zondag, juni 30, 2013

 

Nieuwe aanpak om innovaties te stimuleren

EIP – European Innovation Platforms

Europese innovatiepartnerschappen (EIP’s) maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen uit de praktijk, om brede maatschappelijke baten te realiseren en om industrieën snel te moderniseren. Deze aanpak maakt deel uit van de economische strategie voor de EU, het EU 2020-programma, dat de nadruk legt op innovatie. Bron: netwerkplatteland.nl Lees veder.


 

LEADER wordt CLLD

LEADER-werkwijze nieuwe stijl

Europa zet in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2014 sterk in op een bottom-up werkwijze intitiatieven van onderop: Community Led Local Development (CLLD). Er zijn overeenkomsten en verschillen met LEADER. CLLD volgt dezelfde bottom-up werkwijze als LEADER, een programma dat ingevuld kan worden door initiatieven vanuit de praktijk. LEADER startte in 1991 als een opzichzelfstaand programma. In 2007 werd de LEADER-werkwijze een als aparte ‘as’ geïntegreerd in het POP2. Maar CLLD is meer dan LEADER onder een andere naam. Onder het POP2 werd LEADER gecofinancierd vanuit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Omdat de methode tot succesvolle projecten leidt wil de EU dat ook een beroep kan worden gedaan op andere structuurfondsen. De bottom-up methode wordt dus uitgebreid. Bron: netwerkplatteland.nl Lees verder.


vrijdag, juni 28, 2013

 

Sociale inpassing is net zo belangrijk als landschappelijke inpassing

Marijke Nooijen van Vair Varkenshuis is een pionier in de transitie naar een duurzame veehouderij. Samen met haar man Michiel Nooijen bedacht ze een nieuw duurzaam concept, waarbij rekening is gehouden met de meest strenge eisen van de Dierenbescherming en Stichting Milieukeur.
De familie Nooijen heeft zich vanuit passie zelf duurzame doelen gesteld, zoals geen antibiotica, minder stank door een zogenaamd varkenstoilet, veel licht en frisse lucht voor de varkens, een transparante bedrijfsvoering voor ieder die daarin belangstelling heeft, afleiding voor de dieren, het bevorderen van nestelgedrag , het sluiten van natuurlijke kringlopen en smaakvol eten. Het is duidelijk dat bij Vair varkens verblijven die het naar hun zin hebben: naast de vergadertafel liggen achter glas in ruime hokken de biggen, met een lange krulstaart, op stro te slapen.

Maar het komt koud op je dak als je plannen, waar je je passie in legt, niet geaccepteerd worden door de omgeving, vertelt Marijke Nooijen aan de Regionale groep. Het oorspronkelijke plan met 250 zeugen en nieuwe stallen werd ondanks alle duurzame ambities niet geaccepteerd. Er was vooral onrust over de nieuwe stallen die in het zicht zouden liggen van een aantal buren. Toch is er bij de omwonenden een duidelijke kentering gekomen. Dit komt doordat Marijke met de buurt in gesprek is gegaan. In meerdere bijeenkomsten werden angst en bezwaren uitgesproken. Tijdens een fietstocht zijn alle naastliggende percelen bezocht en is er ter plekke met de omwonenden gekeken naar de bezwaren. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het concept toe te passen in de bestaande gebouwen, met 20 in plaats van 250 zeugen. Wel duurzaam. Met de tijd en transparantie van het bedrijf, groeide het begrip: de directe omwonenden zijn nu ambassadeurs voor Vair Varkenshuis. Bron: Nieuwsbrief Peelhorst. Lees verder.

 

Brabant wil prestaties veehouders op internet zetten

De provincie Noord-Brabant wil de prestaties van individuele veehouderijen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en omgeving openbaar maken om het vertrouwen van burgers in de veehouderij te vergroten.

Vanaf medio 2014 worden veehouders in Brabant getoetst op duurzaamheidsprestaties willen zij in aanmerking komen voor een bouwvergunning. Hiervoor wordt een nieuw toetsingssysteem gemaakt, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Projectleider Jan Buys van de provincie Noord-Brabant: "We willen de score van de BZV openbaar maken om transparant te zijn naar burgers toe. Boeren kunnen dan laten zien wat zij allemaal doen op het gebied van duurzaamheid en volksgezondheid. 'Be good and tell it', dat is ons uitgangspunt." ZLTO-bestuurder Herman van Ham is minder gelukkig met het voornemen van de provincie. "Brabant heeft behoefte aan een transparante veehouderij. Wij willen ook het draagvlak bij burgers herstellen maar of dit nu de manier is, kun je je afvragen." Bron: Boerderij. Lees verder.

 

Ondernemen op het platteland

Noordoost-Brabant is ambitieus. Ze wil haar van oudsher sterke agro & food sector revitaliseren. Daarnaast wil zij de dynamiek tussen Stad en Platteland verder stimuleren. Om deze ambities waar te maken is een sterker economisch vestigings- en innovatieklimaat nodig. Een klimaat dat veelzijdig en uitnodigend is, maar ook eisen stelt aan kwaliteit en duurzaamheid. Welke opgaven moet het landelijk gebied stellen om aan deze ambities inhoud te geven?
De gemeenten Bernheze en Haaren hebben deze vraag namens 5-sterren Noordoost Brabant gesteld aan bureau Blaauwberg. Dit heeft een beleidsagenda opgeleverd met aanbevelingen voor het functioneren van het landelijk gebied, maar ook voor innovatie binnen de economische keten van agro & food. Belangrijke constatering is verder dat de aansluiting van de regionale arbeidsmarkt en beroepsbevolking op deze ambities, nadrukkelijk aandacht vraagt. Klik hier voor het volledige rapport. Bron: Nieuwsbrief 5*NOB.

donderdag, juni 27, 2013

 

Impuls van 475 miljoen voor Brabant

In ruime meerderheid hebben Provinciale Staten ingestemd met het instellen van 4 investeringsfondsen. Er komt een fonds voor innovatie (€ 125 mln), energie (€ 60 mln), breedband (€ 50 mln) en natuur (€ 240 mln). Het geld is afkomstig uit de verkoop van de Essent-aandelen.


Met deze investeringsfondsen zet de provincie € 475 miljoen in voor de toekomst van Brabant door te participeren in projecten van anderen, waarvoor investeringen van banken in deze economisch onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn. Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de projecten. De provincie stelt zich dus op als partner van private investeerders en is bereid tot het nemen van een zeker risico. Met uitzondering van het fonds voor natuur, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, dient het geïnvesteerde kapitaal te worden terugverdiend. Deze zogenaamde revolverende fondsen worden ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Bron: Brabant.nl Lees verder.

 

€ 70 miljoen voor Landschappen van Allure

Op 24 juni zijn 4 projecten uitgekozen voor de eerste investeringsronde van € 26,4 miljoen voor de Landschappen van Allure. De projecten zijn de Groene Corridor, het Kloppend Hart, de Zoom en de Landerij van Tosse. De 25 partners in de projecten brengen samen € 43,6 miljoen in, waarmee de totale investering € 70 miljoen bedraagt. Bron. Brabant.nl  Lees verder.


 

600 miljoen voor plattelandsontwikkeling

Europees landbouwbeleid ingrijpend hervormd

De Europese Unie heeft woensdag 26 juni 2013 een principeakkoord bereikt over een ingrijpende hervorming van het Europees landbouwbeleid voor de periode van 2014 - 2020. Het landbouwbeleid bestond tot nu toe uit vastgestelde quotaregelingen, maatregelen die ingrepen op de markt toestaan en inkomenssteun die breed werd verdeeld. Nu komen vergroening en marktoriëntatie meer centraal te staan.
Vergroening

Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, die samen met de Europese ministers van landbouw nauw betrokken was bij de onderhandelingen over dit principeakkoord, is tevreden met het bereikte resultaat: "Betalingen aan boeren worden in dit nieuwe beleid vooral verbonden aan de manier waarop je de vergroening van je bedrijf doorvoert. Dat is een belangrijke trendbreuk." Nederland heeft ervoor gezorgd dat in de lijst met vergroeningsmaatregelen meer groene maatregelen mogelijk zijn. Hierdoor worden nationale vergroeningsmaatregelen gestimuleerd. Nederland zal in de periode van 2014 – 2020 ongeveer €6 miljard voor landbouw van de Europese Unie ontvangen. Hiervan is €5,4 miljard bestemd voor directe betalingen en €0,6 miljard voor plattelandsbeleid. Bron: Rijksoverheid.nl Lees verder.

woensdag, juni 26, 2013

 

Antibioticadoelen veehouderij op schema

Het antibioticagebruik in de veehouderij is ten opzichte van 2007 met 56% gedaald. Ook de resistentieniveaus in dierlijke organismen namen af.

