zaterdag, februari 14, 2009

 

Tempo reconstructie moet omhoog

Provincie versnelt reconstructie

De provincie Noord-Brabant wil dat de reconstructie van het platteland sneller gaat. De afgelopen 4 jaar zijn meer dan 1000 projecten gestart. Toch moet het tempo omhoog om de doelen te halen.

Filmpje: › Video voor Windows Media Player

LOG Gedeputeerde Staten gaan door middel van een actief grondbeleid versnelling brengen in de uitvoering van de reconstructie. Het belang van stevige grondposities, afgezet tegen de huidige kredietcrisis, maakt dat Gedeputeerde Staten juist door het nu kopen van grond een versnelling aanbrengen in de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en de ontwikkeling van Landbouwontwikkelingsgebieden. De reconstructie is bedoeld om het platteland zo in te richten dat landbouw, natuur, recreatie, economie en leefbaarheid allemaal een goede plek hebben en houden. De provincie gaat zich nu richten op grootschalige projecten. Daarnaast worden boeren nog meer gestimuleerd om te verhuizen naar zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's).

1000 projecten
In 2005 zijn de reconstructieplannen na een lange aanloop vastgesteld. Hieruit vloeien ruim 1000 projecten voort met een groot draagvlak in de reconstructiegebieden. Veel van de projecten richten zich op het lokale belang en worden op een goede manier aangestuurd door de reconstructiecommissies. Hier verandert niets. Wel gaat de provincie zich meer richten op bovenlokale, provinciale belangen: de landbouwontwikkelingsgebieden en Ecologische HoofdStructuur.

Landbouw
De provincie gaat actief met gemeenten samenwerken aan de totstandkoming van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). De LOG’s zijn nodig om ook de nodige verplaatsingen van veehouderijen tot stand te brengen. Tot nu toe zitten procedures en een tekort aan nieuwe inplaatsingslokaties dat in de weg. Een kernteam van specialisten gaat daarom gemeenten ondersteunen bij de realisering van LOG’s, de provincie neemt niet de verantwoordelijkheid van gemeenten over in dit proces. Daarnaast gaat de provincie risicodragend participeren, inclusief een actief grondbeleid. Gedeputeerde Paul Rüpp: “Juist nu moeten we als overheid laten zien vertrouwen te hebben in de markt, dat doen we door zelf in te stappen.” De sector toont inmiddels volop belangstelling hiervoor.

Ecologische hoofdstructuur
Ook bij de EHS is de grondverwerving het grootste knelpunt. Reden voor de provincie om over te gaan tot “verwerving via minnelijk overleg”. Een groter gebied van Brabant wordt aangemerkt als “prioritair gebied” waarbij hogere prijzen in combinatie met sterkere juridische middelen worden geboden. Daarnaast gaan GS hoge druk zetten op het proces om doorlooptijden te verkorten, dit kan onder andere door enige flexibiliteit te betrachten bij de begrenzing van de EHS. Doel is om eerder en meer over te gaan tot feitelijke inrichting van de EHS.

Barometer Programma Landelijk Gebied
Om beter en tijdig te kunnen sturen op de voortgang is een barometer landelijk gebied ontwikkeld. Met behulp van deze barometer wordt in een oogopslag zicht gegeven op de voortgang van de belangrijkste reconstructie-acties en -doelen afkomstig uit het Provinciaal meerjarenprogramma (pMJP). Op basis van dit inzicht kan de provincie met de reconstructiepartners besluiten of, en zo ja, welke bijsturingsacties nodig zijn. De barometer geeft via 30 indicatoren de doelstelling, beschikbare middelen en voortgang weer. In de loop van dit jaar krijgen de 9 revitaliseringsgebieden ieder een gebiedspecifieke barometer.

De afspraken uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en provinciale belangen zijn leidend bij de afwegingen die Gedeputeerde Staten maken over de versnellingsprojecten. De versnelling heeft geen effect op de uitvoering van projecten onder regie van de reconstructiecommissies. Met de uitvoering van de reconstructie is tot 2013 een bedrag van 1,2 miljard euro gemoeid in Noord-Brabant (geld van Rijk, Europa, provincie, waterschappen, gemeenten en private partijen). Bron: http://www.brabant.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?