zondag, maart 09, 2008

 

Ruimte bij de Boer

Bouwrecht in Nederland

Indien er hergebruik of een bestemmingswijziging van agrarische bedrijfsgebouwen gepland staat, dienen de geldende procedures te worden gevolgd, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. De regels kunnen per provincie, regio en gemeente verschillen. Het is verstandig hierover tijdig contact te zoeken met de betreffende overheidsinstanties en/of deskundig advies in te winnen.

Als men wil overstappen naar hergebruik of herbestemming van agrarische bedrijfsruimten dient men het geldende beleid, zowel op provinciaal niveau als gemeentelijk niveau te volgen.

Provinciale beleid
Het provinciale beleid is geregeld in streekplannen van de provincies Gelderland Beleid VAB Provincie Gelderland, Noord-Brabant Beleid VAB Provincie Noord-Brabant en Limburg Beleid VAB Provincie Limburg en wordt aangevuld door diverse nota's. Op het gebied van herbestemming of hergebruik van agrarische bedrijfsruimten regelt het beleid dat de nevenfunctie qua oppervlak en inkomensvorming ondergeschikt moet blijven aan de hoofdfunctie. Daarnaast mag de bouwmassa op de bedrijven niet toenemen en mag de agrarische functie in de omgeving door hergebruik niet belemmerd worden. De vormen van hergebruik dienen te passen in de karakteristiek van het gebied en moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Voor een kort overzicht van de beleidsbepalingen per provincie zie onderstaande links. Daarnaast dient er met de specifieke provincie contact te worden opgenomen betreffende het onderwerp hergebruik / herbestemming agrarische bedrijfsruimten.

Gemeentelijk beleid
In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de gemeente verplicht om voor het buitengebied een bestemmingsplan op te stellen. In zo'n bestemmingsplan is aangegeven op welke wijze de gronden en. Gebouwen gebruikt mogen worden en welke bouwmogelijkheden aanwezig zijn. In de regel is voor agrarische bedrijven een agrarisch bouwperceel toegekend. Formeel gesproken, biedt de agrarische bestemming meestal geen mogelijkheid voor een andere, niet-agrarische functie op het bedrijf. Een aanpassing van het bestemmingsplan zal dan ook meestal noodzakelijk zijn. Iedereen die plannen heeft voor het uitoefenen van een andere functie op het bedrijf doet er verstandig aan te kijken of dit binnen het bestemmingsplan past. Hou er rekening mee dat planologische procedures tijdrovend zijn!

Als eenmaal de keuze voor de start van herbestemming / hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen is gemaakt, dient de vraag gesteld te worden: Wil de gemeente aan mijn project meewerken? Een oud gezegde is hier van toepassing: Niets is onmogelijk voor hen die willen! Om te kunnen bepalen of die wil er is, moet eerst een overleg gestart worden met de ambtenaren van uw gemeente en mogelijk ook met politieke vertegenwoordigers. Als de ambtenaren welwillend zijn om positief te adviseren, gaat de politiek meestel wel mee. Als men ambtelijk niet wil, kan het zijn dat de politiek de ambtelijke medewerking in gang kan zetten. Onderstaand worden mogelijke wegen aangegeven die bewandeld kunnen worden om een initiatief te ontplooien:

art. 10 (bestemmingsplanherziening);
art. 11 (bestemmingsplanwijziging);
art. 15 (binnenplanse vrijstelling);
art. 19 (zelfstandige project-/vrijstellingsprocedure).

De gemeente zal, gerelateerd aan de zwaarte van de situatie, een keuze moeten maken voor de procedure die ze wil toepassen. Daarop kunt u zeer weinig invloed uitoefenen. Politieke druk kan daarbij een rol spelen. In zo'n geval is het benaderen van de politieke fracties een optie.

Vertraging door rechtsbescherming
Hou er rekening mee dat procedures altijd vertraagd kunnen worden door burgers die gebruik maken van de mogelijkheden die de rechtsbescherming hen biedt. Tijdig overleg met belanghebbenden kan in sommige gevallen voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van bezwaar- en beroepsprocedures. Dat zal echter niet in alle gevallen afdoende zijn. De praktijk geeft op dit moment een zeer divers beeld van de wijze waarop in de ruimtelijke ordening met vernieuwende initiatieven wordt omgegaan. Het verdient aanbeveling om in overleg met de gemeente uw plannen te realiseren binnen de bestaande agrarische bestemming.
*Voor specifieke vragen dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke ambtenaar Ruimtelijke Ordening van de desbetreffende gemeente.

Afhankelijk van het type hergebruik kunt u met een aantal (juridische) zaken te maken krijgen. Zo kan het pand op de monumentenlijst staan. Bij het beoordelen van de voorgestelde hergebruiksvorm zal gekeken worden naar bijvoorbeeld de invloed op het landschap, de verkeersaantrekkende werking, de ontsluiting en de invloed die het hergebruik heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven. Tenslotte kan het zijn dat u voordat u tot hergebruik over kunt gaan een sloop-, bouw- horeca of gebruiksvergunning nodig heeft. Het is verstandig bij uw gemeente te informeren welke procedures u moet doorlopen en welke zaken u moet regelen voordat tot hergebruik overgegaan mag worden. Bron: www.ruimtebijdeboer.nl


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?