Uit de jongste Maran rapportage blijkt dat de verkoop van antibiotica voor de veehouderij sinds 2009 met bijna de helft is gedaald, van 495 ton in 2009 naar 249 ton in 2012. De doelstelling om de verkoop ten opzichte van 2009 in 2013 te halveren, is in 2012 al vrijwel gehaald. Bron: Vlees.nl Lees verder.

 

Edelhert terug in Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft maandag geld beschikbaar gesteld voor de herintroductie van het edelhert in het Groene Woud. Er komen ongeveer 20 edelherten in een gesloten gebied van 250 hectare bij Best en Boxtel.

De terugkeer van het edelhert ligt gevoelig in de Brabantse politiek. In Provinciale Staten is er tot dusver geen meerderheid voor te vinden. De coalitiepartijen CDA en VVD en oppositiepartij PVV zijn tegen. De PVV rekende uit dat het plan 30.000 euro per hert kost. De partij vindt dat in een tijd van crisis niet uit te leggen. Bron: Telegraaf. Lees verder.

 

Ecoson start bouw biofosfaatfabriek

Ecoson start met de bouw van de biofosfaatfabriek. Medio mei 2014 zal de fabriek in werking treden. In een korte periode is er massaal ingetekend voor de benodigde 100.000 ton mest. Deze nieuwe activiteit die resulteert in de duurzame productie van groen gas en organische droge meststof is hiermee één van de eerste concrete initiatieven dat doorgang vindt. Door een combinatie van vergisten, drogen en hygiëniseren van varkensmest ontstaat een droge organische biofosfaatkorrel. Deze biofosfaatkorrel wordt geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen vanuit de toekomstige mestwetgeving. Fosfaat uit dierlijke mest zal buiten de Nederlandse landbouw afgezet moeten worden om zo de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen. Bron: Plattelandspost. Lees verder.

vrijdag, juni 21, 2013

 

Provincies willen af van quotering vee

De provincies met de grootste veestapel zeggen op termijn af te willen van het stelsel van dierrechten dat het aantal stuks pluimvee en varkens reguleert in de concentratiegebieden. Een cocktail van nieuwe regels maakt het sturen op dieraantallen overbodig.

Zij reageren daarmee op het kabinetsbesluit van vorige week. Gemeenten en provincies krijgen meer mogelijkheden om de veehouderij te begrenzen. Met de nieuwe regels kunnen provincies grenzen stellen aan het aantal dieren op bedrijfsniveau, aan de veedichtheid per hectare en het aantal dieren per gebied.De nieuwe regelgeving voor provincie en gemeenten om grenzen te stellen aan de groei van de veehouderij maakt het huidige stelsel van dierrechten en eventuele invoering van koerechten, overbodig. Dat blijkt uit een rondgang langs de verantwoordelijke provinciebestuurders van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Deze provincies huisvesten het gros van het aantal pluimvee- en varkens in Nederland. Bron: Boerderij. Lees verder.

dinsdag, juni 18, 2013

 

Luchtwassers nemen ammoniak goed weg

Winst luchtkwaliteit door inzet luchtwassers

De lucht kan in landbouwgebieden schoner worden als boeren bij het ventileren van de stallen luchtwassers gebruiken. Onderzoek in het landbouw ontwikkelingsgebied De Rips laat zien dat het niveau van ammoniak en fijn stof in de lucht mede dankzij luchtwassers gelijk bleef, terwijl de veestapel toenam. Uit eerder RIVM-onderzoek blijkt de landbouw in 2010 4,5 procent minder ammoniak had kunnen uitstoten als luchtwassers aanwezig waren, aan stonden en goed werden gebruikt.

In het landbouw ontwikkelingsgebied De Rips in Noord-Brabant is de veeteelt uitgebreid. Veeteelt heeft luchtverontreiniging tot gevolg, met name door de uitstoot van ammoniak en fijn stof. Om de uitstoot van ammoniak en fijn stof (PM10) te verminderen, worden onder andere gecombineerde luchtwassers gebruikt, die de ventilatielucht met ammoniak en fijn stof uit stallen schoonmaken.
Luchtkwaliteit gelijk bij intensievere veeteelt

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant van 2008 tot en met 2011 concentraties van ammoniak en fijn stof rondom het landbouw ontwikkelingsgebied gemeten. Mede door het gebruik van luchtwassers zijn de huidige grenswaarden voor fijn stof niet overschreden. De luchtwassers blijken de uitstoot van ammoniak zo ver te verminderen dat, ondanks toename van veeteeltactiviteiten, de luchtkwaliteit niet verslechtert. Bron.

woensdag, juni 12, 2013

 

Vier miljoen voor innovatie agrofood

Provincie wil impuls voor innovatie landbouw

Robots, gps-applicaties, 3D foodprinting, export van kennis en eiwit uit bietenblad. Voorbeelden van innovaties in de landbouw die de provincie wil gaan stimuleren. Ze staan in een programma waarvoor de provincie 4 miljoen euro beschikbaar heeft.

Het programma is onderdeel van de plannen van de provincie om de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te worden. Om dit te realiseren heeft de provincie samen met een groot aantal partners een uitvoeringsagenda opgesteld die de samenhang tussen ruimtelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid en ecologie bevordert.

Brabantberaad
Deze aanpak bouwt voort op de acties van het Verbond van Den Bosch en de besluiten om te komen tot een transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Mede in aansluiting op het Economisch Programma Brabant 2020 is een innovatieprogramma vastgesteld voor het brede agrofoodcluster. Bij de discussie in het Brabantberaad concludeerden de deelnemers begin dit jaar al dat verduurzaming van de agrarische sector de beste oplossing is voor het herstellen van de balans tussen boeren en hun omgeving. In 2011 hadden de ondertekenaars van het Verbond van Den Bosch onder het motto ‘Al het vlees duurzaam’ ook al geconstateerd dat de hele keten van grond tot mond duurzamer moet. De uitvoeringsagenda is een samenhangend pakket van een ontwikkelingsgerichte, stimulerende en belonende aanpak, gecombineerd met regelgeving en goede handhaving.

Impuls van € 4 miljoen voor innovatieprogramma
Onderdeel van de uitvoeringsagenda is een innovatieprogramma. Om de rijksmiddelen voor innovatie optimaal te benutten - en in overbrugging naar de nieuwe Europese programma’s - heeft de provincie het voornemen om € 4 miljoen te investeren tot 2016, in aanvulling op de provinciale fondsen. Dit moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. De provincie wil dit geld inzetten om proeftuinen/living labs te stimuleren, innovaties in de agrofoodsector financieel en met menskracht te ondersteunen en netwerken voor kennisdeling te ondersteunen.

De provincie werkt hiervoor nauw samen met regionale intermediaire organisaties en kennisinstituten in Noord-Brabant, met de topsector Agri&Food en met partners binnen en buiten de provinciegrenzen. Het innovatieprogramma richt zich op vijf thema’s: klantwaarde, voeding en gezondheid, duurzame technologie, biobased economy en ondernemen in lokale netwerken. Voorbeelden van dit soort innovaties zijn GPS-applicaties en robotica in de landbouw, 3D foodprinting, verwaarding van reststromen zoals eiwit uit bietenblad en export van kennis over geïntegreerde systeempolossingen bijv. veehouderij-systemen.

