zondag, maart 30, 2008

 

Vitale Regio Land van Cuijk - Noord Limburg


Sterk door samenwerk

Het Land van Cuijk is een regio waarbinnen de vijf gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint Anthonis intensief samenwerken. Ingeklemd tussen de Peel en de Maas is het altijd een regio geweest die op zichzelf is aangewezen. De sterke economische positie gaat verloren als we er niet in slagen deze regio beter te verkopen. Daarvoor is meer overtuiging, trots en zelfvertrouwen nodig. En minder bescheidenheid. Economisch staan het Land van Cuijk en de Kop van Limburg (de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen) er gemiddeld genomen goed voor, zo heeft een studie van de Rabobank in 2007 aangetoond.

Een beeld overigens dat eerder al werd vastgesteld in een onderzoek door het bureau Buck Consultants uit Nijmegen. Het gemiddeld inkomen is hoger, de woz-waarde van de huizen is hoog, de werkloosheid is lager dan in de rest van Nederland en de vergrijzing valt nog mee. Maar er is ook een schaduwzijde. Zo is de bedrijvendynamiek gering, er zijn te weinig bedrijventerreinen en de koopkrachtbinding is laag.

De werkgelegenheidsgroei vermindert en vooral jongeren trekken weg. Per saldo krimpt de bevolking en neemt de vergrijzing toe. Kortom, hoogste tijd om in goede samenwerking de juiste keuzes te maken en de sterke kanten uit te bouwen. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk en de drie Limburgse gemeenten werken op veel terreinen goed samen.

Binnen het Platform Integraal Overleg (waarbinnen de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorgsector, de woningbouwcorporaties en de Kamers van Koophandel werken aan modellen voor een leefbare samenleving onder de naam Vitale Regio) worden nieuwe initiatieven opgezet om de regio te versterken. Net als in de rest van Noordoost-Brabant zien we ook hier dat bescheidenheid groter is dan trots.

Met meer overtuiging en zelfvertrouwen zal gewerkt moeten worden aan versterking van de regio. Kansen en mogelijkheden zijn er voldoende. De regio beschikt over sterke troeven op de vijf clusters van de vijf-sterrren regio. De ligging en de bereikbaarheid aan de snelwegen A73 en A77 is zeer gunstig.

De A77 is de directe verbindingsweg met het Duitse achterland met op 30 kilometer afstand het vliegveld Weeze dat ook voor de ontwikkeling van het Land van Cuijk van groot belang is. Brabant grenst weliswaar niet aan Duitsland, maar bij Boxmeer aan de A77 kun je rustig spreken van de Brabantse Poort naar Duitsland.

De positie, de kansen en mogelijkheden en de vele uitdagingen die de regio heeft zullen moeten worden uitgebouwd, moeten worden vermarkt. Dat vraagt wel om grote inzet en wil tot samenwerken tussen in elk geval de drie O's: overheid (gemeenten en provincie), de ondernemers (het bedrijfsleven van mkb tot industrie) en het onderwijs (mbo en zo mogelijk hbo) en in belangrijke mate ook de zorgsector.

Maar met samenwerken alleen komen we er niet! We zullen ons moeten 'verkopen', commercieel denken en alles wat daarbij hoort. Maar wat is daarvoor nodig of hoe gaan we dat doen? Bij de presentatie van het rapport van de Rabobank werd ondermeer vastgesteld dat de onderlinge samenwerking nog te wensen overlaat.

De regio is te bescheiden om zijn sterke kanten te vermarkten. Meer lef is nodig om de regio op de kaart te zetten door middel van regiobranding. Een van de zwakke punten is namelijk dat de regio geen duidelijk imago heeft, zoals bijvoorbeeld de regio Eindhoven (Brainport) of de regio Venlo (Greenport). Zou een merk als Brabantse Poort niet op Boxmeer van toepassing kunnen zijn?

Door het ontbreken van een imago mist de regio samenhang en dus ook voldoende middelen en uitvoeringskracht. De Brabantse gedeputeerde voor economische zaken sprak over de regio zelfs van een witte vlek die hoognodig ingekleurd moet worden.

Met verwijzing naar de vijf sterke economische clusters werd door Buck Consultants in hun rapport Offensief Noordoost-Brabant de naam Vijf Sterrenregio geïntroduceerd om de regio te branden. Regiobranding is het 'brandmerken' van een regio.

Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan Zuid-Limburg. Zelfs die bekende regio constateerde onlangs dat voor een duidelijkere presentatie regiobranding noodzakelijk is. Regiobranding is het creëren of het geven van een imago aan een regio. Een imago als merk van de regio.

En pas als je een merk hebt, heb je een handvat om je regio te verkopen aan de buitenwereld. Rapporten genoeg. Aan het werk! - Karel van Soest is burgemeester van Boxmeer . Gelderlander 29 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?