vrijdag, december 21, 2012

 

Meerwaarde benadering provincie

De Structuurvisie van de provincie biedt sinds dit jaar de mogelijkheid om de planologische regels flexibel toe te passen bij projecten met een duidelijke meerwaarde voor een vitaler platteland.

De provincie wil, gebaseerd op het koersdocument ‘Transitie Stad en Platteland’, meer uitgaan van de ondernemerskracht van de Brabanders. Daarbij kunnen de algemene regels soms in de weg zitten. Bij aantoonbare maatschappelijke meerwaarde kan de provincie sinds dit jaar afwijken van de regels. 

De aanpak is als volgt. Drie externe deskundigen beoordelen het plan wat in conflict is met de verordening ruimte en brengen een advies uit aan Gedeputeerde Staten. GS kan vervolgens medewerking verlenen aan het plan ook als het in conflict is met de verordening ruimte.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?