Belangrijke stappen
Op een aantal onderdelen hebben de provincie en maatschappelijke partners al belangrijke stappen gezet in het realiseren van de uitvoering. Afgelopen mei heeft het Verbond van Den Bosch de inkoopspecificaties bekend gemaakt die bepalen aan welke duurzame eisen varkensvleesproducten moeten voldoen. Verder hebben Gedeputeerde Staten enkele besluiten van Provinciale Staten over de zorgvuldige veehouderij uitgewerkt. Dit betreffen een aantal aanpassingen van de Verordening ruimte, de voorbereidingen voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de verplichting tot maatschappelijk dialoog bij bedrijfsontwikkelingen.

De verlenging van de bouwstop voor geitenhouderijen met maximaal 1 jaar en het opnemen van een bouwblok met een maximale omvang van 1,5 hectare voor alle typen veehouderij zijn al verwerkt in een spoedwijziging van de Verordening ruimte. Bron: website prov. Brabant.

zaterdag, juni 01, 2013

 

Voorbeelden Stadslandbouw


dinsdag, mei 28, 2013

 

Stadslandbouw, vijf tips!


Stadslandbouw is booming. Pluktuinen, buurtmoestuinen: het ene na het andere groene initiatief wordt bedacht door particulieren enthousiastelingen. Doordat bewoners lokaal, in de stad, hun voedsel verbouwen, weten zij waar het gegroeid heeft, wat erin zit en hoe het bewerkt is. Maar daarnaast heeft het ook een sociale functie: mensen gaan samen aan de slag en ontmoeten elkaar.

Het bedenken van een buurtmoestuin is een, het idee ten uitvoer brengen is een tweede. Want gemeenten en ingewikkelde regelgeving doen de moed al snel in de schoenen zakken. Hoe zorg je ervoor dat jouw stadslandbouw-initiatief zonder frustratie van de grond komt? Uit onze ervaringen met bewonersinitiatieven hebben we vijf tips gedestilleerd.

1. Creëer draagvlak
Flyer in de buurt en houd een bewonersbijeenkomst. Er zullen altijd tegenstanders zijn, want mensen zien nu eenmaal snel beren op de weg, maar houd vertrouwen. Als het allemaal begint te lopen zullen de meesten wel bijdraaien.

2. Zorg voor een gevarieerde kerngroep
Je hebt een kartrekker nodig, maar ook iemand die goed is in communicatie en netwerken, iemand die met cijfers weet om te gaan, of die graag de handen uit de mouwen steekt. Zorg voor denkers en doeners.

3. Voor wie z’n oog heeft laten vallen op gemeentegrond: zoek steun bij de politiek
Spreek wethouders aan, of raadsleden. Zij zijn in staat om deuren te openen.

4. Wees niet bang voor wat burgerlijke ongehoorzaamheid bij tijdelijke initiatieven
Gemeenten willen wel graag meewerken aan groene plannen, maar zijn soms wat huiverig om braakliggende grond te laten gebruiken. Immers, als er straks wel een koper is, krijgen ze die tuinders dan nog wel weg? Voordat alle vergunningen rond zijn ben je zo driekwart jaar verder. Daarom: begin gewoon zodat er meteen resultaat zichtbaar is en stel de gemeente voor om een tijdelijk contract af te sluiten. Daarmee haal je de meeste angst wel weg. Het ergste wat je kan overkomen, is dat je de sla weer uit de grond moet trekken, maar dat hebben wij nog nooit meegemaakt.

5. Kijk het kunstje af bij anderen
Er zijn inmiddels duizenden initiatieven en mensen vinden het altijd leuk om tips te geven.

Advies?
Wil je advies bij het opzetten van een pluktuin, buurtmoestuin of ander project in jouw leefomgeving? Lees hier meer over wat KNHM voor jou kan betekenen.

Bron tekst en foto www.knhm.nl/stadslandbouw


maandag, mei 27, 2013

 

ZLTO wil biomineralen produceren in BBE Park Cuijk

Een consortium van agrarische partijen onder leiding van ZLTO werkt aan de ontwikkeling van een biomineralenfabriek op het BioBased Economy-park Cuijk. Dit maakt zij vandaag bekend. Het consortium gaat zich inspannen om voorgedroogde dierlijke mest op te waarderen tot een hoogwaardige Biomineralenkorrel. Zo wil ZLTO, samen met het consortium, de sector ondersteunen om de exportmogelijkheid van Biomineralen naar buitenlandse akkerbouw te benutten.

Naast de bouw van de biomineralenfabriek, moet ook zorg gedragen worden voor de aanvoer van mest en de afzet van de Biomineralen in het buitenland. Daarom zet ZLTO zich in om een consortium op te richten waar naast ZLTO ook andere betrokken (sector)partijen toetreden. Ook de betrokkenheid van veehouders, die uit eigen scheidingsinstallaties voorgedroogde mest kunnen aanvoeren, is cruciaal.
Daarnaast moet de levering van warmte, die nodig is voor het droogproces van de dikke fractie mest, voor de fabriek worden geregeld. Daarom heeft ZLTO met Essent een intentie tot samenwerking ondertekend. In deze samenwerking zal Essent zich richten op het beschikbaar stellen van ruimte voor de fabriek op het te ontwikkelen BioBased Economy-park Cuijk en het leveren van de benodigde warmte. De definitieve besluitvorming daarover volgt later dit jaar. Lees verder.

vrijdag, mei 24, 2013

 

Natuurpoort De Heksenboom organiseert Natuurpoorten-week

Natuurpoort De Heksenboom in Sint-Anthonis heeft het initiatief genomen om in juni een publiekslancering te organiseren. Van 15 tot en met 23 juni vinden er, in samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN, allerlei activiteiten op en rond de Natuurpoort plaats. Er worden onder meer verschillende soorten wandelingen, een fietstocht, mountainbiketocht en GPS-tochtgeorganiseerd. Ook is er een speciale vaderdagactie.

Ontwikkeling Brabantse Natuurpoorten
Er zijn momenteel diverse Natuurpoort-locaties in ontwikkeling en daarnaast is een groot aantal locaties in een verkennende fase. Één van de projectdoelstellingen van Brabantse Natuurpoorten is een provinciale spreiding van het netwerk, waarbij poorten aan de belangrijkste natuurgebieden worden gerealiseerd. Daarnaast streven we ernaar dat er voor elke inwoner in Brabant een goed bereikbare Natuurpoort in de regio te vinden is.

Voor de regio’s waar nog geen poortlocatie is aangewezen onderzoeken we momenteel, samen met natuurbeherende organisaties, de mogelijkheden. Mede door het gelimiteerde aantal van 30 locaties en de gewenste provinciale spreiding zijn we terughoudend bij initiatieven voor nieuwe Natuurpoorten in regio's waar reeds meerdere Natuurpoorten zijn beoogd of gerealiseerd.

donderdag, mei 23, 2013

 

Akkoord over verduurzaming varkensvlees

Maarten Rooijakkers, voorzitter vakgroep varkenshouderij van LTO, noemt het akkoord met de supermarkten en de Centrale organisatie voor de Vleessector (COV) over verdere verduurzaming van varkensvlees een kans voor de sector. Hij maakt zich geen zorgen dat boeren er financieel bij inschieten. "Dat komt goed. Supermarkten zullen voldoende moeten betalen, anders krijgen ze niet geleverd. Varkenshouders zijn niet verplicht te leveren. Ik hoop wel dat het op termijn zover komt dat varkenshouders een meerprijs beuren, boven de gemaakte meerkosten." Spil in het akkoord tussen de drie partijen, aangevuld met de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu vormen inkoopcriteria op het gebied van dierenwelzijn, veiligheid en milieu. De meeste voorwaarden gelden vanaf 2015. Vanaf 2020 is de hele set eisen van kracht voor leveranciers van vers varkensvlees aan de retail. Lees verder.

