duidelijk horen dat ze problemen verwachten met geluidsoverlast. Projectleider Martien Wingens legde uit dat dat op die locatie erg gaat meevallen. Het circuit is gepland in de hoek van de Middenpeelweg en de Volkelseweg. Er was in alle vier gemeenten maar één locatie geschikt, zei Wingens. Het enige alternatief was een plek ten westen van de vliegbasis Volkel, maar uiteindelijk viel die ook af. School zei dat de reconstructiecommissie ermee heeft ingestemd dat het circuit ten koste van het LOG gaat. Dat het 'crossen wordt in plaats van knorren'.

Het circuit bij Odiliapeel komt volgens Wingens ver genoeg van de woonbebouwing te liggen. De geluidhinder mag 50 decibel zijn en op die plaats is dat met alle voorzieningen en voorschriften haalbaar. Het circuit wordt een trainingsbaan. Er wordt maximaal twintig uur per week gecrosst en er mogen maximaal vijftien motoren tegelijk op de baan. Om het circuit komt een aarden wal van drie tot vier meter hoogte. Volgens Johan Becker van de MON (Motor Organisatie Nederland) zal er streng op worden toegezien dat aan alle eisen wordt voldaan. "Wij willen er een voorbeeldcircuit van maken en daarom zullen we er alles aan doen om het circuit zo stil mogelijk te houden", zei Becker. Gelderlander 20 oktober 2008.

zaterdag, oktober 18, 2008

 

ZLTO tegen Crosscircuit

De landbouworganisatie ZLTO is tegen de aanleg van een regionaal motorcrosscircuit bij Odiliapeel. Dat zei een bestuurslid van de ZLTO Uden gisteren op een informatieavond, waar Uden, Veghel, Landerd en Boekel het plan voor het circuit toelichtten. De ZLTO vindt het niet terecht dat het circuit ten koste gaat van landbouwontwikkelingsgebied. Brabantsdagblad 17 oktober 2008.

 

Nieuwe geurwet bied meer mogelijkheden

Veehouder stapt naar rechter

De Oploose rundveehouder Joost van Tilburg gaat naar de rechter om de vergunning voor de bouw van een heemkundeschuur, die pal tegenover zijn bedrijf moet komen te staan, aan te vechten. De bezwarencommissie van de gemeente Sint Anthonis, die onlangs het bezwaar van Van Tilburg onder de loep nam, heeft de eis van de agrariër afgewezen. "Nu hebben we onze handen vrij om de gerechtelijke weg te gaan bewandelen" , zegt Van Tilburg. "Zo kunnen we aantonen dat hier sprake is van een ambtelijke dwaling. De schuur moet als een geurgevoelig object worden beschouwd. Daarom is de afstand tussen schuur en boerderij te klein. De bouwvergunning mag niet worden verleend."De heemkundeclub, die de schuur voornamelijk als opslagplaats wil gebruiken, is blij met de uitspraak van de bezwarencommissie. "We hebben nu vergunning aangevraagd om bomen te mogen rooien op de plaats waar de schuur moet komen", zegt heemvoorzitter Cor Verberk. "Dat Van Tilburg naar de rechter gaat is zijn goed recht. Wij gaan verder met de bouwvoorbereidingen." Gelderlander 14 oktober 2008.

 

Motorsport regionaal oeffenterrein

Klik hier voor een video presentatie.

donderdag, oktober 16, 2008

 

Platteland Vakantieland

Platteland portal voor ondernemers en consument

Platteland Vakantieland.nl is een initiatief om alle facetten van het plattelandstoerisme, Horeca en andere toeristische activiteiten te bundelen en online aan te bieden aan de recreant en de ondernemer.

De mogelijkheden van Platteland Vakantieland.nl
Platteland Vakantieland is een portal voor iedereen die iets met het platteland wil. Het is bedoeld voor de recreant die bijvoorbeeld een camping wil reserveren, een ondernemer die op zoek is een inspirerende vergaderplek of voor de stedeling die makkelijk streekproducten in huis wil halen.Deze mogelijkheden worden aangeboden op de website (www. plattelandvakantieland.nl) in de vorm van een zoekmachine, een online reserveringssysteem, een webshop en een contentmanagementsysteem voor de bedrijven die plattelandsproducten of -diensten aanbieden aan de consument.

