woensdag, februari 20, 2013

 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Brabant koploper zorgvuldige veehouderij

Brabant heeft de ambitie om de koploper te worden in zorgvuldige veehouderij. De productie in de veehouderij moet de gezondheid van boer, omwonende en dier centraal stellen en mag geen schade veroorzaken voor natuur en milieu. Agrarische ondernemers richten zich op kwaliteit en toegevoegde waarde en moeten een eerlijke prijs krijgen. Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een voorstel naar Provinciale Staten voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij.
Commissie Van Doorn

Met het Statenvoorstel geven GS een vervolg aan de slotverklaring van het Brabantberaad van de werkconferentie ‘Zorgvuldige veehouderij’. Vele maatschappelijke partijen hebben bij de werkconferentie, twee weken geleden, de ambitie uitgesproken om in Noord-Brabant de landelijke standaard neer te zetten voor zorgvuldige veehouderij. Met een reeks aan oplossingsrichtingen heeft het Brabantberaad die ambitie concreet gemaakt. De oplossingsrichtingen hebben als doel om het eerder geformuleerde advies van de commissie Van Doorn, ‘Al het vlees duurzaam’, mogelijk te maken.
Minimumeisen

De ontwikkeling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) neemt in de transitie naar zorgvuldige veehouderij een belangrijke plaats in. Elke uitbreiding van bebouwing of bouwblok moet hieraan getoetst worden. In de maatlat BZV zijn criteria opgenomen rond de thema’s volksgezondheid, dierenwelzijn, dierengezondheid, natuur en milieu. In de jaren naar 2020 worden de minimumeisen op deze thema’s stapsgewijs verhoogd. Alle veehouderijen moeten voldoen aan de maatlat. Ook op achterblijvers zal vanuit de retail en provinciale en rijksregelgeving druk worden uitgeoefend om de transitie naar zorgvuldige veehouderij te maken.
Korte termijn

Naast een perspectief voor de middenlange termijn stellen GS ook een aantal maatregelen voor de korte termijn voor. De bouwstop voor geitenhouderijen wordt met een jaar verlengd. Gelet op de schaalvergroting die momenteel plaatsvindt bij melkveehouderijen, zal voor die sector ook een maximum bouwblok gaan gelden van 1,5 ha. De maatschappelijke dialoog tussen boeren en hun omgeving zal als basisvoorwaarde opgenomen worden in de Verordening ruimte.
Provinciale Staten

Op 22 maart nemen Provinciale Staten hun besluit over het Statenvoorstel. Dit besluit zal vervolgens juridisch geborgd worden in de Verordening ruimte. In juni leggen GS een aantal nadere uitwerkingen van het Statenvoorstel voor aan PS.

Bron: Provincie Noord-Brabant

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?