 

Vlees vergt verhaal, geen keurmerk'

Boeren, vleesproducenten en vleesverkopers twijfelen eraan of meer informatie via keurmerken of herkomstetiketten leidt tot een bewuster aankoopgedrag. Open en eerlijk zijn is de basis voor vertrouwen. Dat was een van de conclusies van de AgrichatNL gisteren, geleid door Nieuwe Oogst-redacteur Caroline van der Plas. In AgrichatNL praten boeren, burgers, bestuurders, wetenschappers en andere agro-belangstellenden via Twitter (@AgrichatNL en #AgrichatNL) wekelijks volop mee over een bepaald onderwerp. De chat van gisteravond ging over transparantie en keurmerken in de (rund)vleesketen. Ruim veertig deelnemers wisselden in een uur tijd een paar honderd tweets met elkaar uit over dit onderwerp. Lees verder.

dinsdag, mei 21, 2013

 

Mogelijkheden leegstandswet voor wonen en werken

Leegstandswet
De wetgever heeft ingezien, dat voor het bevorderen van tijdelijke transformatie van leegstaand vastgoed het niet voldoende is om wetgeving te vereenvoudigen en besluitvorming te versnellen. Het moet ook mogelijk zijn om woonruimte in leegstaande kantoren ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen tijdelijk te verhuren zonder direct verstrikt te raken in de huurbeschermingsbepalingen. Bij de invoering van de Leegstandwet is het mogelijk gemaakt om in deze gebouwen woonruimte te verhuren voor een periode van vijf jaar met uitsluiting van de huurbeschermingsbepalingen. De periode van vijf jaar bleek te kort om de kosten voor tijdelijke transformatie terug te verdienen. Om deze belemmering weg te nemen heeft de Tweede Kamer recentelijk ingestemd met verlenging van de maximale periode voor verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren en niet-woongebouwen van vijf jaar naar tien jaar. Bovendien wordt bij tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan de vergunning in één keer voor de hele duur van de vergunning verleend. Naar verwachting zullen deze wijzigingen per 1 juli 2013 in werking treden.

Kortom, bij ruimtelijke transformaties is het raadzaam dat partijen en belanghebbenden zich goed verdiepen in de nieuwe wet- en regelgeving. Het zou een gemiste kans zijn wanneer de geboden juridische ruimte en flexibiliteit onvoldoende wordt gebruikt bij de herontwikkeling en transformatie van vastgoed. Lees verder.

Voor informatie over twee projecten klik op 'Twee Vliegen' of 'Tussenstapwoning'.

zaterdag, mei 18, 2013

 

Brabant begrenst bouwblok melkveehouderij

Brabantse melkveehouders kunnen bij nieuwbouw of uitbreiding niet meer groter bouwen dan 1,5 hectare bouwblok. Ook zullen zij – net als de overige veehouderijsectoren – getoetst gaan worden duurzaamheid- en milieueisen.

De Brabantse Staten heeft vrijdagmiddag unaniem ingestemd met de begrenzing van het bouwblok voor de melkveehouderij. Net als de intensieve veehouderij worden ook bouw- en uitbreidingsmogelijkheden van melkveehouderijbedrijven beperkt. De maat van een bouwblok voor de melkveehouderij is maximaal 1,5 hectare, exclusief voerplaten. De varkenshouderij was al gebonden aan deze bouwblokomvang. Lees verder.

 

Oproep om samen te werken in foodbranche

In deze turbulente tijd is de food sector als vanouds een stabiele factor. De directe volumes worden
nauwelijks geraakt, maar margedruk is wel een groot thema. Grondstofprijsontwikkeling enerzijds en een fel concurrerende food retail creëren grote druk op food bedrijven. Hoe hierin alert te ondernemen? Het verbinden van de eigen belangen met die van de afnemer is een antwoord. Hoe? Zeer gecommitteerde samenwerking tussen foodbedrijven en afnemers kan een unieke waardepropositie opleveren voor de eindconsument.

Visie op food sector update 2013

vrijdag, mei 17, 2013

 

Peelhorst pakt koe bij de hoorns


 

Operation Market Garden 2014 verwacht 1 miljoen bezoekers


donderdag, mei 16, 2013

 

Vereenvoudigde regelgeving voor gewenste ontwikkelingen


bodemwarmtewisselaar

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen op 1 juli 2013 in werking

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is op 29 maart 2013 gepubliceerd in Staatsblad 2013, nummer 112. Met dit besluit wil de overheid het gebruik van bodemenergie stimuleren. Het besluit vereenvoudigt de procedures voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem en zorgt voor uniforme regels. Het wijzigingsbesluit zal op 1 juli 2013 in werking treden en wijzigt een aantal bestaande besluiten, waaronder het Activiteitenbesluit. Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels voor het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen.
Het besluit maakt onderscheid tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De open systemen circuleren grondwater en zijn ook wel bekend als ‘warmte koude opslagsystemen' (WKO). De gesloten systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond. Een veel gebruikte naam voor deze systemen is 'bodemwarmtewisselaar'. Voor meer informatie klik hier.

Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen worden er wetten en regels gemaakt. Probleem is vaak dat daardoor ook gewenste ontwikkelingen gehinderd kunnen worden. Om daar aan tegemoet te komen wordt er 'reparatiewetgeving' toegepast. Het 'activiteitenbesluit', waardoor ingewikkelde vergunning verlening overbodig wordt,  is daar een voorbeeld van. Per 1 juli wordt dit toegepast voor bodemenergiesystemen.

Dat dit niet altijd opgaat blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld de regelgeving rond beschermde vogels zoals de huismus juist verscherpt is.

woensdag, mei 15, 2013

 

De unieke kenmerken van samenwerking

Sommige mensen kunnen genieten van het werken in een samenwerkingsverband. Ze genieten van de verschillen, kunnen prima (zelfs beter) uit de voeten zonder een baas, zien de meerwaarde van verschillen tussen de partners, vinden het interessant om iets nieuws tot stand te brengen en ‘raken niet van de leg’ als de context (weer een keer) verandert. Sommigen floreren daarin. Andere mensen vinden het heel onplezierig. Ze geloven dat er alleen iets tot stand kan komen als er een duidelijk machtscentrum is en zien nauwelijks meerwaarde in verschillen en variëteit. Ze willen het liefst iets kunnen regelen met of via een duidelijke baas en duidelijke klant-leverancierrelaties. Juist waar het (een begin van) samenwerken betreft, vinden deze mensen dat maar gedoe waar niets uitkomt. In het begin is het ook niet altijd gemakkelijk, maar juist dan heb je mensen nodig die in die onduidelijkheid kunnen werken.

Dit is de wereld van streekmanagers en alliantiemakelaars. Wie zich hierin wil verdiepen kan ik de 'bestseller' "Leren samenwerken tussen organisaties - allianties - netwerken - ketens - partnerships" van de auteurs Edwin KaatsWilfrid Opheij van harte aanbevelen.

Voor informatie over dit boek klik hier.

 

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Particuliere initiatieven in het personenvervoer

Bezuinigingen zorgen voor steeds minder publieke middelen om onrendabele openbaar vervoerlijnen overeind te houden. Het schrappen van deze lijnen betekent dat reizigers te maken krijgen met een schraler vervoersaanbod. In dergelijke ‘dunne’ gebieden worden door burgers steeds vaker eigen initiatieven ontplooid om mensen te ondersteunen in hun vervoersvraag.Vanuit sociale betrokkenheid wordt heel kleinschalig maatwerk georganiseerd dat veel beter aansluit bij deze vervoersvraag dan een overheid ooit zou kunnen.
In dit rapport vindt u ruim 150 initiatieven.
Bekijk document

Zie ook het project Buurt-Taxi.

vrijdag, mei 10, 2013

 

Sneller ondernemen

Bent u als ondernemer actief in de vrijetijdssector? Dan grijpt u nieuwe kansen het liefst snel aan. U wilt groeien, mogelijkheden benutten. Toch doet u dit niet van de ene op de andere dag. Gaat het om uitbreiding van de bestaande locatie of een nieuwe vestiging? Dan betekent dat, dat u te maken krijgt met het plaatselijke bestemmingsplan. En dus van de gemeente toestemming nodig heeft om uw toekomstplannen te realiseren.

