zaterdag, maart 29, 2008

 

Geld voor leefbaarheid

In 2007 heeft het nieuwe college van GS in haar bestuursakkoord (‘Vertrouwen in Brabant’, 2007-2011) het programma ‘Perspectiefrijk Brabant’ als een van de thema’s benoemd en daarmee een nieuwe programmalijn geformuleerd met een brede inzet van middelen. De beleidsregels van 2007 zijn hiermee verdwenen per 2008.

Programma’s ‘Vertrouwen in Brabant’
1. Mooi Brabant (CDA)
2. Schoon Brabant (VVD)
3. Dynamisch Brabant (PvdA)
4. Perspectiefrijk Brabant (CDA)
5. Bereikbaar Brabant (VVD)
6. Verbindend Brabant (CDA)

Voor de uitvoering van de 6 programma’s is, naast de reguliere begroting, € 500 miljoen beschikbaar de komende vier jaar en ruim € 200 miljoen extra investeringsruimte die gebruikt zou kunnen worden voor bijvoorbeeld bijdragen van de provincie aan spoorzones, reconstructie en herstructurering bedrijventerreinen. Voor elk programma staat een bedrag van 60 tot 90 miljoen euro.

Programma ‘Perspectiefrijk Brabant’
In dit programma wordt ingezet op een aantal thema’s waaronder leefbare wijken en leefbare dorpen. Voor de leefbare dorpen zijn er 3 lijnen:
1. tot stand komen idop’s
2. uitvoering programma’s uit de idop’s
3. ondersteuning creatieve (burger)initiatieven

Dit programma wil door het bieden van perspectieven jong en oud met elkaar en Brabant binden. Het gaat om jeugd en gezin, innovatie in woonvormen, bereikbaarheid van stad en land, kanswijken, sport als bindmiddel, schoolverlaters en kleine kernen. Voor dit programma is € 90 miljoen beschikbaar.
De gedeputeerde is Brigite van Haaften-Harkema (CDA). Zij is gedeputeerde voor jeugd, cultuur en samenleving en coördineert dit programma.

Programmalijnen:
Groei! Leren en ontwikkelen als basis voor een energieke samenleving.
Speerpunten:
Centra voor jeugd en gezin
Voortijdig schoolverlaten
2008 – 2011: € 30 miljoen (onder voorbehoud)
Nadruk op sociale en culturele aspecten
Aansluiten bij bestaande structuur (ATP e.d.)

Leef! Samen doen en samen wonen als basis voor een sterke samenleving.
Speerpunten:
Leefbaarheid kleine kernen
Leefbaarheid wijken
- Versterken sociale cohesie
- Bewoners zelf in staat stellen leefbaarheid vergroten
- Integrale aanpak en duurzame affecten
Experimenten Zorg & ICT

Beleef! Samen de identiteit van Brabant creëren, behouden en beleven.
Speerpunten:
Schatten van Brabant
Behoud cultuurhistorisch erfgoed
Weet! Basis voor beleid en uitvoering.
Speerpunten:
Kenniscentrum Samenleving

Subsidieregeling
Vanaf begin mei 2008 is alle informatie over de nieuwe subsidiemogelijkheden leefbaarheid beschikbaar op de website van de provincie Noord-Brabant.

Tekst Bestuursakkoord 2007-2011 ‘Vertrouwen in Brabant’

5. Perspectiefrijk Brabant

Ambitie

In Brabant wordt iedereen uitgedaagd om mee te doen aan de samenleving. Brabanders maken immers samen de samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren en dus goed leven is. Door perspectieven te bieden blijven oud en jong met elkaar en met Brabant verbonden. Jongeren willen wij ‘verbinden’ met Brabant en de Brabantse samenleving. Ouderen willen wij ‘verleiden’ tot blijvend investeren in Brabant. Speciale aandacht hebben we voor de kwetsbare groepen, die soms steun nodig hebben maar ook veel kunnen bieden aan anderen.