De stand van zaken
Gedurende het afgelopen half jaar hebben er bij PlattelandVakantieland.nl een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn samenwerkingspartners gezocht die het concept ondersteunen en willen participeren in het bedrijf. De reacties tijdens deze gesprekken waren louter positief, waardoor een belangrijke basis is gelegd voor het uitbouwen van PlattelandVakantieland.nl. Daarnaast is een reclamebureau uit Eindhoven aan de slag gegaan met de reclamecampagne die rond oktober 2009 haar landelijke kick-off zal hebben. In Eindhoven is het kloppend hart van PlattelandVakantieland.nl geopend. Aan de Prof. Dr. Dorgelolaan 40 is het bedrijf sinds juni van dit jaar gevestigd. Met een TV-producent wordt gesproken over een formule om het platteland op TV te krijgen. Het idee is om een serie te maken in de trant van Camping-life of Yacht Vision. Ten slotte wordt er op dit moment gezocht naar verkopers die in de verschillende regio’s het concept PlattelandVakantieland.nl kunnen verkopen. En bouwen we aan een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde redacteuren die de plattelandsondernemers gaan assisteren bij het opzetten van een goede website voor hun onderneming. Naar een projectmanager zijn we ook naarstig opzoek!

Planning
Op korte termijn staan de volgende activiteiten gepland:
In januari 2009 start de reclamecampagne voor de bedrijven die hun producten of evenementen aan willen bieden op de website.
In mei 2009 is de software klaar voor gebruik en kan de website verder ingevuld worden.
In juni 2009 is de site te gebruiken door het grote publiek
In oktober 2009 start de landelijke reclamecampagne rondom PlattelandVakantieland.nl.
Meer informatie vindt u op: www.plattelandvakantieland.nl

maandag, oktober 13, 2008

 

Zevenhutten Cuijk

Cuijk ontvangt 2,5 ton subsidieNieuwe impuls voor natuurgebied Zevenhutten

Gemeente Cuijk ontvangt ruim € 250.000 subsidie. De subsidie is afkomstig van de Provincie Noord-Brabant en de Europese Unie. Cuijk besteedt dit bedrag aan het herstructureren van de wandelpaden in natuurgebied Zevenhutten. Met name de paden rondom begraafplaats Hanshof worden aanpakt. “Met de veranderingen zal het gebied nóg toegankelijker worden voor de recreant”, aldus Pius van der Groes, medewerker van de gemeentelijke publiekszaken Cuijk. Daarnaast zal de leefbaarheid van de gemeente Cuijk verbeteren. Naar verwachting is natuurgebied Zevenhutten begin 2010 gereed.

Versterking van landschap en natuur
Gemeente Cuijk en Brabants Landschap zullen gezamenlijk het project uitvoeren. Met het geld dat beschikbaar komt, zullen verschillende aanpassingen gedaan worden; aanpassingen die natuur en landschap zullen versterken. Zo worden er bijvoorbeeld verschillende (inheemse) loofboomsoorten geplant. Daarnaast worden ook recreanten in hun behoefte voorzien; de subsidie wordt onder andere aangewend voor het aanleggen van diverse speelvoorzieningen, het maken van bruggetjes over sloten en het plaatsen bankjes waar de recreant kan uitrusten. Het uiteindelijke doel is om een parkachtige structuur te realiseren die door eenieder gebruikt mag én kan worden.

Toeristenplaats Cuijk
Met de aanpassing van de wandelpaden Zevenhutten, wordt ook het recreatiegebied versterkt. Door de jaren heen is Cuijk een belangrijk recreatiegebied geworden en met de aanpassingen aan natuurgebied de Zevenhutten zullen in de toekomst nog meer uitzonderlijke mogelijkheden ontstaan. Door het project zullen bestaande wandelpaden beter bereikbaar worden en daarmee verstevigt Cuijk zich als toeristenplaats.

Vitaal, mooi en schoon Brabants PlattelandDe werkzaamheden in natuurgebied Zevenhutten dragen bij aan de Reconstructie Peel en Maas. In het kader van deze ‘opknapbeurt van het platteland’, zoals de reconstructie ook wel wordt genoemd, worden tal van initiatieven ontwikkeld. Samen hebben ze tot doel een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland te houden.

vrijdag, oktober 10, 2008

 

