maandag, oktober 31, 2005

 

Automuseum Veghel

Veghelaar geeft oldtimervirus de ruimte
Harry van Grinsven wil een automuseum bouwen aan de Doornhoek in Zijtaart. Het museum is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby.

„ Het zijn nog maar plannen.” Voor Harry van Grinsven had het niet zo uitgebreid in de krant hoeven komen.
Het bouwen van een onderkomen voor zijn auto’s is een voornemen dat al dateert van enkele jaren geleden.
Nu de gemeente Veghel bereid is hieraan mee te werken – het wordt een onderkomen in de vorm van een automuseum – is hij dan ook blij dat in de toekomst zijn verzameling goed gestald kan worden. Het openstellen als museum was in eerste instantie niet zijn bedoeling, maar was voor de familie Van Grinsven uiteindelijk geen bezwaar.
Van Grinsven is een paar jaar geleden van het Veghelse centrum naar Zijtaart verhuisd om ruimte te vinden voor zijn auto’s.
„ Het verzamelen van klassieke auto’s is een virus waar ik al lang mee besmet ben. Sinds ook mijn zoon deze hobby met mij deelt, is het alleen maar erger geworden.
Ik moet hier iets mee doen.”
Een vergelijking met het Autotron in Rosmalen vindt hij totaal misplaatst. „ Er is helemaal geen sprake van een grootschalige commerciële onderneming, eerder van een eenvoudige dagrecreatieve voorziening die goed in het landschap zal passen. We zitten hier aan een veelgebruikte fietsroute en we denken dat het voor fietsers leuk kan zijn om onderweg af te stappen en iets bijzonders te zien.”
Dat het iets bijzonders is, wordt al snel duidelijk. De collectie bestaat uit klassieke modellen en beperkt zich niet tot een bepaald merk. Variatie genoeg: van een Frans model uit 1900 tot de Dafjes van de jaren ’ 60. Stuk voor stuk auto’s met een rijke geschiedenis of een interessant verhaal.

Van Grinsven heeft momenteel ruim dertig auto’s die ouder zijn dan 25 jaar. Zo is hij in het bezit van alle Daf- modellen die ooit zijn uitgebracht. Maar ook heeft hij een Bourguignon van 105 jaar oud en nog een aantal andere vooroorlogse auto’s.
Van Grinsven is van plan de verhalen over de rijke historie van de oldtimers in geuren en kleuren te vertellen aan bezoekers van zijn museum, als zijn plannen eenmaal uitgevoerd zijn. En zover is het voorlopig nog niet. Van Grinsven is van plan om een kippenhok af te breken en om van het perceel aan de Doornhoek een aantrekkelijk geheel te maken.

De nieuwe ruimte waarin hij zijn bolides straks wil etaleren wordt ongeveer 450 vierkante meter. „ Ik denk dat ik er maximaal vijftig auto’s kan tonen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze strak tegen elkaar aan komen te staan.”
Inmiddels heeft de gemeente Veghel contact gezocht met de provincie Noord- Brabant over de mogelijkheid om ter plekke ontheffing te krijgen op het bestemmingsplan.
Als alles meezit kan het museum over een jaar of twee open.

 

Megastal brengt geen verandering in plannen

De dreigende bouw van een megastal voor 8600 varkens in Westelbeers is voor de Brabantse Staten geen aanleiding tot aanpassing van de in april vastgestelde plannen voor de reconstructie van het Brabantse buitengebied. Deze plannen maken een dergelijke grootschalige ontwikkeling aan de rand van de natuurgebieden Landschotse Heide en Beerzedal mogelijk. Een verzoek hiertoe van de Brabantse Milieufederatie ( BMF) om verdere aantasting van kwetsbare gebieden te voorkomen, kreeg vrijwel geen steun in de Statencommissie van ruimtelijke ordening en milieu. „ Het is niet goed om een incident te veralgemeniseren”, betoogde het PvdA­ Statenlid Wagemakers.

