vrijdag, december 21, 2007

 

Megastal


Ministers in gesprek over megastallen

Om de ontwikkeling van megastallen te sturen gaan de ministers Cramer (Vrom) en Verburg LNV in gesprek met provincies en gemeenten.

Ook organiseren ze een congres. Hiermee reageren de beide ministers op de drie adviezen die ze hebben gekregen over de problematische vestiging van megastallen. Uit die adviezen rijst het beeld op dat de vestiging van deze bedrijven altijd lokaal beoordeeld moet worden.

Doel van het overleg is de randvoorwaarden te verkennen waaraan deze bedrijven moeten voldoen met betrekking tot locatie, ontwerp, vormgeving, landschappelijke inpassing, exploitatie, logistiek en duurzaamheid.

Cramer en Verburg zullen provincies en gemeenten vragen om locaties aan te wijzen die wel en niet geschikt zijn voor vestiging van megastallen.

Bron: Boerderij 20 december 2007


Lees ook:


'Grootschalige landbouw positief'

De schaalvergroting in de landbouw pakt over het algemeen goed uit voor landschap en milieu.

Door een concentratie van grootschalige veehouderijen op één locatie kunnen andere gebieden ontlast worden. Dat blijkt uit het onderzoek Megastallen in beeld dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Aan grotere bedrijven worden steviger maatregelen gesteld om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen te beperken. Om bijvoorbeeld 7500 varkens te kunnen houden, koopt een ondernemer varkensrechten van verouderde en vervuilende bedrijven. Door in de nieuwe stal moderne luchtverversers aan te brengen, wordt de uitstoot van ammoniak teruggedrongen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra. Het aantal megastallen is in Nederland tussen 2000 en 2005 toegenomen van 104 tot 184. De meeste zijn gevestigd in Noord-Brabant, Friesland en Limburg. Een megastal is een locatie met minstens 250 melkkoeien, 7500 vleesvarkens of 120.000 leghennen. Momenteel is in deze stallen twee procent van de Nederlandse veestapel gehuisvest, maar als de schaalvergroting doorzet, neemt de komende twintig jaar het aantal megastallen toe tot minimaal duizend. Daarin zal wellicht de helft van de veestapel leven, aldus Alterra. Onderzoeker Edo Gies van Alterra verwacht dat de schaalvergroting in de landbouw doorgaat. "Het zou niet goed zijn als de politiek zou besluiten dat er maximaal een X-aantal dieren op één locatie gehuisvest mag worden. De economische ontwikkelingen maken schaalvergroting min of meer onontkoombaar." Gies erkent dat schaalvergroting lokaal wel tot meer overlast kan leiden. Als in een regio kleine bedrijven wijken voor enkele grote, kan dat in een kleiner gebied leiden tot een concentratie van stank en vrachtvervoer en aantasting van het landschap. Hier moet, aldus Alterra, beter naar worden gekeken bij het aanwijzen van zogenoemde reconstructiegebieden. Maar met landschappelijke en architectonische maatregelen moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn de aantasting van het landschap te beperken. Het toelaten van de grootschalige veehouderijen staat ter discussie. Op verschillende plaatsen protesteren omwonenden tegen de komst van megastallen. Tegenstanders van deze intensievere vorm van veehouderij stellen dat de komst van megastallen leidt tot meer dierenleed en milieuvervuiling. Volgens onderzoeker Gies moet dit genuanceerd beoordeeld worden. Als megabedrijven ook de slacht in eigen hand nemen, wordt bijvoorbeeld het aantal kilometers waarover dieren worden getransporteerd, met tachtig procent gereduceerd. In Nederland telt de gemiddelde veehouderij circa honderd koeien. De grootste veehouderij staat in De Peel (1100 koeien). Volgens Alterra blijft de Nederlandse landbouw op het gebied van schaalvergroting echter nog steeds achter bij Italië, Frankrijk en Duitsland. Gelderlander 21 december 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?