NovaCultura

Herbouw van boerderijen, kastelen en hooibergen

Met enige regelmaat zijn er ondernemers die een bouwwerk willen realiseren maar dat volgens traditionele inzichten en methodes willen doen. Door sommigen weggewuift als geschiedvervalsing door anderen enthousiast ondersteund. In 2006 organiseerde het streekhuis samen met het archeologiebureau Past-2-Present Archeologic een bijeenkomst in Oploo (gemeente Sint Anthonis) over dit onderwerp. Een groot aantal deskundigen en betrokkenen sprak zich uit over dit onderwerp. Wilt u er meer van weten klik dan hier voor het verslag van Jolanda Bos directeur the ReCollective-the missing link. http://www.the-recollective.nl/

zondag, oktober 05, 2008

 

Gezondheid en megastal

Zorgen over megastallen groeien snel

Of de alarmbellen rinkelen bij de ZLTO, nu huisartsen in Boekel oproepen tot verzet tegen megastallen voor varkens of kippen? "Dat is te zwaar gezegd", antwoordt Han Swinkels, manager dierlijke sectoren.

Zie ook:
Onderzoek in Boekel naar gevolg fijnstof huidige veehouderijen
'Onrust over risico's megastal wegnemen'

Maar zorg om de zorgen over mogelijke gezondheidseffecten op omwonenden is er bij de boerenorganisatie wel. "We zullen zeker de dialoog op gaan zoeken", kondigt Swinkels aan. "En ons best doen om duidelijk te maken dat een grotere omvang van bedrijven niet automatisch een groter gezondheidsrisico betekent. De huisartsen doen daar uitspraken over, die niet door feiten onderbouwd zijn." De ZLTO kan de borst nat maken. Want niet alleen in Boekel bestaat onrust. Een groeiende groep omwonenden van toekomstige landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) is bezorgd, zegt Birgit Verstappen uit Hilvarenbeek, Statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt het te weten nadat medewerkers van haar partij de omgeving van alle LOG's in Brabant zijn afgeweest.

Dat zal binnenkort resulteren in een platform voor omwonenden met zorgen over onder meer volksgezondheid.Verstappen 'moet een beetje lachen' om geruststellende woorden die de GGD vorige week op een bijeenkomst in Boekel sprak. "Misschien wil de GGD paniek voorkomen. Maar ze zou toch iets beter de twee rapporten moeten lezen, die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) begin dit jaar uitbracht."Het RIVM stelt daarin dat nog weinig bekend is. Maar het sluit ook niet uit dat er door megastallen meer virussen (zoals influenza) komen, die zich in een voor de mens schadelijke vorm kunnen veranderen. Ook is er het risico van meer bacteriën, en van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Het overslaan van MRSA van varkens op mensen is een recent voorbeeld. "Het RIVM stelt dat is aangetoond dat resistente micro-organismen tot op 150 meter van een varkensbedrijf terecht kunnen komen", zegt Verstappen.

Dat voorbeeld voert ook oud-internist Jos Burghouts aan. Vanuit Nistelrode mengt hij zich onder de mensen met zorgen over de 'varkens- en kippenfabrieken' die ze op zich af zien komen. In het geval van Burghouts, 22 jaar lang specialist in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, gaat het met name om het LOG vlakbij Loosbroek. "Naar mijn gevoel wordt het gezondheidsaspect drastisch onderbelicht", zegt hij. "Ik vind dat je daar niet lichtzinnig aan voorbij mag gaan." Hij wees de gemeenteraad van Bernheze daar vorige week in een brief op."Ik zou zeggen: pas op de plaats", aldus Burghouts. "En pas verder gaan als onderzoek heeft aangetoond dat er geen risico's zijn." Maar in Boekel draait wethouder Peter Ketelaars (verantwoordelijk voor de LOG's) het om. "Omdat er nog zo weinig bekend is, moet onderzoek juist aantonen of er een probleem is, en wat precies. En daar moeten we dan gericht aan werken. Niet vergeten: door LOG's te creëren halen we veehouderijen vaak juist bij dorpskernen weg. Die trein is in beweging gezet. Pas als je zeker bent dat die op dood spoor zit, moet je stoppen." Brabantsdagblad 3 oktober 2008.Landbouwminister Verburg en bestuurders van de vijf varkens- en kippenprovincies in Nederland gaan proberen de onrust over de risico's van megastallen weg te nemen.

Paul Rüpp, de Brabantse gedeputeerde voor onder meer plattelandsontwikkeling, neemt daartoe het initiatief. De vestiging van grote varkens- of kippenbedrijven in een zogeheten landbouwontwikkelingsgebied (LOG) leidt in Boekel tot zorgen bij omwonenden. Huisartsen daar roepen op tot verzet, vanwege mogelijke effecten op de volksgezondheid.

