dinsdag, november 01, 2005

 

WILG/ILG

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Persbericht ministerraad
28 oktober 2005

MINISTERRAAD STEMT IN MET WETSVOORSTEL INRICHTING LANDELIJK GEBIED

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). Met het wetsvoorstel wordt één Rijksbudget voor het landelijk gebied gecreëerd en geeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering aan de provincies. Met deze wet worden vele Rijksregelingen opgeheven of samengevoegd waardoor provincies beter en sneller plannen in het landelijk gebied kunnen realiseren. In juni bereikten drie ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen een akkoord over het concept-wetsvoorstel.
Kern van de wet en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is dat het Rijk voor een bepaalde periode een convenant afsluit met elke provincie. In het convenant staan afspraken over de te bereiken prestaties en over de rijksbudgetten. Op basis van de convenanten krijgen de provincies geld voor de uitvoering. Binnen de convenantperiode heeft elke provincie de beschikking over een totaalbudget dat flexibel inzetbaar is. Provincies vormen het scharnierpunt tussen rijksdoelen en de regionale gebiedsontwikkeling. Onder regie van de provincies worden de rijksdoelen verbonden aan de inspanningen van provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Provincies stemmen met gemeenten en waterschappen de verdeling af van het budget. Provincies hebben geen last van schotten tussen sectorale doelen of tussen begrotingsjaren. Het Rijk volgt tussentijds de voortgang. Aan het einde van de convenantperiode leggen de provincies verantwoording af over de geleverde prestaties.

Alle gebiedsgerichte rijksdoelen uit het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland zullen via het ILG tot uitvoering komen. Dat betekent dat in het ILG geld komt voor doelen op het gebied van natuur (o.a. ecologische hoofdstructuur), recreatie, landschap, landbouw, milieu (bodemsanering) en de reconstructie van de zandgebieden. Alle instrumenten die met deze doelen verband houden, gaan onderdeel van het ILG vormen. Bekende regelingen zijn bijvoorbeeld de regeling Landinrichting en de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid.
In de loop van de jaren is in het landelijk gebied een ingewikkeld stelsel ontstaan van los van elkaar staande geldstromen, instrumenten en werkwijzen. Dat belemmerde de slagvaardigheid en de voortgang van veranderingen in het landelijk gebied. In het project ILG werken drie ministeries (LNV, VROM en V&W) en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen samen aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen én een nieuw financieringssysteem voor de inrichting van het landelijk gebied. De WILG regelt ook dat de verantwoordelijkheid voor landinrichtingsprojecten wordt overgedragen van de minister van LNV naar de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het ILG vanaf 2007 in werking kan treden.
RVD, 28.10.2005

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?