Een Statenmeerderheid van CDA en VVD vindt de megastal juist een schoolvoorbeeld van de milieuwinst die met de reconstructie is te behalen. „ Om 8600 varkens te kunnen houden, heeft de ondernemer varkensrechten gekocht van verouderde en vervuilende bedrijven. Door het gebruik van luchtwassers bij de nieuwe stal wordt de uitstoot van ammoniak zeer ver teruggedrongen”, aldus het VVD- Statenlid Verhoeven. Het provinciebestuur gaat naar aanleiding van dit geval wél bekijken of de toelatingseisen voor vestiging van dergelijke grote varkenshouderijen in speciale landbouwontwikkelingsgebieden niet te streng zijn. Ook komt er aandacht voor de landschappelijke inpassing van megastallen, zoals de PvdA bepleitte. „ Maar we moeten de discussie van april niet overdoen”, zegt gedeputerde Moons die daarmee wikjst op de goedkeuring die de Staten gaven aan zeven regionale constructieplannen. De dreigende varkensinvasie in 2008 is voor de provincie evenmin reden om deze plannen te herzien en het Brabantse buitengebied hiertegen te beschermen. Gelderlander 31 oktober 2005

zaterdag, oktober 29, 2005

 

Geen zorgboerderij

Geen zorgboerderij voor gehandicapten

Een inwoner van Rijkevoort mag van de gemeente Boxmeer geen zorgboerderij inrichten in zijn stallencomplex. De Rijkevoortenaar wilde in samenwerking met zorgkoepel Vizier een deel van zijn boerderij ter beschikking te stellen voor de dagopvang van verstandelijk gehandicapten. Het plan is stuk gelopen op milieuvoorschriften. De boerderij valt binnen de stankcirkel van een agrarisch bedrijf aan de Hoogeindsestraat. Daarom is een wijziging van de bestemming niet mogelijk. Burgemeester en wethouders van Boxmeer betreuren de afwijzing en laten nu uitzoeken of er elders een plek gevonden kan worden voor het zorgcomplex. Gelderlander 28 oktober

 

Kenniscentrum

Docenten De Leijgraaf gaan bedrijven helpen

Midden- en kleinbedrijven ( MKB) uit de regio Noordoost- Brabant kunnen voortaan een beroep doen op de kennis en ervaring van docenten van ROC De Leijgraaf. Het gaat vooral om het bepalen van de koers van een bedrijf. Voor het project is geld vrijgemaakt door EU- instelling Ceres ( 75.000 euro), de provincie Noord- Brabant ( 22.000 euro) en gemeenten ( 22.000 euro), zoals Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint- Hubert.

„ We hebben twee projecten ingediend bij Ceres voor Europese subsidie. Beide zijn goedgekeurd”, zegt René Savelsberg, commercieel directeur van De Leijgraaf. „ Ten eerste hebben we het project Stratos. Hiervoor zoeken we kleine en middelgrote bedrijven die in groepjes van acht, samen met twee coachende ondernemers van grote bedrijven, maandelijks willen discussiëren over de koers die het bedrijf wil varen. Docenten van De Leijgraaf zijn daarbij aanwezig voor advies en ondersteuning. Aan het eind van het jaar is voor elk bedrijf een strategie ontwikkeld.”

Stratos past in de ambitie van De Leijgraaf om het kenniscentrum te worden voor MKB- bedrijven in Noordoost- Brabant. Naast Stratos zoekt het regionaal opleidingencentrum MKB- bedrijven voor het innovatieproject Innofocus. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onder meer United Brains, het kenniscentrum van de Technische Universiteit Eindhoven, TNO ( Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) en de Fontys hogescholen. „ Elk bedrijf krijgt een team toegewezen dat helpt met vernieuwende projecten”, zegt Savelsberg. Bedrijven uit de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert, Veghel, Uden, Schijndel, Bernheze, Boekel en Landerd, kunnen zich aanmelden voor de projecten Stratos of Innofocus. ROC De Leijgraaf is druk bezig om beide projecten ook in de andere gemeenten in Noordoost- Brabant op te zetten. Gelderlander 25 oktober 2005.

woensdag, oktober 26, 2005

 

Varkens onder de grond

Varkens ondergronds in watergebied

Een bouwvergunning voor een ondergrondse varkensstal bij Reek wordt door vier omwonenden en de milieubeweging bij de rechter aangevochten. Ook het gemeentebestuur van Landerd is ’niet blij’ met deze ontwikkeling in de Beerse Overlaat, overstromingsgebied van de Maas. Maar het kon volgens wethouder E. van Hout geen toestemming weigeren aan de Smits Groep, het agrarische conglomeraat van de gebroeders T. en M. Smits uit Wanroij.