Doorlooptijd planologische procedure kan sneller
Helaas duurt het doorlopen van een planologische procedure nu gemiddeld zes tot zeven jaar. Een lange periode, die vernieuwing in de sector bijna onmogelijk maakt. En niet één duidelijke oorzaak kent. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant, Midpoint Leisure Boulevard en TOP Brabant blijkt dat de vertraging komt door een complex samenspel van factoren. De oorzaken liggen zowel bij de ondernemer als bij de gemeente. Denk aan een te onduidelijke visie, of aan een te strikte handhaving van regels.

Maar het hele proces kan sneller: binnen circa twee tot drie jaar. Hoe? Lees het in de brochure: Vrije tijd in een hogere versnelling.

Documenten planologische procedure
Tijdens een planologische procedure krijgt u als ondernemer of gemeente te maken met meerdere documenten. Zo dient de ondernemer tijdens de eerste fase een principeverzoek in. Later volgt een afsprakendocument, als leidraad voor een soepele samenwerking tussen initiatiefnemer en gemeente. Ook is het verstandig om de omgeving in een vroegtijdig stadium in te lichten over uw plannen. De communicatieleidraad vormt hiervoor een handig document. Op deze pagina’s vindt u een uitleg van deze drie formulieren. Wilt u ermee aan de slag? Download ze gratis.

Het principeverzoek

Het afsprakendocument

De communicatieleidraad

woensdag, mei 08, 2013

 

€ 3.318.240 in Brabant beschikbaar voor saneren asbest op stallen

Stimuleringsregeling: Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Een kernteam vanuit het Interprovinciaal Overleg heeft de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” uitgewerkt en aangeboden aan alle provincies. Via deze regeling kunnen agrarische bedrijven subsidie voor het saneren van asbestdaken ontvangen, mits dit gecombineerd wordt met plaatsing van zonnepanelen. Per provincie beslist Gedeputeerde Staten binnenkort hoe zij de voorgestelde regeling in hun provincie willen hanteren. Lees verder.

Zie ook het 5*NOB project BrabantSolar

maandag, mei 06, 2013

 

De Dorpenmonitor, ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

Binnen het beleid van plattelandsontwikkeling is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het platteland. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun omgeving, is gewerkt aan economisch vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot woondorpen met een als uitstekend ervaren leefbaarheid, kampen andere dorpen met krimp en sociale achterstand. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben op enige wijze invloed op de leefsituatie van de plattelandsbewoners. Veel van deze veranderingen zijn al in een ver verleden ingezet, zoals de toegenomen automobiliteit, de verstedelijking en de schaalvergroting in de landbouw. Ook in het sociale domein is sprake van langlopende processen zoals de vergrijzing van de bevolking, de verhoging van het opleidingsniveau en de welvaart. Een aantal trends is van recentere datum. Als gevolg van de schuldencrisis is er sinds enkele jaren sprake van een stagnerende arbeidsmarkt en een vrijwel tot stilstand gekomen woningmarkt. In het afgelopen decennium is er lokaal ook een structurele bevolkingsdaling zichtbaar geworden, die voortkomt uit langdurige migratieprocessen in combinatie met een ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Ook beleidsmatige koerswijzigingen kunnen in de samenleving zichtbaar worden, zoals de toegenomen waarde die aan burgerparticipatie wordt gehecht. Lees verder.

 

Personenvervoer kleine kernen

Tweede auto belangrijk voor mobiliteit plattelandsbewoners 

Heeft in de stad 28% van de huishoudens twee auto’s, in de dorpen loopt dat op tot 50%. Dat blijkt uit het rapport ‘De Dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van Dorpsbewoners‘ die het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gepubliceerd.

Aan de hand van diverse statistische bronnen schetst het rapport een beeld van veranderingen in de leefsituatie van 5,3 miljoen Nederlanders op het platteland in grofweg het afgelopen decennium. Het platteland omvat twee derde van het Nederlandse grondoppervlak en 32% van de Nederlandse bevolking.

Oudere vrouwen autoloos
Hoewel veel dorpelingen kunnen beschikken over een auto, heeft in de kleine afgelegen dorpen 7% van de bewoners niet de beschikking over een auto. Hoewel ouderen qua autobezit in het afgelopen decennium een inhaalslag hebben gemaakt, gaat autoloosheid op het platteland vaak samen met een hogere leeftijd, zeker bij vrouwen. Meer dan de helft van de autoloze bewoners van kleine afgelegen dorpen is 70 jaar of ouder, terwijl dit landelijk gezien maar 26% is. De meeste mannen blijven tot op hoge leeftijd over een eigen auto beschikken; voor veel vrouwen komt het moment waarop ze het zonder moeten stellen wanneer ze in de zeventig zijn. De aanleiding zal vaak het verlies van de partner zijn, want zowel in de stad als op het platteland heeft omstreeks een kwart van de vrouwen in de 70 en de helft van de vrouwen boven de 80 geen rijbewijs. Onder mannen ligt dit aandeel veel lager. Bron: Verkeersnet.nl Lees verder.

Zie ook het 5*NOB project Buurt-taxi.

donderdag, mei 02, 2013

 

Uitvoeringsorganisatie Noordoost Brabant

Roel Schutten, kwartiermaker per 1 mei

Roel Schutten, afkomstig van de ZLTO, start per 1 mei als kwartiermaker bij 5-sterren Noordoost Brabant. Zijn belangrijkste taak is het in de juiste vorm gieten van de 3-O samenwerking in de regio, zodat er per 1 november een slagvaardige uitvoeringsorganisatie staat die de ambities in deze regio kan gaan realiseren. Hiermee breekt een nieuwe fase aan voor het samenwerkingsverband.
Schutten: "Wanneer we met z’n allen er in slagen om zaken goed te organiseren, heeft de economie van Noordoost-Brabant alles in zich om zich verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Met daarbij de agro en foodsector als motor voor groei en innovatie in vele sectoren, in dorpen en steden en in onderwijs en onderzoek. ‘We’ zijn dan de overheden, de ondernemers en onderwijsinstellingen, maar bovenal personen die ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid deze ambities delen en waar willen maken. Die vormen wat mij betreft samen het fundament voor een succesvolle samenwerking."


zaterdag, april 27, 2013

 

10 eerste Natuurpoorten van start

Op woensdag 17 april heeft Gedeputeerde Bert Pauli op feestelijke wijze het netwerk van Brabantse Natuurpoorten geopend. De eerste tien locaties werden in het zonnetje gezet bij De Drie Linden in Drunen, op steenworp afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten groeit de komende jaren naar circa dertig locaties in 2015.

Brabantse Natuurpoorten zijn herkenbare knooppunten in de natuur, waar de bezoeker altijd een vast aantal faciliteiten vindt. Zo is er altijd parkeergelegenheid, een horecavoorziening, een informatiebord met fiets- en wandelroutes en informatie over de natuur en cultuurhistorie in de omgeving aanwezig.
vrijdag, april 19, 2013

 

Varkensstal van de toekomst geopend in Beers

In Beers is de Varkensstal van de Toekomst geopend. De nieuwe stal van de familie Oosterlaken combineert tal van duurzame innovaties op het gebied van dierwelzijn, gezondheid, milieu en omgeving. De nieuwe stal laat zien dat Nederland koploper kan worden in de duurzame productie van varkensvlees zo stelde Onno van Eijk van Natuur & Milieu. “Maar daarvoor moeten uitdagingen wel integraal worden aangepakt. We moeten issues niet eenzijdig te benaderen. Duurzame voedselproductie is geen keuze tussen dierenwelzijn of milieu. Het gaat om optimale oplossingen op alle terreinen tegelijk. Oosterlaken laat zien dat dat kan.”