Strategische doelstellingen voor een Perspectiefrijk Brabant

Samenwerkend netwerk rond jeugd en gezin
Innovatie en diversiteit in woonvormen
Bereikbaarheid van stad en platteland
Sport als bindmiddel
Recreëren in de regio
Allianties met het bedrijfsleven
Kanswijken in Brabant
Aanpak voortijdig schoolverlaten
Leefbaarheid en voorzieningen in kleine kernen
Kleurrijk Brabant werkt

Beoogde acties

De jeugd van Brabant maakt onze toekomst. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren uitstekend. Jongeren die hulp nodig hebben moeten die hulp snel en doelgericht krijgen. Het steunend netwerk rondom jongeren en gezinnen wordt vormgegeven in centra voor jeugd en gezin. In dit netwerk wordt bepaald wie de zorgcoördinatie doet zodat voorkomen wordt dat instanties langs elkaar werken. De provincie ondersteunt gemeenten bij de opbouw van het netwerk zodat er binnen deze bestuursperiode in elke gemeente een voorziening als een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) actief is.

Problemen van jongeren zelf of in hun omgeving leiden er toe dat zij voortijdig afhaken van school. Brabant heeft voor haar toekomst al deze jongeren nodig om een bijdrage te leveren. Rijk en gemeente zijn op de eerste plaats verantwoordelijk. De bestaande aanvullende maatregelen van de provincie voor bestrijding voortijdig schoolverlaten worden aangescherpt en geïntensiveerd. Doelstelling is het voortijdig schoolverlaten (10.000 leerlingen per jaar in Brabant) fors te verminderen. Voor het bieden van perspectief aan alle Brabanders is samenwerking met partners cruciaal. Het onderwijs en het bedrijfsleven hebben hierbij een belangrijke rol. De provincie gaat met hen allianties sluiten over voldoende stageplaatsen en traineeships, leerbonnen voor een leven lang leren, en over gezamenlijke bijdragen aan het Brabants verenigingsleven en welzijnswerk.

Door innovatie en diversiteit in woonvormen kunnen we beter inspelen op de woonwensen van de toekomst. Aanpasbaar bouwen, levensloop bestendig bouwen, bouwen voor de combinatie van wonen en werken en groepswoningen zijn voorbeelden van het vergroten van de variëteit in het woningaanbod. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van opdrachtgeverschap. De provincie maakt afspraken met onder meer woningcorporaties over de realisatie van voldoende aanbod, kwaliteit en diversiteit. De provincie stimuleert starterswoningen, domotica (het slimste huis) en E-health (zorg en welzijn met ICT ondersteuning).

Sport kan een belangrijke brug vormen voor contact tussen generaties en tussen culturen.
Daarnaast vormt sport een belangrijke bijdrage voor de gezondheid van jongeren en ouderen. De jeugd blijft op gewicht en ouderen blijven langer gezond en mobiel. De provincie ondersteunt de breedtesport, onder meer voor mensen met een beperking.

De identiteit van de eigen regio is belangrijk voor mensen. Streekproducten, taal, regionale
televisie en radio zijn daar voorbeelden van. Ook voor ontspanning en vrijetijdsbesteding heeft de regio veel te bieden: natuur, cultuur, rust en vermaak voor alle leeftijden.
De provincie biedt in dit kader tevens ruimte om de zorgbehoevende Brabanders in eigen
omgeving te kunnen helpen. Ondernemers in de sectoren recreatie en zorg krijgen ruimte voor het aanbieden van nieuwe concepten.

De provincie wil de gemeenten ondersteunen bij het versterken van de sociale cohesie. We gaan op zoek naar de kanswijken van Brabant. In overleg met de gemeenten wordt een impuls gegeven aan wonen en leefbaarheid in de wijken. Er wordt een passende aanpak ontwikkeld waarbij een keuze bepaald wordt voor een beperkt aantal voorbeeldprojecten.

In de Brabantse dorpen is sociale samenhang van oudsher sterk. De provincie wil deze stevige sociale structuur ook voor de toekomst veilig stellen. Dit kan door het stimuleren van voldoende multifunctionele voorzieningen in kleine kernen. Daartoe worden de criteria voor toekenningen van het provinciaal combifonds als onderdeel van het fonds sociale infrastructuur verruimd.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?