Na de megastal voor 8600 dieren op 1,5 hectare bij Westelbeers is dit het tweede vernieuwende en omstreden bouwproject voor omvangrijke varkensmesterijen in het buitengebied van Brabant. De kippenflats zijn al in opmars. Recent werd er één gebouwd bij het natuurgebied Brokkenbroek in Helvoirt. Voor de Smits Groep, gehuisvest op het Wanroijse landgoed Princepeel (450 hectare), gaat het om uitbreiding van één van haar zeven varkenshouderijen met een stal van twee etages voor 1440 varkens. De benedenverdieping komt bijna drie meter onder de grond. Het betreft een bedrijf van in totaal 4400 varkens aan De Steeg, in een laaggelegen polder ten noorden van Reek. Voor zover bekend is zo’n etagestal in Brabant alleen in Haps gebouwd. „De beste oplossing als je krap in de ruimte zit en niet veel duurder dan de gebruikelijke stal“, zegt ondernemer M. Smits.

Door deze aanzienlijke ruimtebesparing, blijft de uitbreiding volgens de gemeente binnen het bouwoppervlak dat aan dit veebedrijf is toegekend in het bestemmingsplan buitengebied van Landerd. Dit plan stelt geen regels aan ondergronds bouwen. Binnen het bouwvlak voor De Steeg 4 komt ook nog een stal voor 700 koeien. Omdat de aanvraag bovendien op 13 juni jongstleden werd ingediend, is dit project niet afhankelijk van het in juli van kracht geworden reconstructieplan Peel en Maas dat de basis legt voor herinrichting van het buitengebied in deze regio. De Steeg 4 valt volgens dit plan binnen het potentiële overstromingsgebied Beerse Overlaat. Bij bouwplannen moet er rekening mee worden gehouden dat deze Maaspolder bij hoog water onder kan lopen. „Het risico op overstroming is reëel. De 720 varkens in de kelder zullen al snel verdrinken. Omdat de kadavers dan niet opgeruimd kunnen worden, ontstaat een gevaar voor de volksgezondheid“, oordelen de milieubeweging en de omwonenden in hun bezwaarschriften. Zij betwisten de opvatting van de gemeente dat het reconstructieplan niet van toepassing is op de etagestal en dat deze uitbreiding binnen het bouwvlak past. Op deze gronden hebben zij de rechtbank in Den Bosch gevraagd om de vergunning te schorsen zodat de bouw niet kan beginnen.

Volgens wethouder Van Hout ligt het risico voor de varkens bij de ondernemers. „Bij dreigende overstroming wachten zij natuurlijk niet af tot het water komt, maar brengen zij hun varkens in veiligheid“, voorziet hij. De kans dat de Beerse Overlaat werkelijk wordt ingericht om in noodsituaties onder water te worden gezet, acht Van Hout vrij klein. „Daar komt Rijkswaterstaat weer van terug.“Niettemin is de Landerdse wethouder van ruimtelijke ordening op ’ethische gronden’ tegen het ondergronds huisvesten van varkens. „Als het aan mij ligt, gaan wij dit in ons nieuwe bestemmingsplan verbieden. Het toestaan van zulke gigantische aantallen dieren op enkele hectaren, druist in tegen de maatschappelijke functie van het boerenbedrijf.“ De Brabantse Milieufederatie (BMF) is niet tegen ondergrondse varkensstallen, maar wil ze ’uitsluitend in gebieden zonder risico op overstroming’. De vestiging van Smits aan De Steeg is volgens omwonenden ’een onbemande, geautomatiseerde varkensfabriek die niets bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid en de leefbaarheid'. Deze kritiek kwam Smits ’koud op het dak’. „Tegen de milieuvergunning van de provincie voor de uitbreiding van ons bedrijf is geen bezwaar gemaakt.“ In de kwalificaties van de opposanten kan hij zich niet vinden. „De twee mensen die aan De Steeg werken, wonen niet naast de varkenshouderij, maar elders in Reek en Schaijk. Dat is het enige verschil met andere boeren, die ook met schaalvergroting worden geconfronteerd.“ Smits vindt de bezwaren inhoudelijk niet sterk. „Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dit voor de rechter gaan winnen. Bron: Brabantsdagblad 25 oktober 2005

dinsdag, oktober 25, 2005

 