Optimale oplossingen
In haar Wegwijzer Duurzaam Voedsel zegt Natuur en Milieu dat het verduurzamen van de veehouderij veel uitdagingen kent. “De landbouwsector is belangrijk voor Nederland maar momenteel hebben veel agrarische bedrijven het financieel moeilijk. De sector legt nu al een druk op natuur, milieu en dierwelzijn terwijl de vraag naar voedsel in de toekomst alleen maar zal stijgen. Gezond en betaalbaar voedsel is volop voorhanden terwijl een groot deel van de bevolking te dik is of aan ziektes lijdt die het gevolg zijn van slecht eten. Tot nu toe is er te veel aandacht voor een eenzijdige discussie over het verbeteren van de productie van vlees. Gezonde en duurzame voedseloplossingen bieden vooruitgang op meerdere terreinen tegelijkertijd zoals een leefbare omgeving, de gezondheid van mens en dier, klimaat, energie, een eerlijke prijs, dierwelzijn, natuur en biodiversiteit. Zonder op andere terreinen achteruit te boeren. De nieuwe varkensstal van de familie Oosterlaken laat dat zien.” Bron: Plattelandspost. Lees verder.

dinsdag, april 16, 2013

 

Wandelroutenetwerk Land van Cuijk, Boekel en Veghel


In 7 NOB gemeenten wordt een wandelroutenetwerk gerealiseerd. Inmiddels zijn in alle gemeenten met lokale vertegenwoordigers op kaarten netwerken getekend en deze zijn door de vrijwilligers allemaal nagelopen om te bezien of deze begaanbaar zijn en of deze wegen ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Gelijktijdig wordt gestart met het maken van de bestekken om straks de aannemer het leeuwendeel van het werk te laten doen. Ook worden de vrijwilligers gevraagd voor het bevestigen van de knooppunten nummers op de paaltjes. De planning loopt iets achter op het schema, waardoor het wandelroutenetwerk in augustus 2013 wordt geopend. Bron: STeR Boxmeer.

 

Ondernemers verbinden met Liberation route


Hoe betrek je een ondernemer op lucratieve wijze bij de Liberation Route? Op verzoek van Vrijetijdshuis Brabant zijn tweedejaars studenten aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg met die vraag aan de slag gegaan. De resultaten hiervan worden half maart verwacht.
Liberation Route Brabant onderdeel van de overkoepelende organisatie Liberation Route Europe wil met luisterkeien met persoonlijke verhalen en hoorspelen de bevrijding van Brabant dichtbij de mensen brengen. Tot nu toe zijn er in Brabant 27 luisterplekken gerealiseerd met elk hun unieke verhaal.

Doel van de opdracht is om met creatieve en makkelijk toepasbare concepten het aanbod van de vrijetijdsondernemers op een lucratieve manier te verbinden aan de huidige Liberation Route. Nu gebeurt dit al op kleine schaal met diverse arrangementen, wandel- en fietsroutes. In een traject van tien weken verdiepen de studenten zich in het merkconcept van de Liberation Route en kijken of deze voldoende bij de tijdsgeest aansluit. Met die informatie worden begin februari de eerste concepten gepresenteerd. Twee daarvan worden verder uitgewerkt.

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Katell Vierstraete:
katell.vierstraete@vrijetijdshuis.nl. Bron: Nieuwsbrief STeR Boxmeer.

maandag, april 15, 2013

 

Euro Land Art in Het Groene Woud

Het platteland in Europa en de stad-land-relatie staan voor nieuwe opgaven. Nieuwe inzichten zijn hard nodig. Over: voedsel, land, mensen, cultuur. Eat land man art. Alleen een opschuiving in denken en paradigma’s biedt uitzicht op een andere (betere?) toekomst. Kunst en kennis kunnen grenzen verleggen en opinies laten bewegen. De conferentie maakt deel uit van deze zoektocht met landkunst in Nederland (Brabant), Duitsland, Frankrijk en Kroatië. Praktisch en theoretisch, project en idee, uitvoering en ontwerp, beleving en beschouwing. Het Groene Woud neemt met Euro Land Art deel in het Europese Netwerk voor toegepaste land art. Met steun van het EU-Cultuur programma wordt een zomermanifestatie georganiseerd, zie hieronder. Onze conferentie geeft de aftrap. Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni zijn de kerndagen van de conferentie. 20 en 23 juni zijn dagen voor bezoek, presentaties en publiekworkshops. En voor bezoek van land art werk.

Voor informatie: Helmer Wieringa, vertegenwoordiger Euro Land Art en Het Groene Woud info@eurolandart.nl / hwieringa@landco.nl  0031 653 44 7770

Update van het conferentieprogramma kunt u volgen op www.eurolandart.nl en www.landkunst.nl


vrijdag, april 12, 2013

 

Task Team FosfaatSinds de jaren 60 van de vorige eeuw was fosfaat in Nederland vooral bekend als een probleem van te veel, een verontreinigingsprobleem in de vorm van overbemesting van water en bodem. Op afzienbare termijn gaat het om het probleem van te weinig: het op termijn uitgeput raken van de minerale bronnen. Als een dergelijk tekort optreedt, zal dit voor de landbouw - en daarmee voor de wereldvoedselvoorziening - enorme consequenties hebben. Fosfaat is namelijk een essentiële voedingsstof voor planten en dieren; er is geen alternatief. Fosfaat is een eindige grondstof, in die zin dat rijke fosfaatertsen opraken, en de stof na gebruik in de landbouw uiteindelijk niet of nauwelijks meer beschikbaar is. Kort gezegd: op is op, of is althans met de huidige technologie niet meer beschikbaar. Het wordt opgehoopt in landbouwgrond, komt terecht in zuiveringsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties dat grotendeels wordt verbrand en aan de agrarische kringloop wordt onttrokken, en komt voor een groot deel door erosie terecht op de bodem van meren, kustzeeën en de oceaan. Naast een dreigend absoluut tekort aan fosfaat is er ook het probleem dat een groot deel van de voorraden slechts in een paar landen is geconcentreerd. Nog voordat er een fysiek tekort zal zijn ontstaan, zal dit er toe leiden dat fosfaat onderwerp wordt van geopolitiek, met internationale spanningen en ernstige onevenwichtigheden in de beschikbaarheid als gevolg. Voor de gehele notitie Fosfaat van te veel naar te kort klik hier.

Routes voor Fosfaatwinning uit Mest
De Nederlandse landbouw, de industrie, waterschappen, de rijksoverheid en het Wageningens onderzoek slaan de handen ineen om via innovatieve technieken fosfaten uit reststromen terug te winning (voornamelijk uit dierlijke mest afkomstig van de veehouderij en andere organisch afval afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie, GFT van huishoudens, zuiveringsslib en riool- en afvalwater van de waterschappen). Een werkelijke win-win situatie. Omdat het mineralenoverschot in de Nederlandse landbouw hierdoor afneemt waardoor de veehouderij kan voldoen aan EU-regelgeving en daardoor kan blijven ondernemen, omdat hiermee de kwaliteit van het oppervlaktewater en drinkwater zal toenemen en omdat gerecycled fosfaat nuttig kan worden toegepast in een wereld waar fosfaat – als cruciaal element voor de voedselproductie – steeds schaarser wordt en onvervangbaar is. Tenslotte krijgt de industrie, die fosfaaterts als grondstof gebruikt voor kunstmest en andere hoogwaardige chemische toepassingen, de beschikking over een alternatieve grondstof waardoor hun afhankelijkheid van de import van primaire fosfaaterts uit een gering aantal (minder politiek stabiele) landen verminderd wordt.

