zaterdag, februari 02, 2013

 

Ark Prinses Margriet stopt na bestemmingsplanprocedure van 25 jaar

Graafse ark lijdt na 25 jaar schipbreuk
arkgrave

Na 25 jaar verbeten strijd houden de eigenaren van de Prinses Margriet het voor gezien. Frans van Steen en Albertine Arts gaan niet verder met de pogingen de ligplaats van hun ark in de Maas bij Grave te legaliseren. Het stel gooit de handdoek in de ring vanwege onvrede over de trage procedures. Bron: Gelderlander. Lees verder.

[Ark+Prinses+Margriet]Vijfentwintig jaar geleden reageerde Frans van Steen en Albertine Arts enthousiast op een oproep om iets recreatiefs te doen met de Maas. Ze kochten de in 1928 gebouwde monumentale ark Prinses Margriet. De ark ‘Prinses Margriet' kan bogen op een bijzonder staat van dienst. Gebouwd als directie/kantoor ark voor bagger- en waterstaatswerken maakt de degelijke constructie van geklonken staal en teakbetimmeringen het vaartuig geschikt voor de stromende rivier en open water.

Maasherberg
Kort na WO II is hetvaartuig in gebruik genomen als schoolponton voor de Marva afdeling van de Koninklijke Marine. Het opleidingsvaartuig, toen met de naam ‘De Leeuw' lag afgemeerd naast het Marva-logementsschip ‘De Schorpioen' te Amsterdam. Jaren daarna werd de ark verbouw tot schippersinternaat en omgedoopt met de naam ‘Prinses Margriet'. Het Katholiek Schipperswerk Nederland kocht de ark aan in de jaren 70 en richtte haar in als onderkomen van het sociaal/cultureel en pastoraalwerk en kerkschip (KSSC) voor schippers in de Waalhaven te Nijmegen. In 1987 is het schip door Albertine Arts en Frans van Steen gekocht om in te richten als ontmoetingsplaats Maasherberg aan de oever van de Maas bij Grave, op een knooppunt van wandel- fiets- en vaarroutes. De ark had ligplaats tot 1996 in de haven van Cuyk. Vanaf 1996 ligt de ark ‘Prinses Margriet' afgemeerd op de plek van het voormalige oeverzwembad in de Maas bij Grave. Een vergunning van Rijkswaterstaat werd snel verkregen. Er was nog een hobbel te nemen. Het bestemmingsplan van de gemeente liet een ligplaats ter plaatse van de ark niet toe. Maar dat was geen probleem, althans zo leek het, want de gemeente was bereid medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan wijziging. Een bestemmingsplanwijziging die meer dan 17 jaar zou gaan duren. Een pad wat niet bepaald over rozen gegaan is en wat steeds door nieuwe regelgeving ingehaald werd.  Frans en Albertine hebben inmiddels beide de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hebben besloten dat vijfentwintig jaar lang genoeg is geweest. 

Frans en Albertine zijn op zoek naar een enthousiaste ondernemer die de monumentale ark een nieuw leven wil geven.

Voor RO specialisten:
Uit de gedingstukken blijkt dat door de gemeenteraad van Grave reeds eind 1990 is besloten dat de "Prinses Margriet" in beginsel een ligplaats kan innemen aan de […]dijk. De raad achtte de ark ter plaatse landschappelijk voldoende inpasbaar. Voorts is in 1993 een beleidsnotitie "Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Grave 1993" opgesteld waarin met name in het kader van de toekomstige toeristisch- recreatieve inrichting van het betreffende gebied uitdrukkelijk een plaats is toegedacht aan de "Prinses Margriet". In de notitie is ervan uitgegaan dat op de "Prinses Margriet" de door C en D gewenste horeca-activiteiten zouden gaan plaatsvinden. Aanvankelijk was het plan om de ligplaats van de "Prinses Margriet" te legaliseren via een procedure ex artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Medio 1994 is door de gemeenteraad van Grave besloten deze procedure niet door te zetten en de legalisering van de ligplaats van de "Prinses Margriet" te bewerkstelligen via een herziening van het vigerende bestemmingsplan. Op 15 maart 1995 is de notitie "Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Grave 1993" in een vergadering van de Provinciaal Planologische Commissie (PPC) behandeld en in hoofdlijnen beoordeeld. Door de PPC zijn destijds geen opmerkingen of kanttekeningen gemaakt. Vervolgens is van gemeentezijde een aanvang gemaakt met de voorbereiding van het bestemmingsplan "Buitengebied 1998", waarin de ligplaats van de "Prinses Margriet" gelegaliseerd zou gaan worden. Lees verder.

Lees ook: Prinses Margriet wordt legaal  Gemeente raad blijft ark Prinses Margriet redden.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?