SER advies platteland

SER unaniem achter 'Kansen voor het platteland'De Sociaal-Economische Raad (SER) kan zich goed vinden in het advies 'Kansen voor het platteland' zo bleek tijdens de vergadering op 21 oktober. In het advies, dat werd uitgebracht op verzoek van minister Veerman van Landbouw, vraagt de SER aandacht voor de grote verscheidenheid aan functies op het platteland.
Het Nederlandse platteland is zeker vitaal, al kunnen er plaatselijk knelpunten optreden, zoals een tekort aan banen of woningen, verrommeling van natuur en landschap en verschraling van voorzieningen. Vernieuwend ondernemerschap en betrokken burgerschap vormen een belangrijke sleutel om de vitaliteit van het platteland te versterken. Volgens MHP-voorzitter Ad Verhoeven, die namens de drie vakcentrales sprak, is er in het advies een goede balans gevonden tussen economie, ecologie en sociaal kapitaal. Hij wees erop dat het platteland een belangrijke rol speelt als het gaat om werkgelegenheid. In een aantal regio's is het met de ontwikkeling van die werkgelegenheid niet goed gesteld, op sommige plekken is sprake van een lager dan gemiddeld inkomen. Kansen om nieuwe bedrijvigheid en daarmee nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, moeten dan ook actief en alert worden gepakt. Verhoeven vindt het verrassend om te zien hoe sociale innovatie juist op het platteland tot ontwikkeling komt in zorgnetwerken, woonzorgvoorzieningen en andere combinaties van ondernemerschap en burgerschap. Waarnemend voorzitter Jan Heijkoop van LTO-Nederland, die namens de ondernemers het woord voerde, zei dat niet alleen de regering kennis moet nemen van het advies, maar ook andere overheden en maatschappelijke organisaties. Meer provincies en gemeenten zullen moeten meedenken met lokale ondernemers die nieuwe plattelandsactiviteiten willen ondernemen. Ook moet er volgens Heijkoop beter gekeken worden naar de regels die op Europees niveau worden afgesproken en lokaal moeten worden uitgevoerd. Volgens Heijkoop kan het Europese plattelandsbeleid wel degelijk goed helpen om een aantal ontwikkelingen te stimuleren, maar tot nu toe is er te weinig geld, dat bovendien erg moeilijk binnengehaald kan worden. LTO constateert dat het veel doorzettingsvermogen van de ondernemer vraagt om zich een weg door het administratieve bos te banen. Heijkoop pleit voor een uitvoeringsgericht plattelandsbeleid dat bereikbaar is voor alle sectoren op het platteland, waaronder bijvoorbeeld ook de recreatiesector, SER-voorzitter Wijffels, die namens de kroonleden sprak, concludeerde dat in het advies het platteland vooral gezien wordt als onderdeel van de grote urbane zone die Nederland inmiddels is geworden. Dat spreekt hem erg aan. Strikt genomen heeft Nederland eigenlijk geen platteland meer. De functie van het platteland ligt volgens Wijffels vooral in het voorzien in de behoefte aan producten en diensten van de stedelijke bevolking. Die taak zal volgens hem alleen maar toenemen, zeker als Nederland zich verder ontwikkelt naar een bio based economy waar fossiele brandstoffen steeds meer plaats zullen maken voor hernieuwbare bronnen. Kroonlid Jacqueline Cramer, voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde, was blij met de inbreng van de provinciale sociaal economische raden, die veel informatie en inzichten leverden voor het advies. Bij komende adviezen wil ze die input blijven betrekken.
SER, 21/10/05

zaterdag, oktober 15, 2005

 

Agro & Co

De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen deelname van de Provincie Noord-Brabant in het Agro & Co Kapitaalfonds. De Commissie vindt het fonds verenigbaar met de richtlijnen voor staatssteun.
Hiermee is de weg vrij voor oprichting van het Agro & Co Kapitaalfonds dat een impuls moet geven aan de Brabantse plattelandseconomie. De nieuwe participatiemaatschappij beschikt over € 20 miljoen waarmee het innovatieve, veelbelovende bedrijven gaat financieren in de agrofood, verbrede landbouw en groene ruimte van Brabant. Provincie Noord-Brabant, Brabantse Rabobanken en Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (via NCB Participaties) worden de aandeelhouders in het Agro & Co Kapitaalfonds. Zij dragen elk voor eenderde bij in het fondskapitaal.

