zondag, oktober 14, 2012

 

Boekel denkt in mogelijkheden

Vernieuwende visie voor de gemeente Boekel denkt alleen in mogelijkhedenBügelHajema Adviseurs heeft, in opdracht van de gemeente Boekel, een vernieuwende strategische visie opgesteld voor het buitengebied. Boekel is een agrarische gemeente, maar de sector staat onder druk. Het is dus zaak om het buitengebied vitaal te houden. De afgelopen tijd heeft de gemeente Boekel onder leiding van BügelHajema interactieve bijeenkomsten gehouden met bij het buitengebied betrokken organisaties en deskundigen. De visie is dan ook in nauwe samenspraak met ‘het gebied’ tot stand gekomen.

De visie wil op een vernieuwende manier ruimte bieden voor ontwikkelingen in het buitengebied die bijdragen aan de verbondenheid van dorp, buurtschappen, landbouw, landschap en natuur, mits de kwaliteiten van het landschap worden versterkt. In het verleden werd het buitengebied beschermd tegen “niet aan het buitengebied gebonden functies” (nee, tenzij). De visie wil dit ombuigen naar een strategie, waarbij de kwaliteit van het landelijk gebied centraal staat (ja, mits). Hiervoor is nodig dat de huidige werkwijze, regelgeving en ingesleten patronen worden aangepast om ruimte te maken voor vernieuwing, in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. De nieuwe strategie kan alleen succesvol werken, wanneer alle betrokken partijen, bewoners, ondernemers, organisaties, ambtenaren en bestuurders, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan die kwaliteit. Dit vergt meer werken vanuit vertrouwen en wederzijds respect en minder vanuit regels.

De visie bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat de strategie. Hierin komen de achterliggende gedachte, de vier principes van de gewenste kwaliteit en de werkwijze bij de uitvoering aan de orde. Het tweede deel is een kwaliteitsgids voor het buitengebied; in welke gebieden zijn welke kwaliteiten en kansen aanwezig en waar wordt welke kwaliteit nagestreefd. Het derde deel gaat over de waardering van zowel de ontwikkeling die wordt gewenst als van de tegenprestatie die daar tegenover hoort te staan. Aan de hand van standaard toe te passen normen en uitgangspunten, wordt een balans gezocht tussen mogelijkheden en tegenprestatie.

Het bureau en de gemeente kijken vol vertrouwen naar de inspraakfase van de visie, die in september 2012 begint. De beleidsvisie zal daarna in 2013 worden vastgesteld.

Wilt u de beleidsvisie inzien? Dan kan dat hier. Voor meer informatie over het project en het proces kunt u tevens terecht bij de projectleiders, Bas Verbruggen en Henk Veldhuis.

Bij de interactieve bijeenkomsten met betrokken organisaties en deskundigen is de streekmanager Noordoost Brabant een van de vele deelnemers.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?