In het Limburgse Grubbenvorst en in Overijssel liepen dorpsbewoners eerder te hoop tegen nieuwe grootschalige veehouderijen. "Onrust onder de bevolking moet je altijd serieus nemen", zegt Rüpp. "We moeten er samen een afdoende antwoord op vinden. Dat is geen provinciale, maar een nationale zaak."

Volgens de gedeputeerde is er nog geen oorzakelijk verband aangetoond tussen gezondheidsproblemen en schaalvergroting in de intensieve veehouderij. "Zolang er geen acute problemen zijn is er geen reden tot stoppen met die ontwikkeling. " De zorgen over mogelijke gezondheidseffecten zijn voor boerenorganisatie ZLTO aanleiding om 'de dialoog op te zoeken', zegt Han Swinkels, manager dierlijke sectoren.

"We zullen ons best doen om duidelijk te maken dat een grotere omvang van bedrijven niet automatisch een groter gezondheidsrisico betekent. De huisartsen doen daar uitspraken over, die niet door feiten onderbouwd zijn." Niet alleen in Boekel bestaat onrust. Een groeiende groep omwonenden van toekomstige landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) is bezorgd, zegt Birgit Verstappen uit Hilvarenbeek, Statenlid voor de Partij voor de Dieren.

Ze zegt het te weten nadat medewerkers van haar partij de omgeving van alle LOG's in Brabant zijn afgeweest. Dat zal binnenkort resulteren in een platform voor omwonenden met zorgen over onder meer volksgezondheid. Verstappen 'moet een beetje lachen' om geruststellende woorden die de GGD vorige week op een bijeenkomst in Boekel sprak.

"Misschien wil de GGD paniek voorkomen. Maar ze zou toch iets beter de twee rapporten moeten lezen, die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) begin dit jaar uitbracht." Het RIVM stelt daarin dat nog weinig bekend is. Maar het sluit ook niet uit dat er door megastallen meer virussen (zoals influenza) komen, die zich in een voor de mens schadelijke vorm kunnen veranderen.

Ook is er het risico van meer bacteriën, en van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Vanuit Nistelrode mengt ook oud-internist Jos Burghouts zich onder de mensen met zorgen over de 'varkens- en kippenfabrieken' die ze op zich af zien komen.

In het geval van Burghouts, 22 jaar lang specialist in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, gaat het met name om het LOG vlakbij Loosbroek (Bernheze). "Naar mijn gevoel wordt het gezondheidsaspect drastisch onderbelicht", zegt hij. "Ik vind dat je daar niet lichtzinnig aan voorbij mag gaan." Brabantsdagblad 4 oktober 2008.


 

Reconstructie in uitvoering

College Boekel probeert 1 miljoen subsidie veilig te stellen

De fractieleiders werd gevraagd ook de eigen fractie niets te laten weten. Fractievoorzitter Henri Willems van Gemeenschapsbelang Venhorst (GBV): "Ik voelde me die avond erg overvallen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel moeite mee heb op deze manier 'mede schuldig' gemaakt te zijn. Achteraf zeg ik, had ik het liever niet geweten." Willems zegt er niet aan gedacht te hebben de BMF op de hoogte te brengen: "Maar achteraf was het misschien beter geweest als we dat wel hadden gedaan." Ook Antoinette Heunks (DOP) blijft kritisch: "Als je als college zo zeker bent van je zaak, dan was het toch netjes geweest om open te zijn." Op de vraag waarom ze dan niets naar buiten bracht die vrijdagavond, stelt ze: "Het college gaf ons die avond de opdracht om niet met onze fractie te praten en het niet naar buiten te brengen. Ik heb daar gehoor aan gegeven, omdat mijn solidariteit naar het college toe toch de overhand had. Ik heb wel gezegd dat ik redelijk geschokt was over hoe het ging." Brabantsdagblad 4 oktober 2008.

Dossier


 

Reconstructie Boxmeer

'Geld weg uit portefeuille wethouder'

De Boxmeerse wethouder Hermien van den Brand (Vijf Dorpen Belang) is in juni van dit jaar niet om persoonlijke redenen opgestapt, maar omdat haar collega-bestuurders met geld uit haar portefeuille aan de haal zijn gegaan. Dat stelt PK-fractievoorzitter Maarten Wiggers de Vries. Buiten haar medeweten om werd 3.000 euro, bestemd voor de reconstructie van het platteland, besteed aan andere zaken.Tijdens de raadsvergadering van gisteravond maakte de PK-politicus duidelijk dat hij dat niet vindt kunnen. "Binnen het college wordt het belachelijk gevonden dat ze is afgetreden, omdat het 'maar' om 3.000 euro gaat.