Nationaal bezien is het meeste fosfaat te halen uit de reststroom dierlijk mest. De afgelopen twee jaar is door Wageningen UR in opdracht van het ministerie van EL&I nagegaan via welke innovatieve technieken een bijdrage kan worden geleverd aan het verminderen van het “mestoverschot” dat jaarlijks ontstaat doordat niet al het geproduceerde mest in de landbouw geplaatst kan worden als gevolg van de effecten voor milieu. Een tweede grote stroom voor fosfaat is het rioolafvalwater dat door de waterschappen wordt gezuiverd. Zij gaan onder de vlag van de Green Deal en het Ketenakkoord Fosfaat 3 tot 5 grootschalige terugwinlocaties realiseren. Voor de volledige notitie klik hier.

Task Team Fosfaat
Bedrijven, organisaties of ondernemers die aan de slag gaan met het terugwinnen van fosfaat en tegen hinderende regelgeving aan lopen kunnen een beroep doen op het "Task Team Fosfaat". Dit Task Team is opgericht door ODBN (Omgevings Dienst Brabant Noord) in samenwerking met 5*NOB. Voor informatie kunt u contact opnemen met Joost van Katwijk (ODBN) tel. (0485) 338 300 of Twan Goossens (5*NOB) tel. 06-51631647.

zaterdag, april 06, 2013

 

Provincie wil geen medewerking verlenen aan verplaatsing

Gemeente wil verplaatsing Boxtelse varkenshouderij afdwingen

Zowel de gemeente Boxtel als de Boxtelse varkenshouder Jan Welvaarts willen dat de Raad van State de provincie Noord-Brabant gaat dwingen mee te werken aan verplaatsing van Welvaarts' varkensbedrijf van de Kleinderliempde naar De Oorsprong. Bron: Brabantsdagblad . Lees verder.


 

Buurt-Taxi Noordoost Brabant


Komen er naast deze buurtbussen ook buurttaxi's?

De provincie Noord-Brabant zet in op vraaggericht, verbindend en verantwoord OV

Het gaat goed met het openbaar vervoer in Brabant. Dagelijks maken 208.000 reizigers gebruik van het Brabants OV. Dit aantal stijgt: sinds 2008 is het gebruik van het busvervoer in brabant met 27% gestegen. De klanttevredenheid ligt bovendien boven het landelijke gemiddelde. Toch is er aanleiding om de visie op het openbaar vervoer te herzien. Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het stedelijke netwerk in Brabant en aan een vitaal platteland. Deze bijdrage wordt vergroot als het lukt om meer reizigers aan te trekken en het aandeel van OV in de mobiliteit (nu: 9%) te vergroten. Door meer vraaggericht OV wordt een positieve spiraal in gang gezet: vraaggericht OV trekt meer reizigers, waardoor er meer middelen beschikbaar komen om het OV verder te verbeteren. Hierbij is het streven om de kostendekkingsgraad (nu 55%) te verhogen tot circa 65%.

De focus ligt op de ‘ruggengraat’ van het OV-netwerk: spoor, hoogwaardig openbaar Vervoer en doorstroomassen. Door zo veel mogelijk reizigersstromen via deze assen te vervoeren wordt hier snel, frequent en betrouwbaar vervoer geboden. Andere lijnen sluiten op knooppunten aan op deze ruggengraat. Voor lijnen met een structureel lage vervoervraag worden samen met gemeenten maatwerkoplossingen ontwikkeld.

Openbaar vervoer levert een bijdrage aan de Brabantse maatschappij: het houdt steden bereikbaar, het landelijk gebied leefbaar en vitaal en maakt heel Brabant duurzamer. Deze positieve impact wordt vergroot door het OV vraaggerichter te maken en meer reizigers aan te trekken.

Een belangrijke randvoorwaarde om bovenstaande ambities te bereiken is het slim organiseren van het openbaar vervoer. De provincie kiest voor een aansturingsmodel waarbij de ‘ontwikkelfunctie’ niet alleen bij de overheid of de vervoerder ligt, maar voor het samen ontwikkelen van het OV. Daarvoor worden ontwikkelteams opgericht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. in deze teams werken OV-autoriteit, vervoerder en gemeenten samen aan het continu verbeteren van het OV.

Als streekmanager ben ik betrokken bij het Buurt-Taxi initiatief. Het betreft het onderzoeken van de haalbaarheid om analoog aan het buurtbus systeem een systeem met vrijwilligers op te zetten om bewoners van het platteland van en naar opstapplaatsen van buurtbus, bus of trein te vervoeren als er geen betaalbaar alternatief voor handen is.

 

Leegstand: wat kunnen we ermee

Over leegstand wordt veel gepraat, maar doorbraken zijn er nog te weinig. De Kamer van Koophandel Midden-Nederland maakte daarom een publicatie met inspirerende verhalen en meningen over leegstand, getiteld ‘Leegstand is geen stilstand. Wie pakt de handschoen op?

Gouden tijd komt niet meer terug
De tijd van wachten tot het goed komt is definitief voorbij. De vastgoedmarkt vraagt om ‘anders denken’. Leegstandspijn wordt door de verschillende partijen anders gevoeld, maar is er wel. Er zijn individuele partijen die afboeken. Het zou echter pas echt een groot verschil maken als meerdere partijen zouden volgen. Dat betekent dat marktpartijen intensiever betrokken moeten worden.

Groot denken, klein doen
Het oplossen van leegstand is om een aantal redenen cruciaal voor de regionale economie. Omdat het onder andere ook het leefklimaat negatief beïnvloedt. Noodzakelijke renovatie en hergebruik komen maar moeilijk opgang als er teveel plannen voor nieuwbouw op de teken tafel liggen. Het vertrouwen van investeerders en beleggers neemt snel af bij hoge leegstand. En banken zijn inmiddels afgeschrikt door leegstand, waardoor nog maar weinig plannen worden gefinancierd.

Bron: KvK Midde4n-Nederland

Als streekmanager ben ik bij een tweetal projecten betrokken met als doel leegstaande gebouwen weer te benutten. Het project Tussenstapwoning beoogt in woonruimte te voorzien voor jongeren die tussen het wal en het schip vallen. Het project 2-Vliegen streeft ernaar om leegstaande gebouwen te benutten voor starters. Eigenaren van leegstaande gebouwen in Noordoost Brabant die graag iets nuttigs met hun gebouwen willen doen kunnen hiervoor met mij contact opnemen. Tel. 06 51 63 1647.

 

Boeren in Haps leggen natuur aan op eigen grond

Uniek in Nederland: zeven boeren in Haps hebben op hun eigen grond natuur aangelegd 

Het gaat om een vijf kilometer lange strook langs de beek de 'Laarakkerse Waterleiding'. Bijzonder is dat de boeren eigenaar blijven van de grond. Vrijdag werd de nieuwe natuur feestelijk opgeleverd.

De provincie wil in Brabant nog meer dan duizend kilometer ecologische verbindingszone aanleggen. Daarnaast moet er nog 6500 hectare natuur bij komen. Vrijdag kreeg de provincie daarvoor 23 miljoen euro van het Rijk, maar dat is lang niet genoeg om alle ambities waar te maken.

Provinciebestuurder Johan van den Hout wil dan ook dat het voorbeeld in Haps navolging krijgt. Dus boeren niet meer uitkopen, maar samenwerken. Volgens Johan van den Hout is dat wel spannend: "We zijn gewend dat onze ecologen de natuur inrichten. Nu doen de boeren dat." Bron: Omroep Brabant. Lees verder.maandag, april 01, 2013

 

Wetenschappelijke verklaring van "Ja Maar"

Medewerkers van de Universiteit van St. Andrews bedachten een experiment om "Ja maar" gedrag ook wel het "bloempje van Catharina" genoemd wetenschappelijk te verklaren. Ze gebruikten hiervoor vier meerkat (aapsoort) groepen in het wild die twee soorten behandelde mais te eten kregen. Het experiment toonde aan hoe vast primaten zitten aan geleerde routines ook al kennen ze hier de oorsprong niet meer van en zijn ze volstrekt nutteloos of zelfs schadelijk. Lees verder.


zondag, maart 31, 2013

 

Sportkantines gezocht voor Fruit4Sport

Werken aan een gezonde levensstijl

Nederlanders bezoeken met grote regelmaat een sportkantine. Ze komen hier om zelf te sporten, als supporter, of om kinderen te halen en te brengen. Hierdoor zijn sportkantines de ideale plaats om effectief te werken aan gedragsverandering. Fruit4Sport heeft als doel mee te helpen aan een gezondere sportkantine en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen.