Kapitaalfonds
Het Agro & Co Kapitaalfonds maakt deel uit van Agro & Co Brabant dat nieuw ondernemerschap op het Brabantse platteland stimuleert door innovatieve, economische activiteiten te ontwikkelen. Het ontwikkelbedrijf van Agro & Co Brabant is vorig jaar al gestart en ondersteunt initiatieven in de eerste ontwikkelingsfase door partijen bij elkaar te brengen en kennis toe te voegen. Het op te richten fonds maakt het nu mogelijk om aan kansrijke bedrijven risicodragend kapitaal te verstrekken.

Initiatieven
Bij Agro & Co zijn het afgelopen jaar zo’n tachtig initiatieven voor ondersteuning en begeleiding aangemeld. Een tiental projecten is nu in uitvoering. Een van de ondersteunde projecten is een proef waarbij satelliettechnologie wordt ingezet om het groeiproces van landbouwgewassen nauwkeurig te monitoren. Aan de hand van gegevens over groei en kwaliteit van het gewas kan de boer tijdig ingrijpen en zonodig aanvullend beregenen of bemesten. Hierdoor moet de productiviteit en kwaliteit van de teelt verbeteren en de opbrengst nauwkeuriger te voorspellen zijn.
Daarnaast neemt Agro & Co ook zelf initiatieven als zij kansen in de markt ziet. Zo is een Brabantbrede aanpak in voorbereiding voor de marketing van Brabantse streekproducten. Ook onderzoekt Agro & Co nieuwe kansen in de combinatie van landbouw en energie en dan vooral biobrandstoffen.

Agro & Co Brabant
Agro & Co Brabant is een gezamenlijk initiatief van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Brabantse Rabobanken, Provincie Noord-Brabant en Kenniscentrum Duurzame Stad- en streekontwikkeling (KDS). Dit kenniscentrum is een samenwerkingsverband van HAS Den Bosch, Fontys Hogescholen en Helicon Opleidingen. Het innovatiecentrum en bijbehorend fonds zijn gevestigd in Tilburg. Agro & Co Brabant is een flexibele netwerkorganisatie met een kapitaalfonds speciaal gericht op financiering van kansrijke nieuwe bedrijven.

dinsdag, oktober 11, 2005

 

43 te verplaatsen bedrijven

In Brabant zijn 43 bedrijven geselecteerd die in aanmerking komen voor verplaatsing van hun intensieve veehouderij uit extensiveringgebieden rondom natuurgebieden. Eerder dit jaar hadden zich 107 bedrijven aangemeld. Naar verwachting zullen de bewindslieden van LNV en VROM binnenkort 8,75 miljoen euro beschikbaar stellen voor verplaatsing. Met dit budget kunnen dan tien bedrijven extra in aanmerking komen voor deelname.

Oorspronkelijk was er 12,5 miljoen euro beschikbaar. Op verzoek van Provinciale Staten hebben GS het budget van 2007 naar voren gehaald. Daardoor is 25,5 miljoen beschikbaar. Desondanks is dat bedrag niet toereikend om alle verzoeken te honoreren. Aan de verplaatsing zijn voorwaarden gesteld aan de grootte van het bedrijf, de aangemelde locatie moet in een extensiveringgebied en als een bedrijf aan een eerdere regeling (VIV) heeft deelgenomen en in een laat stadium zich heeft teruggetrokken, is hernieuwde deelname niet mogelijk.Uiteindelijk komen 41 bedrijven niet in aanmerking, omdat ze niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De selectie in de resterende 66 bedrijven is gebeurd op basis van prioritering: het meeste maatschappelijk effect in relatie tot maatschappelijke investering. De totale berekende vergoeding voor de 66 bedrijven komt op € 48 miljoen, variërend van € 161.000 tot € 3.500.000 per bedrijf, met een gemiddelde van € 721.000. In de geselecteerde groep varieert de berekende vergoeding van € 161.000 tot € 1.450.000, met een gemiddelde van € 512.800. De Brabantse gedeputeerde voor ruimtelijke ontwikkeling en landbouw Paul Rüpp (CDA) hoopt dat met deze stap dynamiek op gang komt in het reconstructieproces.

