vrijdag, november 04, 2011

 

Stadteland

Nieuwe koers voor Brabantse platteland

De Staten bepalen 9 december een nieuwe koers voor het Brabantse landelijk gebied, inspelend op talloze veranderingen: landbouw en samenleving groeien uit elkaar, gezondheidsdiscussies, afnemende biodiversiteit, verslechterde economie, kortingen van het rijk en de leeftbaarheid staat onder druk.

Daarnaast heeft de commissie Van Doorn advies uitgebracht over de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant en heeft staatssecretaris Bleker zijn bezuinigingen op het natuurbeleid bekend gemaakt. Maar ook de rol van de provincie is veranderd en veel fundamenteler geworden op het gebied van Ruimtelijke Ordening, landelijk gebied en economie.

Vitaal Brabants stadteland
Het document ‘De transitie van het Brabantse Stadteland – Een nieuwe koers’ is het moederdocument. Hier staat de visie op een vitaal Brabants stadteland. We spreken van stadteland omdat in het dichtbevolkte Brabant stad en platteland nauw verweven zijn en elkaar nodig hebben.

Die visie betekent het volgende:
Er moet een betere samenhang komen tussen de economie, de leefbaarheid en gezondheid en een rijke natuur en een mooi landschap. Het gaat om de combinaties.
Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen maken en uitvoeren. Dat betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken.
In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop staan. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter worden van bedrijven is geen vanzelfsprekendheid meer, het gaat om bedrijven die rendement koppelen aan een vitaal Brabant.

De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Tegelijkertijd komen er mogelijkheden om voor een echt duurzaam plan af te wijken van die regels.
De komende tijd werkt de provincie deze visie uit in een groot aantal documenten. De eerste daarvan vindt u al in de voorstellen. Dossier platteland
Spoorboekje naar Vitaal Platteland Bron: website provincie Noord Brabant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?