vrijdag, december 21, 2012

 

Omgevingswet en plattelandsontwikkeling

Milieu en ruimtelijke ordening staan vaak op gespannen voet. Met de Omgevingswet moet daar verandering in komen. De wet beoogd dat belangen beter op elkaar afgestemd worden. Nu hebben beiden ieder hun eigen regels en als een initiatiefnemer zich meld dan blijken soms regels met elkaar in conflict te zijn. Door een integraal Omgevingsplan te maken waar milieu en ruimtelijke aspecten verbonden worden moeten problemen voorkomen worden. Het is dan op eenvoudige wijze mogelijk om aan te geven of een plan haalbaar is.

Zowel bedrijven als overheid hebben hier voordeel bij. Het is snel duidelijk wat de gebruiksmogelijkheden van een locatie zijn. Dat bespaard tijd en geld en niet onbelangrijk het heeft een positief effect op het ondernemersklimaat.

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. De nieuwe wet leidt tot minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over projecten en activiteiten sneller en beter wordt. Ook sluit de wet beter aan bij Europese regels en is er meer ruimte voor particulier initiatief.

De gevolgen:

1 Omgevingsverordening voor overheden
Nu hebben sommige gemeenten meer dan 100 bestemmingsplannen. Hiervoor in de plaats komt 1 gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang.

1 loket voor burgers en bedrijven
Als burgers of bedrijven een project of activiteit willen starten, hoeven zij voortaan nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Vervolgens neemt 1 bevoegd gezag (bijvoorbeeld gemeente of provincie) een beslissing over de aanvraag, ook wanneer meerdere partijen verantwoordelijk zijn. Dit betekent meer gebruiksgemak en kortere doorlooptijden.

Minder onderzoekslasten voor bedrijven
Bedrijven moeten onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek) om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Met de Omgevingswet worden de onderzoeksgegevens langer houdbaar en kunnen deze gemakkelijker opnieuw worden gebruikt. Sommige onderzoeksverplichtingen worden geschrapt. Dit betekent minder kosten.

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in 1 Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet.

De streekmanager heeft een aantal specialisten en belanghebbende partijen uitgenodigd en gevraagd zich te verdiepen in de VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) problematiek. Op dit moment moet steeds een procedure doorlopen worden, die enkele jaren duurt en vele tienduizenden euro's kost, om een agrarische locatie een nieuwe bestemming te geven. Dat is voor kopers een te hoge drempel. Het benutten van VAB's voor een nieuwe functie blijkt daardoor in de praktijk onmogelijk te zijn. De werkgelegenheid en leefbaarheid van het buitengebied komt hierdoor onder druk te staan. Het project BPAnalyse beoogt het probleem in beeld te brengen en een oplossing aan te dragen. Meer informatie klik hier en hier.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?