vrijdag, augustus 31, 2012

 

Streeknetwerk Noordoost Brabant


Per 1 juli jongstleden zijn de reconstructie- en gebiedscommissies in Brabant opgeheven. Hiervoor is in de plaats gekomen een nieuwe structuur van 8 streeknetwerken: de Baronie, de Biesboschregio, Boven-Dommel, het Groene Woud, de Kempen, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant en de Peel. De voormalige 15 gemeenten die in Peel & Maas en Maas & Meierij participeerden hebben toegezegd ieder jaarlijks gemiddeld (gerelateerd aan inwoners/oppervlakte) € 10.000,- bij te dragen aan streeknetwerk Noordoost-Brabant. De provincie verdubbeld dit budget waardoor een jaarlijks budget ontstaat van € 300.000,-. De provincie is bereid haar bijdrage tot € 250.000,- te verhogen op voorwaarde dat de regio jaarlijks eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de nieuwe structuur in Noordoost Brabant vorm te geven. Meer leest u hierover in een raadsbrief van de gemeente Cuijk van juni 2012.

Aanleiding
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 9 december 2011 het beleidsdocument De
transitie van stad en platteland, een nieuwe koers vastgesteld. In dit document is de nieuwe
koers uitgestippeld om het Brabantse platteland vitaal, aantrekkelijk, leefbaar en gezond te
houden.

In grote lijnen betekent dit het volgende:
 Er moet betere samenhang komen tussen economie, leefbaarheid, gezondheid,
 Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen maken en
uitvoeren. Dit leidt tot betere oplossingen en minder kosten.
 In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop staan. Niet
meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter worden van bedrijven
is geen vanzelfsprekendheid meer.
 De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Plannen met maatschappelijke
meerwaarde verdienen extra aandacht (Brabant wordt er beter van).

Inhoud
Stand van zaken intrekking reconstructieplannen
Mede in relatie tot de nieuwe koers heeft de provincie begin dit jaar besloten om de
reconstructieplannen in te trekken. In februari van dit jaar bent u hierover middels de
informatiebrief 02-02 geïnformeerd. Op 24 april 2012 heeft de minister van I&M goedkeuring
verleend aan dit intrekkingsbesluit. Het besluit tot intrekking van de reconstructieplannen en het
goedkeuringsbesluit liggen nu ter inzage (brief d.d. 23 mei 2012 van gedeputeerde staten is
bijgevoegd).

Positie reconstructiecommissie Peel en Maas
De provincie heeft aangegeven dat op grond van de nieuwe koers Stad en Platteland de
uitvoering van de plattelandsontwikkeling samen met de partners zal worden doorgezet. In de
nieuwe koers zal meer aandacht zijn voor participatie van burgers en ondernemers, voor meer
verbinding tussen ecologie, economie en leefbaarheid, voor andere verdienmodellen in plaats
van subsidies. Deze nieuwe accenten sluiten minder aan bij de overlegstructuur en taken van
de huidige reconstructiecommissie. De provincie is derhalve voornemens om de
reconstructiecommissies per 1 juli 2012 op te heffen. Op 22 juni a.s. zullen provinciale staten
hierover een besluit nemen.


Regionaal Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant
De partners uit de reconstructie zijn allen van mening dat samenwerking nodig blijft. Ook de
nieuwe koers van de provincie gaat uit van continuering van samenwerking. De provincie heeft
de reconstructiecommissies uitgenodigd om voorstellen te doen over de wijze waarop de
samenwerking nieuwe stijl in de regio kan worden vormgegeven. De afgelopen maanden is
hard gewerkt aan een alternatieve samenwerkingsvorm.

In de regio Noordoost Brabant (20 gemeenten) wordt inmiddels op diverse terreinen door de
gemeenten samengewerkt. Ook het thema vitaal platteland valt hieronder. Bij het zoeken naar
een nieuwe samenwerkingsvorm ligt het in de rede om te bezien of aansluiting bij het
schaalniveau van Noordoost Brabant mogelijk is. Daarbij was met name relevant dat de
betrokkenheid in de reconstructiecommissie van maatschappelijke partners gecontinueerd zou
moeten blijven. De samenwerking in de regio was juist gericht op de gemeenten onderling.
Vanuit de reconstructiecommissie is het voorstel gedaan om een platform op te richten waarin
de overheid, het onderwijs, de ondernemers en de overige maatschappelijke groepen (de 4O’s)
zijn vertegenwoordigd: het Regionaal Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant.
Ook de samenwerking in de regio Noordoost Brabant is in ontwikkeling. Het Regionaal Platform
Groene Ruimte Noordoost Brabant past prima in deze ontwikkeling. Het ligt dan voor de hand
dat het thema plattelandsontwikkeling geheel binnen de kaders van de samenwerking regio
Noordoost Brabant wordt gebracht. De intentie is nu om tijdelijk een Regionaal Platform Groene
Ruimte Noordoost Brabant in te stellen om de continuïteit in de uitvoering van een lopende en
nieuwe plattelandsontwikkelingstrajecten te waarborgen. Gestreefd wordt om het platform
binnen een half jaar binnen de regio Noordoost Brabant te laten functioneren.
De kosten voor het Regionaal Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant zullen voornamelijk
door de overheden (gemeenten, provincie en waterschap) worden gedragen. Verwacht wordt
dat de kosten voor de gemeenten jaarlijks gemiddeld € 10.000,-- per gemeente, gebaseerd op
het inwoneraantal bedragen. Gelet op deze ontwikkeling is in de Kadernota 2013 reeds een
bijdrage ad € 10.000,-- voor het platform opgenomen.

Regio Noordoost Brabant.
Hierboven is diverse keren gerefereerd aan de samenwerking in de regio Noordoost Brabant.
Wij zullen U na de zomer nader informeren over invulling van deze regionale samenwerking.
Bron: website gemeente Cuijk.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?