donderdag, april 22, 2010

 

Subsidie regeling leefbaarheid

Sociaal Economische Vitaliteit op het platteland

In het kader van de Investeringsregeling Landelijk Gebiedbestuursovereenkomst 2007-2013 is door het Rijk € 830.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten op het terrein van Leefbaarheid en Sociaal-economische vitaliteit. Er is ambtelijke overeenstemming tussen de directies SCO en ROH over de inhoudelijke uitvoering. Afgesproken is een aantal projecten te subsidiëren gericht op de thema’s kleinschalige zorgeconomie en zorgtoerisme.

Stand van zaken
Er is een subsidieregeling opgesteld met als titel ‘stimulering sociaal-economische vitaliteit op het platteland Noord-Brabant 2010’. Een afvaardiging van de accountmanagers SCO en de gebiedsmakelaars PLG heeft hieraan haar bijdrage geleverd. De regeling ligt op dit moment ter goedkeuring voor bij het steunpunt regelingen (BJZ).
Doel van de regeling is een impuls te geven aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland door het eenmalig subsidiëren van een aantal projecten. Besluitvorming door GS staat gepland voor 30 maart a.s. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 april 2010 tot 15 juni 2010 via het aanvraagformulier van PLG en worden op volgorde van binnenkomst behandeld via het ATP.

Inhoud subsidieregeling ‘Stimulering sociaal-economische vitaliteit op het platteland’
Doel van de regeling is een impuls te geven aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland door het eenmalig subsidiëren van een aantal projecten die passen binnen de thema’s kleinschalige zorgeconomie en zorgtoerisme. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000 euro en het maximale –bedrag is € 100.000. Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen aanspraak maken op subsidie. Geen overheden dus. Overheden kunnen wel partner zijn in een project.

De criteria zijn waaraan een project moet voldoen zijn:
a. past binnen de thema’s ‘kleinschalige zorgeconomie’ en ‘zorgtoerisme’;
b. draagt bij aan het (langer) zelfstandig functioneren van zorgbehoevende burgers;
c. draagt bij aan een innovatief concept, product, werkwijze of samenwerking en is vernieuwend in de Provincie Noord-Brabant;
d. draagt bij aan burgerparticipatie en versterking van de sociale cohesie;
e. vervult een voorbeeldfunctie voor initiatieven op lokaal, regionaal en provinciaal niveau;
f. het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende partijen (zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, zorginstellingen en eindgebruikers).

Op het moment dat de regeling door GS is vastgesteld ontvangen alle betrokkenen een exemplaar.

Planning en procedure

30 maart 2010 besluitvorming door GS

15 april 2010 openstelling subsidieregeling

15 juni 2010 sluitingsdatum

13 juli 2010 behandeling in ATP

23 juli 2010 beschikkingen verstuurd

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?