dinsdag, februari 10, 2009

 

Actieprogramma Land van Cuijk en Maasduinen

Land van Cuijk en Maasduinen pakken samen economische ontwikkeling aan

Regionaal actieprogramma moet regio economisch opstuwen

Bedrijfsleven en gemeenten gaan concreet aan de slag om de regionale economie in het Land van Cuijk en Maasduinen een impuls te geven. Hierover hebben zij concrete afspraken gemaakt tijdens een aantal bijeenkomsten waarin de resultaten van een economische SWOT-analyse van de regio zijn besproken. Deze analyse van de economische kansen en bedreigingen van de regio, is de basis geweest voor de Economische Beleidsagenda Land van Cuijk en Maasduinen inclusief een economisch actieprogramma.

De Economische Beleidsagenda Land van Cuijk en Maasduinen is opgesteld in opdracht van de KvK Brabant en KvK Limburg. In het rapport worden de sterke en zwakke punten alsmede de kansen en bedreigingen van de regio in kaart gebracht. Hierbij hebben de opvattingen en signalen van de lokale bedrijven een belangrijke rol gespeeld. Het bedrijfsleven en de gemeenten hebben de resultaten van de analyse in enkele bijeenkomsten besproken. Hier zijn zeven thema’s uit voortgekomen waarmee beiden aan de slag gaan en die volgens hen een impuls kunnen geven aan de lokale economie en het economische klimaat. Een belangrijke sturende rol is hierbij weggelegd voor het Platform Integraal Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg (PIO). Een voor Nederland bijzonder overlegorgaan waar zowel bedrijfsleven als gemeentebestuurders uit twee provincies met elkaar om tafel zitten.

Zeven thema’s

Een belangrijk thema is de wens om het lokale bedrijfsleven voldoende ontwikkelingskansen te bieden binnen de regio. Naast het opstellen van een regionaal bedrijventerreinbeleid, wordt ook de mogelijkheid voor een regionale ontwikkelingsmaatschappij onderzocht. Een tweede thema is aandacht voor voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten. Hier ligt een taak voor de onderwijssector waarbij onder meer gedacht wordt aan het aantrekken van een dependance HBO-opleiding. Voorts moet een verbeterde infrastructuur het gebied beter ontsluiten, gaan de acht gemeenten intensiever samenwerken, moet er een detailhandelsvisie komen en hebben de gemeenten en ondernemers de ambitie om de toeristisch-recreatieve potenties verder te ontwikkelen. Tenslotte wil de regio zich nadrukkelijker op de kaart zetten middels een promotiecampagne.

Belangrijke stappen in 2009

Voor 2009 zijn er al een aantal actiepunten geformuleerd om de diverse doelstellingen van de thema’s te bereiken. Vrij concreet is de uitgave van een Regiomagazine om de regio economisch nadrukkelijker op de kaart te zetten. De hechtere samenwerking tussen de acht gemeente moet zijn beslag gaan krijgen in een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Verder gaat de regio zich sterk maken voor "Route 77" om de A77 te verbinden met de A50.

De basis is nu gelegd

Namens het regionaal bedrijfsleven overhandigde de regiomanager Chris de Kok van de Kamer van Koophandel Brabant, het rapport aan de heer Karel van Soest, voorzitter PIO en tevens burgemeester van Boxmeer en de heer Jan van Raaij, voorzitter Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en locatiedirecteur Intervet/Schering-Plough Animal Health.
De heer van Soest: "De vitaliteit van onze regio is gebaseerd op de intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de onderwijssector. En dat maakt de regio succesvol".
"De infrastructuur van de regio geeft geweldige kansen voor een groei van de economie.", aldus de heer van Raaij, "Hierbij is de Maas de verbinding tussen Land van Cuijk en Noord- Limburg en ligt de poort open naar Duitsland en Oost-Brabant wat mogelijkheden biedt voor het uitbuiten van de in de economische regio agenda genoemde kansen".

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?