zondag, februari 24, 2013

 

Streekmanagement in Noordoost Brabant krijgt vervolg

5*NOB gaat verder met streekmanagement

Gedurende de periode 2004-2012 maakte sociaal-economisch streekmanagement onderdeel uit van de Reconstructie het plattelandsvernieuwingsprogramma geïnitieerd door het Rijk. De gemeenten die participeerden in de reconstructiecommissies Peel & Maas en Maas & Meierij maakten gedurende die periode een afspraak met het RMB om het streekmanagement te verzorgen. Door te makelen en te schakelen werden door de streekmanager, samen met ondernemers en initiatiefnemers, projecten opgestart of begeleid die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en economie van het platteland. Per 1 juli 2012 is de Reconstructie beëindigd. De taken zijn overgedragen aan locale streeknetwerken in Brabant. In Noordoost Brabant wordt door 5*NOB het streeknetwerk "Platform Groene Ruimte" opgestart. Een streeknetwerk krijgt van de provincie jaarlijks een bijdrage van € 250.000,- op voorwaarde dat de partijen die in het streeknetwerk participeren een zelfde bedrag investeren in het netwerk. Onlangs is besloten om vanuit het streeknetwerk Platform Groene Ruimte sociaal-economisch streekmanagement te continueren. Streekmanager Twan Goossens, in dienst is van het RMB (per 1 april 2013 ODBN) te Cuijk is gevraagd om de lopende projecten te continueren en nieuwe projecten op te starten in lijn van het nieuwe 5*NOB-Platform Groene Ruimte beleid.

De focus zal daar bij liggen op:

Personen met ideeën hoe de vitaliteit en de duurzaamheid van het platteland van Noordoost Brabant te verbeteren kunnen contact opnemen met streekmanager Twan Goossens. Tel. 06-51631647.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?