Maar ik heb geleerd dat je een kind moet aanspreken wanneer het de eerste keer 50 cent uit je portemonnee pikt. Als je dat niet doet, gaan de bedragen vanzelf omhoog." Dat gebeurde na haar vertrek dan ook, stelt Wiggers de Vries. Meteen al na het zomerreces werd in een besloten bijeenkomst waar de PK-politicus eveneens bij aanwezig was, het idee gelanceerd 2 miljoen euro uit de reconstructiegelden op een andere manier te gebruiken, namelijk voor actieve grondpolitiek. Met dat geld zou grond kunnen worden aangekocht voor woningbouw om te voorkomen dat projectontwikkelaars ermee gaan speculeren. Die miljoenen komen uit het potje van Van den Brand. "Ze heeft het lijk waarschijnlijk al zien drijven".De ontboezemingen van Wiggers de Vries vielen niet bij iedereen even lekker. CDA'er Erik Ronnes vond het optreden van Wiggers de Vries ronduit 'shockerend'. Gelderlander 3 oktobre 2008

vrijdag, oktober 03, 2008

 

Regionaal crossterrein

Het motorcrossterrein aan de Bezuidenhout in Boekel gaat per 1 januari 2012 definitief dicht. Dat heeft het college van B en W deze week besloten. De sluiting komt niet uit de lucht vallen, aangezien de Raad van State vorige maand oordeelde dat de gemeente het terrein moet sluiten. De rechter noemde daarbij echter geen datum. Wethouder Ketelaars: "We moeten de uitspraak van de Raad van State uitvoeren en we denken dat deze datum reëel is. In de tussentijd kunnen we zorgen dat er zicht is op een alternatief." Met dat alternatief doelt Ketelaars op de ontwikkeling van een regionaal crossterrein in Landerd, waarvoor plannen bestaan.

Het is echter de vraag of dat terrein er binnen drie jaar is. "Maar ook als die er op 1 januari 2012 niet is, moet het terrein aan de Bezuidenhout dicht." Ketelaars zegt niet bang te zijn voor eventuele bezwaarmakers die het terrein eerder dicht willen hebben. "Dat zien we dan wel weer." Voorzitter Peter van Uden van motorcrossvereniging Boekel (MCB) is teleurgesteld en kwaad. "Ja, het zat er aan te komen, maar juist het feit dat dit van bovenaf, door de Raad van State wordt opgelegd, steekt ons. We zitten sinds mensenheugenis in Boekel. Daar wordt nu een streep doorheen gehaald", aldus Van Uden. Eindhovensdagblad 3 oktober 2008.

donderdag, oktober 02, 2008

 

Zevende Starters Cafe

Starterscafé over mogelijkheden Floriade

De zevende editie van het starterscafé van ROC de Leijgraaf gaat over Floriade 2012 en wordt gehouden op woensdag 22 oktober in Gennep.Centraal staat de vraag wat dit evenement kan betekenen voor (startende) ondernemers in de regio.Paul Beck, directeur van Floriade 2012, geeft tijdens de bijeenkomst een presentatie. Hij praat over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven in de regio voorafgaand, tijdens en na de komst van de Floriade.Na de pauze worden stellingen voorgelegd aan een panel. Burgemeester Marlies de Loo van Gennep, wethouder Hans Bos van Grave en Twan Bierens van Cho consultants uit Wanroij schuiven hier aan.

Bierens vertelt over mogelijke subsidiebronnen voor ondernemers om iets te realiseren rond de Floriade.Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die eens in de tien jaar wordt gehouden, wordt voor 2012 georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad en de Regio Venlo waar ook de gemeente Gennep toebehoort.Het starterscafé is een samenwerking tussen gemeenten in het Land van Cuijk en de gemeente Gennep, Rabobank LvC en Maasduinen, De Gelderlander en Streekhuis Peel en Maas. De bijeenkomst begint woensdag 22 oktober om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Locatie is PicaMare aan de Picardie 36 in Gennep. Toegang is vrij.Eerder dit jaar heeft ROC de Leijgraaf zes andere starterscafés gehouden. Hier zijn thema's behandeld als recreatief ondernemen, vrouwen als ondernemer en starten na een uitkering. Gelderlander 2 oktober 2008.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?