"We halen een heleboel milieubelasting weg uit de natuur”, aldus Rüpp, die er op wijst dat er 13,3 hectare stalruimte zal worden gesloopt. Een aantal gemeenten in Brabant is al ver gevorderd met de plannen voor landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). In Landerd, Boxmeer, Bernheze en Boekel zullen verplaatste bedrijven straks een nieuwe plek krijgen in deze LOG’s. Daar kunnen ze doorgroeien en hebben ze toekomstperspectief. Met de geselecteerde bedrijven wordt binnen een half jaar een koopovereenkomst gesloten. De daadwerkelijke verplaatsing naar een nieuwe locatie, hangt af van meerdere factoren en zal in de regel verscheidene jaren in beslag nemen. "Het blijft hoe dan ook maatwerk”, aldus Rüpp.Volgens hem zullen de netto-effecten van de reconstructie pas ergens rond 2020 zichtbaar zijn. "Maar het verplaatsen van de intensieve veehouderij is een wezenlijk onderdeel is van dit proces”, aldus Rüpp.
Provincie Noord-Brabant, 11/10/05

vrijdag, oktober 07, 2005

 

Reconstructie Peel & MaasRECONSTRUCTIE

‘ Circus van herinrichting gaat nu volop draaien’

De Reconstructiecommissie Peel en Maas heeft gistermiddag in Boxmeer de aftrap gegeven voor de herinrichting van het platteland in Noordoost­ Brabant. Het buitengebied gaat de komende jaren flink op de schop.

Uiteraard moesten ze in het Boxmeerse gemeentehuis gistermiddag een uurtje of twee de koppen bij elkaar steken. Want de revitalisering van het landelijk gebied, zoals het deftig heet, is vooralsnog het speeltje van vergadertijgers. Maar de heren van de Reconstructiecommissie Peel en Maas waren toch vooral naar Boxmeer gekomen om de geur van het platteland op te snuiven. De Reconstructiecommissie Peel en Maas is een van de zeven overlegorganen in Noord- Brabant die de komende jaren de herinrichting van het platteland handen en voeten moeten geven. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de negen gemeenten in Noordoost- Brabant, het waterschap, landbouworganisatie ZLTO, terreinbeheerders, de milieubeweging en deskundigen op het gebied van recreatie en toerisme. De Reconstructiewet moet leiden tot een herinrichting van het buitengebied. Dierziektes, zoals de vogel- en de varkenspest, hebben de afgelopen jaren laten zien dat de veehouderij zeer kwetsbaar is. Anderzijds heeft de veehouderij zich jarenlang ten koste van ons gemeenschappelijk bezit – water, bodem en lucht - kunnen ontwikkelen. Zodoende is er in de mestoverschotgebieden, waaronder Noordoost- Brabant, een deken van ammoniak en stank gevallen, waardoor het met de natuur bergafwaarts gaat, de leefbaarheid van het platteland onder druk staat en uitbreiding van woningbouw door stankhinder niet of nauwelijks mogelijk is.

