woensdag, juni 12, 2013

 

Vier miljoen voor innovatie agrofood

Provincie wil impuls voor innovatie landbouw

Robots, gps-applicaties, 3D foodprinting, export van kennis en eiwit uit bietenblad. Voorbeelden van innovaties in de landbouw die de provincie wil gaan stimuleren. Ze staan in een programma waarvoor de provincie 4 miljoen euro beschikbaar heeft.

Het programma is onderdeel van de plannen van de provincie om de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te worden. Om dit te realiseren heeft de provincie samen met een groot aantal partners een uitvoeringsagenda opgesteld die de samenhang tussen ruimtelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid en ecologie bevordert.

Brabantberaad
Deze aanpak bouwt voort op de acties van het Verbond van Den Bosch en de besluiten om te komen tot een transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Mede in aansluiting op het Economisch Programma Brabant 2020 is een innovatieprogramma vastgesteld voor het brede agrofoodcluster. Bij de discussie in het Brabantberaad concludeerden de deelnemers begin dit jaar al dat verduurzaming van de agrarische sector de beste oplossing is voor het herstellen van de balans tussen boeren en hun omgeving. In 2011 hadden de ondertekenaars van het Verbond van Den Bosch onder het motto ‘Al het vlees duurzaam’ ook al geconstateerd dat de hele keten van grond tot mond duurzamer moet. De uitvoeringsagenda is een samenhangend pakket van een ontwikkelingsgerichte, stimulerende en belonende aanpak, gecombineerd met regelgeving en goede handhaving.

Impuls van € 4 miljoen voor innovatieprogramma
Onderdeel van de uitvoeringsagenda is een innovatieprogramma. Om de rijksmiddelen voor innovatie optimaal te benutten - en in overbrugging naar de nieuwe Europese programma’s - heeft de provincie het voornemen om € 4 miljoen te investeren tot 2016, in aanvulling op de provinciale fondsen. Dit moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. De provincie wil dit geld inzetten om proeftuinen/living labs te stimuleren, innovaties in de agrofoodsector financieel en met menskracht te ondersteunen en netwerken voor kennisdeling te ondersteunen.

De provincie werkt hiervoor nauw samen met regionale intermediaire organisaties en kennisinstituten in Noord-Brabant, met de topsector Agri&Food en met partners binnen en buiten de provinciegrenzen. Het innovatieprogramma richt zich op vijf thema’s: klantwaarde, voeding en gezondheid, duurzame technologie, biobased economy en ondernemen in lokale netwerken. Voorbeelden van dit soort innovaties zijn GPS-applicaties en robotica in de landbouw, 3D foodprinting, verwaarding van reststromen zoals eiwit uit bietenblad en export van kennis over geïntegreerde systeempolossingen bijv. veehouderij-systemen.

Belangrijke stappen
Op een aantal onderdelen hebben de provincie en maatschappelijke partners al belangrijke stappen gezet in het realiseren van de uitvoering. Afgelopen mei heeft het Verbond van Den Bosch de inkoopspecificaties bekend gemaakt die bepalen aan welke duurzame eisen varkensvleesproducten moeten voldoen. Verder hebben Gedeputeerde Staten enkele besluiten van Provinciale Staten over de zorgvuldige veehouderij uitgewerkt. Dit betreffen een aantal aanpassingen van de Verordening ruimte, de voorbereidingen voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de verplichting tot maatschappelijk dialoog bij bedrijfsontwikkelingen.

De verlenging van de bouwstop voor geitenhouderijen met maximaal 1 jaar en het opnemen van een bouwblok met een maximale omvang van 1,5 hectare voor alle typen veehouderij zijn al verwerkt in een spoedwijziging van de Verordening ruimte. Bron: website prov. Brabant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?