donderdag, januari 24, 2008

 

Verordening nieuw instrument provincie

'Rem zetten op megastallen'

De Brabantse natuur- en milieubeweging vindt dat de provincie de bouw van megastallen op verspreide locaties buiten de aangewezen varkensconcentratiegebieden bij verordening moet verbieden.

Ook dient verdere groei van de intensieve veehouderij nabij natuurgebieden en aan dorpsranden te worden tegengegaan.Dat schrijft de Brabantse Milieufederatie (BMF) namens Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vereniging Particulier Grondbezit in reactie op de provinciale structuurvisie die per 1 juli het streekplan gaat vervangen. Volgens deze organisaties verslechtert met deze visie de bescherming van natuur en landschap en ontbeert het provinciebestuur een krachtig beleid om het verrommelen en dichtslibben van de open ruimte tegen te gaan. Zij waarschuwen dat gemeenten zich op 1 juli als de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking treedt, niets meer hoeven aan te trekken van provinciaal beleid dat dan niet is verankerd in een verordening die dwingend voorschrijft hoe in bestemmingsplannen moet worden omgesprongen met de ruimte.

Of en wanneer zo'n verordening er komt en wat daarmee moet worden geregeld, is nog onderwerp van politieke discussie. Behalve het indammen van de intensieve veehouderij, vragen de natuur- en milieuorganisaties ook om glastuinbouw buiten de daartoe aangewezen concentratiegebieden een halt toe te roepen. Het gaat hierbij om 150 bedrijven in landschappelijk kwetsbaar gebied. Tevens verlangen zij dat aanleg van nieuwe bedrijventerreinen afhankelijk wordt van het opknappen van verouderde terreinen. Nationaal landschap Het Groene Woud en andere van de belangrijkste Brabantse landschapsparels dienen volgens de vijf organisaties eveneens bij verordening te worden beschermd. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) vreest dat als provincie en rijk niets ondernemen om ongewenste ontwikkelingen binnen de twintig nationale landschappen een halt toe te roepen, de grondgebonden landbouw (koeienboeren en akkerbouwers) als beheerder van het agrarisch cultuurlandschap dreigt te worden verdrongen door boomteelt, glastuinbouw en intensieve veehouderij. Oprukkende varkensstallen ziet het MNP in een maandag gepubliceerde studie vooral in Het Groene Woud als bedreiging. Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) ziet vooral heil in strikte bescherming van kwetsbare delen van nationale landschappen door ze aan te wijzen als Beschermd Landschapsgezicht.

Dat is een taak van de provincie. Daarnaast pleit het RPB in een eveneens maandag verschenen rapport, voor nationale wetgeving waarin de belangrijkste doelstellingen moeten worden vastgelegd voor de nationale landschappen zodat een einde komt aan vaag overheidsbeleid. Minister Cramer van Vrom wil dit beleid aanpassen, maar is door het provinciebestuur van Brabant gewaarschuwd geen verdere beperkingen aan woningbouw, aanleg van infrastructuur en bedrijvigheid in Het Groene Woud op te leggen. De Brabantse natuur- en milieubeweging vindt dat de provincie de bouw van megastallen op verspreide locaties buiten de aangewezen varkensconcentratiegebieden bij verordening moet verbieden. Ook dient verdere groei van de intensieve veehouderij nabij natuurgebieden en aan dorpsranden te worden tegengegaan. Brabantsdagblad 23 januari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?