„ Het hele circus gaat nu volop draaien”, zegt Hans van Dommelen, secretaris van de reconstructiecommissie. „ We willen met de revitalisering van het platteland meerdere doelen bereiken. We gaan gebieden opknippen in zones; in de ene zone krijgt de natuur de vrije hand, in de andere zone geven we boeren de kans om zich nieuw te vestigen of hun bedrijf uit te breiden en er zijn ook gebieden waar recreatie voorrang krijgt, zoals rond het dorp Overloon.” Tijdens een busexcursie over het Boxmeerse platteland namen de commissieleden gistermiddag onder meer een kijkje bij de Oeffeltse Raam, de beek die dankzij een forse Europese subsidie veranderd wordt in een natuurparadijs. De commisie nam ook een kijkje op het Overloonsche vlak, het gebied tussen Overloon en Oploo dat is aangewezen als Landbouw Ontwikkelingsgebied, kortweg LOG. Boeren van elders kunnen hier een nieuwe toekomst opbouwen en bestaande bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun vleugels uit te slaan. In gebieden waar boeren wegtrekken krijgen woningbouw, recreatie of natuurontwikkeling vervolgens weer nieuwe kansen. Andere LOG’s in de regio liggen in de driehoek Oploo- Stevensbeek- Sint Anthonis, ten zuiden van Haps en Rijkevoort, ten westen van Beers en in de Graspeel tussen Zeeland en Mill. Voor de uitvoering van de Reconstructiewet is voor heel Noord- Brabant tot eind 2006 ruim 140 miljoen euro beschikbaar. Het megaproject heeft een looptijd van vijftien jaar. De uitvoering wordt voor Noordoost­ Brabant gecoördineerd door specialisten van de provincie en de diverse gemeenten. Het team opereert vanuit het Regionaal Milieubureau in Cuijk. Bron: Gelderlander 7 okt 2005

Foto:
De Oeffeltse Raam, hier ter hoogte van het dorp Oeffelt, wordt in het kader van de reconstructie van het platteland herschapen tot ecologische verbindingszone.

donderdag, oktober 06, 2005

 

Excursie Oeffeltse Raam

Slideshow:
http://www.flickr.com/photos/tags/oeffeltseraam/show/

 

Boeren krijgen ruimte

Breda versoepelt regels. Boeren krijgen de ruimte

Dinsdag 4 oktober 2005

De gemeente wil agrariërs en bewoners in het buitengebied meer mogelijkheden geven voor het stallen van caravans, werk aan huis of voor recreatie. In december moet het tot definitief beleid komen.
Het mag het sluitstuk heten van jaren van onduidelijkheid en discussie over wat wel en niet mogelijk is in het Bredase buitengebied. Met name de affaire rond de familie Mathijssen in Prinsenbeek over het openhouden van een maïsdoolhof heeft tot hevige discussies geleid in de politiek. Maar de affaire heeft de besluitvorming nu wel in een stroomversnelling gebracht.De gemeentelijke adviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Verkeer (SOV) gaat op initiatief van burgemeester en wethouders nieuw beleid uitzetten. Op 11 oktober komt de commissie bij elkaar, op 25 oktober wordt een bustrip gemaakt door het buitengebied, onder meer van Prinsenbeek, en in december moet er een ontwerpbesluit liggen.

Op donderdag 3 november is er op het stadskantoor een inloopavond voor iedereen die wil inspreken op het nieuwe beleid voor het buitengebied. Waar andere gemeenten als Etten-Leur en Drimmelen, mede op aandringen van de ZLTO, al langer werken met nieuw beleid voor het buitengebied en extra bevoegdheden maakt Breda een inhaalslag. SchurenOok rond Breda zijn de laatste jaren veel agrariërs gestopt met hun bedrijf. B en W willen de agrariërs de mogelijkheid bieden om hun boerderijen, schuren en stallen te gebruiken voor niet -agrarische-activiteiten.Binnenkort krijgen ze in delen van het buitengebied de gelegenheid om op eigen erf een atelier of een architectenbureau te huisvesten. Of bijvoorbeel om een deel van de kassen of bedrijfsgebouwen te gebruiken voor stalling van caravans. Ook burgers, zo melden B en W, kunnen gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden. Wel onder strikte voorwaarden. Activiteiten mogen niet te veel verkeer aantrekken, het landschap mag niet aangetast worden en het planten van bomen en struiken kan nodig zijn voor een goede inpassing van activiteiten.

dinsdag, oktober 04, 2005

 

Durven aanpakken

“Er is veel controlezucht in ons land. Daardoor hebben bestuurders soms de neiging zichzelf te verbergen. Maar als we tot uitvoering willen komen, is durven aanpakken echt de enige weg. Het rijk moet provincies daarvoor ruimte geven, de provincies moeten die ruimte op hun beurt aan gemeenten en waterschappen geven.”

Uitspraak minister Veerman op woensdag 14 september tijdens de conferentie ILG in Zicht.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?