woensdag, februari 20, 2008

 

Groene Raffinaderij 2

Mest, snoeiafval, gft en slib: allemaal energie

Milieutechnologische activiteiten die nabij de Hapse stortplaats kunnen worden ontwikkeld en bestaande die bij andere processen kunnen worden ingezet: Bioraffinage Biomassa zoals maïs kan worden geraffineerd en worden omgezet in brandstof.

GFT-vergisting
Groente-, fruit- en tuinafval kan worden vergist en omgezet worden in energie. Vanwege langjarige contracten met afvalverwerkers kan dat pas na 2012.

Co-vergisting van mest
Er is een groot mestoverschot in de regio. Door er energierijke producten aan toe te voegen (afval van de voedings- en levensmiddelenindustrie) kan er gas uit worden gehaald. Boeren in het Land van Cuijk hebben het plan om een mestfabriek te beginnen. Bij de belt is geen plaats, maar Laarakker kan in de toekomst een optie zijn.

Snoeiafval
Er komt een stookverbod op snoeiafval. Het wordt nu al in Haps verzameld. Dit afval kan worden omgezet in groengas. Op korte termijn kan het als brandstof dienen bij co-vergisting.

Meststof
Wat overblijft als er uit biomassa (gras, bermmaaisel, papierslib ect.) energie is gehaald, is een dikke reststof. Die kan na droging vervolgens gecomposteerd worden tot een bodemverbeteraar.

Afvalmining
Er vindt discussie plaats over een haalbaarheidsonderzoek naar afvalmining. Dat houdt in dat de stortplaats (2 miljoen ton afval) wordt afgegraven, dat bruikbare resten terug gaan naar de industrie als grondstof en dat de rest wordt omgezet in energie. Die energie kan gebruikt worden voor verhitting bij andere Bioport-processen.

Stortgas
Uit de gesloten stortplaats wordt stortgas gewonnen. Die wordt omgezet in electriciteit die door de andere procedés kan worden gebruikt.

Waterzuiveringsinstallatie
Het slib dat overblijft na het zuiveren van het rioolwater is energierijk want organisch materiaal. Het slib wordt vergist en omgezet in electriciteit maar kan ook worden gebruikt bij mestvergisting.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?