Fruit4Sport: Fruit uit sportparkboomgaard in de kantine

Met een opgeheven vingertje bij de frisdrankautomaat of de patatkraam voorkom je geen overgewicht. Met een positieve boodschap misschien wel! Dát is het idee achter Fruit4Sport.Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) werken in opdracht van het InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische Zaken aan dit idee via meer gezonde kantines waar fruit wordt aangeboden naast de standaard kantinesnacks. De eerste pilot voor Fruit4Sport bestaat inmiddels in Amsterdam Stadsdeel Oost op de 40 ha grote, open sportaccommodaties van Middenmeer en Voorland.

Het concept Fruit4Sport
Het concept is niet ingewikkeld en houdt niet meer in dan dat een gedeelte van de groenvoorziening rond sportvelden wordt ingericht voor fruitproductie. Door een actieve samenwerking met sportverenigingen, lokale bedrijven en andere geïnteresseerden probeert Fruit4Sport ervoor te zorgen dat het fruit wordt verkocht in de sportkantines. Ook probeert Fruit4Sport samen te werken met lokale fruitaanbieders om zo te stimuleren dat er ook fruit in de kantines aanwezig is wanneer er geen fruit uit het sportpark voorradig is. Zo wordt er een alternatief aangeboden naast het doorgaans minder gezonde aanbod van eten en drinken in sportkantines.

Rapporten en publicaties
Flyer Fruit4Sport
Conceptwijzer 'Fruit4Sport - Vrije trap voor kantinefruit'

Stadland project NOB
Fruit4Sport heeft de streekmanager Noordoost Brabant gevraagd om te inventariseren of er voor dit concept enthousiaste medestanders te vinden zijn in de regio Noordoost Brabant. Dit kunnen beheerders van sportvelden zijn maar ook anderen (wethouder, ambtenaar, burger, trainer, coach, papa, mama, oom, tante, ondernemer) die hun schouder onder dit stadland project willen zetten en als contactpersoon voor een sportveld willen fungeren. Belangstellenden kunnen zich tot 15 april aanmelden voor een informatie bijeenkomst door een mail te sturen naar tgoossens@rmb.nl . Voor informatie kunt u ook de streekmanager bellen tel. 06 51 63 1647.

zaterdag, maart 30, 2013

 

Frans van Waes nieuwe directeur Ondernemerslift+

Ondernemerslift + helpt jonge Brabantse ondernemers op gang

Met Ondernemerslift + (voorheen Valorisatieplan 5-sterren Noordoost-Brabant) committeren initiatiefnemers HAS Hogeschool, ZLTO, acht lokale Rabobanken, Stichting Ondernemerslift, Starters Succes Oss, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel, ROC de Leijgraaf, ROC Koning Willem 1 College en de 20 regiogemeenten in Noordoost-Brabant zich voor de komende zes jaar aan een grootschalig actieplan dat moet leiden tot 100 nieuwe innovatieve starters in de regio. Hiermee willen de partners de regionale economische slagkracht stimuleren. Op 20 maart werd de nieuwe directeur van het project benoemd: Frans van Waes, jarenlang actief in de agrofoodsector en zelf een bevlogen ondernemer. Lees verder.

donderdag, maart 28, 2013

 

Sluiten van mineralen kringloop

Samenwerkende partijen scheppen voorwaarden voor versnelling mestverwerking

De Nederlandse voerindustrie, met als initiatiefnemers Agrifirm, De Heus en ForFarmers Hendrix, onderschrijven samen met de Land- en Tuinbouworganisaties, NVV en Rabobank het grote belang van het welslagen van mestverwerking in Nederland. Concrete initiatieven zullen door individuele ondernemers of groepen van ondernemers vorm moeten krijgen. De genoemde partijen hebben besloten deze initiatieven verder te ondersteunen met kennis en een mestinvesteringsfonds. Daarbij hebben de partijen een fonds voor ogen van 10 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan is al toegezegd.

Mestinvesteringsfonds
De partijen zien het grote belang om mineralen kringlopen in Nederland verder in balans te brengen. Daarnaast is mestverwerking een belangrijke stap om organische meststoffen op te werken tot waardevolle nutriënten en organische stof. Om dit te realiseren zijn individuele ondernemers aan zet. De samenwerkende partijen hebben veel kennis over mestverwerking verzameld en willen deze inzetten om realisatie te versnellen. Daarnaast hebben de partijen besloten om een mestinvesteringsfonds op te richten, dat een deel van de noodzakelijke investeringen wil financieren. Lees verder. zie ook het project Biogasnext.

dinsdag, maart 26, 2013

 

Vraagtekens GGD bij mega-melkveebedrijf Oploo

Het nieuwe melkveebedrijf aan de Schipperspeel wordt minder groot.

Het bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD in Brabant en Zeeland zet vraagtekens bij de komst van een groot rundveebedrijf op de Schipperspeel in Oploo. Daarom zullen volgens een GMV-rapport extra maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheid van omwonenden te waarborgen. Er dient extra aandacht te zijn voor de uitstoot van fijnstof (met daaraan gebonden onder meer ziektekiemen), voor stankhinder en hygiënemaatregelen op het nieuwe bedrijf. De GGD stelt dat deze aanbevelingen moeten worden overgenomen en dat duidelijke handhavingsafspraken moeten worden gemaakt. Tevens vindt de GGD het van belang dat de familie Rongen, die op de Schipperspeel een melkveebedrijf met 800 koeien en ruim 500 kalveren wil beginnen, en de bezorgde omwonenden met elkaar in contact blijven over de ontwikkelingen. Gelderlander. Lees verder.

 

Programma Leefbaarheid@Brabant

De provincie Noord-Brabant nodigt u uit deel te nemen aan Leefbaarheid@Brabant (L@B). Een “lab” om op brede schaal en samen met nieuwe partijen de leefbaarheid in Brabant verder te verbeteren.

Dat is nodig omdat Brabant verandert; demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en arbeidsmigratie hebben invloed op de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ziet u problemen ontstaan in uw woonplaats of ziet u juist kansen en oplossingen? Kom dan in actie en ga samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs of overheid aan de slag!

Provincie als partner
De provincie signaleert en agendeert leefbaarheidsvraagstukken en helpt bij het ontwikkelen van oplossingen. We bieden ruimte aan uw initiatieven en innovaties en zijn graag uw partner bij het verbeteren van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door nauw met u samen te werken, door u te helpen en begeleiden.

Contact
Bent u geïnteresseerd of geïnspireerd? Lees de folder of mail naar leefbaarheid@brabant.nl

Meer informatie over het leefbaarheidsbeleid (speerpunt 31) vindt u in de Middellange termijnagenda.

Informatie:
Leefbaarheid in de lift, samen aan de slag
Digitale kennisdeling
Vier Leefbaarheid bijeenkomsten genereren nieuwe inspiratie
Website provincie Noord Brabant.


maandag, maart 18, 2013

 

Gemeenten starten Biomassaplein

Biomassaplein kan erg rendabel zijn

Het opzetten van een biomassaplein door gemeenten kan volgens wethouder Bart Claassen (Schijndel) erg rendabel zijn. "Het is goed voor de belastingbetaler en het milieu", aldus Claassen.

De gemeenten Best, Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein opzetten. Onder een biomassaplein wordt verstaan het verzamelen, versnipperen, drogen en verhandelen van snoeihout. Onderzoek wijst volgens de wethouders Bart Claassen (Schijndel) en Ed Mathijsen (Sint-Michielsgestel) uit dat een biomassaplein erg rendabel kan zijn "Zeker als je het met meerdere gemeenten op zet", aldus Claassen. Bron. Brabantsdagblad. Lees verder.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?