donderdag, mei 16, 2013

 

Vereenvoudigde regelgeving voor gewenste ontwikkelingen


bodemwarmtewisselaar

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen op 1 juli 2013 in werking

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is op 29 maart 2013 gepubliceerd in Staatsblad 2013, nummer 112. Met dit besluit wil de overheid het gebruik van bodemenergie stimuleren. Het besluit vereenvoudigt de procedures voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem en zorgt voor uniforme regels. Het wijzigingsbesluit zal op 1 juli 2013 in werking treden en wijzigt een aantal bestaande besluiten, waaronder het Activiteitenbesluit. Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels voor het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen.
Het besluit maakt onderscheid tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De open systemen circuleren grondwater en zijn ook wel bekend als ‘warmte koude opslagsystemen' (WKO). De gesloten systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond. Een veel gebruikte naam voor deze systemen is 'bodemwarmtewisselaar'. Voor meer informatie klik hier.

Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen worden er wetten en regels gemaakt. Probleem is vaak dat daardoor ook gewenste ontwikkelingen gehinderd kunnen worden. Om daar aan tegemoet te komen wordt er 'reparatiewetgeving' toegepast. Het 'activiteitenbesluit', waardoor ingewikkelde vergunning verlening overbodig wordt,  is daar een voorbeeld van. Per 1 juli wordt dit toegepast voor bodemenergiesystemen.

Dat dit niet altijd opgaat blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld de regelgeving rond beschermde vogels zoals de huismus juist verscherpt is.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?